Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.02.2022/Pykälä 537976/10.02.03/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 53

 

 

§ 53

Gräsantori, asemakaavan muutoksen sekä kiinteistöjen vaihtoa koskevan esisopimuksen hyväksyminen, alue 211840, 15. kaupunginosa Niittykumpu

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Sikiö Sampo

Hanttu Marno
Asanti Jenny

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus

1
hyväksyy liitteenä olevan Oy Teboil Ab:n ja Espoon kaupungin välillä 5.1.2022 allekirjoitetun kiinteistöjen vaihtoa koskevan esisopimuksen,

2
oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan esisopimuksen mukaisen kiinteistöjen vaihtoa koskevan sopimuksen ja päättämään siihen mahdollisesti tarvittavista vähäisistä ja teknisistä muutoksista,

3
hyväksyy 1.6.2021 päivätyn ja 1.2.2022 muutetun Gräsantori - Gräsatorget asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7364, 15. kaupunginosassa (Niittykumpu), alue 211840 siten rajattuna, että vahvistusrajauksen ulkopuolelle jätetään kortteli 15044, osa korttelista 15025, tähän liittyviä katualueita (osa Riihitontuntiestä ja Kotitontuntiestä) sekä Riihitontunpuiston virkistysalue.

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Laakson kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen kaavamääräyksiin:

 

Katualue/Tori: Alueelle saa sijoittaa korkeintaan 300 k-m2 suuruisen ravintolan, kioskin tai vastaavan paviljonkimaisen rakennuksen.

 

Laukkanen puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

 

Kaupunginhallitukselle tuodaan kokonaisselvitys Gräsäntorin ja Olarin kirkon ympäristön parkkipaikkatilanteesta.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Puheenjohtajan muutosehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Laukkasen lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:

1
hyväksyi liitteenä olevan Oy Teboil Ab:n ja Espoon kaupungin välillä 5.1.2022 allekirjoitetun kiinteistöjen vaihtoa koskevan esisopimuksen,

2
oikeutti kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan esisopimuksen mukaisen kiinteistöjen vaihtoa koskevan sopimuksen ja päättämään siihen mahdollisesti tarvittavista vähäisistä ja teknisistä muutoksista,

3
hyväksyi 1.6.2021 päivätyn ja 1.2.2022 muutetun Gräsantori - Gräsatorget asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7364, 15. kaupunginosassa (Niittykumpu), alue 211840 siten rajattuna, että vahvistusrajauksen ulkopuolelle jätetään kortteli 15044, osa korttelista 15025, tähän liittyviä katualueita (osa Riihitontuntiestä ja Kotitontuntiestä) sekä Riihitontunpuiston virkistysalue.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että sille tuodaan kokonaisselvitys Gräsäntorin ja Olarin kirkon ympäristön parkkipaikkatilanteesta.

 

Selostus Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen huoltoasematontin, katualueen ja kapean puistokaistaleen muodostama kokonaisuus vehreäksi torialueeksi. Rakennusoikeus vähenee 300 k-m2.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskartalla:

 

Gräsantori - Gräsatorget, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7364, käsittää korttelin 15037 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueet 15. kaupunginosassa (Niittykumpu), alue 211840.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut Espoon kaupungilta. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu 30.5.2011. Valmistelumateriaalina nähtävillä ollut Niittykummun kaavamuutosalue jaettiin jatkosuunnittelussa viiteen osa-alueeseen (Niittykummun keskus, Riihitonttu, Tonttumuori, Niittykallio ja Gräsankartano). Näistä Niittykummun keskus, Tonttumuori, Niittykallio ja osin Riihitonttu ovat saaneet lainvoiman. Tässä käsiteltävä alue rajattiin pois Riihitontun kaavamuutosalueesta (aluenumero 211833) ennen kaupunginhallituksen käsittelyä 7.11.2016.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutokseen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty 19.5.2014.

 

Alueen nykytila

 

Kaava-alue koostuu yhdestä tontista, joka sijaitsee Niittykummussa Merituulentien ja Rälssitilankadun (entisen Olarinluoman) kulmauksessa, sekä siihen liittyvästä katu- ja puistoalueesta. Kaava-alue rajautuu kolmelta sivulta katualueisiin. Länsipuolella sijaitsee rakenteilla oleva Riihitonttu II:n asuinkortteli.

 

Kaava-alueen tontti 1 on yksityisomistuksessa, ja sillä sijaitsee tällä hetkellä Teboilin huoltoasema. Huoltoasemalle on asemakaavoitettu korvaava sijainti Kokinkyläntien varteen ja uudelle huoltoasemalle on myönnetty rakennuslupa. Espoon kaupunki omistaa katu- ja puistoalueen.

 

Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne

 

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle.

 

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu kehitettäväksi työpaikka-alueeksi, joka on ensisijaisesti yksityisille palveluille, hallinnolle ja liiketoiminnalle (TP).

 

Voimassa olevissa asemakaavoissa korttelin 15037 tontti 1 on osoitettu moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi (AM1), jolle on osoitettu 500 k-m2 rakennusoikeutta. Tontin pohjoispuolelle on osoitettu Luomankujan katualue ja sen pohjoispuolelle kapea puistoalue (VP).

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 28.5.2014 Riihitontun asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 11.8.-9.9.2014. Ehdotuksesta järjestettiin asukastilaisuus 2.9.2014. Kaavaehdotuksesta jätettiin kuusi muistutusta sekä yhdeksän lausuntoa tai kannanottoa.

 

Kaavakarttaan ja -määräyksiin tehtiin saadun palautteen perusteella teknisluonteisia tarkistuksia. Gräsantorille osoitettiin korttelin 15037 pelastusajoyhteys. Torin viitesuunnitelmaa kehitettiin nähtävillä olleesta versiosta huomattavasti vehreämmäksi ja puistomaisemmaksi.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 10.12.2014 Riihitontun kaavaehdotuksen (aluenumero 211833) esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

 

Gräsantorin kaava-alue rajattiin pois Riihitontun kaavaehdotuksesta ennen kaupunginhallituksen käsittelyä 7.11.2016.

 

Tekniset muutokset kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymään asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotukseen esitetään kaupunkikuvaa ja teknistaloudellista toteutettavuutta parantavia muutoksia. Torialueen alle osoitettu maanalainen pysäköintilaitos on poistettu, samoin kortteliin 15037 vievä pelastusajoyhteys. Torin toteutuksen osalta kaavamääräyksiin on lisätty laatuvaatimuksia. Kaavakarttaan ja -määräyksiin on lisäksi tehty teknisluonteisia tarkistuksia.

 

Kaupunginhallituksen palautuspäätöksen mukaiset muutokset

 

Kaupunginhallitus palautti 17.1.2022 Gräsantorin kaavaehdotuksen valmisteluun. Päätöksen mukaisesti pysäköinnille osoitettua ohjeellista rakennusalaa on pienennetty noin neljänneksellä. Torialueen kaavamääräystä on muutettu niin, että alueelle saa sijoittaa korkeintaan 200 k-m2 kokoisen ravintolan, kioskin tai vastaavan paviljonkimaisen rakennuksen. Tämän laajuuden katsotaan mahdollistavan monipuoliset palvelut, mutta olevan silti vielä sovitettavissa alueen kokonaisuuteen.

 

Ehdotus asemakaavan muutokseksi

 

Asemakaavan muutos mahdollistaa korkealaatuisen kaupunkiaukion toteuttamisen. Alueelle tehdään suuria maanvaraisia puu- ja pensasistutuksia sekä julkinen taideteos. Torille on mahdollista sijoittaa pienehkö, korkeintaan 200 k-m2 kokoinen rakennus esimerkiksi ravintola- tai kahvilakäyttöön. Torin liittyminen ympäröiviin katuihin ja rakennuksiin toteutetaan esteettömyys huomioiden. Alueen korkeuseroista johtuen torin lounaiskulman ja Merituulentien välinen korkeusero ratkaistaan portaikolla. Muissa torin kulmissa yhteys katualueelle on esteetön. Ajo torille tapahtuu Rälssitilankujan kautta. Torille on mahdollista osoittaa noin 24 pysäköintipaikkaa, jotka palvelevat viereisen rakennuksen liiketilojen asiointia, alueen yleistä pysäköintiä sekä Olarin kirkkoa tapahtumien aikaan.

 

Asemakaavan muutoksessa rakennusoikeus vähenee 300 k-m2.

 

Sitova tonttijako

 

Kaavamuutosalueella ei ole korttelialuetta.

 

Sopimusneuvottelut

 

Asemakaavan muutokseen ei liity maankäyttösopimusta.

 

Perittävät maksut

 

Asemakaavan muutokseen ei liity perittäviä maksuja.

 

Hyväksyminen

 

Hallintosäännön I luvun 2. osan 3 §:n 21 kohdan mukaan kaupunginhallitus hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavanmuutokset, joihin liittyy maankäyttösopimus.

 

Gräsantorin asemakaavanmuutos on ollut osa kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää kaavamuutosta (211833 Riihitonttu), johon on liittynyt maankäyttösopimus. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista soveltaa hyväksymisen osalta samaa hallintosäännön kohtaa, vaikka tämä kaava ei sinänsä sopimusta edellytäkään.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 17.01.2022 § 25

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus

1
hyväksyy liitteenä olevan Teboil Oy:n ja Espoon kaupungin välillä 5.1.2022 allekirjoitetun kiinteistöjen vaihtoa koskevan esisopimuksen,

2
oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan esisopimuksen mukaisen kiinteistöjen vaihtoa koskevan sopimuksen ja päättämään siihen mahdollisesti tarvittavista vähäisistä ja teknisistä muutoksista,

3
hyväksyy 1.6.2021 päivätyn Gräsantori - Gräsatorget asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7364, 15. kaupunginosassa (Niittykumpu), alue 211840 siten rajattuna, että vahvistusrajauksen ulkopuolelle jätetään osa kortteleista 15037 ja 15025, näihin liittyviä katualueita (osa Riihitontuntiestä ja Kotitontuntiestä) sekä Riihitontunpuiston virkistysalue.

 

Käsittely Puheenjohtaja Aaltosen kannattamana teki seuraavan palautusehdotuksen:
 

Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteluun siten, että pysäköinnille varattua aluetta kaavasta pienennetään jonkin verran ja vastaavasti vehreää torialuetta kasvatetaan pienentyvän pysäköintialueen tilalle viihtyisyyden lisäämiseksi. Torialueen kaavamääräystä muutetaan mahdollistamaan nykyistä suuremman palvelukokonaisuuden sijoittuminen siten, että alueelle saa toteuttaa esimerkiksi korkeintaan 400 m2 ravintoloita, kioskeja tai vastaavia palveluita sisältävän paviljonkimaisen rakennuksen.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun siten, että pysäköinnille varattua aluetta kaavasta pienennetään jonkin verran ja vastaavasti vehreää torialuetta kasvatetaan pienentyvän pysäköintialueen tilalle viihtyisyyden lisäämiseksi. Torialueen kaavamääräystä muutetaan mahdollistamaan nykyistä suuremman palvelukokonaisuuden sijoittuminen siten, että alueelle saa toteuttaa esimerkiksi korkeintaan 400 m2 ravintoloita, kioskeja tai vastaavia palveluita sisältävän paviljonkimaisen rakennuksen.

 

Liitteet

1

Esisopimus kiinteistöjen vaihdosta_Oy Teboil Ab

2

211840b Gräsantori asemakaava, kokouksessa korjattu

 

Oheismateriaali

-

Gräsantori 211840 yleissuunnitelma 2022