Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 03.11.2021/Pykälä 110

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


10273/12.01.00/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 03.11.2021 § 110

 

 

§ 110

Sepon alakoulun ja Pohjois-Tapiolan yläkoulun yhdistäminen 1.8.2022 lukien

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Sirviö Jemina

Solala Sariminna

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
Päättää, että Sepon alakoulusta ja Pohjois-Tapiolan yläkouluista muodostetaan 1.8.2022 lukien yhtenäinen peruskoulu. Muodostettavan yhtenäisen koulun nimi on Pohjois-Tapiolan koulu.

2
Päättää, että kaikki Mankkaan ja Niittykummun koulujen autismin kirjon erityisluokat siirtyvät 1.8.2022 lukien muodostettavaan Pohjois-Tapiolan yhtenäiseen peruskouluun.

3
Päättää, että Sepon koulun ja Pohjois-Tapiolan koulun johtokunnan nimeksi muutetaan Pohjois-Tapiolan koulun johtokunta 1.8.2022 lukien.

4
Edellyttää, että Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen rehtorit ryhtyvät selostusosassa mainittuihin valmisteleviin toimenpiteisiin ennen koulujen yhdistymistä.

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 18.4.2018 § 81 hyväksymässä Espoon peruskoulujen ja lukioiden tilankäyttösuunnitelmassa on esitetty, että Sepon alakoulusta ja Pohjois-Tapiolan yläkoulusta muodostetaan yhtenäinen peruskoulu vuonna 2021.

 

Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulut ovat siirtymässä syksyllä 2022 osoitteeseen Sepontie 2-4 sijaitsevaan uudisrakennukseen. Päätös koulujen yhdistämisestä ja yhtenäisen peruskoulun muodostamisesta on tarkoituksenmukaista tehdä ennen tätä, jotta

1)      työyhteisöille jää riittävästi aikaa muodostettavan yhtenäisen peruskoulun toiminnan käynnistämisen edellyttämien toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä uuden työyhteisön rakentamiseksi ja käytännönjärjestelyistä sopimiseksi

2)      Tapiolan oppilasalueen kouluja ja huoltajia voidaan tiedottaa asianmukaisesti ennen lukuvuoden 2022-2023 ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle haun alkamista tammikuussa 2022.

 

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö on valmistellut jäljempänä olevan ehdotuksen yhtenäisen peruskoulun muodostamisesta. Sepon, Pohjois-Tapiolan, Niittykummun ja Mankkaan koulujen johtokunnilla, henkilöstöllä ja oppilaskunnilla sekä Espoon nuorisovaltuustolla on ollut mahdollisuus antaa oma lausuntonsa yhtenäisen peruskoulun muodostamisesta ja koulun nimestä 8.10.2021 mennessä. Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen oppilaiden huoltajille on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus 27.9. ja 14.10. Tilaisuuteen ovat voineet osallistua halutessaan myös muiden Tapiolan oppilasalueen koulujen oppilaiden huoltajat ja alueen asukkaat sekä varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstö ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajat. Lausunnot ja asukastilaisuuksista laaditut muistiot ovat oheismateriaalina.

 

Henkilöstölle on 22.9.2021 järjestetty yhteistoimintalain ja Espoon yhteistoimintasopimuksen mukainen työpaikkakokous sekä kunnallisen viranhaltijalain mukainen kuulemistilaisuus

 

Ehdotus

 

Yhtenäisen peruskoulun muodostaminen

 

Perusopetusta koskeva opetuslainsäädäntö ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet perustuvat ajatukseen yhtenäisestä perusopetuksesta. Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan 28.1.2010 § 7 hyväksymiin Espoon palveluverkon kehittämisen periaatteisiin on tästä syystä kirjattu, että lähekkäin sijaitsevia kouluja yhdistetään mahdollisuuksien mukaan yhtenäisiksi peruskouluiksi.

 

Sepon alakoulu ja Pohjois-Tapiolan yläkoulu siirtyvät syksyllä 2022 Sepontie 2-4:ssä sijaitsevaan uudisrakennukseen. Koulujen toimiessa samassa rakennuksessa, niistä on tarkoituksenmukaista muodostaa 1.8.2022 lukien yhtenäinen peruskoulu. Hallinnollisesti yhtenäinen vuosiluokkien 1-9 peruskoulu tukee yhtenäisen perusopetuksen toteuttamista ja on pedagogisesti perusteltua. Yhtenäisen peruskoulun seurauksena

-          oppilailla on ehyt koulupolku alakoulusta yläkouluun

-          opetusresursseja ja opettajien osaamista voidaan hyödyntää joustavasti kokonaisuuden tasolla kehittäen opetusta monipuolisesti

-          joustava ryhmittely ja oppilaiden edun mukaisten erilaisten pedagogisten ratkaisujen toteuttamisen helpottuu suuremmassa kouluyksikössä

-          oppilaiden hyvinvoinnin kannalta keskeisten oppilashuoltopalvelujen saatavuus paranee

-          mahdollisuus valinnaisen A2-kielen ryhmän toteutumiseen paranee.

 

Yhtenäisen peruskoulun nimi

 

Espoon koulujen nimeämisessä noudatettavan yleisperiaatteen mukaisesti koulun nimeen sisältyy alueen nimi. Alueeseen perustuva koulun nimi helpottaa asukkaiden ja eri viranomaisten navigointia kohteeseen. Nimen tärkeys korostuu erityisesti hätätilanteissa, joissa koululle joudutaan tilaamaan hälytysajoneuvo (esimerkiksi ambulanssi tai paloauto).

 

Pohjois-Tapiolan koulu on Espoon koulujen nimeämisessä noudatettavan yleisperiaatteen mukainen ja täyttää nimelle asetetut vaatimukset.

 

Koulun johtaminen

 

Muodostettavalla yhtenäisellä peruskoululla on yksi rehtori ja yksi johtokunta.

 

Pohjois-Tapiolan yläkoulun rehtorin tehtävät hoidetaan määräaikaisin järjestelyin 31.7.2022 asti. Rehtorin virka muutetaan 1.8.2022 lukien uuden yhtenäisen peruskoulun rehtorin viraksi. Rehtorin palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä mahdollisesti paikallisesti sovittujen korvausten mukaan. Työn vaativuuden arvioinnista maksettava korvaus ja opetusvelvollisuus tarkistetaan muutoksen seurauksena.

 

Sepon alakoulun rehtorin virka muutetaan 1.8.2022 lukien virka-apulaisrehtorin viraksi.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta on 29.9.2021 § 95 valinnut jäsenet ja varajäsenet Sepon koulun ja Pohjois-Tapiolan koulun yhteiseen johtokuntaan toimikaudeksi 2021-2023. Koulujen yhdistyessä johtokunnan nimeksi tulee muuttaa Pohjois-Tapiolan koulun johtokunta. Valitut henkilöt voivat jatkaa johtokunnan jäsenenä ja varajäsenenä myös koulujen yhdistymisen jälkeen. Mikäli johtokunnan jäsenissä tai varajäsenissä tapahtuu muutoksia, lautakunta päättää niistä erikseen.

 

Tilat

 

Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen perusopetus järjestetään Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 12.6.2019 § 113 päätöksen mukaisesti tilapäisissä opetuksen järjestämiseen tarkoitetuissa tiloissa eli ns. väistötiloissa uudisrakennuksen valmistumiseen saakka.

 

Muodostettavalla yhtenäisellä Pohjois-Tapiolan koululla on uudisrakennukseen siirtyessään käytössään kaupungin koulusuunnitteluohjeen ja uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti suunnitellut tilat. Oppilaille ja henkilöstölle voidaan tarjota siten terveellinen, turvallinen ja esteetön oppimisympäristö, joka mahdollistaa nykypäiväisten opetusmenetelmien ja laitteiden käytön.

 

Rakennus on suunniteltu noin 1000 oppilaalle ja 130 henkilöstön jäsenelle. Tilaratkaisuissa on otettu huomioon suunnitteluvaiheessa esitetyt näkemykset hyvästä työ- ja toimintaympäristöstä sekä erityisen tuen järjestämiseen liittyvät tarpeet. Tilojen tarkempi esittely on opetus- ja varhaiskasvatuksen 14.11.2018 § 225 hyväksymässä tarveselvityksestä ja 14.11.2018 § 223 päätöksen liitteenä olevassa hankesuunnitelmassa.

 

Painotettu opetus

 

Pohjois-Tapiolan yläkoulussa tarjottu ilmaisutaidepainotettu opetus jatkuu muodostettavassa yhtenäisessä peruskoulussa vuosiluokilla 7-9.

 

Maahanmuuttajien pienryhmät

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmien ja maahanmuuttajien määräaikaisten pienryhmien tarve ratkaistaan vuosittain oppilaaksioton yhteydessä ja niistä päätetään lautakunnassa erikseen. Ryhmien perustamisessa huomioidaan tila-, henkilöstä, ym. resurssit.

 

Erityisluokat

 

Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen nykyisten eritysluokkien tilannetta tarkastellaan erikseen oppilaskohtaisten erityisen tuen tarkistamispäätösten yhteydessä ja ne jatkavat tarvittaessa toimintaansa 1.8.2021 lukien uudisrakennuksessa.

 

Mankkaan ja Niittykummun koulujen kaikki autismin kirjon erityisluokat siirtyvät 1.8.2022 lukien uudisrakennukseen. Tämä on saatujen lausuntojen ja niissä esitettyjen seikkojen perusteella oppilaiden edun ja opetuksen järjestämisedellytyksien näkökulmasta perusteltua. Siirtyminen ei näin ollen tapahdu alkuperäisen suunnitelman ja lautakunnan 21.11.2018 § 242 päätöksen mukaisesti vaiheittain. 

 

Uusien perustettavien erityisluokkien tarvetta tarkastellaan vuosittaisen oppilaaksioton yhteydessä ja niistä päätetään lautakunnassa erikseen. Ryhmien perustamisessa huomioidaan tila-, henkilöstä, ym. resurssit.

 

A-kielet

 

Muodostettavassa yhtenäisessä peruskoulussa on mahdollista opiskella A-kielenä englantia, ruotsia ja saksaa. Mikäli koulun kieliohjelmaa halutaan myöhemmin muuttaa, muutokset valmistellaan samanaikaisesti muiden Espoon perusopetuksen kieliohjelmaan tehtävien muutosten kanssa ja niistä päätetään lautakunnassa erikseen. Tapiolan oppilasalueen kouluille, oppilaille ja heidän huoltajilleen varataan ennen päätöksentekoa tilaisuus ilmaista mielipiteensä A-kielistä.

 

Oppilaaksiotto

 

Muodostettavalla yhtenäisellä Pohjois-Tapiolan koululla, kuten muillakaan Espoon peruskouluilla, ei ole lähiosoitteisiin perustuvia tai muutoin ennalta määriteltyjä omia oppilasalueita.

 

Lähikoulun osoittamisessa noudatetaan voimassa olevia perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia linjauksia. Kukin Tapiolan oppilasalueella sijaitseva koulu osoitetaan lähikouluksi lautakunnan vuosittain päättämien koulukohtaisten enimmäisoppilasmäärien puitteissa edellä mainituissa linjauksissa määritellyssä etusijajärjestyksessä.

 

Erityisluokan osoittamisessa noudatetaan voimassa olevia perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia linjauksia soveltuvin osin.

 

Painotetun opetuksen oppilasvalinnoissa noudatetaan voimassa olevia ilmaisutaidepainotetun opetuksen oppilasvalintaperusteita. Opetukseen valittavien määrästä päätetään vuosittain lautakunnassa samanaikaisesti muiden painotusten kanssa.

 

Vaikutukset

 

Henkilöstö

 

Pohjois-Tapiolan koulun vakinaisessa palvelussuhteessa olevan opetustoimen henkilöstön sijoituskoulu (koulun nimi) ei muutu. Pohjois-Tapiolan koulun vs. rehtori jatkaa toimii Pohjois-Tapiolan koulun henkilöstön hallinnollisena esimiehenä 31.7.2022 asti.

 

Sepon koulun vakinaisessa palvelussuhteessa olevan opetustoimen henkilöstön sijoituskoulu (koulun nimi) muuttuu 1.8.2022 lukien Pohjois-Tapiolan kouluksi. Sepon koulun rehtori toimii Sepon koulun henkilöstön hallinnollisena esimiehenä 31.7.2022 asti.

 

Uuden muodostettavan yhtenäisen peruskoulun virkaan valittava rehtori toimii 1.8.2022 lukien koulun opetushenkilöstön hallinnollisena esimiehenä.

 

Oppilaat

 

Sepon koulussa lukuvuonna 2021-2022 lähikoulupäätöksellä opiskeleville oppilaille tehdään uudet lähikoulupäätökset ja he ovat 1.8.2022 lukien Pohjois-Tapiolan yhtenäisen peruskoulun oppilaita perusopetuksen loppuun asti. Kuudennella luokalla lukuvuonna 2021-2022 opiskelevien oppilaiden ei tarvitse erikseen hakea lähikouluun seitsemännelle luokalle lukuvuodeksi 2022-2023 vaan voivat jatkaa Pohjois-Tapiolan yhtenäisessä peruskoulussa heille tehdyn uuden lähikoulupäätöksen mukaisesti perusopetuksen loppuun asti. Painotettuun opetukseen seitsemännelle luokalle hakeminen tapahtuu sen sijaan, kuten muidenkin kuudennen luokan oppilaiden kohdalla.

 

Sepon koulussa toissijaisina hakijoina lukuvuonna 2021-2022 opiskeleville oppilaille tehdään uudet toissijaiseen kouluun valitsemispäätökset ja he ovat 1.8.2022 lukien Pohjois-Tapiolan yhtenäisen peruskoulun oppilaita perusopetuksen loppuun asti. Kuudennella luokalla lukuvuonna 2021-2022 opiskelevien toissijaisten oppilaiden ei tarvitse erikseen hakea seitsemännelle luokalle lukuvuodeksi 2022-2023 jatkaessaan Pohjois-Tapiolan koulussa toissijaisina hakijoina. Oppilaan luopuessa toissijaisesta oppilaspaikastaan seitsemännelle luokalle siirtyessään tai myöhemmin, hänen tulee hakea erikseen lähikouluun. Painotettuun opetukseen seitsemännelle luokalle hakeminen tapahtuu, kuten muidenkin kuudennen luokan oppilaiden kohdalla.

 

Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen erityisluokilla lukuvuonna 2021-2022 opiskelevien oppilaiden erityisen tuen päätökset tarkistetaan ja erityisluokilla 2022-2023 jatkaville oppilaille osoitetaan erityisluokka oman asuinpaikkansa mukaiselta oppilasalueelta mahdollisuuksien mukaan. Ennen oppilaskohtaisten päätösten tekemistä oppilaita ja heidän huoltajiaan kuullaan.

 

Niittykummun ja Mankkaan koulujen autismin kirjon erityisluokilla lukuvuonna 2021-2022 opiskelevien ja erityisluokilla lukuvuonna 2022-2023 jatkavien oppilaiden erityisen tuen päätökset tarkistetaan. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan erityisluokkaa oman asuinpaikansa mukaiselta oppilasalueelta. Mikäli oppilaat siirtyvät uudisrakennukseen, he ovat 1.8.2022 lukien Pohjois-Tapiolan yhtenäisen peruskoulun oppilaita ja voivat jatkaa koulussa perusopetuksen loppuun asti. Oppilaita ja heidän huoltajiaan kuullaan ennen oppilaskohtaisten päätösten tekemistä.

 

Lukuvuoden 2022-2023 oppilaaksiotossa uusille oppilaille osoitetaan 1.8.2022 lukien lähikouluksi Pohjois-Tapiolan koulu ja painotettuun opetukseen hakeneet oppilaat valitaan Pohjois- Tapiolan kouluun. Koulumatkaetuutta ja tukipalveluita koskevat päätökset tehdään samoin perustein, kuin ennenkin.

 

Koulusihteeriresurssi

 

Sepon koulun koulusihteeriresurssi on tällä hetkellä 5 päivää/viikko ja Pohjois-Tapiolan koulun 5 päivää/viikko. Kouluissa on omat koulusihteerit.

 

Yhtenäisen peruskoulun muodostaminen ei vaikuta koulusihteeriresurssiin alkuvaiheessa. Koulun toiminnan siirtyessä uudisrakennukseen, koulusihteeriresurssia tullaan tarkistamaan siten, että se vastaa muiden oppilasmäärältään samansuuruisten yhtenäisten peruskoulujen koulusihteeriresursointia.

 

Vahtimestariresurssi

 

Sepon koulun vahtimestariresurssi on tällä hetkellä 3 päivää/viikko ja keväällä 2022 resurssia on 2 päivää/viikko. Pohjois-Tapiolan koulussa vahtimestariresurssia on tällä hetkellä laskennallisesti 3 päivää/viikko. Tätä resurssia ei kuitenkaan ole koulun omasta toiveesta otettu käyttöön eikä koulussa ole tämän seurauksena ollut vahtimestaripalvelua syksyllä 2021. Keväällä 2022 resurssi ollaan kuitenkin ottamassa käyttöön, jolloin koulussa on vahtimestaripalvelua 3 päivää/viikko.

 

Yhtenäisen peruskoulun muodostamisen seurauksena vahtimestariresurssi on 5 päivää viikossa.

 

Kuraattori- ja psykologipalveluresurssi

 

Sepon koulun kuraattoriresurssi on tällä hetkellä 1 päivää/viikko ja Pohjois-Tapiolan koulun kuraattoriresurssi 2 päivää/viikko. Sepon koulun psykologiresurssi on tällä hetkellä 1,5 päivää/viikko ja Pohjois-Tapiolan koulun psykologiresurssi noin 2 päivää/viikko. Kouluilla on sama kuraattori ja sama psykologi.

 

Yhtenäisen peruskoulun muodostamisella ei ole vaikutusta kuraattori- tai psykologipalveluiden laskennalliseen resurssiin eikä siten muodostettavan yhtenäisen peruskoulun saamaan kuraattori- ja psykologipalveluun. Oppilasmäärän kasvaessa resurssia tarkastellaan ja muutetaan tarvittavin osin.

 

Avustajapalveluresurssi

 

Avustajapalveluresurssi määräytyy oppilasmäärän ja kouluun perustettavien/toimivien erityisluokkien määrän mukaan. Resurssia on mahdollista kohdentaa koulujen yhdistämisen seurauksena koko yksikön tasolla palvelutarpeen mukaan.

 

Opetustuntiresurssi sekä koulu- ja oppilaskohtaiset määrärahat

 

Opetustuntiresurssi määräytyy oppilasmäärän ja yksikkökohtaisesti lasketun osuuden perusteella. Määrärahat määräytyvät oppilasmäärän mukaan.

 

Valmistelevat toimenpiteet

 

Kahden työyhteisön yhdistäminen ja uuden luominen sekä 1.8.2022 muodostettavan yhtenäisen peruskoulun toimintaa keskeisesti ohjaavien suunnitelmien laatiminen edellyttää, että Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulut tekevät yhteistyötä käytännön järjestelyistä sopimiseksi ja jäljempänä mainittujen valmistelevien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Valmistelevien toimenpiteiden valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa, jotta ne voidaan toteuttaa ennen koulujen yhdistymistä 1.8.2022. Myös koulujen talouden tulee olla tasapainossa ennen koulujen yhdistymistä.

 

Koulukohtaisen opetussuunnitelman laatiminen

 

Kaikilla Espoon peruskouluilla on omat Espoon (kuntakohtaiseen) perusopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvat opetussuunnitelmat. Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen tulee huolehtia 1.8.2022 muodostettavan yhtenäisen peruskoulun opetussuunnitelman laatimisesta yhdessä siten, että se on valmis hyväksyttäväksi ko. koulun johtokunnassa toiminnan alkaessa.

 

Oppilashuoltosuunnitelman laatiminen

 

Oppilashuoltosuunnitelma on koulun opetussuunnitelman liite, jonka laatimisesta vastaa koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä. Suunnitelmaan kirjataan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä oleva palvelu sekä kuvataan yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus. Suunnitelman laatimisesta tulee huolehtia siten, että 1.8.2022 muodostettavan yhtenäisen peruskoulun johtokunta voi hyväksyä sen toiminnan alkaessa.

 

Järjestyssääntöjen laatiminen

 

Kouluilla tulee olla järjestyssäännöt. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntöjen valmistelussa tulee osallistaa Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti kaikki oppilaat ja kuulla oppilaskuntaa. Lisäksi tulee osallistaa opettajat, muu henkilökunta ja huoltajat. Järjestyssääntöjen laatimisesta tulee huolehtia siten, että 1.8.2022 muodostettavan yhtenäisen peruskoulun johtokunta voi hyväksyä ne toiminnan alkaessa.

 

Lukuvuosisuunnitelman laatiminen

 

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan koulun keskeiset aikataulut, opetuksen järjestämiseen liittyvät toiminnot ja lukuvuoden tavoitteet. Suunnitelma käydään läpi henkilöstön ja oppilaskunnan kanssa. Suunnitelman laatimisesta tulee huolehtia siten, että se voidaan hyväksyä 1.8.2022 muodostettavan yhtenäisen peruskoulun johtokunnassa toiminnan alkaessa.

 

Muiden keskeisten suunnitelmien laatiminen

 

Koululle laadittavan opetussuunnitelman yhteydessä tulee laatia suunnitelma oppilaiden väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä suojaamiseksi sekä suunnitelma kurinpitokeinojen ja perusopetuksessa kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Yhdenvertaisuuslaki sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki edellyttävät yhdenvertaisuussuunnitelman ja tasa-arvosuunnitelman laatimista. Suunnitelmat voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa ja niiden valmistelu tulee tehdä yhteistyössä henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. Em. suunnitelmien laatimisesta tulee huolehtia siten, että ne voidaan hyväksyä 1.8.2022 muodostettavan yhtenäisen peruskoulun toiminnan alkaessa.

 

Vaihtoehto yhtenäisen peruskoulun muodostamiselle

 

Vaihtoehtona koulujen yhdistämiselle ja yhtenäisen peruskoulun muodostamiselle on, että Sepon alakoulu ja Pohjois-Tapiolan yläkoulu toimivat uudisrakennuksessa erillisinä yksiköinään. Samassa rakennuksessa erillisinä yksikköinä toimiminen ei ole kuitenkaan tila-, henkilöstö, talous-, ym. resurssien näkökulmasta tarkoituksenmukaista eikä oppilaiden näkökulmasta perusteltua.

 

Sepon koulussa on yleisopetuksen opetusryhmät vuosiluokille 1-6. Sepon koulun yleisopetuksen laajentaminen vuosiluokille 7-9, ei ole tilojen puitteissa mahdollista. Koulun kuudennen luokan oppilaiden tulisi siten hakea erikseen seitsemännelle luokalle, kuten muidenkin kuudennen luokan oppilaiden. Vaikka Pohjois-Tapiolan koulu sijaitsisi samassa koulurakennuksessa, Sepon koulun oppilailla ei olisi etusijaa kyseiseen kouluun, sillä lähikoulut osoitetaan lautakunnassa vuosittain päätettävien koulukohtaisten enimmäisoppilasmäärien puitteissa noudattaen perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia linjauksia ja niissä määriteltyä etusijajärjestystä. Lähikouluksi voitaisiin siten osoittaa jokin muu Tapiolan oppilasalueella sijaitseva koulu. Kouluihin perustettavien opetusryhmien määrä, ikäluokan koko ja asuinpaikat sekä lähikoulun osoittamisessa huomioitavat oppilaskohtaiset perustelut (A-kielet, terveydentilaan tai muihin erityisiin syihin liittyvät seikat, sisarusperusteet) vaihtelevat vuosittain, joten samoista osoitteista ei mennä aina samoihin kouluihin kuin aiempina vuosina.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen johtokunnan lausunto

-

Sepon koulun henkilöstön lausunto

-

Sepon koulun oppilaskunnan lausunto

-

Pohjois-Tapiolan koulun oppilaskunnan lausunto

-

Pohjois-Tapiolan koulun henkilöstön lausunto

-

Nimistöryhmän lausunto

-

Mankkaan koulun johtokunnan lausunto

-

Mankkaan koulun henkilöstön lausunto

-

Niittykummun koulun johtokunnan lausunto

-

Aarnivalkean koulun johtokunnan lausunto

-

Muistio asukastilaisuudesta 27.9.2021

-

Muistio asukastilaisuudesta 14.10.2021

-

Päätös tarveselvityksestä 14.11.2018 § 225

-

Ennakkoarviointi

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa