Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.08.2021/Pykälä 278

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  10  Raide-Jokerin kunnossapitosopimus
  11  Raide-Jokerin käyttövaiheen yhteistyösopimus
Oheismateriaali
  Liite 1 Raide-Jokeri Turvallisuusasiakirja kunnossapito versio 1.0
  Liite 1 turvallisuus riskikartta versio 1.0
  Liite 2.1 Raide-Jokeri Huolto-ohjelmat pääjaottelut 27.1.2021 HKL infra
  Liite 2.2 RJ infra huoltokirjatoiminnot 14.1.2021
  Liite 4.1 Raide-Jokeri SL1 kesähoitovastuujako
  Liite 4.1 Raide-Jokeri SL1 talvihoitovastuujako
  Liite 4.1 Raide-Jokeri SL1 ylläpitovastuujako poikkileikkauksilla
  Liite 4.2 Raide-Jokeri SL2 kesähoitovastuujako
  Liite 4.2 Raide-Jokeri SL2 talvihoitovastuujako
  Liite 4.2 Raide-Jokeri SL2 ylläpitovastuujako poikkileikkauksilla
  Liite 4.3 Raide-Jokeri SL3 kesähoitovastuujako
  Liite 4.3 Raide-Jokeri SL3 talvihoitovastuujako
  Liite 4.3 Raide-Jokeri SL3 ylläpitovastuujako poikkileikkauksilla
  LIITE 5 Raide-Jokeri Käytettävyysvaatimukset ja vikakorjausten luokittelu
  Liite 6.2 Hinnoiteluperusteita
  Liite 6 Hintaliite
  Liite 7 Laatumittaristo (ATA-mittaristo)
  Liite 2.1 Raide-Jokerin Yhteistyösopimus - hallinnansiirto kartta SL1 Ver1 20210309
  Liite 2.2 Raide-Jokerin Yhteistyösopimus - hallinnansiirto kartta SL1 Ver1 20210309
  Liite 2.3 Raide-Jokerin Yhteistyösopimus - hallinnansiirto kartta SL1 Ver1 20210309
  Liite 1 Raide-Jokerin Yhteistyösopimus - vastuunjako ja kustannusperusteet ver1 20210125
  Liite 3 RJ 000 LAA ST laatudokumentti-Raitiotie laatu ja vaatimusmäärittelyt raidejokeri luonnos versio 3 20210623

9681/02.08.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 23.08.2021 § 278

 

 

§ 278

Raide-Jokerin ratainfran kunnossapitoon liittyvien sopimusten hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Tanska Harri

Paavilainen Vesa-Pekka
Pelkonen Juha K

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus

1
päättää hyväksyä Raide-Jokerin pikaraitiotiejärjestelmän käyttövaiheen yhteistyösopimuksen ja Raide-Jokerin pikaraitiotiejärjestelmän kunnossapitosopimuksen. Sopimuksen kustannusvaikutus on Raide-jokerin liikennöinnin aloittamisen jälkeen noin 1,7 milj. euroa vuodessa,

2
oikeuttaa Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtajan tarvittaessa tekemään vähäisiä muutoksia kohdassa 1 mainittuihin sopimuksiin sekä allekirjoittamaan sopimukset ja nimeämään Espoon kaupungin edustajat sopimusten mukaisiin ohjaus- ja projektiryhmiin.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Espoo ja Helsinki ovat vuonna 2016 hyväksyneet Raide-Jokerin hankesuunnitelman (Espoon kv 13.6.2016 § 84) ja Raide-Jokerin yhteistyösopimuksen (Espoon kh 7.11.2016 § 338). Hankesuunnitelman tarkennus on hyväksytty vuonna 2019 (Espoon kv 29.4.2019 § 54) ja yhteistyösopimuksen muutos vuonna 2020 (Espoon kh 16.3.2020 § 92). Yhteistyösopimukseen on kirjattu mm: "Ennen Raide-Jokerin käyttöönottoa osapuolet tekevät RJ-Yhteistyösopimuksen periaatteiden mukaisen uuden yhteistyösopimuksen Raide-Jokeri-järjestelmän ja siihen liittyvien ratojen, pysäkkien, yms. hallinnoinnista ja ylläpidosta".

 

Raide-Jokeri pikaraitiolinja on rakenteilla ja liikennöinti alkaa vuoden 2024 alussa. Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja 9 km Espooseen.

 

Rakentamisesta vastaava allianssi on luovuttanut alkuvuonna 2021 ensimmäisiä hankkeessa valmistuneita osia, lähinnä katuja ja viheralueita, kaupungille. Ratainfraa sisältävät luovutukset alkavat elokuussa 2021, sisältäen mm. sähkönsyöttöasemia.

 

Uusien velvoitteiden hoitamiseksi kaupunkitekniikan keskus on valmistellut käyttövaiheen yhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin kanssa ja kunnossapitosopimuksen hallinnointi- ja kunnossapitopalvelujen ostamisesta Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitokselta (HKL).

 

Espoon kaupungilla ei ole, henkilöresursseja merkittävästi kasvattamatta, realistisia edellytyksiä toimia raideliikennelain mukaisena rataverkon haltijana (turvallisuusvaatimukset), eikä myöskään ratainfran kunnossapitäjänä vaadittavan erikoiskaluston ja -osaamisen vuoksi. Ratainfra muodostaa yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden, minkä vuoksi on tarkoituksenmukaista, että koko ratainfran hallinnointi ja kunnossapito on yhden toimijan vastuulla.

 

Käyttövaiheen yhteistyösopimuksen keskeiset asiat

Käyttövaiheen yhteistyösopimuksella Espoo siirtää alueellaan olevan Raide-Jokerin ratainfran HKL:n hallintaan sopimuksen mukaisessa laajuudessa, jolloin HKL toimii raideliikennelain (1302/2018) 3.5 §:n tarkoittamana kaupunkiraideliikenteen rataverkon haltijana kaikkine siihen liittyvine oikeuksine ja velvollisuuksineen.

 

Sopimuksella määritetään hallinnan ja kunnossapidon luovutukseen liittyvät yhteistyön muodot, kustannusperiaatteet ja hallinnointiperiaatteet (päätöksenteko, ohjausryhmä, seurantaryhmä). Pyrkimyksenä on myös edistää sopimuksen tavoitteiden huomioon ottamista vastaavissa seudullisissa Raide-Jokerin sopimusjärjestelyissä.

 

Sopimuksen keskeisiä periaatteita ovat mm: Sopijapuolet omistavat kumpikin Raide-Jokerin ratainfran omalla alueellaan. Sopijapuolet myötävaikuttavat vaikutuspiirissään olevin tavoin sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi. Kustannukset kohdennetaan rataosuuksien suhteessa tai tarve-/aiheuttamisperusteisesti (ns. rajalta poikki -periaate).

 

Päätökset ja hankinnat, jotka edellyttävät HKL:n, Helsingin tai Espoon toimivaltaisten toimielinten tai viranhaltijoiden hyväksyntää, tehdään kunkin omassa organisaatiossa niissä noudatettavien tavanomaisten päätöksentekomenettelyjen mukaisesti.

 

Sopimuksen mukaista päätöksentekoa, ohjaamista ja kehittämistä varten perustetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmään nimetään 2+2 jäsentä ja päätökset tehdään yksimielisesti. Lisäksi Ohjausryhmän toimintaan osallistuu tarvittava määrä muita asiantuntijoita, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Ohjausryhmä esittää investoinnit kaupungin toimivaltaisen toimielimen päätettäväksi. Ohjausryhmä päättää investointien toteutuksesta kaupungin päätösten mukaisesti annetun budjetin puitteissa. Sopijapuolten tavoitteet ja vaatimukset kanavoituvat toimintaan ohjausryhmän kautta.

 

Ohjausryhmän lisäksi perustetaan palveluiden seurantaryhmä, johon nimetään 3+3 jäsentä ja tarvittava määrä muita asiantuntijoita. Seurantaryhmä käsittelee laitteiden huoltoa, kunnossapitoa, teknisluonteisia uusimisia, lisäyksiä tai muutosehdotuksia.

Seurantaryhmän tehtävänä on lisäksi seurata palveluiden kustannuksia, talousarviota, budjetointia sekä operatiivisten toimenpiteiden toteutumista.

Sopimuksen liitteessä 1 sovitaan yksityiskohtaisesti ratainfran omistukset, kustannus- ja kunnossapitovastuut. HKL veloittaa hallinnointiin liittyvistä palveluista Espoota liitteessä 1 sovituin perustein.

 

Sopimuksen liitteessä 2 on karttarajaus hallinnan siirron kattamasta alueesta.

 

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja voidaan irtisanoa noudattaen kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaikaa.

 

Käyttövaiheen yhteistyösopimuksen periaatteiden mukaisesti laaditaan erillinen kunnossapitosopimus Raide-Jokerin ratainfran hallinnoinnista sekä huolto- ja kunnossapitotehtävistä.

 

Kunnossapitosopimuksen keskeiset asiat

Espoo tilaajana ja Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) palvelun tuottajana sopivat kunnossapitosopimuksella Raide-Jokerin ratainfran hallinnoinnin sekä ehkäisevän ja korjaavan kunnossapidon käytännön toteuttamisesta, ohjauksesta, raportoinnista ja näistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. HKL vastaa sovituista tehtävistä kokonaispalveluna sekä omasta että alihankkijoidensa puolesta.

 

Sopimuksen liitteissä (8 kpl) määritellään yksityiskohtaisesti hallinnoinnin ja kunnossapidon tehtävät sekä laatuvaatimukset:

-          turvallisuusasiakirja, liite 1

-          kunnossapito-ohjelma, liite 2

-          laatu- ja vaatimusmäärittelyt, liite 3

-          kunnossapitokartat, liite 4 (Espoon ja HKL:n vastuurajat kesä- ja talvikunnossapidossa)

-          käytettävyysvaatimukset ja vikakorjausten kiireellisyysluokat, liite 5

 

Hintaliitteessä (liite 6) tehtävät ja niiden kustannukset on esitetty ryhmiteltynä seuraavasti:

-          radat

-          ajojohdinjärjestelmät

-          sillat

-          hoitotehtävät

-          varikko

-          ratainfran hallinta

-          hallinto

-          tuotannonohjausjärjestelmä

 

Palvelun hinnoittelu tapahtuu laitteisto- ja kohdekohtaisesti hintaliitteen mukaisesti. Koko Raide-Jokeri infran hallinnoinnin ja kunnossapidon alustava kustannusarvio käyttövaiheessa on n. 5 milj. euroa/a, josta Espoon osuus on n. 1,7 milj. euroa/a. Kunnossapidon kustannukset kasvavat tähän määrään vaiheittain, kun infran luovutukset etenevät ja hallinnointi- ja kunnossapitotehtävät lisääntyvät.

 

Talousarviossa vuodesta 2022 alkaen tulee varautua näihin uusiin ostopalvelun kustannuksiin ja myös kaupunkitekniikan keskuksen vastuulla olevien kunnossapitokustannusten kasvuun (mm. liittyvien katujen ja viheralueiden sekä liikennevalojen kunnossapito).

 

Laatumittaristo / ATA-mittaristo (Liite 7) liitteessä on määritelty avaintulosalueiden mittarit sekä bonus- ja sanktiomaksut, joiden tarkoituksena on kunnossapitosopimuksen tavoitteiden toteutumisen seuranta ja toimia kannustinjärjestelmänä keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa ja yhteistyön kehittämisessä.

 

Hinnoittelussa ja avaintulosalueiden mittaristossa (ATA-mittaristossa) on 24 kk vakiinnuttamisvaihe, joka alkaa matkustajaliikenteen käynnistymisestä (1.8.2023-31.7.2025). ATA-mittarit ja hinnat tarkentuvat vakiinnuttamisvaiheen aikana.

 

Ohjausryhmä valmistelee kunnossapitosopimuksen liitteisiin mahdollisesti myöhemmin tarvittavat muutokset, jotka liitteiden 5-6 osalta hyväksyvät sopimuksen allekirjoittajat. Muiden liitteiden (1-4, 7) muutokset hyväksytään ohjausryhmässä.

 

Liite 8 on Yleiset sopimusehdot JYSE 2014, päivitetty versio 2017.

 

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja voidaan irtisanoa noudattaen kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaikaa.

 

Sopimusten hyväksymisen jälkeen osapuolet jatkavat yksityiskohtaista kunnossapidon suunnittelua, resursointia ja järjestämistä sopimuksissa sovitun työnjaon mukaisesti. Allianssin luovuttama valmis ratainfra siirtyy sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen HKL:n kunnossapitoon sovittujen luovutuskäytäntöjen ja aikataulujen mukaisesti vaiheittain.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa