Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 372486/00.04.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.05.2022 § 37

 

 

§ 37

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsimetro Oy:n 27.5.2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nieppola Tommi

Heino Waltteri

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsimetro Oy:n 27.5.2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen konserniohjauksen erityisasiantuntija Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

1
kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista ja hallituksen esitystä tilikauden tuloksen 6 049 316,69 euroa kirjaamiseksi omaan pääomaan ja ettei osinkoa makseta

2
kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

3
kannattaa talousarvion ja vastikkeiden vahvistamista sekä yhtiön hallituksen valtuuttamista päättämään hoito- ja rahoitusvastikkeen rahastoinnin määrän ja perimään vastiketta enemmän, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen kattamiseen tilikaudella, ja tarvittaessa palauttamaan vastiketta

4
esittää hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 9 470 euroa ja kokouspalkkioksi 420 euroa sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 355 euroa

5
esittää, että Länsimetro Oy:n hallitukseen valitaan:
Olli Isotalo, asemansa puolesta
Ari Konttas, asemansa puolesta
Kimmo Oila, Kok.
Hannele Kerola, SDP ja
Hannu Järvinen, PS

6
esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo

7
kannattaa muita esityslistan mukaisia esityksiä

8
varmistaa muissa mahdollisissa kantaa edellyttävissä asioissa Espoon kaupungin kokonaisetu.

 

Käsittely 

Konttas ja Isotalo poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom 5. kohta).

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Yhtiön toimiala ja omistuksen jakautuminen

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan Länsimetro Oy:n (myöh. Yhtiön) toimialana on keskinäisenä kiinteistöyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ("Rataosuus 1") ja Espoon Matinkylästä Espoon Kivenlahteen ("Rataosuus 2") ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille.

 

Yhtiö muodostaa alakonsernin, johon kuuluvat tytäryhtiöt vastaavat liityntäpysäköinti- ja bussiterminaalitoimintojen tuottamisesta metrokäytävän yhteydessä.

 

Espoon kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84,4 prosenttia. Helsingin kaupunki omistaa osakkeista 15,6 prosenttia.

 

Kokouskutsu ja asialista

 

Yhtiön hallitus päätti 27.4.2022 kutsua koolle yhtiökokouksen 27.5.2022 klo 9 osoitteessa Piispanportti 10, Espoo. Kokouskutsu saapui 3.5.2022. Kokouskutsun liitteenä olevan asialistan mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

Vuoden 2021 tilinpäätös ja esitys voitonjaosta

 

Yhtiön jatkuva toiminta rahoitetaan omistajilta perittävillä vastikkeilla ja rakennushankkeet omistajien takaamalla ulkoisella rahoituksella. Yhtiön toiminnan taloudellinen vakaus riippuu luotettavasta vastikerahoitteisen toiminnan suunnittelusta sekä rakentamistoiminnan rahoituksen ennakoinnista.

 

Valmistuneen metroinfran osalta Yhtiö jää omaisuuden haltijaksi ja kattaa hankkeeseen liittyvät kunnossapito- ja lainanhoitokulunsa omistajilta kerättävillä vastikkeilla. Omistajilta perittävillä hallintovastikkeilla katetaan yhtiön hallinnon kulut, jotka muodostuvat pääosin henkilöstö- ja toimitilakuluista. Vuonna 2021 Yhtiö keräsi hallintovastiketta 2,3 milj. euroa ja hoitovastiketta 19,0 milj. euroa.

 

Vuoden 2021 vastikerahoitteinen toiminta toteutui pääosin budjetoitua paremmin. Etenkin hoitokulut ja investointimenot olivat budjetoitua pienemmät. Erotus toiminnan tuotoissa johtuu pääosin Sammalvuoren varikon hoitovuokran kohdistamisesta Matinkylä-Kivenlahti- hankkeelle.

Vuoden 2021 hallinto-, ylläpito- ja rahoitusvastikebudjetit olivat alijäämäisiä johtuen vuonna 2020 syntyneistä vastikerahoitusylijäämistä.

 

Yhtiö rahoittaa investoinnit pääosin kaupunkien takaamilla lainoilla. Vaihetta 1 Ruoholahti- Matinkylä varten lainoja on vuoden 2021 lopussa nostettu kaikkiaan 1 035 milj. euroa. Lainojen lyhennykset alkoivat vaiheittain vuodesta 2016.

 

Vaihetta 2 Matinkylä-Kivenlahti varten on vuoden 2021 lopussa nostettu rahoituslaitoksilta 715 milj. euroa.

 

Valtionavustus liittyen metron ensimmäisen vaiheeseen on kokonaisuudessaan maksettu. Toisen vaiheeseen valtio on sitoutunut maanrakennuskustannusindeksiin sidottujen rakennuskustannusten kattamiseen korkeintaan 240 miljoonan tai 30 %:n osuudella. Vuoden 2020 avustus 66,8 milj. euroa saatiin keväällä 2021. Vuoden 2021 osalta maksettavan valtionavustuksen määräksi arvioidaan 19,8 milj. euroa ja valtionavustuksen määräksi kaiken kaikkiaan 242,5 milj. euroa.

 

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä varoja muissakaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa muodoissa.

 

Hallitus esittää esityslistan mukaan, että tilikauden tulos 6 049 316,69 euroa kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa makseta.

 

Arvio tulevasta kehityksestä

 

Yhtiön tilinpäätöksen mukaan Yhtiön tehtävien ja yhtiön toiminnan painopiste tulee muuttumaan vuoden 2022 aikana, kun Matinkylä-Kivenlahti-vaiheen rakentamisen tehtävät päättyvät ja siirrytään omistamisen vaiheeseen. Omaisuuden hallinnoinnin ja kunnossapidon järjestämisen ja valvonnan vastuu tulee kasvamaan. Rakentamiseen liittyvät tehtävät jatkuvat urakoiden loppuunsaattamisen ja käyttöönottovaiheen tehtävien osalta.

 

Yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia vuoden 2022 aikana. HKL:n liiketoiminnot on pääosin 1.2.2022 alkaen siirretty uudelle Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle. HKL liikelaitos jää toistaiseksi omistamaan metron infran (mm. raiteet, metroasemat ja metrokaluston), kunnes tämäkin omaisuus voidaan siirtää osaksi Kaupunkiliikenteen liiketoimintaa. Tilinpäätöksen mukaan Yhtiö osaltaan seuraa muutoksen vaikutuksia omaan toimintaansa.

 

Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimittäminen sekä heille maksettavien palkkioiden vahvistaminen

 

Kunnallisvaalien vaalituloksen perusteella on sovittu luottamushenkilöiden paikkajaosta kaupungin luottamuselimiin ja tiettyjen konserniyhteisöjen hallintoelimiin.

 

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen valinnan yhteydessä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikaudella seuraavat henkilöt:

 

1.1.-14.10.2021: Hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, varsinaiset jäsenet Kari Pudas (vpj.), Ari Konttas, Kimmo Oila, Jyrki Kasvi ja Hannele Kerola

 

15.10.-31.12.2021: Hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, varsinaiset jäsenet Kari Pudas (vpj.), Ari Konttas, Kimmo Oila, Helena Sistonen ja Hannu Järvinen.

 

Hallituksen sihteerinä toimii Espoon lakiasiainjohtaja Timo Kuismin.

 

Paikkajako ja yhtiöjärjestys huomioiden Espoon kaupunki esittää, että yhtiön hallitukseen nimitetään:

 

Olli Isotalo, viran puolesta

Ari Konttas, viran puolesta

Kimmo Oila, Kok.

Hannele Kerola, SDP ja

Hannu Järvinen, PS

 

Yhtiön osakassopimuksen mukaan Espoon kaupunki nimittää hallituksen puheenjohtajan. Espoon kaupunki esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo.

 

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimittää Yhtiön hallituksen varapuheenjohtajan.

 

Espoon kaupunginhallitus teki 19.6.2017 päätöksen kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteista. Tytäryhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Yhtiö kuuluu ryhmään 1.

 

Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin. Espoon kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2021 korottaa luottamushenkilöiden palkkioita 1.8.2021 alkaen. 

 

Espoon kaupunki esittää, että yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistetaan 9 470 euroa ja kokouspalkkioksi 420 euroa sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 355 euroa.

 

Yhtiön tilintarkastaja ja tilintarkastajalle maksettava palkkio

 

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Lehto.

 

Yhtiön hallitus esittää, että tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkio laskua vastaan.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Länsimetro Oy varsinainen yhtiökokous 2022 kutsu ja esityslista

2

Länsimetro tilinpäätös 2021

3

Länsimetro Oy Tilinpäätös, talousarvio ja vastikelaskelma

4

Lansimetro-toimintakertomus_2021

5

Länsimetro Oy Tilintarkastuskertomus 2021

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi