Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 412144/00.04.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.05.2022 § 41

 

 

§ 41

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Penttinen Jukka

Pullinen Paula

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
määrää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 18.5.2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen ja varalle talouspäällikkö Jukka Penttisen,

2
antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet:
- yhtiön tilinpäätös vuodelta 2021 vahvistetaan
- tilikauden tulos 7 219 926,87 euroa kirjataan voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta
- hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2021
- hallituksen jäsenten kokouspalkkioista päätetään seuraavasti:
Puheenjohtaja 325 euroa kokoukselta
Varapuheenjohtaja 270 euroa kokoukselta
Jäsenet 270 euroa kokoukselta
sekä vuosipalkkiot seuraavasti:
Puheenjohtaja 5 200 euroa vuodessa
Varapuheenjohtaja 2 600 euroa vuodessa
- hallituksen jäseniksi nimetään kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho ja Aalto-yliopiston professori Kalevi Ekman
- valitaan tilintarkastajat
- päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

Lisäksi hyväksytään myös se, että yhtiökokous voidaan järjestää sähköisenä Teams -kokouksena.

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Yhtiökokous

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä keskiviikkona 18.5.2022 klo 13. Yhtiökokous järjestetään ensisijaisesti Myllypuron kampuksella. Kokous voidaan osakkeenomistajien yksimielisenä päätöksenä järjestää myös etäyhteyden välityksellä.

 

Yhtiön toimiala

 

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

 

Omistajat

Omistajina ovat Helsingin kaupunki 42 %, Espoon kaupunki 27 %, Vantaan kaupunki 26 %, Kirkkonummen kunta 4 % ja Kauniaisten kaupunki 1 %.

Yhtiökokouksessa käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista sekä valitaan hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja ja tilintarkastajat. Yhtiökokouksen kutsu ja esityslista ovat oheismateriaalina.

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 2021 sekä tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2021

Metropolian liikevaihto oli 110,7 milj. euroa, joka kasvoi edellisestä vuodesta 7,3 %. Perusrahoitus kasvoi 6,6 milj. euroa ja muu ulkopuolinen tulo kasvoi 1,0 milj. euroa. 

Toimintakulut olivat yhteensä 103,8 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 5,8 %. Henkilöstökulut olivat 68,8 miljoonaa euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 7,5 %. Muut kulut olivat 26,7 milj. euroa ja ne nousivat edellisvuoteen verrattuna 1,1 %. Poistot olivat 8,2 milj. euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 7,0 %.

Metropolian vuoden 2021 tilikauden tulos oli 7,2 milj. euroa voitollinen, johon sisältyi Opetus- kulttuuriministeriön ennakkoon maksetut valtionosuudet. Oikaistu tulos oli 4,8 milj. euroa. Tulos heikkeni 4 % edellisestä vuodesta.

Talouden tunnusluvut säilyivät edelleen hyvällä tasolla. Kassan riittävyys oli 138 päivää (edellinen vuosi 108 päivää) ja maksuvalmius hyvä. Omavaraisuusaste oli 74,3 % (edellinen vuosi 73,4 %) ja vakavaraisuus säilyi hyvänä.

Toimintakertomus vuodelta 2021

Toimintakertomuksessa todetaan, että toimintaa toteutettiin vuonna 2021 joustavasti etä- ja lähiopetusta yhdistelemällä. Välttämätön lähiopetus järjestettiin kampuksilla ja muutoin opetus ja työskentely toteutui virtuaalisesti. Syksyllä 2021 siirryttiin läsnäolopainotteiseen hybridityöskentelyyn.

Metropoliaan oli kevään 2021 yhteishaussa eniten ensisijaisia hakijoita kaikista ammattikorkeakouluista (11 215 hakijaa) ja Metropolia oli vetovoimalla (hakukelpoisia ensisijaisia hakijoita/aloituspaikka) mitattuna viidenneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. 

Syyslukukaudella 2021 Metropoliassa oli kirjoilla 16 836 opiskelijaa. Opiskelijoita, joiden kansalaisuus oli muu kuin suomi, oli Metropoliassa syyslukukaudella 1 392 eli 8,3 prosenttia kaikista tutkinto-opiskelijoista ja erikoistumiskoulutuksen opiskelijoista.

Vuonna 2021 Metropoliassa suoritettiin 2 711 ammattikorkeakoulututkintoa eli 31 tutkintoa enemmän kuin edellisvuonna. Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa tehtiin ennätys 516 tutkinnolla. Myös muissa koulutuksissa, kuten mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa ja maahanmuuttajien valmistavassa koulutuksessa, suoritettujen opintopisteiden määrä (79 844) kasvoi edellisvuodesta n. 66 %.

Vuonna 2021 innovaatiokeskittymissä panostettiin laadukkaan TKI-hanketoiminnan ohella kampusten avoimiin yhteistyöalustoihin, ekosysteemikumppanuuksiin sekä opiskelijoiden innovaatio- ja yrittäjyysosaamisen vahvistamiseen. Metropolian TKI-toiminnan liikevaihto oli 18,9 milj. euroa pysyen edellisen vuoden tasolla. Elinkeinotoiminnan liikevaihto oli 5,1 milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 10,0 prosenttia (2019; 4,7 milj. euroa).

Metropoliassa oli 31.12.2021 päätoimisessa työsuhteessa yhteensä 992 henkilöä, joista opetushenkilöstöä oli 568 (57 %) ja muita asiantuntijoita 424 (43 %). Sivutoimisia tuntiopettajia oli vuoden 2021 aikana työssä yhteensä 750.

Metropolian toiminnan keskittäminen neljälle kampukselle saatiin päätökseen vuonna 2021. Arabian kampuksella otettiin käyttöön peruskorjatut tilat sekä musiikin uudisrakennus Soiva. Kesällä 2021 kaikki kulttuurialan koulutukset ja toiminnot muuttivat Arabian kampukselle muodostaen Metropolian luovien alojen keskittymän.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Toimintakertomuksen osalta tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tuloksen käsittelyn osalta hallituksen esityksenä on, että tilikauden tulos 7 219 926,87 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

 

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen sekä jäsenten ja puheenjohtajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä.

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää kolme (3), Espoon kaupunki kaksi (2) ja Vantaan kaupunki kaksi (2) hallituksen jäsentä. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

Espoon osalta hallitukseen esitetään nimitettäväksi kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho ja Aalto-yliopiston professori Kalevi Ekman.

Hallituksen tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa ja ammattikorkeakoululaissa.

Hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten palkkiot

Kokouskutsun liitteenä on esitys hallituksen palkkioiksi. Sen mukaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille esitetään maksettavaksi kokouspalkkioita seuraavasti:

-          Puheenjohtaja 325 euroa kokoukselta

-          Varapuheenjohtaja 270 euroa kokoukselta

-          Jäsenet 270 euroa kokoukselta

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajistolle esitetään maksettavaksi vuosipalkkiota seuraavasti:

-          Puheenjohtaja 5 200 euroa vuodessa

-          Varapuheenjohtaja 2 600 euroa vuodessa

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen esitys on linjassa Espoon konsernin ammattikorkeakoulujen palkkiomäärittelyn kanssa. Osakeyhtiön pääomistajilla on yhtenäinen näkemys asiasta. Näin ollen konsernijaostolle ehdotetaan, että Espoon edustajalle annetaan toimiohjeeksi hyväksyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen esitys hallituksen palkkioiksi.

Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajana on toiminut KHT, JHT Tiina Lind tilintarkastusyhteisö BDO Oy:stä.

Esitys tilitarkastajista tuodaan kokoukseen.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, yhtiökokouskutsu ja esityslista 18.5.2022

-

Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

-

Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, esitys hallituksen palkkioiksi

 

Tiedoksi