Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 432342/00.04.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.05.2022 § 43

 

 

§ 43

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Penttinen Jukka

Pullinen Paula

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
nimeää kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 25.5.2022 pidettävään yhtymäkokoukseen kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen ja hänen varaedustajakseen talouspäällikkö Jukka Penttisen,

2
antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi:
- vahvistaa vuoden 2021 talousarvion määrärahapoikkeaman
- hyväksyy kunnallisvaalikauden 2021-2025 luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistamisen esityksen mukaisesti
- päättää hyväksyä esitykset tilikauden tuloksen käsittelystä
- päättää merkitä tiedoksi tarkastuskertomuksen sekä arviointikertomuksen
- hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen
- myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
- tarkastuslautakunnan esityksen mukaan pyytää yhtymähallitukselta vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin
- päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Yhtymäkokous

 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään tiistaina 25.5.2022 kello 11.00 alkaen. Kokous pidetään etäkokouksena.

 

Kuntayhtymän tehtävät ja jäsenkunnat

 

Kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa.

 

Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat:

 

Espoon kaupunki  86,89 osuutta

Kirkkonummen kunta  11,46 osuutta

Kauniaisten kaupunki  1,65 osuutta

 

Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa.

 

Yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-          luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen

-          vuoden 2021 talousarvion määrärahapoikkeaman vahvistaminen

-          tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

-          arviointikertomus 2021

 

Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen

 

Koulutuskuntayhtymä Omnian luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö noudattaa Espoon kaupungin hyväksymää

vastaavaa sääntöä. Espoon kaupunki on tehnyt keskimäärin 8 % korotukset palkkioihin. Omnian hallitus esittää vastaavan korotuksen tekemistä yhtymäkokoukselle palkkioiden ja ansiomenetyskorvauksen osalta.

 

Vuoden 2021 talousarvion määrärahapoikkeaman vahvistaminen

 

Vuoden 2021 talousarviossa oli käyttötalousosan sitovana määrärahatavoitteena, että kuntayhtymän tilikauden tulos on 8 tuhatta euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2021 toteutunut tulos oli 1,165 milj. euroa alijäämäinen, joten talousarviotavoitetta ei saavutettu.

 

Käyttötalousosan määrärahatavoitetta ei saavutettu, koska:

-          ammatillisen koulutuksen vuodelle 2021 myönnetty lisärahoitus poikkesi suunnitellusta (budjetointiero),

-          lisärahoituksen mahdollistamaa resursointia pystyttiin käyttämään suunniteltua etupainotteisemmin (tuloutus-/jaksotusero),

-          Omnialle ei myönnetty ammatillisen koulutuksen tavoitteellista opiskelijamäärälisäystä haetun mukaisesti ja

-          lomapalkkavelkaa jaksottui ennakoitua enemmän.

 

Esityksenä on, että yhtymäkokous vahvistaa vuoden 2021 määrärahapoikkeaman 1,73 milj. euroa, joka katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämällä.

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

 

Vuoden 2021 talous ei toteutunut talousarvion mukaisesti.

 

Toimintatuotot olivat 84,9 milj. euroa ja olivat 4,5 milj. euroa talousarviota paremmat ja kasvoivat edellisvuodesta 1,3 milj. eurolla.

 

Toimintakulut olivat 84,4 milj. euroa ja olivat 7,0 talousarviota korkeammat. Edellisvuodesta toimintakulut kasvoivat 9,9 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 14,4 % johtuen useasta eri tekijästä. Henkilöstömäärä on kasvanut johtuen Opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoituksesta sekä koronarahoituksesta, jolla on palkattu henkilöstöä opetuksen tukitehtäviin, opinto-ohjaukseen sekä lisäopetustarpeisiin. Omnialle siirtyi myös Espoon kaupungilta aikuisten työpajatoiminta. Liikkeenluovutuksen yhteydessä siirtyi 42 henkilöä.

 

Vuosikatteeksi muodostuu 1,7 milj. euroa, joka ei riittänyt 2,9 milj. euron poistot. Tilikauden tulokseksi muodostuu -1.164.629,83 euroa. Tilinpäätössiirtoina esitetään tehtäväksi 617.500 euron poistoeron tuloutus, jonka jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu -547 129,83 euroa, joka esitetään kirjattavaksi taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

 

Toimintakertomuksessa todetaan, että pitkittyneen pandemia-ajan vaikutus palvelujen tuottamiseen, sisältöön ja asiakasprosesseihin on ollut merkittävä ja terveysturvallisuuden varmistaminen on haastanut koko organisaatiota työskentelyn ja johtamisen osalta. Omnian koulutukset ja palvelut ovat olleet vetovoimaisia myös pandemia-aikana, ja asiakkaita sekä hakijoita on pääsääntöisesti enemmän, kuin voidaan ottaa opiskelijaksi. Tavoitteeksi asetetut asiakasmäärät ja niiden kasvu on koulutuksissa pääsääntöisesti saavutettu. Tavoitteiden mukaisesti on pystytty kasvattamaan työvoimakoulutuksen, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sekä oppisopimuskoulutuksen osuutta ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosista.

 

Espoo-konsernin asettamat tavoitteet ovat toteutuneet työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen osalta. Talouden ja tutkintokoulutuksesta eronneiden määrän osalta tavoitteet eivät toteutuneet. Toiminnan vaikuttavuuden osalta mittarit ovat valmistelussa vuonna 2022.

 

 

 

Arviointikertomus 2021

 

Yhteenvetona toimintavuoden 2021 osalta tarkastuslautakunta toteaa arvionaan, että kuntayhtymän tilinpäätökseen sisältyvä toimintakertomus on kattava ja antaa oikeat sekä riittävät tiedot yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymä on pääosiltaan saavuttanut vuodelle 2021 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

 

Arviointikertomuksessa nostetaan esille mm. seuraavia huomioita:

-          Tarkastuslautakunta korostaa poikkeusoloissa hyväksi havaittujen käytänteiden hyödyntämistä kokonaisvaltaisesti myös koronapandemian päättymisen jälkeen. Samalla tulee varmistua myös siitä, että opiskelijoille ja oppijoille tarjotaan riittävää, oikea-aikaista ja oikeanmuotoista tukea.

-          Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota resurssisuunnittelun tärkeyteen ennakoitaessa talouden kehitystä muuttuvissa rahoitusolosuhteissa ja siihen, että poikkeusoloissakin pystytään jatkamaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

-          Tarkastuslautakunta toteaa, että on tärkeätä kytkeä strateginen tilasuunnittelu osaksi uutta strategista viitekehystä ja tunnistaa muuttuvan toimintaympäristön mahdollisuudet ja riskit tilaratkaisujen näkökulmasta.

-          Lautakunta suosittaa, että talouden ja rahoituksen kehitystä ennakoidaan ja arvioidaan eri koulutusmuotojen ja palvelujen osalta, jotta talouden tasapaino pystytään varmistamaan.

-          Lautakunta suosittaa vaihtoehtoisten strategisten tilaratkaisujen taloudellisten ja rahoituksellisten vaikutusten ennakointia (herkkyysanalyysit).

-          Lautakunta pitää hyvänä, että riskienhallinta on kytketty osaksi toiminnan tuloksellisuuden seurantaa.

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, yhtymäkokouksen esityslista 25.5.2022

-

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, tilinpäätös 2021

-

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, tilintarkastuskertomus 2021

-

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, arviointikertomus 2021

 

Tiedoksi