Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 422372/00.04.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.05.2022 § 42

 

 

§ 42

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Penttinen Jukka

Pullinen Paula

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän 19.5.2022 pidettävään yhtymäkokoukseen kasvun ja oppimisen toimialan ruotsinkielisten palvelujen kehittämispäällikkö Ida Stolt-Haglundin, 

2
antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi:
- yhtiön tilinpäätös vuodelta 2021 vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus
- merkitään tarkastuslautakunnan arviointikertomus tiedoksi
- merkitään talousarvion seurantaraportti tammikuu-maaliskuu 2022 tiedoksi
- hyväksytään tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n valinta esityksen mukaan
- hyväksytään hallintosäännön päivitys
- päättää muut asiat kokouskutsun esityslistan mukaisesti.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 19.5.2022 klo 18 alkaen.

 

Kuntayhtymän tehtävänä on harjoittaa sellaista kansanopistotoimintaa, jonka voimassa oleva lainsäädäntö kansanopistosta mahdollistaa.

 

Kuntayhtymän jäsenkunnat, äänivalta ja osuudet ovat seuraavat:

 

 

Jokainen jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen yhden jäsenen sekä tälle varajäsenen. Jäsenkuntien äänioikeus jakautuu kunnan osuuksien mukaisesti.

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat

 

Kokouksessa käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen, tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021,

tilintarkastusyhteisön valitseminen vuosille 2022-2023, talousarvion seurantaraportti tammikuu - maaliskuu 2022 ja hallintosäännön päivitys.

 

Tilinpäätös vuodelta 2021, tilintarkastus- ja arviointikertomus sekä tilikauden tuloksen käsittely

 

Syksyllä pitkien linjojen opiskelijamäärä nousi 81:een, kun sen edellisenä syksynä oli 75. Koronaepidemia vaikutti edelleen lyhytkurssien osallistujamääriin. Kalenterivuoden aikana järjestettiin 88 lyhytkurssi ja niille osallistui yhteensä 1066 henkilöä (v. 2020 842 hlö, v.2019 1 459 hlö).

 

Västra Nylands Folkhögskola kuntayhtymä sai valtionosuutta 4 164 opintoviikosta (4 291 opintoviikkoa 2020). Yhteensä valtionosuuksia saatiin 795 545 euroa, joka kattoi 56,1 % käyttömenoista. Omistajakuntien maksuosuudet olivat yhteensä 80 000 euroa. Lisäksi oppilaitos sai valtion covid-erityisavustusta yhteensä 18 000 euroa. 

 

Vuoden 2021 talous ei toteutunut aivan talousarvion mukaisesti sekä toimintatulot että toimintamenot olivat alle talousarvion. Toimintatulot olivat yhteensä 1 383 878 euroa ja toimintamenot 1 422 956 euroa. Henkilöstökulut olivat 923 072 euroa, joka on 65 % kokonaiskustannuksista.

 

Tilikauden tulos oli -126 109 euroa ja alijäämä oli -114 454,56 euroa, joka esitetään kirjattavaksi edellisten vuosien ali/ylijäämätilille.

 

Vuoden 2021 investoinnit olivat yhteensä 31 391 euroa. Kassavarat vuoden lopussa olivat 480 315 euroa ja maksuvalmius 120 päivää.

 

Tarkastuskertomuksessa todetaan kirjanpidon antavan oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, taloudesta, talouden kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

 

Arviointikertomuksen yhteenvedossa todetaan, että poikkeamat suhteessa talousarvioon tulee käsitellä yhtymäkokouksessa. Tulevaisuudessa suurin haaste on edelleen talous ja valtionosuusrahoituksen aleneminen. Myös koronapandemian vaikutukset tulevaan rahoitukseen eivät ole vielä tiedossa ja aiheuttavat epävarmuutta tuleviin vuosiin.

 

Talousarvion seurantaraportti 1-3/2022

 

Raportista voidaan todeta, että alkuvuoden talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti, mutta sekä tulot että menot ovat edelleen alle talousarvion. Jaksotettu tulos on 40 946 euroa ja 17 488 euroa ylijäämäinen. Tämä ylittää talousarvion jaksotetun tavoitteen.

 

Hallintosäännön päivitys

 

Kuntayhtymältä 29.4.2022 saadun tiedon mukaan Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän hallintosääntöä päivitetään rehtorin tehtävien osalta siten, että tehtäväksi lisätään johtaa kuntayhtymän asiakirjahallintoa.

 

Kapitel 1 Samkommunens organisation

§3 Ansvars- och uppgiftsfördelning

a)      Rektor

- leder samkommunens dokumentförvaltning

 

Edellä esitetty lisäys on oheismateriaalina olevan VNF:n hallintosäännön sivulla 4.

 

Yhtymäkokouksen kokouskutsussa hallintosäännön päivitystä koskevassa kohdassa viitataan virheellisesti Kuntalain 98 §:ään (Toimielimen päätöksentekotavat). Tämä tullaan korjaamaan yhtymäkokouksessa. Nyt tehtävä päivitys koskee edellä esitetyn mukaisesti rehtorin tehtäviä.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, kokouskutsu 19.5.2022

-

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, bokslut 2021 (utan underskrifter)

-

Samkommunen för Västra Nylands Folkhögskola, revisionnämndens utvärderingsberättelse 2021 (utan underskrifter)

-

Samkommunen för Västra Nylands Folkhögskola, budgetuppföljning 1-3.2022

-

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, fo?rvaltningsstadga

 

Tiedoksi