Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 11.11.2020/Pykälä 101

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5526/10.03.01/2020

 

 

 

Tekninen lautakunta 11.11.2020 § 101

 

 

§ 101

Monikonaukean puistosuunnitelman hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nora Lisa

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta

1) hyväksyy seuraavan puistosuunnitelman:

Asemakaava-alue/
Suunnitelman nimi Piirustus nro

LEPPÄVAARAN URHEILUKESKUS

Monikonaukea, Leppävaaran urheilupuisto,
puistosuunnitelma 7518 / 200

Monikonaukea, Leppävaaran urheilupuisto,
poikkileikkaus 7518 / 201


2) antaa vastaukset suunnitelmasta tehtyihin palautteisiin liitteen mukaisesti.


Sovelletut oikeusohjeet:

Espoon kaupungin hallintosääntö I. osa 4. luku 22 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 90§
Maankäyttö- ja rakennusasetus 46§

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Hyväksyttäväksi esitettävä puistosuunnitelmaehdotus 7518/200 ja 7518/201 koskee Monikonaukean rakentamista.

 

 

 

 1. Suunnitelman sisältö

 

 Puistosuunnitelma perustuu Leppävaaran urheilukeskus -asemakaavaan ja asemakaavamuutokseen. Asemakaavan tavoitteena on mm. kehittää Leppävaaran urheilupuistoa ja mahdollistaa uuden urheiluhallin rakentaminen urheilupuistoon. Asemakaavassa uusi urheiluhalli on osoitettu nykyisen jalkapallokentän kohdalle, jonka vuoksi asemakaavassa on osoitettu uusi urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, jolla on erityisiä maisema- ja kulttuurihistoriallisia arvoja (VU-1). Kaavamääräyksessä VU-1 alueen osalta määrätään, että aluetta koskevista toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. VU-1 alueen osalta maisema on säilytettävä avoimena ja kulttuurimaiseman luonteisena. Alueelle saa sijoittaa urheilu- ja pelikenttiä. Alueelle rakennettavat huoltorakennukset, aidat, valaisimet, katokset tms. eivät saa muodostaa sellaista näköestettä tai visuaalista häiriötä, joka estää avoimen maisematilan hahmottumisen tai korostuu kulttuurimaiseman luonteeseen sopimattomasti. Monikonaukealle on osoitettu asemakaavassa myös ohjeellinen pelikentälle varattu alueen osa. Asemakaava on kuulutettu lainvoimaiseksi 30.9.2020 ja puistosuunnitelma on asemakaavan mukainen.

 

 Monikonaukean puistosuunnitelmassa on esitetty kaksi jalkapallokenttää, toinen korvaa tulevaisuudessa urheiluhallin alle jäävän kentän ja toinen jalkapallokentistä tulee turvaamaan kasvavien harrastajamäärien kenttäolosuhteita ja on merkitty suunnitelmaan varauksena. Jalkapallokentät ovat sijoitettu pohjois-eteläsuuntaisesti niin, että kenttien väliin sijoitettava siirrettävä raja-aita mahdollistaa myös kriketin pelaamisen. Jalkapallokenttä päällystetään ekologisella tekonurmella ja aidataan. Kentän itäreunaan toteutetaan asfalttipäällysteinen Monikonpuronpolku. Monikonpuronpolku kuluu pyöräilyn pääreittiin ja toimii myös kuntokiharaa täydentävänä reittiyhteytenä. Reitin varrelle sijoitetaan yksittäisiä penkkejä, roska-astioita sekä jalkapallokentän sisäänkäyntien yhteyteen polkupyörätelineitä. Telineet sijoitetaan nurmikivellä päällystetylle alueelle.

 

 Alueen suunnittelussa lähtökohtana on sovittaa pelikentät mahdollisimman hyvin maisemaan niin, että maiseman arvot ja erityispiirteet säilyvät. Kulttuurimaiseman ominaispiirteiden tulee säilyä ja ympäröivät alueet hoidetaan maisemapeltona tai niittynä.

 

 Suunniteltu urheilupuiston täydennysrakentaminen aiheuttaa tarpeen löytää liito-oravia varten uusi kulkuyhteys Monikonpuroa myöten. Monikonpuro on suunniteltujen kenttien kohdalla tällä hetkellä varsin harvapuustoinen. Itäreunaan on tehty jo aiemmin uusia puuistutuksia liito-oravien korvaavaa yhteyttä silmällä pitäen. Uusien kenttien suunnittelun yhteydessä tullaan näitä istutuksia täydentämään myös puron länsisivulle. Monikonpuro ja sen reunat säilytetään luonnontilaisina.

 

 Jalkapallokenttä tullaan ympäröimään hyvin loivapiirteisellä painanteella, jonka kautta vedet ohjataan pohjois- ja itäreunojen hulevesirakenteisiin. Nämä viivytysaltaan toteutetaan loivapiirteisinä niittypainanteina, jotka kuivaan aikaan sulautuvat ympäröivään niittyyn.

 

 Monikonaukean alustavat rakennuskustannukset ovat noin 2 620 000 €. Ylläpitokustannusten lisäys on noin 21 000 € /vuodessa, jalkapallokenttä kuuluu liikuntapalveluiden ylläpitoon.

 

 

 2. Suunnittelun kulku

 

 Puistosuunnitelma on laadittu vuoden 2020 aikana. Kaikille avoimen yleisötilaisuuden järjestäminen ei ollut kesällä 2020 mahdollista koronatilanteen vuoksi. Asukasvuorovaikutuksessa hyödynnettiin Thing-link -palvelua. Suunnitelmaluonnokset olivat esillä kaupungin verkkosivuilla ja luonnoksien kommentointi tapahtui sähköpostitse, kommentointiaika oli 5.8. - 30.8.2020. Luonnoksiin saatiin 11 kirjallista palautetta.

 

 Puistosuunnitelmasta on pyydetty kaavamääräyksen mukaisesti museoviranomaisen lausunto. Espoon kaupunginmuseon lausunnon mukaan kulttuuriympäristön huomioon ottaminen vaatii erityistä huolellisuutta kenttien aitojen ja valaistuksen suunnittelussa. Huomiota on kiinnitettävä varsinkin valaisimien malliin ja toimintaan, jotta hajavaloa syntyy mahdollisimman vähän. Aitojen näkyvyyttä on pyrittävä minimoimaan kiinnittämällä huomiota niiden rakenteeseen ja väritykseen. Kaupunginmuseon lausunto otetaan huomioon jatkosuunnittelussa.

 

 

 3. Rakentaminen

 

 Monikonaukean rakentaminen on vuoden 2022 työohjelmissa. Liikuntapalvelut on esittänyt, että jalkapallokenttä rakennettaisiin jo vuonna 2021, mikäli toteutukselle saadaan erillinen määräraha. Tavoitteena on, että jalkapallokenttä olisi käytössä ennen kuin urheilupuistoon rakennettava urheiluhalli rakentuu nykyisen jalkapallokentän kohdalle.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa