Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 27.09.2023/Pykälä 141Asianumero 1494/12.00.01/2023

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 27.09.2023 § 141

 

 

§ 141

Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen kehittäminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nurmi Juha

Kotiniemi Kari
Lippo Asko
Sirviö Jemina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
Päättää, että Keraan perustetaan 1.8.2024 lukien uusi yläkoulu. Koulu aloittaa toimintansa tilapäisissä opetuksen järjestämiseen soveltuvissa tiloissa osoitteessa Kutojantie 2, ja siirtyy myöhemmin junaradan eteläpuolella sijaitsevalle Y-tontille rakennettavaan uuteen koulurakennukseen.

2
Päättää, että uudessa perustettavassa yläkoulussa toimii lukuvuonna 2024-2025 yleisopetuksen 7. luokka, lukuvuonna 2025-2026 7.-8. luokat ja lukuvuonna 2026-2027 7.-9. luokat.

3
Päättää, että uuden perustettavan yläkoulun nimeksi tulee Keran koulu.

4
Edellyttää, että selostusosassa mainittuihin valmisteleviin toimenpiteisiin ryhdytään ennen koulun toiminnan käynnistymistä.

 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Räf teki Koposen, Kurrin, Kosken, Klingin ja Wallsin kannattamana seuraavan palautusehdotuksen:

 

"Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen kehittämisessä selvitetään laajemmin erilaiset mahdollisuudet vastata yläkoulutilojen tarpeeseen esimerkiksi toteuttamalla siirtokelpoiset tilat Kilonpuiston koulun yhteyteen."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan palautusehdotus hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen kehittämisessä selvitetään laajemmin erilaiset mahdollisuudet vastata yläkoulutilojen tarpeeseen esimerkiksi toteuttamalla siirtokelpoiset tilat Kilonpuiston koulun yhteyteen.

 

Selostus 

Nyt tehtävässä päätöksessä on kyse siitä, perustetaanko Läntisen Leppävaaran oppilasalueelle uusi yläkoulu vai ei. Aiemmin valmistelussa olleista Kilonpuiston koulun kaksikielisen opetukseen (suomi-englanti) ja ilmaisutaidepainotetun opetukseen ehdotetuista mahdollisista muutoksista päätetään erikseen.

 

Tausta

 

Läntinen Leppävaara on yksi Espoon kuudesta oppilasalueista. Oppilasalueella toimii neljä vuosiluokkien 1-6 alakoulua (Jupperi, Kilo, Lähderanta, Rastaala), yksi vuosiluokkien 7-9 yläkoulu (Karakallio) ja kaksi vuosiluokkien 1-9 yhtenäistä peruskoulua (Kilonpuisto, Viherlaakso). Koulut ovat tällä hetkellä täynnä, ja niissä on oppilaita ylipaikoilla, sillä erityisesti vuosiluokkien 7-9 oppilaspaikkojen riittävyydessä on haasteita. Lukuvuonna 2024-2025 yläkouluun siirtyviä oppilaita on 37 enemmän kuin viime vuonna.

 

Keran alueelle on tulossa noin 14 000 asukkaan uusi asuinalue. Mitoitus perustuu osayleiskaavan mitoitukseen ja tarkentuu asemakaavassa. Koska oppilas alueen oppilasmäärä on kasvanut viime vuosina, ja uuden asuinalueen myötä erityisesti Keran alueella asuvien peruskouluikäisten oppilaiden määrä tulee kasvamaan tulevina vuosina, oppilasalueen kouluverkkoon on tarpeen tehdä muutoksia oppilaspaikkojen riittävyyden ja tarkoituksenmukaisen jakautuminen turvaamiseksi. Vaikka Keran alueen rakentaminen lykkääntyisi pitkällekin, yläkoulupaikkoja tarvitaan lisää oppilasalueella jo asuvien oppilaiden koulupaikkojen riittävyyden turvaamiseksi syksystä 2024 alkaen.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta on 24.5.2023 § 96 käsitellyt kokouksessaan Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen kehittämistä koskevaa ehdotusta Läntisen Leppävaaran oppilasalueen oppilaspaikkojen riittävyyden ja tarkoituksenmukaisen sijoittumisen turvaamiseksi. Lautakunta on palauttanut ehdotuksen uudelleen valmistavaksi ja pyytänyt suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikköä ja Tilapalvelut-liikelaitosta valmistelemaan Keraan perustettavan koulun toteuttamisen investointiohjelmaan mahdollisimman pian.

 

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö on tarkastellut lautakunnalle 24.5.2023 ehdotettuja vaihtoehtoja ja mahdollisia uusia vaihtoehtoja. Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen kehittämiseksi on valmisteltu tämän tarkastelun perusteella seuraavat vaihtoehdot:

1)      Keraan perustetaan 1.8.2024 lukien uusi yläkoulu. Kilonpuiston koulun kaksikielinen opetus (suomi-englanti) siirtyy Kilon ja Keran kouluihin 1.8.2024 lukien vuosiluokka kerrallaan lukuvuoden 2024-2025 ensimmäisestä vuosiluokasta alkaen. Keran koulussa on aluksi vain yleisopetuksen oppilaita.

2)      Keraan perustetaan 1.8.2024 lukien uusi yläkoulu. Kilonpuiston koulun kaksikielinen opetus (suomi-englanti) siirtyy vaiheittain kolmen vuoden siirtymäajalla vuosiluokkien 1-6 osalta Kilon kouluun ja vuosiluokkien 7-9 osalta Keran kouluun.

3)      Keraan perustetaan 1.8.2024 lukien uusi yläkoulu. Kilonpuiston koulun ilmaisutaidepainotettu opetus (vuosiluokat 7-9) järjestetään 1.8.2024 alkaen Keraan perustettavassa uudessa yläkoulussa seitsemännestä vuosiluokasta luokasta alkaen.

4)      Keraan perustetaan 1.8.2024 lukien uusi yläkoulu. Kilonpuiston koulun painotuksiin ei tehdä muutoksia.

5)      Keraan ei perusteta uutta yläkoulua. Kilonpuiston koulun painotuksiin ei tehdä muutoksia. Läntisen Leppävaaran oppilasalueella asuvia oppilaita toiselle oppilasalueelle tarpeen mukaan.

 

Edellä mainituista vaihtoehdoista vaihtoehdot 1-3 ovat aiemmin tarkastelussa olleita ja vaihtoehdot 4-5 ovat uusia. Vaihtoehdot 4-5 ovat syntyneet Kilon ja Kilonpuiston koulujen johtokuntien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

 

Kilon ja Kilonpuiston koulujen johtokunnille, henkilöstölle ja oppilaskunnille sekä Espoon nuorisovaltuustolle on varattu tilaisuus ilmaista mielipiteensä vaihtoehdoista ja mahdollisuus antaa oma lausuntonsa asiassa. Lisäksi Jupperin, Karakallion, Rastaalan ja Viherlaakson koululle on varattu tilaisuus antaa halutessaan oma lausuntonsa. Huoltajille ja kuntalaisille sekä kunnan palveluita käyttäville tahoille on varattu tilaisuus ilmaista mielipiteensä vaihtoehdoista ja mahdollisuus saada lisätietoa valmistelussa olevasta ehdotuksesta 19.9.2023 järjestetyssä asukastilaisuudessa.

 

Asiassa annetut lausunnot ja asukastilaisuudesta laadittu muistio ovat oheismateriaalina. Myös aiemmassa valmisteluvaiheessa annetut lausunnot ja asukastilaisuudesta laadittu muistio ovat oheismateriaalina.

 

Lapsivaikutusten arviointi

 

Aiemmin valmistelussa olleista vaihtoehdoista laadittua ja lautakunnassa 24.5.2023 oheismateriaalina ollutta lapsivaikutusten arviointia on päivitetty asian uudelleen valmistelun yhteydessä.

 

Edellä mainituista vaihtoehdoista 1-5 ja niiden vaikutuksista laadittu päivitetty lapsivaikutusten arviointi on oheismateriaalina.

 

Esitetyt näkemykset

 

Kilonpuiston koulu

 

Johtokunta on lausunnossaan ilmaissut vastustavansa vaihtoehtoja 1-4 ja todennut uuden yläkoulun perustamisen vaikuttavan kielteisesti alueen muihin kouluihin, erityisesti Kilonpuiston kouluun. Johtokunta ei ole näe uuden koulun perustamista ja opetuksen järjestämistä tilapäisissä tiloissa tarkoituksenmukaisena ratkaisuna, vaan esittää vaihtoehdoista (1-5) poiketen ratkaisuna siirtokelpoisien tilojen hyödyntämisen oppilaspaikkojen lisäämiseksi. Myös oppilaskunta ja yläkoulun opettajat ovat omissa lausunnoissaan esittäneet siirtokelpoisten tilojen hankkimista Kilonpuiston koululle.

 

Alakoulun opettajat ja koulunkäyntiohjaajat eivät ole lausunnossaan ottaneet kantaa uuden koulun perustamiseen. Parhaana ratkaisuna nähdään olevan alakoulun kolmisarjaisuus ja lisätilojen saamista Kilonpuiston koululle. Lisätilojen saamiseksi tulisi arvioida autisminkirjonluokkien tilannetta, myös siirtokelpoiset tilat voisivat tulla kyseeseen.

 

Kilon koulu

 

Johtokunta on lausunnossaan ilmaissut pitävänsä hyväksyttävänä Kilonpuiston koulun kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) siirtämistä Kilon kouluun siten kuin se on vaihtoehdoissa 1?3 esitetty, jotta alueen alakoululaisten koulumatkojen lyhentämistä koskeva tavoite voidaan toteuttaa. Johtokunta on sen sijaan ilmaissut vastustavansa vaihtoehtojen 1?4 sisältämää ehdotusta Keraan perustettavasta uudesta yläkoulusta, mikäli koulu aloittaa toimintansa tilapäiskäyttöön tarkoitetuissa Kutojantie 2:n tiloissa. Johtokunta ei ole kuitenkaan kannattanut varauksetta vaihtoehtoa 5.

 

Jupperin koulu

 

Johtokunta on ilmoittanut, ettei se lausu asiasta.

 

Rastaalan koulu

 

Johtokunta on kannattanut uuden koulun perustamista ja pitänyt vaihtoehdoista 1-4 parhaana vaihtoehtoa 2 sillä muutoksella, että nykyiset vuosiluokkien 1-2 oppilaat eivät joutuisi vaihtamaan koulua kesken alakoulun. Vaihtoehto 5 on katsottu olevan poissuljettu vaihtoehtoa.

 

Karakallion koulu

 

Johtokunta on kannattanut uuden koulun perustamista.

 

Viherlaakson koulu

 

Johtokunta on ilmaissut lausunnossaan kannattavansa uuden yläkoulun perustamista, ja pitävänsä vaihtoehtoa 5 poissuljettuna. 

 

Huoltajat, asukkaat, palveluita käyttävät tahot

 

Asukastilaisuudessa 19.9.2023 esitetyistä näkemyksistä ja kysymyksistä käy ilmi, että uuden koulun perustamiseen ja koulun toiminnan käynnistymiseen tilapäisissä tiloissa suhtaudutaan varauksella. Tilaisuudessa esitetyt näkemykset ja kysymykset on koostettu tarkemmin asukastilaisuudesta laadittuun muistioon ja sen liitteeseen.

 

Ehdotus

 

Keraan ehdotetaan perustettavaksi 1.8.2024 lukien uusi yläkoulu Läntisen Leppävaaran oppilasalueen oppilaspaikkojen riittävyyden turvaamiseksi ja oppilaspaikkojen tarkoituksenmukaisemmaksi sijoittamiseksi.

 

Kilonpuiston koulun kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) tai ilmaisutaidepainotettuun opetukseen ei ehdoteta tehtäväksi muutoksia. Nyt tehtävässä päätöksessä on siis kyse ainoastaan siitä, perustetaanko uusi yläkoulu vai ei.

 

Ehdotuksen perustelut

 

Uuden yläkoulun perustaminen on perusteltua Läntisen Leppävaaran oppilaspaikkojen riittävyyden ja tarkoituksenmukaisen sijoittumisen turvaamiseksi. Päätös on välttämätöntä tehdä tässä vaiheessa, sillä lukuvuonna 2024-2025 yläkouluun siirtyviä on 37 enemmän kuin viime vuonna. Oppilasalueella toimivissa kouluissa on jo tällä hetkellä oppilaita ylipaikoilla eivätkä koulujen tilat ja oppilaiden asianmukainen opetuksen järjestäminen mahdollista enää suurempien oppilasmäärien ottamista.

 

Vaihtoehto ehdotukselle

 

Vaihtoehtona uuden koulun perustamiselle on, että uutta koulua ei perusteta. Läntisen Leppävaaran oppilasalueella asuvista oppilaista jouduttaisiin tällöin osoittamaan lähikouluksi jonkin muun Espoon oppilasalueella sijaitseva koulu. Esimerkiksi Jupperista ja Rastaalasta oppilaita jouduttaisiin ohjaamaan Itäisellä Leppävaaran oppilasalueella sijaitsevaan Lintumetsän kouluun, ja oppilaat sijoittuisivat koulun siirtokelpoisiin tiloihin. Kyseiset tilat ovat tällä hetkellä Kilon koulun väistötilana, ja ne vapautuvat Kilon uuden koulurakennuksen valmistuessa loppuvuodesta 2023. Edellä kuvattu ratkaisu ei ole perusteltu mm. seuraavista syistä:

-          Oppilaiden lähikoulut osoitettaisiin perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevista linjauksista eli ns. lähikoulun osoittamisperusteista poikkeavalla tavalla. Tämä asettaisi Läntisen Leppävaaran oppilasalueella asuvat oppilaat eriarvoiseen asemaan muiden Espoossa asuvien oppilaiden kanssa.

-          Osalla oppilaista koulumatkat voisivat muodostua hyvinkin pitkiksi.

-          Oppilaiden sosiaalinen verkosto ei muodostuisi oman asuinpaikan mukaiselle oppilasalueelle ja/tai lähelle kotia.

-          Itäisen Leppävaaran oppilasalue on yksi nopeimmin kasvavista alueista, ja kyseisen oppilasalueen koulut tarvitsevat jo rajallista tilakapasiteettia itse.

 

Uuden perustettavan koulun toiminnan käynnistäminen

 

Koulun nimi

 

Espoon koulujen nimeämisessä noudatettavan yleisperiaatteen mukaisesti nimeen sisältyy alueen nimi. Alueeseen perustuva koulun nimi helpottaa asukkaiden ja eri viranomaisten navigointia kohteeseen. Nimen tärkeys korostuu erityisesti hätätilanteissa, joissa koululle joudutaan tilaamaan hälytysajoneuvo (esimerkiksi ambulanssi tai paloauto). Koulu, jonka nimi ei ole sidoksissa alueeseen ja navigointi tapahtuu osoitteen perusteella, on haasteellisempi löytää kuin koulu, jonka nimi perustuu sen maantieteelliseen sijaintiin ja alueeseen.

 

Uusi perustettava peruskoulu sijaitsee Keran alueella, jonka vuoksi uuden peruskoulun nimeksi ehdotetaan Keran koulua. Nimi on Espoon koulujen nimeämisessä noudatettavan yleisperiaatteen mukainen ja täyttää nimelle asetetut vaatimukset. Kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä kannattaa ehdotettavaa nimeä. Nimistöryhmän kannanotto on oheismateriaalina.

 

Tilat

 

Uusi Keran koulu aloittaisi toimintansa tilapäisissä opetuksen järjestämiseen soveltuvissa tiloissa osoitteessa Kutojantie 2 ja siirtyisi myöhemmin pysyviin tiloihin junaradan eteläpuolella sijaitsevalle Y-tontille rakennettavaan uuteen koulurakennukseen.

 

Kutojantie 2:n tilat ovat perusopetuksen järjestämiseen soveltuvat. Tilat ovat tällä hetkellä Tiistilän koulun väistötiloina, ja tiloja on muokattu koulukäyttöön soveltuviksi esimerkiksi taito- ja taideainetiloja rakentamalla. Tilat vapautuvat Tiistilän koululta kesällä 2024. Viereisessä rakennuksessa on Kilon uimahalli.

 

Keran koulun uuden koulurakennuksen rakentamiselle on kaavoitukselliset valmiudet, sillä alueella on koulutontin sisältävä vahvistettu asemakaava. Toteutumisen aikataulu määritellään tarkemmin osana kaupungin investointiohjelmaa. Alustavan suunnitelman mukaan rakennukseen tulee päiväkoti, koulu ja nuorisotila. Rakennuksen tilat suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin koulusuunnitteluohjeen ja uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisiksi. Tilat tarjoavat oppilaille ja henkilöstölle terveellisen, turvallisen ja esteettömän oppimisympäristön mahdollistaen nykypäiväisten opetusmenetelmien ja laitteiden käytön. Tilaratkaisuissa otetaan huomioon suunnitteluvaiheessa esitettävät näkemykset hyvästä työ- ja toimintaympäristöstä sekä erityisen tuen järjestämiseen liittyvät tarpeet.

 

Oppilasmäärä

 

Kutojantie 2:n tilojen enimmäisoppilasmäärä on 300 eli 100 oppilasta per vuosiluokka. Koulun toiminnan alkuvaiheessa koulussa opiskelevien oppilaiden määrä on tätä pienempi. Uuden koulurakennuksen tilakapasiteetti varmistuu myöhemmin.

 

Keran koulun, kuten muidenkin Espoon peruskoulujen enimmäisoppilasmääristä päätetään vuosittain oppilaaksiottoa koskevien päätösten yhteydessä. Koulukohtaisia enimmäisoppilasmääriä määritettäessä huomioidaan kaikkien oppilasalueen koulujen toimintakyky (käytössä olevat tilat, resurssit, opetuksen järjestämisedellytykset).

 

Johtaminen

 

Uuden Keran kouluun esitetään perustettavaksi rehtorin virka 1.8.2024. Tätä koskevat päätökset tehdään erikseen.

 

Johtokuntien toiminnan jatkumisesta Espoossa ei ole vielä päätöstä. Mikäli johtokuntatoiminta jatkuu vuoden 2023 lopussa päättyvän kauden jälkeen, päätetään Keran ja muiden Espoon peruskoulujen johtokunnista myöhemmin.

 

Henkilöstö

 

Uuden Keran koulun tarvittava vakinainen henkilökunta rekrytoidaan kaupungin yleisen rekrytointiaikataulun mukaisesti ja henkilöstöä koskevat päätökset tehdään erikseen. Vakinaisiin virkasuhteisiin valitaan ensin Espoon kaupungin palveluksessa vakinaisessa virkasuhteessa olevia henkilöitä (sijoituskoulumuutos), ja vasta tämän jälkeen valitaan uusia. Toiminnan laajentuessa henkilöstötarpeita tarkastellaan vuosittain.

 

Henkilöstön hallinnollisena esimiehenä toimii Keran koulun rehtori.

 

Oppilaat

 

Oppilaaksiotto toteutetaan kulloinkin voimassa olevien perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten ja oppilasvalintaperusteiden mukaisesti. Vastaavasti koulumatkaetuus, oppilaiden tarvitsemat avustajapalvelut, opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut opetuspalvelut myönnetään kulloinkin voimassa olevien myöntämisperusteiden mukaisesti.

 

Oppilailla on käytettävissään oppilashuoltopalvelut. Terveydenhoitajan palvelut huomioidaan osana oppilashuoltopalveluiden kokonaistarkastelua.

 

Painotettu opetus

 

Uudessa Keran koulussa tarjottavista mahdollisista painotuksista päätetään erikseen.

 

Erityisluokat ja perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmät

 

Kouluun voidaan tarpeen mukaan perustaa myöhemmin erityisluokkia ja/tai perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmiä. Näistä päätetään vuosittain tehtävien oppilaaksiottoa koskevien päätösten yhteydessä.

 

Kieliohjelma

 

Uudessa Keran koulussa lukuvuonna 2024-2025 toteutettavista A-kielistä 7. luokalla päätetään oppilaaksioton ennakoivien päätösten yhteydessä, jotta toteutettavista A-kielistä voidaan tiedottaa huoltajia asianmukaisesti ennen haun alkamista. Koulun varsinaisesta kieliohjelmasta päätetään erikseen Espoon peruskoulujen kieliohjelman kokonaistarkastelun perusteella myöhemmin syksyllä 2023. Alustavana suunnitelmana on, että koulussa on mahdollista opiskella A-kielinä englantia, ruotsia ja saksaa.

 

Koulusihteeri- ja vahtimestaripalvelut

 

Koulusihteeri- ja vahtimestaripalvelut kohdennetaan laskennallisen resurssin mukaisesti.

 

Kustannukset

 

Uuden koulun toiminnan käynnistymisestä syntyy aluksi kustannuksia pääasiassa rehtorin ja muun koulun henkilöstön palkoista, oppimateriaaleista ja Kutojantie 2:ssa sijaitsevien tilojen vuokrista. Koulun toiminnan siirtyessä myöhemmin pysyviin tiloihin uuteen koulurakennukseen, kustannuksia syntyy lisäksi koulun kalustamisesta, kiinteistön huollosta ja kyseisen tilan vuokrasta.

 

Valmistelevat toimenpiteet

 

Uudelle 1.8.2024 perustettavalle Keran koululle tulee laatia koulun toimintaa keskeisesti ohjaavat suunnitelmat ennen koulun toiminnan käynnistämistä. Tällaisia suunnitelmia ovat:  

-          Koulukohtainen opetussuunnitelma

-          Oppilashuoltosuunnitelma

-          Järjestyssäännöt

-          Lukuvuosisuunnitelma

-          Suunnitelma oppilaiden väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä suojaamiseksi

-          Suunnitelma kurinpitokeinojen ja perusopetuksessa kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista

-          Yhdenvertaisuussuunnitelma

-          Tasa-arvosuunnitelma.

 

Lausunnoissa esitetyt vaihtoehtoiset ratkaisut

 

Siirtokelpoisten tilojen hankkiminen

 

Siirtokelpoisten tilojen hankkiminen ei ole perusteltua seuraavista syistä:

-          Siirtokelpoisten tilojen hankkiminen mahdollistaisi vain tilapäisen ratkaisun. Tilapäisissä ratkaisuissa Espoossa on ollut jo pitkään käytäntönä, että hyödynnetään omia ja peruskorjattujen tai uusien koulujen vapaana olevia tiloja tarpeen mukaan.

-          Uusien siirtokelpoisten tilojen kertaluonteiset kustannukset ovat mittavat. Siirtokelpoisten tilojen hankkiminen ei ole toteutettavissa ilman ylimääräisiä kustannuksia eikä sellaisiin ole varauduttu talousarviossa/investointiohjelmassa. Tilojen hankkimiseen ohjattavat kustannukset olisivat pois perusopetuksesta.

-          Siirtokelpoisiin tiloihin on vaikea toteuttaa liikuntasalia, teknisen työn tilaa, erityisluokkia ja keittiötä. Opetuksessa tulisi tällaisessa tilanteessa hyödyntää koulun tiloja, jolloin jo täynnä olevan koulun toiminnallisuus kärsisi.

-          Kaupunkisuunnittelukeskuksen mukaan myös väliaikaisissa ratkaisuissa edellytetään kaavamuutosta, sillä vaikutukset ympäröivään luontoon ja virkistyskäyttöön eivät ole väliaikaisia. Siirtokelpoisen koulun sijoittaminen esimerkiksi puistoalueelle arvioidaan sen perusteella, millaisia vaikutuksia sillä on nykyisen puistoalueen luonto-, ympäristö tai virkistysarvoihin ja millaista maastonmuokkausta hankkeen toteuttaminen edellyttää.

-          Siirtokelpoisten tilojen sijoittaminen Keran alueelle lähemmäs uuden perustettavan koulun sijaintia edellyttäisi maanomistajan suostumuksen, sillä Keran alueen maanomistus on pääsääntöisesti yksityistä. Tällaisen suostumuksen saaminen on hyvin epätodennäköistä. Karaniityn alueen kehitys on puolestaan vielä tontinkäyttöselvitysvaiheessa. Vaikka siirtokelpoisten tilojen saaminen voisi teoriassa onnistua jollakin aikataululla, alueella olevien liito-oravien ja hulevesihaasteiden vuoksi siirtokelpoisten tilojen saaminen kyseiselle alueelle olisi kuitenkin hidasta eikä ratkaisisi nykyisiä tilahaasteita riittävän nopeasti.

-          Siirtokelpoisten tilojen sijoittaminen Karakallion, Ruusutorpan tai Viherlaakson koulun yhteyteen ei ole mahdollista edellä selostettujen seikkojen lisäksi siksi, että koulut ovat täynnä ja koulujen erikoisluokat (esim. kotitilaus, käsityöt) ovat jo nyt täydessä käytössä. Ruusutorpan koulu sijaitsee myös Itäisen Leppävaaran oppilasalueella eli eri oppilasalueella.

 

Kilonpuiston koulun tilojen muuttaminen tai koulun laajentaminen

 

Ruokalan kattaminen tai ampfhin purkaminen ja muuttaminen sisätilaksi ei ole mahdollista mm. seuraavista syistä:

-          Laajojen muutostöiden toteuttamiseksi koulun opetus tulisi järjestää väistötiloissa, sillä pienetkin muutokset vievät lähtökohtaisesti vähintään vuoden.

-          Purku- ja muutostöistä syntyisi kustannuksia. Tällaisiin kustannuksiin ei olla varauduttu eikä muutoshankkeen sisällyttäminen investointiohjelmaan ole nykytilanteessa ole realistista. Investointiohjelmaa ohjaa kaupungin asettama tiukka investointikatto.

-          Kilonpuiston koulun laajentaminen ei ole tarkoituksenmukaista, sillä oppilasmäärän kasvu kohdistuu nimenomaisesti Keraan.

-          Tontinrajojen muuttaminen ja esimerkiksi pihan siirtäminen edellyttäisivät kaavamuutosta. Kaavamuutos kestää vähintään 1-2 vuotta, ja muutoksen hakeminen edellyttäisi erittäin vahvoja perusteluja hankkeen välttämättömyydestä. Muutokset vaatisivat rahoituksen, jota tällä hetkellä ei ole (investointiohjelma).

 

Muiden tilojen vuokraaminen tai hankkiminen

 

Kilon koulun väistöasian valmistelun yhteydessä ja ennen asiassa tehtävää päätöstä on selvitetty laajasti toteuttavissa olevia eri vaihtoehtoja. Opetuskäyttöön soveltuvien vapaiden vuokratilojen löytäminen Keran alueelta on erittäin haastavaa ja suoraan koulujen käyttöön soveltuvia tiloja ei ole. Vaihtoehtoiset tilat vaatisivat käyttötarkoituksen muutoksen ja mittavat muutostyöt, jotka edellyttäisivät investointeja.

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2023 § 96

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
Päättää, että läntisen Leppävaaran oppilasalueelle Keran aseman eteläpuolelle kortteliin 54053 perustetaan uusi yläkoulu. Koulu aloittaa toimintansa 1.8.2024 Kutojantie 2:ssä, ja toiminta siirtyy myöhemmin valmistuvaan koulurakennukseen. Koulun nimeä koskeva päätösehdotus ja koulun toimintaa koskevat ratkaisut tuodaan lautakunnalle päätettäväksi erikseen.

2
Päättää, että Kilonpuiston kouluun ei perusteta 1.8.2024 lukien uusia kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) luokkia. Kaksikielinen opetus koulussa päättyy vaiheittain kolmen vuoden siirtymäajalla.

3
Päättää, että Kilonpuiston koulun kaksikielisessä opetuksessa (suomi-englanti) lukuvuonna 2023-2024 ja kyseisessä opetuksessa lukuvuonna 2024-2025 jatkavat vuosiluokkien 1-3 oppilaat ovat 1.8.2024 lukien Kilon koulun oppilaita. Vuosiluokat 4-9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan Kilon ja Keran kouluihin.

4
Päättää, että kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) uudet aloittavat 1. luokat perustetaan 1.8.2024 lukien Kilon kouluun. Kilon koulu tarjoaa myöhemmin kaksikielistä opetusta vuosiluokilla 1-6.

5
Päättää, että kaksikielisen opetuksen uudet aloittavat 7. luokat perustetaan 1.8.2024 lukien Keran alueella toimintansa aloittavaan uuteen yläkouluun. Koulu tarjoaa myöhemmin kaksikielistä opetusta vuosiluokilla 7-9.

Lisäksi lautakunta pyytää suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikköä ja Tilapalvelut-liikelaitosta valmistelemaan Keran pysyvän koulun toteuttamista investointiohjelmassa mahdollisimman pian.

 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Räf ehdotti Kurrin, Vanhasen, Wallsin, Kosken, Hellströmin, Klingin ja Ahlefeltin kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteluun.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko palautusehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Väestöennuste

-

Lapsivaikutusten arviointi (vaihtoehdot 1-3)

-

Lapsivaikutusten arviointi (vaihtoehdot 4-5)

-

Nimistösuunnittelun kannanotto uuden koulun nimestä

-

Kilonpuiston koulun johtokunnan lausunto

-

Kilonpuiston koulun yläkouluopettajien lausunto

-

Kilonpuiston koulun alakoulun opettajien ja koulunkäyntiohjaajien lausunto

-

Kilon koulun johtokunnan lausunto

-

Karakallion koulun johtokunnan lausunto

-

Rastaalan koulun johtokunnan lausunto

-

Viherlaakson koulun johtokunnan lausunto

-

Asukastilaisuuden 19.9.2023 muistio

-

Kilonpuiston koulun opettajien asukastilaisuudessa 19.9.2023 esittämät näkemykset

-

Kilon koulun johtokunnan lausunto

-

Kilon koulun oppilaskunnan lausunto

-

Kilon koulun henkilöstön lausunto

-

Kilonpuiston kaksikielisen opetuksen opettajien lausunto 1

-

Kilonpuiston koulun johtokunnan lausunto_tiivistelmä

-

Kilonpuiston koulun johtokunta lausunto

-

Kilonpuiston koulun opettajien lausunto 2

-

Kilonpuiston koulun oppilaskuntien lausunto

-

Asukastilaisuuden 3.5.2023 muistio

 

Tiedoksi