Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 19.01.2022/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


360/10.02.03/2021

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.01.2022 § 8

 

 

§ 8

Avaruuskatu, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 322030, 22. kaupunginosa Olari

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hietamäki Tuuli

Peltola Katariina
Mäkelä Salla

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja muistutukset on annettu Avaruuskadun asemakaavan muutosehdotuksesta, alue 322030,

2
hyväksyy 25.8.2021 päivätyn ja 19.1.2022 muutetun Avaruuskatu - Rymdgatan asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7323, 22. kaupunginosassa (Olari), alue 322030,

3
ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 §:n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan, 3 200 euroa, sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 766,67 euroa, eli yhteensä 3 966,67 euroa asemakaavan muutoksen hyväksymisen jälkeen.

 

Käsittely Keskustelun aikana Nevanlinna Finströmin kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: "Asemakaavaehdotusta muutettaneen siten, että siinä noudatetaan hyväksyttyä autopaikkojen laskentaohjetta alkuperäisen pohjaesityksen mukaisesti. Perustelut: Autopaikkojen laskentaohje on mm. kaupungin asunto-ohjelman mukainen eikä siitä ole syytä poiketa kuin aivan erityisistä syistä."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus ja asiasta on äänestettävä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen, että ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Nevanlinnan muutosehdotusta äänestävät EI. Äänestyksessä JAA ääniä tuli 8 ja EI ääniä 5. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunkisuunnittelulautakunnan kahdeksalla (8) äänellä viittä (5) vastaan hyväksyneen asian esittelijän ehdotuksen mukaisena.

 

Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

 

 

Selostus 

Kaavamuutosalue muodostuu kortteleista 22103, 22104 ja 22108 ja Avaruuspuiston virkistysalueesta sekä niitä ympäröivistä Avaruuskadun, Avaruusradan, Kuitinmäenraitin, Kuitinmäenkoulupolun ja Avaruuspolun Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa kaava-alueen asuntoloiden korttelialueet (AK-A) asuinkerrostalojen korttelialueiksi (AK). Avaruuskatu muutetaan pihakaduksi ja katualueen rajat tarkistetaan. Kioskirakennuksen rakennusala ja rakennusoikeus poistuu Avaruuspuistosta. Toiminta on mahdollista toteuttaa rakennettavaan asuinkerrostaloon.

 

Korttelin 22104 tontti 1 ja korttelin 22108 tontti 1 on ollut vuokrattuna Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle. Espoon kaupunginhallituksen kilpailukykyjaos päätti 14.10.2019 vuokrasopimusten päättämisestä korttelin 22104 osalta 30.6.2020 sekä korttelin 22108 osalta 30.6.2021 mennessä.

 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 22 827 m2. Tästä 13 357 m2 korttelialuetta, 1 310 m2 puistoa ja loput katualuetta. Rakennusoikeutta on yhteensä 16 200 k-m2. Korttelin 22104 rakennusoikeutta vastaava tehokkuusluku on noin e=1.34 ja korttelin 22108 vastaava noin e=1.51. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennusoikeutta on ollut 10 195

k-m2, joten rakennusoikeuden määrä kasvaa noin 6 000 k-m2. Luvuissa ei ole huomioitu LPA-korttelista poistuvaa autopaikoille tarkoitettua 3 800

k-m2 rakennusoikeutta, sillä uudessa kaavassa autopaikoille ei osoiteta rakennusoikeutta vaan ne voidaan rakentaa LPA-kortteliin varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 25.8. - 16.9.2021 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville muutoksin. Asemakaavan muutosehdotuksesta poistettiin autopaikkojen vähimmäismäärää koskevat lievennykset.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Avaruuskatu - Rymdgatan, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7323, käsittää korttelit 22103, 22104 ja 22108, katu- ja virkistysaluetta, 22. kaupunginosassa (Olari), alue 322030.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Aloite asemakaavan muutoksen laatimiseksi on tullut alueen maanomistajalta eli Espoon kaupungilta. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu 10.6.2020.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty 1.6.2020.

 

Alueen nykytila

 

Suunnittelualueen lähiympäristö on kerrostalovaltaista asuinaluetta. Kortteleita ympäröivät rakennukset ovat pääosin III-VIII-kerroksisia asuinkerrostaloja. Friisinkalliontien toisella puolen on matalampi pientaloalue. Kaavamuutosalueen eteläpuolella sijaitsee Kuitinmäen koulu ja hiekkakenttä.

 

Kaavamuutosalueen korttelit 22104 ja 22108 ovat rakennettuja ja niillä sijaitsee yhdeksän vuosina 1977 ja 1978 valmistunutta kolmi- ja nelikerroksista kerrostaloa. Kerrostalot ovat toimineet opiskelija-asuntoloina, mutta jäivät tyhjilleen ja siirtyivät kaupungin hallintaan tonttien vuokrasopimusten päättymisen jälkeen. Rakennukset ovat huonokuntoisia, minkä vuoksi ne on tarkoitus purkaa. Alueen koilliskulmassa sijaitsee Avaruuspuisto, jossa toimii pieni ravintolarakennus. Kortteli 22103 toimii pysäköintialueena. Tontit ovat toteutuneet nykyisen asemakaavan mukaisesti.

 

Korttelien piha-alueiden ilme on vehreä, ja alueella kasvaa kookasta ja maisemallisesti merkittävää puustoa. Avaruusradan varrella oleva aukio on toteutunut luonteeltaan puutarhamaisena ja yksityisenä.

 

Avaruuskatu on vähäliikenteinen tonttikatu. Avaruuskadulle on osoitettu ajoratapysäköintinä noin 20 yleiseen pysäköintiin tarkoitettua autopaikkaa. Kaava-alue rajautuu lännessä Friisinkalliontiehen, joka on alueellinen kokoojakatu. Kaava-alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat Friisinkalliontiellä kaava-alueen kohdalla. Matinkylän metroasemalle on matkaa noin 1,5 km.

 

Tontit omistaa Espoon kaupunki.

 

Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne

 

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu-, työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet.

 

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, jossa suunnittelualue on osoitettu asuntoalueeksi (A). Ruskea pohjaväri merkitsee nykyisellään säilyviä alueita: alueen asemakaavaa muutettaessa turvataan nykyisen rakennuskannan säilyminen ja ympäristökuvaan soveltuva kehittäminen.

 

Kortteleissa 22103, 22104 ja 22108 on voimassa Kuitinmäki II c asemakaavan muutos, alue 322009, vahvistettu sisäasiainministeriössä 7.3.1983. Korttelit 22104 ja 22108 on siinä osoitettu asuntoloiden korttelialueeksi (AK-A). Suurin sallittu kerrosluku on kolme (III). Rakennusoikeutta korttelin 22104 kolmella rakennuksella on yhteensä

3 210 k-m2, joka vastaa tonttitehokuutta e=0,79, ja korttelin 22108 kuudella rakennuksella yhteensä 6 910 k-m2, joka tonttitehokkuutena olisi e=0,97. Autopaikkoja on vaadittu rakentamaan yksi autopaikka 150 k-m2 kohden. Kortteli 22103 on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), jolle saa sijoittaa korttelin 22102, 22107 ja 22108 autopaikkoja. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II) ja rakennusoikeutta korttelissa on 3 800 k-m2.

 

Katualueilla on voimassa asemakaava Kuitinmäki, alue 322000, vahvistettu sisäasiainministeriössä 25.8.1976. Avaruusrata on yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue, joka on päällystettävä betonilaatoin vähintään 2,8 m leveydeltä.

 

Avaruuspuistoa koskee asemakaava Kuitinmäki II, asemakaavan muutos, alue 322020, hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.8.2018. Avaruuspuisto on osoitettu siinä puistoksi (VP). Puistoon on sallittu enintään 75 k-m2 kokoisen kioskin tai ravintolan rakentaminen. Puiston uudistamiseksi on laadittu vielä toteuttamaton suunnitelma osana asemakaavan kunnallistekniikan yleissuunnitelmaa.

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 16.9.2021. Ehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 4.10. - 2.11.2021. Nähtävilläoloaikana jätettiin yksi muistutus ja saatiin neljä lausuntoa ja yksi kannanotto.

 

Muistutus käsitteli pääosin rakentamisen määrää ja korkeutta, joita pidettiin osittain liian suurina. Lisäksi kiinnitettiin huomiota alueen kaupunkikuvaan.

 

Asemakaavan sisältöön ei nähty tarpeelliseksi tehdä muutoksia. Esitetyt näkökulmat on riittävästi huomioitu jo kaavan ehdotusvaiheessa.

 

Avaruusradan pp-alueen pääty on tasattu samaan linjaan LPA-korttelin 22103 kanssa.

 

Kaavamääräyksistä on poistettu vaatimus tasakatosta. Määräyksillä on vahvasti suojeltu Kuitinmäen kaupunkikuvaa ja sen ominaispiirteitä. Korkeammat rakennukset ovat tyypillisesti alueella tasakattoisia, mutta matalammissa osissa on myös lape- ja taitekattoisia rakennuksia. Tasakattomääräys olisi vaatinut myös matalampiin rakennuksiin tasakattoa ja tätä ei pidetty tarpeellisena.

 

Asemakaavan muutos

 

Asemakaavan muutoksella tiivistetään korttelirakennetta ja muutetaan asuntoloiden korttelialueet asuinkerrostalojen korttelialueiksi. Rakennusten sijoittelu noudattaa alueen ensimmäisen asemakaavan korttelirakennetta ja runkosyvyydet on pidetty kohtuullisina.

 

Kaava-alueen korttelit 22104 ja 22108 osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueiksi (AK) ja rakennusoikeus nousee 16 200 kerrosneliömetriin. Korttelin 22104 rakennusoikeus 5 400 k-m2 vastaa tonttitehokkuutta e=1,34 ja korttelin 22108 rakennusoikeus 10 800 k-m2 tonttitehokkuutta e=1,51. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku vaihtelee kahden ja kuuden välillä, yleisimmän kerrosluvun ollessa viisi (V). Osassa rakennuksia alin kerros uppoaa osittain rinteeseen.

 

Rakentamisen tapaa ohjataan kaavamääräyksillä. Rakennukset tulee sovittaa alueen tunnusomaiseen arkkitehtuurin ja niiden tulee noudattaa Kuitinmäelle ominaisia piirteitä. Piha- ja katutason julkisivut eivät saa antaa umpinaista vaikutelmaa. Kuitinmäenraitin ympäristöä ja sen roolia keskeisenä jalankulun ja pyöräilyn yhteytenä vaalitaan pitämällä korttelien kivijalat aktiivisina. Korttelissa 22108 tulee katutasoon Kuitinmäenraitin varteen rakentaa liike-, toimisto-, palvelu- tai asukkaiden yhteistilaa yhteensä vähintään 150 k-m2. Korttelissa 22104 Avaruuspuiston laidalle tulee rakentaa vähintään 50 k-m2 liike-, toimisto- tai palvelutilaa. Ravintolan toiminta on mahdollista siirtää korttelin 22104 liiketilaan.

 

Maantasokerroksen asuntoihin tulee rakentaa asuntoihin liittyvät sisäänkäynnit ja pihat, jotka tulee rajata istutuksin tai matalin aidoin. Korttelipihojen ilmeen tulee olla vehreä ja arvokas puusto on säilytettävä. Hulevesiä tulee hallita korttelialueella hulevesitulvien ehkäisemiseksi.

 

Korttelien 22104 ja 22108 autopaikat on sijoitettu LPA-kortteliin 22103. Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti: asunnot 1 ap / 95

k-m2, kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto ja liike-, palvelu- ja toimistotilat 1 ap / 80 k-m2. Autopaikkoja ei saa sijoittaa pihalle lukuun ottamatta liikuntaesteisten autopaikkoja. Polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 pp/30 k-m2, kuitenkin vähintään 2 pp/asunto. Kaikki vähimmäisvaatimuksen mukaiset pyöräpaikat on sijoitettava katettuun tai lukittavissa olevaan tilaan.

 

Kortteli 22103 on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Pysäköintilaitos saa olla enintään neljä (IV) kerrosta korkea ja harjakorkeus korkeintaan +21.0. Pysäköintilaitokseen saa sijoittaa myös muuntamotilan, väestönsuojia, teknisiä tiloja, huolto- ja varastotiloja sekä harrastetiloja rakennusoikeuden estämättä. Kattotasanne tulee toteuttaa oleskelu-, leikki- ja pelialueina ja kattaa muilta osin viherkatolla tai hyödyntää aurinkoenergian tuotannossa. Katolle ei saa sijoittaa pysäköintiä. Laitoksen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota julkisivujen laatuun sekä jalankulkutason mittakaavaan ja viihtyisyyteen.

 

Avaruuskadun kääntöpaikan kohdalla katualueen rajoja päivitetään. Katualue muutetaan korttelien 22104 ja 22108 kohdalla pihakaduksi. Pihakadun suunnitteluperiaatteiden mukaan eri kulkumuodot sijoitetaan samaan tilaan ja ajoneuvolla ajettaessa jalankululle on annettava esteetön kulku. Matalia ajonopeuksia pyritään tukemaan kadun muotoilulla, materiaaleilla ja istutuksilla. Avaruuskadun yleissuunnitelmassa liikennetilan leveys vaihtelee noin 4 ja 11 metrin välillä ja katualueelle on osoitettu 8 yleiseen pysäköintiin tarkoitettua autopaikkaa. Kadun länsiosa pysäköintilaitoksen kohdalla toteutetaan tavanomaisena tonttikatuna. Alueen kuormittuneen hulevesiverkoston vuoksi katualueelle tuodaan hulevesien käsittelyyn tarkoitettuja vehreitä painanteita, jotka samalla parantavat katutilan viihtyisyyttä. Kadun pohjoislaidalle istutetaan myös puita.

 

Avaruusradalle on osoitettu kävely- ja pyöräilyliikennettä erottamaan puilla ja pensailla istutettava alueen osa, jolle saa sijoittaa hulevesien viivytysrakenteita. Avaruusradan varressa oleva pieni aukio saa nimekseen Avaruuskulma ja se tulee jäsennellä puu- ja pensasistutuksin.

 

Avaruuspuistosta poistuu kioskille osoitettu rakennusoikeus. Kioski/ravintola on mahdollistaa siirtää kivijalkaan Avaruuspuiston laidalle kortteliin 22104 osoitettuihin tiloihin.

 

Sopimusneuvottelut

 

Tonttiyksikkö on ilmoittanut, ettei asemakaavan muutokseen liity maankäyttösopimusta.

 

Selvitykset

 

Korttelialueelle on laadittu kaavamerkintöjä ja -määräyksiä täydentävät korttelisuunnitelma ja maisemasuunnitelma, sekä luontolausunto. Alueelle on laadittu kunnallistekniikan yleissuunnitelma.

 

Perittävät maksut

 

Hakijat ovat maksaneet 9.6.2020 asemakaavan muutoksen kustannuksista 60 % ja kuulutuskustannuksista 2/3.

 

Hyväksyminen

 

Hallintosäännön I luvun 4. osan 22 §:n 3 kohdan mukaan kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy muut kuin vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset, joihin ei liity maankäyttösopimusta.

 

Jatkokäsittely

 

-          Ote: hakija

-          Ote ja liitteet: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY

-          Vastineet muistutuksen jättäneille

-          Tieto hyväksymispäätöksestä niille viranomaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat MRA 94 §:n mukaan sitä pyytäneet

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.09.2021 § 136

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Mielipiteet, kannanotot ja lausunnot on annettu Avaruuskadun osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, alue 322030,

2
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 25.8.2021 päivätyn Avaruuskatu - Rymdgatan asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7323, 22. kaupunginosassa Olari, alue 322030,

3
pyytää asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Käsittely Keskustelun aikana Kemppi-Virtanen Järvisen kannattamana teki seuraavan kaavamääräyksiä koskevan muutosehdotuksen: "Autopaikkavaatimusta tulee muuttaa siten, että asukkaiden ja alueella asioivien kannalta paikkamäärä on riittävä. Lievennykset paikkamäärästä on poistettava. Alueella ei ole esim. metroa, joten se tukeutuu vahvasti myös autoiluun. Kaavamääräyksistä pitää poistaa seuraavat kohdat: "Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-asuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja näiden osalta vähentää 20 %. Jos osa autopaikoista toteutetaan nimeämättöminä ja vähintään 100 ap:n kokonaisuutena pysäköintilaitoksessa, voidaan nimeättömien paikkojen osalta autopaikkojen määrää vähentää 10 %."

 

Jensen Finströmin kannattamana teki seuraavan kaavamääräyksiä koskevan muutosehdotuksen: "Muutetaan kaavamääräysehdotuksen 2 § sanamuoto "porrashuoneiden 20 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa, jos se lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta" muotoon "kunkin porrashuoneiden kokonaisalasta ensimmäiset 20 m² kussakin kerroksessa, jos porrashuoneet ovat luonnonvaloisia"." Perustelut: Pohjaesityksen määräyksen sanamuoto kannustaa järjestämään asunnot yhden ainoan keskikäytävän ympärille, jotta mahdollisimman suuri osa kunkin kerroksen kulkutiloista lukeutuu lisärakennusoikeuteen. Tällöin rakennukseen on vaikeaa järjestää läpituulettuvia asuntoja, rakennuksen muuntojoustavuus on talon jakavan keskikäytävän takia heikko, rakennuksen sovittaminen maastonmuotoihin on usean portaan mallia vaikeampaa. Vastaesitys mahdollistaa rakennuksen pohjien suunnittelun useamman porraskäytävän ratkaisuna ilman, että rakennusoikeutta menetetään."

 

Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia ja asiasta on äänestettävä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen äänestysjärjestyksestä, siten että kummastakin ehdotuksesta äänestetään erikseen ja äänestykset suoritetaan niin, että esittelijän pohjaehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja muutosehdotusta kannattavat äänestävät EI.

 

Ensimmäisessä äänestyksessä ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Jensenin muutosehdotusta, äänestivät Ei.

Äänestyksessä JAA ääniä tuli 7, EI ääniä 3 ja tyhjää äänesti 3. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunkisuunnittelulautakunnan seitsemällä (7) äänellä kolmea (3) vastaan, kolmen äänestäessä tyhjää, hylänneen Jensenin muutosehdotuksen.

 

Toisessa äänestyksessä ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Kemppi-Virtasen muutosehdotusta, äänestivät Ei.

Äänestyksessä JAA ääniä tuli 6 ja EI ääniä 7. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunkisuunnittelulautakunnan seitsemällä (7) äänellä kuutta (6) vastaan, hyväksyneen Kemppi-Virtasen muutosehdotuksen.

 

Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös 

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus lautakunnan kokouksessa tekemällä muutoksella hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.08.2021 § 126

 

ätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Mielipiteet, kannanotot ja lausunnot on annettu Avaruuskadun osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, alue 322030,

2
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 25.8.2021 päivätyn Avaruuskatu - Rymdgatan asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7323, 22. kaupunginosassa Olari, alue 322030,

3
pyytää asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Käsittely Keskustelun aikana Nevanlinna Kivekkään kannattamana ehdotti asian jättämistä pöydälle lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös 

Kaupunkisuunnittelulautakunta
päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

 

Liitteet

1

322030 Avaruuskatu muistutusten yhteenveto ja vastineet

2

322030 Avaruuskatu lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet

3

Äänestystulosraportti § 8

 

Oheismateriaali

-

Ei julkaista, Avaruuskatu muistutuksen jättäneiden yhteystiedot

-

322030b Avaruuskatu asemakaava

-

322030b Avaruuskatu havainnekuva

-

322030 Avaruuskatu kaavaselostus

-

322030 Avaruuskatu kaavaselostuksen liitteet

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa