Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 1141727/00.01.02/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 114

 

 

§ 114

Poikkihallinnollisten ohjelmasuunnitelmien hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hoverfält Päivi

Rönkkönen Sanna
Viik-Kajander Maarit
Toivonen Kaisu M  SUKO
Laitala Pasi
Rintala Lea
Lyytikäinen Johanna

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmat.

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat yksi keskeinen keino Espoo-tarinan toteuttamisessa. Ohjelmat ovat kehittämisen, kokeilemisen ja oppimisen alustoja, joiden avulla haetaan ratkaisuja valtuustokauden keskeisiin haasteisiin ja kehittämiskokonaisuuksiin yhdessä kaupungin toimijoiden, asukkaiden, asiakkaiden, kumppanien ja sidosryhmien kanssa. Poikkihallinnolliset ohjelmat keskittyvät niille annettuun kehittämistehtävään valtuuston päättämien tavoitteiden mukaisesti. Hallintosääntö puolestaan määrittelee kaupungin organisaation ja toimivallan päätöksenteossa ja niiden toimeenpanossa Espoo-tarinan, valtuuston talousarvion ja sen tavoitteiden toteuttamisessa.

 

Kehitysohjelmat sekä niitä toteuttavat projektit ja toimenpiteet toteutetaan Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen EsPro-mallin mukaisesti. 

Espoo-tarinan toteuttamiseksi on valmisteltu neljä poikkihallinnollista kehitysohjelmaa, jotka ovat:

 

  • Elinvoimainen Espoo 
  • Hyvinvoiva Espoo 
  • Kestävä Espoo 
  • Tapahtumien yhteisöllinen Espoo 

 

Valtuusto hyväksyi valtuustokauden 2021 - 2025 kehitysohjelmien aiheet kokouksessaan 7.6.2021 ja hyväksyi kehitysohjelmien hyötytavoitteet kokouksessaan 28.2.2022. Kehitysohjelmien ohjausryhmät ovat tämän jälkeen jatkaneet suunnittelua ja laatineet liitteenä olevat ohjelmasuunnitelmat kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.  

 

Ohjelmasuunnitelmissa kuvataan kehitysohjelman kokonaisuus ja suunnitelmat ohjelman toteutusta ja hallintaa varten. Tarkemmin luetellaan ensimmäisen toteutusvuoden tiedossa olevat projektit ja toimenpiteet, minkä lisäksi kuvataan suuntaviivoja koko ohjelmakauden työlle. Suunnitelmissa kuvataan myös toimintaympäristön ajankohtaisten haasteiden ja muutosten arvioituja vaikutuksia ohjelmatyöhön. 

Ohjelmien välistä vuoropuhelua ja yhteistyömahdollisuuksien tunnistamista tuetaan mm. ohjausryhmien yhteisillä tilaisuuksilla, joista ensimmäinen järjestetään loppukeväästä. 

 

Ohjelmien etenemisestä raportoidaan valtuustolle ensimmäisen kerran 31.12.2022 tilanteesta. 

 

Elinvoimainen Espoo 

 

Elinvoimainen Espoo -kehitysohjelma tavoittelee positiivista vaikutusta Espoon elinvoimaan. Se haluaa kohentaa kaupungin houkuttelevuutta kansainvälisten yritysten ja osaajien keskuudessa, parantaa työvoiman ja työn tarjonnan parempaa kohtaamista ja vahvistaa yritys- ja yrittäjämyönteisyyttä koko kaupungissa. Ohjelmassa luodaan kaupunkiin uudenlaista tekemisen kulttuuria ja kanavoidaan elinvoimaa veto- ja pitovoimaksi. 

 

Ensimmäisen toimintavuoden aikana kerätään tietoa ja muodostetaan täsmällisempää käsitystä ohjelman tavoitteista. Tämä pitää sisällään selvityksiä ja tutkimuksia ja luo pohjaa myöhemmälle tekemiselle.  Toteutusten pääpaino on uusien ja vaikuttavien palvelujen ja toimintatapojen kokeiluissa ja mm. Espooseen asettuvien yritysten palveluprosessin kehittämisessä. 

 

Hyvinvoiva Espoo  

 

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman tavoitteena on lisätä espoolaisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja mielen hyvinvointia. Keskeistä on, että espoolaiset itse voivat kehittää omaa hyvinvointiaan. Lisäksi tavoitteena on varmistaa toimiva yhteistyö hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa. Toiminta on poikkihallinnollista ja yhteistyötä tehdään myös muiden kehitysohjelmien kanssa.

 

Toimintavuodelle 2022 tärkeä valtuustokauden tavoite on koronasta toipuminen ja etenkin lasten ja nuorten mielen hyvinvointi. Ketterissä kokeiluissa kehitetään osaltaan mm. kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa senioripaku-pilotilla ja etsitään toteutettavia toimintoja hyvinvointierojen kaventamiseen osallistavilla kyselyillä Kuulemisesta kumppanuuteen -mallilla. Lapsille ja nuorille suunnatuissa koulutuksissa huomioidaan mielen hyvinvointi, positiivinen kasvatustuki huoltajille sekä tunne-elämä ja hyvinvointitaidot. Koulutuksia tarjotaan myös henkilöstölle. Yhdyspintatyö hyvinvointialueelle ja yhteistyö järjestöjen kanssa alkaa toiminnan suunnittelulla. 

 

Kestävä Espoo 

 

Kestävän kehityksen ohjelmatyöllä tuetaan Espoon tavoitetta toimia globaalina esimerkkinä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa sekä olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ohjelman tavoitteita edistetään viidessä kehittämiskokonaisuudessa, jotka ovat liikenne, energia, kiertotalous ja kestävä elämäntapa, kestävä maankäyttö ja rakentaminen sekä lähiluonto ja luonnon monimuotoisuus.  

 

Ensimmäisenä toteutusvuonna kootaan mm. ilmastonmuutoksen torjunnan tiekartta, vahvistetaan asukkaiden osallisuutta, laaditaan yhteiskehittämisen malli kestävien ja älykkäiden kaupunkialueiden kehittämiseksi ja pilotoidaan sitä Kerassa, laaditaan kaupungin sähköautojen latausinfran toimenpideohjelma, kartoitetaan rakennetun ympäristön materiaalivirtoja, kehitetään koulujen jätehuoltoa sekä laaditaan tiekartta luonnon kokonaisheikentymättömyyden toteuttamiseksi alueellisesti Kerassa. Ekosysteemisellä toimintatavalla vahvistetaan Espoo-yhteisön hiilikädenjälkeä, vihreän siirtymän mukaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja taloutta sekä edistetään EU-rahoituksen kohdistumista Espooseen. 

 

Tapahtumien yhteisöllinen Espoo 

 

Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -kehitysohjelma tarttuu työssään Tapahtumakaupunki Espoo -kokonaisuuden kehittämiseen. Ohjelman avulla halutaan luoda toimintakulttuuri sekä asukaslähtöisten että kansallisten ja kansainvälisten suurtapahtumien mahdollistamiseksi Espoossa.   

 

Ensimmäisen toimintavuoden aikana paneudutaan tapahtumien palvelupolun ja prosessien tunnistamiseen. Ohjelma mahdollistaa sekä Espoo 50 vuotta kaupunkina -vuoden että Espoo Juhlii -viikon toteuttamista ja työllistää kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alaa. 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -kehitysohjelman ohjelmasuunnitelma

2

Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjelmasuunnitelma

3

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman ohjelmasuunnitelma

4

Elinvoimainen Espoo -kehitysohjelman ohjelmasuunnitelma

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi