Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 402439/00.04.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.05.2022 § 40

 

 

§ 40

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukseen 30.05.2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kääriäinen Henri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2022 kevätyhtymäkokoukseen 30.05.2022 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1
merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen HSY:n vuoden 2021 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle

2
kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty

3
merkitä tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2021

4
vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021

5
vahvistaa, että tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:
- poistoeroa jätehuollossa vähennetään 591 930,00 euroa
- yhteisöveroa kirjataan vesihuollossa 3 217 545,75 euroa
- tilikauden ylijäämä 37 217 420,55 euroa kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille

6
myöntää Eija Piriselle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä ja ehdottaa hallituksen jäsen Taisto Miettiselle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Katri Santalaa.

7
kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä

 

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

HSY:n yhtymäkokous pidetään maanantaina 30.05.2022, klo 10:30 - HSY:ssä Ilmalassa, osoitteessa Ilmalankuja 1, Helsinki.

 

Tilikauden tulos, toiminnan rahoitus ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

 

HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2021 olivat 399,5 milj. euroa, josta 291,8 milj. euroa oli vesihuollon ja 98,3 milj. euroa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,3 milj. euroa. Muita tuottoja kertyi 5,1 milj. euroa.

 

Toimintakulut olivat 189,6 milj. euroa (TA 194,3), josta henkilöstökulut 48,9 milj. euroa, palvelujen ostot 96,4 milj. euroa, materiaalihankinnat 30,0 milj. euroa ja muut toimintakulut 14,3 milj. euroa.

 

Toimintakate oli 212,2 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 65,3 milj. euroa, josta rahoitustuotot olivat 2,6 milj. euroa, rahoituskulut 67,9 milj. euroa.

 

Vuosikate oli 146,9 milj. euroa. joka ei riitä kattamaan kuntayhtymän lainojen lyhennyksiä ja investointitasoa. Investoinnit olivat vuonna 2021 yhteensä 232,4 miljoonaa euroa, josta 63% voitiin rahoittaa tulorahoituksella. Tilikauden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 156 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 54 miljoonalla eurolla. HSY:n lainakanta 31.12. oli 1828 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainojen osuus oli 1146 milj. euroa ja rahoituslaitoslainojen 592 milj. euroa sekä 90 milj. euroa kuntatodistuksia.

 

Taseen pysyvistä vastaavista tehtävät poistot olivat 107,1 milj. euroa.

 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 39,8 milj. euroa ylijäämäinen.

 

Vesihuollon tuloksesta maksettava tulovero oli 3,2 milj. euroa.

 

Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 37,2 milj. euroa ylijäämäinen

 

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

 

Vuoden 2021 toiminta

 

Pandemian vaikutukset HSY:n toimintaan ja talouteen ovat jääneet hyvin lieviksi. Veden laskutettu määrä 75,6 miljoonaa m3 jäi vain 0,2 % edellisen vuoden tasosta.

 

HSY:n investointimenot vuonna 2021 olivat 232 milj. euroa eli selvästi ennätysvuotta 2020 pienemmät. Vesihuollon investoinnit pienenivät vuoden 2020 noin 263 milj. eurosta noin 211 milj. euroon.

 

Uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen Espoon Blominmäkeen eteni hyvin. Puhdistamon käyttöönottovaiheeseen päästään vuonna 2022. Urakan kokonaisvalmiusaste oli vuoden 2021 lopussa noin

91%. Hankkeen kustannusennuste on noussut; eniten on vaikuttanut puhdistamon rakennustöiden ja työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten nousu ja tänä vuonna erityisesti tekniikkapuolen projektinjohtourakan kustannusten nousu.

 

Raide-Jokeri rakentaminen on tarkoittanut myös HSY:lle huomattavia investointeja vesihuoltolinjojen siirtojen ja uusimisten muodossa. Vesihuollon osalta hanke valmistui pääosin kuluneen vuoden aikana. Vuonna 2021 alkoi kaksi uutta suurta raideinvestointihanketta Helsingissä: Kruunusillat ja Kalasatama- Pasila-hanke. Nämä hankkeet tulevat vaatimaan merkittäviä vesihuollon panostuksia tulevina vuosina.

 

Vuonna 2021 kierrätystä tehostettiin kiristämällä jätehuoltomääräysten velvoiterajoja pakkaus- ja biojätteiden osalta. Keväällä HSY toimitti noin 10 000 uutta jäteastiaa taloyhtiöiden pihoille ja jätetiloihin. Tämän lisäksi aloitettiin pakkausten monilokerokeräys 5-9 huoneiston kiinteistöillä. Monilokerokeräyksellä kerätään kartonki-, muovi- ja lasipakkauksia sekä pienmetallia. Lisääntyneen kierrätyksen myötä kiinteistöiltä kerätyn sekajätteen määrä laski hieman ja kerättyjen pakkausjätteiden määrät kasvoivat. Vuoden aikana jätehuollossa tehtiin kaikkiaan noin 8,6 miljoonaa astiatyhjennystä. Tyhjennysten kokonaismäärä oli noin 100 000 kpl suurempi kuin talousarvio.

 

Vuoden 2021 arviointikertomus ja henkilöstökertomus

 

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuoden 2021 toiminnasta ja taloudesta ja antaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle sekä ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle. Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle myös, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2021 henkilöstökertomuksen.

 

Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden hallituksen varajäsenen valinta

 

Hallituksen jäsen Taisto Miettisen (PerusS / Kauniainen) henkilökohtainen

varajäsen Eija Pirinen (PerusS / Espoo) on pyytänyt 5.4.2022 saapuneella

sähköpostilla eroa HSY:n hallituksen varajäsenen tehtävästä toiselle

paikkakunnalle muuttamisen vuoksi.

 

Eija Pirisen tilalle hallituksen jäsen Taisto Miettisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi ehdotetaan Katri Santalaa (PerusS / Espoo).

 

Peruspääomalle maksettava korko

 

Kevätyhtymäkokouksen asialistalle kuuluu myös peruspääomasta päättäminen. Asiasta on päätetty vuoden 2020 kevätkokouksessa seuraavasti.

 

Korkoa peritään vuodesta 2021 0,5 prosentin mukaan kahden vuoden ajan ja sen jälkeen vuosina 2023 ja 2024 yhden prosentin mukaan. Vuodesta 2025 alkaen korko olisi 1,5 prosenttia.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Tilinpäätös 2021, HSY

2

Arviointikertomus 2021, HSY

3

Tilintarkastuskertomus 2021, HSY

4

Henkilöstökertomus 2021, HSY

5

Esityslista Yhtymäkokous 30.05.2022

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

-kuntayhtymä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

 

Katri Santala