Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 09.12.2020/Pykälä 230

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6189/12.01.03/2020

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.12.2020 § 230

 

 

§ 230

Selvityspyyntö iltapäivätoiminnan harkinnanvaraisen avustuksen kriteereistä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Loisa-Turunen Miia

Grönroos Elina
Feodoroff Mona

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Toivonen Kaisu M  SUKO

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi selostusosan mukaisen selvityksen iltapäivätoiminnan harkinnanvaraisista avustuksista.

 

 

Käsittely 

 Asia käsiteltiin §:n 225 jälkeen.

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Selvityspyyntö
 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 18.11.2020 § 223, että lautakunnalle tuodaan vuoden 2020 aikana selvitys iltapäivätoiminnan harkinnanvaraisen avustuksen kriteereistä.

 

Voimassa olevat päätökset

 

Perusopetuslain 8 a luku aamu- ja iltapäivätoiminnasta on tullut voimaan 1.8.2004. Opetushallitus on antanut perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet vuonna 2011.

 

Espoossa kaupunkitasoisista perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämismuodoista ja palveluntuottajien valintaperusteista on päätetty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa ja Svenska rum -lautakunnassa sekä perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämisen tai alentamisen tulorajoista kaupunginhallituksessa.

Tällä hetkellä voimassa ovat seuraavat periaatteet:

- Iltapäivätoiminnan järjestämisen ja toteuttamisen periaatteet (Ovala 13.12.2017, muutettu 28.10.2020 ja Sverum 14.12.2017, muutettu 22.10.2020)

- Iltapäivätoiminnan järjestämismuodot ja palveluntuottajien valintaperusteet (Ovala 13.12.2017, muutettu 14.2.2018 ja Sverum 14.12.2017, muutettu 15.2.2018)

- Iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämisen tai alentamisen tulorajojen tarkastaminen (Ovala 10.6.2020, Sverum 11.6.2020, Kaupunginhallitus 10.8.2020)

- Iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen tarkastaminen, Kaupunginhallitus 1.2.2016

 

 

Voimassa olevat periaatteet avustusten osalta

 

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämismuotojen sekä palveluntuottajien valintaperusteiden kohdan 4.2 mukaan avustusmäärät ja palautusehdot ovat seuraavat:

 

4.2.1 Palveluntuottajalle myönnetään avustuksena 9 138 euroa ryhmää kohti lukuvuodelta. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että ryhmässä on ohjaaja. Mikäli ryhmien lukumäärä muuttuu lukuvuoden aikana, avustusta maksetaan vain niiltä kuukausilta, jolloin ryhmä on ollut toiminnassa. Jokaisesta oppilaasta, jolla on erityisen tuen päätös, palveluntuottaja saa lisäavustuksena 70 euroa/kk/lapsi. Ryhmän koko on laskennallisesti 15 lasta, kuitenkin siten, että oppilas, jolla on erityisen tuen päätös, lasketaan kahdeksi lapseksi. Korkeintaan kolme lasta voidaan sijoittaa ryhmään ylipaikoille ilman palveluntuottajalle maksettavaa erillistä korvausta.

 

4.2.2 Palveluntuottajalle, joka ei ole aiemmin Espoossa toiminut iltapäivätoiminnan palveluntuottajana tai jonka toiminta laajenee uuteen yksikköön, voidaan hakemuksesta myöntää starttirahaa toiminnan alkaessa. Starttiraha on enintään 1 000 euroa iltapäiväkerhoa kohti ja se on harkinnanvarainen.

 

4.2.3 Palveluntuottajalta, jolla on ryhmässä ohjaajana henkilö, joka ei täytä opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisia kelpoisuusehtoja, pienennetään kyseisestä ryhmästä ko. lukuvuodelta maksettavaa avustusta 5 %. Oppisopimuskoulutuksessa olevista vähennystä ei tehdä. Mahdollinen vähennys määräytyy palveluntuottajan toimittamien ohjaajien kelpoisuuksia koskevien tietojen perusteella.

 

4.2.4 Palveluntuottajalle maksetaan avustusta huoltajille myönnetyn iltapäivätoiminnan asiakasmaksuvapautus- tai -huojennuspäätöksen mukaisesti. Jos huoltaja on maksanut asiakasmaksun, korvaa palveluntuottaja maksetun asiakasmaksun huoltajalle maksuvapautuksen tai -huojennuspäätöksen mukaisesti. Mikäli maksuvapautuksen tai - huojennuksen saanut asiakas lopettaa tai muuttaa toiminta-aikaa, oikaistaan palveluntuottajalle liikaa tai liian vähän maksettu korvaus. Avustus voidaan myöntää talousarvion puitteissa.

 

4.2.5 Iltapäivätoiminta toteutetaan palveluntuottajan henkilökunnalla. Palveluntuottaja voi erityisen painavin perustein hakea harkinnanvaraista lisäavustusta avustajapalveluiden järjestämiseen tai ohjaajaresurssin lisäämiseen. Erityisen tuen päätös ei ole yksinään riittävä peruste avustukseen avustajapalveluihin. Ohjaajaresurssin lisäystä on mahdollista hakea, mikäli yksikköön on sijoitettu lapsia ylipaikoille. Ohjaajaresurssin myöntäminen harkitaan tapauskohtaisesti huomioiden yksikön käyttöaste. Lisäavustusta voidaan myöntää lukukaudeksi kerrallaan talousarvion puitteissa.

 

4.2.6 Palveluntuottajalla on mahdollisuus hakea harkinnanvaraista vuokra-avustusta, mikäli hakukuulutuksessa on edellytetty, että toimitaan palveluntuottajan tiloissa. Vuokra-avustuksen määrä tiloista voi olla enintään maksettu vuokra 10 kuukauden osalta kuitenkin siten, että se on enintään Tilapalvelut -liikelaitoksen määrittelemän käyvän vuokran suuruinen. Avustusta voidaan myöntää talousarvion puitteissa.

 

4.2.7 Iltapäivätoiminnan avustukset maksetaan palveluntuottajille kolme kertaa vuodessa: elokuussa, marraskuussa ja helmikuussa.

 

Elokuussa maksetaan elo-, syys- ja lokakuun osuus ryhmäkohtaisista ja erityisen tuen oppilaiden avustuksista, joista vähennetään välipalavähennys em. kuukausien osalta.

 

Marraskuussa maksetaan marras- ja joulukuun ryhmäkohtaiset ja erityisen tuen oppilaita koskevat avustukset, joista vähennetään mahdollinen henkilöstön epäpätevyyttä koskeva vähennys ja välipalavähennys marras- ja joulukuun osalta.

 

Helmikuussa maksetaan kevätlukukauden osuus ryhmäkohtaisista ja erityisen tuen oppilaita koskevista avustuksista. Avustuksesta vähennetään koko kevään osalta mahdollinen henkilöstön epäpätevyyttä ja välipaloja koskeva vähennys.

 

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden lykätä avustuksen maksamista, mikäli palveluntuottaja ei ole toimittanut kohdassa Avustuksen myöntämisen edellytykset mainittuja asiakirjoja.

 

Kaupungilla on oikeus tarkastaa avustusta saavan palveluntuottajan toimintaa ja taloutta siltä osin kuin avustuksen käytön valvonta sitä edellyttää. Palveluntuottajalla on velvollisuus antaa riittävä selvitys avustuksen käytöstä yksikkökohtaisesti sekä tilinpäätöstiedot, joihin selvitys perustuu. Käyttämättä jäänyt tai muuhun kuin hyväksyttäviin menoihin käytetty avustus peritään takaisin.

 

4.2.8 Mikäli palveluntuottaja rikkoo sopimusta, lautakunnassa hyväksyttyjä iltapäivätoiminnan järjestämisen ja toteuttamisen tai avustamisen periaatteita tai toimii Opetushallituksen vahvistamien perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden tai Espoon kaupungin iltapäivätoimintaa koskevien päätösten vastaisesti, palveluntuottaja voidaan velvoittaa palauttamaan saamansa avustus kokonaan tai osittain.

 

Avustus voidaan periä takaisin myös, jos palveluntuottaja on antanut virheellistä tietoa, avustus on maksettu virheellisin perustein tai jos avustusta koskeva päätös muutoksenhaun johdosta muuttuu tai kumoutuu.

 

Avustusperiaatteiden toteuttaminen
 

Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa avustuksia maksetaan tai myönnetään edellä mainittujen, voimassa olevien opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätösten mukaisesti. Avustusta ei ole mahdollista myöntää tai saada muihin tarkoituksiin.

 

Edellä mainituissa periaatteissa kohdissa 4.2.2 (starttiraha), 4.2.5 (avustajapalvelu, ohjaajaresurssin lisäys) ja 4.2.6 (vuokra-avustus) on kyse harkinnanvaraisesta avustuksesta, joka päätetään hakemusten perusteella.

 

Kun kyse on kohdan 4.2.5 mukaisesta avustajapalvelua tai ohjaajaresurssin lisäämistä koskevasta hakemuksesta, tarvitaan päätöksenteon valmistelussa lisätietoa yksikön toiminnasta. Lisätietoja kootaan erilaisten muuttujien avulla; erityisen tuen oppilaiden määrä ja erityisopetukseen siirtopäätöksen peruste, yksikön käyttö- ja täyttöaste, muut harkinnanvaraiset perusteet. Kuten Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämismuodot sekä palveluntuottajien valintaperusteet kohdassa 4.2.5 todetaan, erityisen tuen päätös ei ole yksinään riittävä peruste avustukseen avustajapalveluihin.

 

Yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden vuoksi tiettyjen harkinnanvaraisten avustusten, mm. avustajapalveluavustuksen osalta on pyydetty noudattamaan hakemuksen jättämisessä erikseen annettuja aikatauluja. Käsiteltäessä samanaikaisesti useiden yksiköiden hakemuksia pystytään paremmin huolehtimaan kaupunkitasoisen tasapuolisuuden toteutumisesta ja siitä, että resurssit kohdentuvat oikeudenmukaisesti. Operatiivisen toiminnan edellyttämät, tasapuolisesti palveluntuottajia sekä lapsia kohtelevat perusteet on kunkin hakemuskierroksen osalta kirjattu päätökseen.

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 18.11.2020 § 223

 

 

Käsittely

 

Puheenjohtaja Wallsin kannattamana teki seuraavan selvityspyynnön:

 

"Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle tuodaan selvitys vuoden 2020 aikana iltapäivätoiminnan harkinnanvaraisen avustuksen kriteereistä". 

 

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan selvityspyyntö yksimielisesti hyväksyä. Koska selvityspyyntöä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen.

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että lautakunnalle tuodaan vuoden 2020 aikana selvitys iltapäivätoiminnan harkinnanvaraisen avustuksen kriteereistä.

  

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa