Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.02.2022/Pykälä 54


Valtuustoaloite 30.8.2021

10106/06.00.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 54

 

 

§ 54

Valtuustoaloite terveyskeskuspalveluiden kuntoon saattamiseksi (Kv-asia) (Pöydälle 7.2.2022)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mustakari Anu

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettujen Kivekäs, Sistonen ja Marttila ym. 30.8.2021 jättämään valtuustoaloitteeseen terveyskeskuspalveluiden kuntoon saattamiseksi sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Liisa Kivekäs, Markku Sistonen, Helena Marttila sekä 39 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet valtuustoaloitteen "Espoon terveyspalvelut saatava pikaisesti kuntoon, avoimet lääkärivirat on täytettävä". Valtuustoaloite on jätetty 30.8.2021

 

Valtuustoaloitteessa vaaditaan hoitoon pääsyn nopeuttamista lääkärivakanssien täyttämisellä, muun hoitohenkilökunnan rekrytoimisella sekä yksityisten palveluntarjoajien käytön huomattavalla lisäämisellä palvelusetelein.

 

Espoossa on tartuttu loppuvuodesta 2021 voimakkaasti hoitovelan purkuun samaan aikaan, kun koronapandemian hoitaminen vaatii yhä enemmän resursseja uusien varianttien levitessä, jäljitys- ja testaustoiminnan jatkuessa ja rokotustarpeen lisääntyessä. Pandemiatilanteen pitkittyessä palvelut joudutaan edelleen tarjoamaan lähes yksinomaan ajanvarauksella ja puhelinpalvelun volyymi on suuri. 

 

Vuoden 2021 talousarvio ei mahdollistanut kaikkien vakanssien budjetointia. Aloitteessa on mainittu, että 20 lääkärinvirkaa olisi huputettuna. Tosiasiassa Espoo on myös vuonna 2021 palkannut kaikki viroista kiinnostuneet soveltuvat lääkärit. Koska lääkäreiden rekrytointitilanne oli haastava, päädyttiin varmistamaan potilaiden hoito palkkaamalla hoitajia, joiden rekrytoinnissa on ollut mahdollista onnistua paremmin. Vuoden 2022 talousarvion määrärahalisäys suhteessa vuoden 2021 talousarvioon on 3,0 milj. euroa. Tämän johdosta vakanssit on mahdollista budjetoida täysimääräisesti vuodelle 2022. Kaupunginhallitus hyväksyi lisäksi kokouksessaan 20.12.2021 kymmenen uuden terveyskeskuslääkärin, kymmenen uuden sairaanhoitajan ja viiden uuden toimistosihteerin toimen ja viran perustamisen terveyskeskuksiin. Uusien lääkärivakanssien perustamisen on havaittu edistävän myös jatkuvasti aukiolevien vakanssien täyttymistä, kun lääkärit kokevat terveysasemien resurssoinnin olevan riittävää. Lisävakanssit mahdollistavat uudenlaisten työnkuvien suunnittelemista ja työn joustavuuden lisäämistä. Myös hoitaja- ja toimistosihteeriresurssien lisääminen lisää Espoon terveysasemien veto- ja pitovoimaa lääkäreiden keskuudessa, kun lääkärit voivat keskittyä potilastyöhön. Vuoden 2022 alusta alkaen on toistaiseksi saatu palkattua kaksi terveyskeskuslääkäriä, viisi sairaanhoitajaa ja kolme toimistosihteeriä. Kokemuksen mukaan merkittävä panostus lääkärirekrytointiin tuo tulosta noin puolessa vuodessa.

 

Samaan aikaan Suomessa on valmisteilla terveydenhuoltolain muutos, jolla ns. hoitotakuuta ollaan tiukentamassa avosairaanhoidossa nykyisestä kolmesta kuukaudesta seitsemään vuorokauteen. Lakimuutosta koskevassa hallituksen esityksessä keinoina tiukentuneen hoitotakuun saavuttamiseksi mainitaan lääkäreiden määrän huomattavan lisäämisen lisäksi muun muassa uudet toimintamallit (esimerkiksi tiimimalli) sekä digitaalisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto. Myös näihin on Espoossa jo tartuttu.

 

Espoo siirtyi elokuun puolivälissä alueelliseen puhelinvastuuseen, jossa jokainen terveysasema tarjoaa oman alueensa asukkaille sekä kiireettömän että kiireellisen puhelinlinjan. Tällä on päästy siihen, että kiireelliset puhelut hoidetaan saman päivän aikana ja kiireettömien takaisinsoittojen viive on pysynyt kohtuullisena, pääsääntöisesti noin vuorokaudessa ja pisimmilläänkin kahdessa vuorokaudessa. Kilon terveysasemalla alkoi 15.11.2021 tiimimallin pilotointi ja tämä malli otetaan maaliskuussa 2022 käyttöön myös Iso Omenan ja Kalajärven terveysasemilla. Tiimiterveysasemamallin nimenomaisena tavoitteena on hoitoon pääsyn ja hoidon jatkuvuuden parantaminen sekä Espoon terveysasemien houkuttelevuuden lisääminen hoitohenkilökunnan keskuudessa.

 

Digitaalisten palveluiden kehittämisessä Espoon Digihyvinvointi-hankkeessa käynnistyy vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä chat-palvelun käyttöönotto pilotointijaksolla. Etävastaanottojen ja Digihyvinvointi-hankkeen tarkoituksena on parantaa työn tuottavuutta ja palveluiden saatavuutta, jolloin myös terveysasemien perinteisiä vastaanottoaikoja voidaan tarjota enemmän niitä tarvitseville.

 

Yksityisten palveluntarjoajien käyttäminen on hyvä pitää käytössä harkiten ja näitä malleja tulee kehittää, jotta niistä saadaan paras hyöty. Yksittäisten käyntien ostaminen palveluseteleillä hoidon saatavuuden välineenä on haasteellista hoidon jatkuvuuden näkökulmasta.

 

Valtuustoaloitteessa edellytetään myös lääkärivirkojen aktiivista markkinointia. Espoo on jatkuvasti markkinoinut lääkärinvirkoja lääkäreiden ja lääkäriopiskelijoiden käyttämissä rekrytointiportaaleissa, Lääkärilehdessä (vuoden 2021 aikana pienempien ilmoitusten lisäksi myös koko aukeaman markkinointi-ilmoitus), Nuori Lääkäri -lehdessä, Mediuutisissa, lääkäreiden suosimissa sosiaalisen median kanavissa sekä lääkäriopiskelijoiden (suomalaisten ja ulkomaalaisten yliopistojen) sähköpostilistoilla. Lääketieteen tapahtumissa sekä koulutustilaisuuksissa on Espoon kaupungilla ollut omia rekrytointipisteitä. Lääkäreille on myös soitettu henkilökohtaisia rekrytointipuheluita. Lähiaikoina on tarkoitus lähestyä lääkäreitä henkilökohtaisilla kirjeillä. Espoon etuna on lääkäreiden rekrytoinnissa ollut se, että Espoolla on ollut tarjota erilaisia erikoistumiseen ja kouluttautumiseen liittyviä etuja ja tukimalleja. Espoon terveysasemat menestyvätkin hyvin lääkäreiden koulutuspaikka-arvioinneissa.

 

Edellä mainituista lisäresursoinneista, toimintamallien kehittämisestä ja rekrytointiaktiivisuudesta huolimatta lääkäreiden virkoja on kuitenkin vaikea täyttää ja niiden markkinointiin ja työskentelyolosuhteiden kehittämiseen on koko ajan panostettava. Viimeisimpänä on Espoon avosairaanhoidossa käynnistetty lääkäreiden uravalmennuskonseptin luominen. Tämän tarkoituksena on lisätä Espoon terveyskeskusten veto- ja pitovoimaa lääkäreiden keskuudessa tarjoamalla väyliä ammatilliseen kehittymiseen ja systemaattista urasuunnittelua.

 

Koronapandemian hoitaminen vie edelleen perusterveydenhuollon resursseja merkittävästi, ja onkin oletettavaa, ettei suuria muutoksia terveysasemien tilanteessa ole havaittavissa välittömästi uusien lääkärivirkojen ja toimintamallien käyttöönoton myötä - etenkin kun jonkin verran kiireettömiä aikoja joudutaan edelleen alkuvuonna 2022 siirtämään ja perumaan nopeasti nopeasti pahentuneen pandemiatilanteen takia. Vielä tammikuussa 2022 suuri osa hoitohenkilöstön työpanoksesta jouduttiin käyttämään puhelinpalvelun toteuttamiseen, jotta puhelinpalvelun viive saatiin pidettyä aiemmin mainitussa 1-2 vuorokaudessa. Lääkäreiden resurssi jouduttiin kohdistamaan päivystykselliseen toimintaan. Kuitenkin toimia hoitoon pääsyn parantamiseksi ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi on tehty. Espoon terveysasemat siirtyivät vastaanottamaan 1.12.21 alkaen oman alueensa potilaita aiemman toimintamallin sijaan, jossa pitkään Samarian terveysasema vastaanotti vain infektiopotilaita ja muita vastaanottoaikoja annettiin kaupungin kaikille terveysasemille.

 

Lopuksi on todettava, että koko maassa perusterveydenhuollon toiminnassa on tehottomuutta niin kauan kuin pandemiatilanne jatkuu ja koronapositiiviset potilaat edellyttävät aikaa vieviä erityistoimenpiteitä terveysasemien hoitokohtaamisissa.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 40

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettujen Kivekäs, Sistonen ja Marttila ym. 30.8.2021 jättämään valtuustoaloitteeseen terveyskeskuspalveluiden kuntoon saattamiseksi sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Guzenina puheenjohtajan kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Guzeninan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 19.01.2022 § 10

 

Päätösehdotus Terveyspalvelujen johtaja Paananen Markus

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettujen Kivekäs, Sistonen ja Marttila ym. 30.8.2021 jättämään valtuustoaloitteeseen sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemä muutos on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Valtuustoaloite 30.8.2021

 

Tiedoksi