Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 19.01.2022/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6430/10.02.03/2021

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.01.2022 § 9

 

 

§ 9

Kääntöpiiri, vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue VK3003, 22. kaupunginosa Olari

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kiukas Emma

Mäkelä Salla

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja muistutukset on annettu Kääntöpiirin vaiheittaisesta asemakaavan muutosehdotuksesta, alue VK3003,

2
hyväksyy 20.09.2021 päivätyn Kääntöpiiri - Vändkretsen vaiheittaisen asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7391, 22. kaupunginosassa (Olari), alue VK3003,

3
ilmoittaa asemakaavanmuutoksenhakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 §:n mukaisesti perimään kaavoitus- ja kuulutuskulujen loppuosan, 50 %, 3 100 euroa vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksymisen jälkeen.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Vaiheittaisella asemakaavamuutoksella muutetaan korttelin 22090 tontin 1 ja korttelin 22107 pysäköintimääräyksiä nykyisten laskentaohjeiden mukaiseksi, sekä päivitetään asemakaavan merkintöjä pysäköintipaikkojen sijoittamisesta LPA-korttelissa 22101.

 

Muutoin nykyinen voimassa oleva Kuitinmäki II muutos 322009 -asemakaava määräyksineen jää voimaan.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Kääntöpiiri - Vändkretsen, vaiheittainen asemakaavan muutos, piirustusnumero 7391, käsittää korttelit 22010 ja 22017 sekä korttelin 22090 tontin 1, 22. kaupunginosassa Olari, alue VK3003.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut maanomistajalta.

Kaavan vireilletulosta on tiedotettu 1.6.2021 päivätyllä kuulemiskirjeellä, jossa osallisille varattiin tilaisuus mielipiteen esittämiseen MRA 30 §:n mukaisesti.

Alueen nykytila

 

Suunnittelualue sijaitsee Kuitinmäessä, Olarin kaupunginosassa, Friisinkalliontien itäpuolella ja Kuunkadun eteläpuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu korttelin 22090 tontti 1 (os. Kääntöpiiri 1) sekä korttelit 22101 (os. Maapallonkatu 1) ja 22107 (os. Avaruuskatu 1).

Korttelin 22090 tontti 1 sekä kortteli 22107 ovat voimassa olevassa asemakaavassa merkitty asuinkerrostalojen korttelialueiksi (AK). Kortteleissa on kolmikerroksisia asuinkerrostaloja ja pysäköinti on sijoitettu viereisille asemakaavassa LPA-merkinnällä merkityille pysäköintitonteille. AK-korttelin 22107 autopaikat on osoitettu Avaruuskadun pohjoispuoliseen LPA-kortteliin 22103 ja korttelin 22090 AK-korttelialueen autopaikat sijaitsevat saman korttelin LPA-korttelialueella Kääntöpiiri-nimisen kadun länsipuolella. Samoille pysäköintitonteille on sijoitettu myös muiden alueen asuinkortteleiden autopaikkoja.

Kortteli 22101 on autopaikkojen korttelialue (LPA), jolle voimassa olevan asemaakaavan mukaisesti saa pysäköidä korttelit 22097, 22102, 22104 ja 22108. Kortteli on kokonaisuudessaan pysäköintikäytössä ja korttelin pohjoispuolella on kaksikerroksinen paikoitustalo.

Voimassa oleva asemakaavatilanne

 

Alueella on voimassa Kuitinmäki II Muutos 322009 -asemakaava, joka on hyväksytty 7.3.1983 ja saanut lainvoiman 11.4.1983.

 

Korttelin 22090 tontti 1 sekä kortteli 22107 ovat nykyisessä asemakaavassa asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), joiden pysäköinti on järjestetty viereisille LPA-korttelialueille. Nykyinen autopaikkavaatimus asuinkortteleissa on yksi autopaikka 85 kerrosneliömetriä kohden, kuitenkin vähintään yksi autopaikka asuntoa kohden. Asemakaavamääräyksessä on kuitenkin mahdollistettu?lykkäyksen myöntäminen autopaikkojen toteuttamiseen niin, että sosiaalisin perustein myönnettäville vuokra-asunnoille?autopaikkoja?on tarvinnut toteuttaa rakentamisen yhteydessä 60 %?ja?muille asunnoille?80 %?asemakaavan edellyttämistä autopaikoista. 

 

Kortteli 22101 on autopaikkojen korttelialuetta (LPA), johon nykyisen asemakaavan merkintöjen mukaan sallitaan autopaikkoja kortteleista 22097, 22102, 22104 ja 22108. 

 

Ote voimassa olevasta asemakaavasta.

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 20.9.2021. Ehdotus oli nähtävillä MRA27 §:n mukaisesti 4.10. - 18.10.2021. Nähtävillä olo aikana saatiin yksi muistutus ja yksi lausunto. Muistutus koski pysäköintialueen ja lähikatujen liikennettä ja lausunnossa todettiin, ettei asemakaavamuutoksella ole vaikutuksia alueen sähkönjakeluun.

 

Asemakaavan muutos

 

Asemakaavamuutoksella muutetaan korttelin 22090 tontin 1 sekä korttelin 22107 pysäköintimääräystä nykyisten laskentaohjeiden mukaiseksi. Kaavamääräyksessä AK-kortteleille vaaditaan autopaikkoja vähintään yksi autopaikka 95 kerrosneliömetriä kohden, kuitenkin vähintään 0,5 ap/asuntoa kohden. Valtion tukemien, 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavien vuokra-asuntojen kohdalla autopaikkojen vähimmäismäärää voidaan vähentää 20 prosentilla. Koska molemmat kaavamuutosalueen AK-korttelit ovat nykytilanteessa Espoon Asuntojen vuokra-asuntoja, sovelletaan autopaikkojen vähimmäismäärässä 20 prosentin vähennystä.

 

Autopaikkanormia muutetaan, koska nykyisen asemakaavan mukaista autopaikkavaatimusta ei ole koskaan toteutettu kokonaan ja nykyisin toteutettu autopaikkamäärä on todettu riittäväksi. Asemakaavaa on aiemmin muutettu samoin perustein Espoon Asuntojen vuokra-asuntojen tonteilla kortteleissa 22097 ja 22102. Autopaikkoja saa edelleen toteuttaa asemakaavan vähimmäisvaatimusta enemmän, mutta muutoksen seurauksena pysäköintitonteilla ei tarvitse enää varautua alkuperäisen asemakaavan vaatimien, mutta toteuttamatta jääneiden, autopaikkojen toteuttamiseen.

 

Pysäköintipaikkojen vähimmäismäärän lisäksi muutetaan asemakaavan merkintöjä pysäköintipaikkojen sijoittamisesta LPA-korttelissa 22101. Asemakaavasta poistetaan merkinnät, joiden mukaan Maapallonkujan pysäköintikortteliin voitaisiin sijoittaa autopaikkoja AK-kortteleista 22104 ja 22108. Tämä johtuu siitä, että kyseisiä AK-kortteleita koskevassa kaavamuutoksessa (322030 Avaruuskatu) on suunniteltu alueelle uudisrakentamista, jonka kaikki autopaikat sijoitetaan uuteen pysäköintitaloon LPA-kortteliin 22103. Avaruuskadun kaavamuutoksen toteutuksen yhteydessä AK-korttelin 22107 autopaikat siirtyvät Avaruuskadun LPA-korttelista 22103 Maapallonkadun LPA-kortteliin 22101 sieltä poistuvien korttelien 22104 ja 22018 autopaikkojen tilalle. Muutoksella selkeytetään pysäköintitonttien hallinnallisia järjestelyjä eikä se edellytä uusien autopaikkojen rakentamista kortteliin 22101. LPA-korttelia 22090 koskevat merkinnät säilyvät ennallaan. 

 

Sopimusneuvottelut

 

Tonttiyksikkö on ilmoittanut, ettei vaiheittaiseen asemakaavan muutokseen liity maankäyttösopimusta.

 

Perittävät maksut

 

Hakija on maksanut 23.6.2021 kaavoitus- ja kuulutuskustannuksista 50 %.

 

Hyväksyminen

 

Hallintosäännön I osan 4. luvun 22§:n 3 kohdan mukaan kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy muun kuin vaikutuksiltaan merkittävän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joihin ei liity maankäyttösopimusta.

 

Jatkokäsittely

 

-          Ote: hakija

-          Ote ja liitteet: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY

-          Vastineet muistutusten jättäneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

-          Tieto hyväksymispäätöksestä niille viranomaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat MRA 94 §:n mukaan sitä pyytäneet.

 

 

 

 

Liitteet

1

VK3003 Kääntöpiiri muistutusten yhteenveto ja vastineet

2

VK3003 Kääntöpiiri lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet

 

Oheismateriaali

-

Ei julkaista,  Kääntöpiiri muistutusten antaneiden yhteystiedot

-

VK3003a Kääntöpiiri vaihekaava

-

VK3003 Kääntöpiiri kaavaselostus

-

VK3003 Kääntöpiiri kaavaselostuksen liitteet

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa