Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 31197/00.01.03/2023

 

 

 

Kaupunginhallitus 06.02.2023 § 31

 

 

§ 31

Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta 2022 (kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hoverfält Päivi

Viik-Kajander Maarit
Toivonen Kaisu
Rintala-Manninen Lea
Laitala Pasi
Rönkkönen Sanna
Lyytikäinen Johanna

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevat poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seurantaraportit 2022.

 

Käsittely 

 

Puheenjohtaja Partasen kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

 

"Kaupunginhallitus päättää pitää ilmastoaiheisen iltakoulun huhti-toukokuussa 2023."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevat poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seurantaraportit 2022.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti pitää ilmastoaiheisen iltakoulun huhti-toukokuussa 2023.

 

 

 

Selostus 

Valtuustokauden mittaiset poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat yksi keskeinen keino Espoo-tarinan toteuttamisessa. Ohjelmat ovat kehittämisen, kokeilemisen ja oppimisen alustoja, joiden avulla haetaan ratkaisuja valtuustokauden keskeisiin haasteisiin ja kehittämiskokonaisuuksiin yhdessä kaupungin toimijoiden, asukkaiden, asiakkaiden, kumppanien ja sidosryhmien kanssa.

Poikkihallinnollisia kehitysohjelmia ovat:

  • Elinvoimainen Espoo -ohjelma
  • Hyvinvoiva Espoo -ohjelma
  • Kestävä Espoo -ohjelma
  • Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -ohjelma

 

Valtuusto hyväksyi kehitysohjelmien hyötytavoitteet 28.2.2022 ja kaupunginhallitus hyväksyi ohjelmasuunnitelmat 11.4.2022. Ohjelmakohtaiset ohjausryhmät ohjaavat ohjelmatyötä.

Tässä ensimmäisessä seurannassa kuvataan ohjelmatyön tilannetta ja tuloksia. Liitteenä olevissa ohjelmakohtaisissa seurantaraporteissa kuvataan ohjelmien toteutumista hyötytavoitteittain, poikkihallinnollisen yhteistyön tilannetta ja määrärahan käyttöä ensimmäisen toteutusvuoden 2022 osalta. Lisäksi raporteissa kerrotaan ohjelmien vuoden 2023 suunnitelmista ja esitellään vuodelta 2022 jatkuvat sekä uudet käynnistyvät projektit ja toimenpiteet.

Seuraavassa on kuvattu ohjelmittain ensimmäisen toteutusvuoden keskeistä toimintaa ja tuloksia. Ohjelmista raportoidaan valtuustolle seuraavan kerran 31.7.2023 tilanteesta puolivälitarkastelun yhteydessä.

Elinvoimainen Espoo -ohjelma

Elinvoimainen Espoo -ohjelma tavoittelee positiivista vaikutusta Espoon elinvoimaan. Tavoitteena on etsiä rohkeasti ja monipuolisesti uusia ratkaisuja kaupunkiorganisaatiossa sekä kannustaa yrityksiä kehittämään uusia ratkaisuja.

Vuonna 2022 käynnistettiin yhdeksän projektia ja toimenpidettä, joilla edistetään tavoitteiden saavuttamista. Espoon kaupunki, Aalto ja VTT ovat sanoittaneet yhdessä innovaatiotarinaa, joka kuvaa alueen toimintaa ja mahdollisuuksia. Sitä jalkautetaan keskustelutilaisuuksissa yritysten ja muiden toimijoiden hyödynnettäväksi. Yritysasiakastietojärjestelmä (CRM) -esiselvityksessä tuotettiin ehdotus asiakastiedon hallinnan mallista ja järjestelmäratkaisusta, jolla varmistetaan tiedon sujuva tallennus ja käyttö koko asiakkuuden elinkaaren ajalle. Suuri osa projekteista jatkuu vuodelle 2023, lisäksi ohjelmalla on valmius käynnistää uusia projekteja toimintaympäristön muutoksia seuraten.

Hyvinvoiva Espoo -ohjelma

Hyvinvoiva Espoo -ohjelma toteutti vuonna 2022 yhdeksän espoolaisten hyvinvointia tukevaa toimenpidettä. Tärkein tavoite oli exit korona, koronasta kasvuun. 4 000 ensimmäisen luokan oppilaalle, heidän huoltajilleen ja opettajille tarjottiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Huomaa hyvä! -Ilonpalautuspaketti vahvistamaan positiivista kasvatusta ja luonteenvahvuuksia. Nuorten mielen hyvinvointia tuettiin lukion hyvinvointitapahtumien tuella ja kannustamalla peruskoulujen oppilaskuntia vapaaehtoistoimintaan Vapaa! Fri! ja TekojenTiistai -tempausten avulla.

Senioripakun toimintamallia pilotoitiin ja sen avulla vietiin mm. terveys-, liikunta-, kulttuuri- ja vanhuspalveluita etäämpänä asuville senioreille. Pilotti järjesti 39 tapahtumaa ja kohtasi 800 kuntalaista. Syksyllä Senioripaku-toiminta koordinoi vielä 5 000 kukkasipulin istutuksen palvelutalojen läheisyyteen yhdessä kuntalaisten kanssa juhlistamaan Espoota 50 vuotta kaupunkina.

Hyvinvoiva Espoo -ohjelma tuki myös Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hanketta esteettömästä luontopolusta Espoon Lakistoon. Luontopolku valmistuu alkukesästä 2023. Voi hyvin Espoossa! Må bra i Esbo! Feel Good in Espoo! -hyvinvointilipuilla kannustettiin perheitä osallistumaan liikunnan ja kulttuurin palveluihin ja yhteiseen tekemiseen. Espoon sosiaali- ja vammaispalvelut jakoivat liput noin 1 750 kuntalaiselle. Kaikkiaan ohjelmatyö tavoitti noin 15 000 kuntalaista.

Kestävä Espoo -ohjelma

Kestävä Espoo -ohjelmatyöllä on edistetty kestävän kasvun toimintaympäristön kehittymistä ja EU-rahoituksen kohdistumista Espooseen. Espoo valittiin yhtenä edelläkävijäkaupungeista toteuttamaan Euroopan komission 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia -missiota.

Kehittäjäkumppaniroolia on kehitetty rakentamalla ekosysteemejä ja ratkaisupolkuja eri kestävyyden teemoihin sekä luomalla tutkimusinfraa. Keran toiminnallinen kehittäminen on jatkunut monipuolisena ja mallin skaalaukseen on saatu ekosysteemisopimusrahoitusta. Lippulaivan ja Sellon kortteleiden energiapositiivisuuteen tähtäävät kehittämistoimet saatiin päätökseen. Sähköautojen latausinfran kehittämislinjauksia on laadittu kaupungin sisäisessä yhteistyössä. Erilaisten materiaalien uudelleen- ja uusiokäyttöä on vahvistettu.

Osana hiilineutraali Espoo 2030 -tiekarttatyötä päivitettiin päästövähennysskenaariot ilmastotoimien vaikutusten ja riittävyyden arvioimiseksi. Yhteiskehittämisen malli kestävien ja älykkäiden kaupunginosien kehittämiseksi valmistui vuoden aikana ja erityisesti asukasosallisuustyö on edistynyt asukaskumppanuusryhmän myötä. Uusien toimintatapojen juurtumista arkeen on tuettu erilaisilla tapahtumilla, markkinoinnilla ja viestinnällä.

Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -ohjelma

Tapahtumat ovat alusta kohtaamisille ja vuorovaikutukselle. Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -ohjelman tavoitteena on vahvistaa Espoon elin-, pito- ja vetovoimaa sekä yhteisöllisyyttä tapahtumallisuuden avulla. Ohjelma työskentelee laajoja yhteistyöverkostoja hyödyntäen, poikkihallinnollisuutta vahvistaen ja asukkaiden yhteisöllisyyttä tukien.

Vuoden 2022 keskeisimmät tavoitteet, Espoo 50 vuotta kaupunkina -teemavuosi ja elokuinen Espoo Juhlii! -viikko, toteutuivat onnistuneesti. Koronasta kärsinyttä tapahtuma-alaa tuettiin ohjelmatyön kautta 100 500 eurolla. Ohjelman tuella toteutettiin seitsemän uutta tapahtumaa ja välillisesti Espoo juhlii! -viikolle yli 300 tapahtumaa. Ohjelman tavoittama suora yleisömäärä oli 92 250 ja kaikkineen Espoo 50 vuotta kaupunkina -teemavuosi keräsi n. 400 000 kävijää erilaisissa kohtaamisissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Ohjelman avulla markkinoitiin Espoo 50 -vuoden tapahtumia sekä viestittiin teemavuoden taustasta ja Espoon kasvutarinasta.

Lisäksi käynnistettiin ohjelmakauden mittaisia laajoja, poikkihallinnollisia toimenpiteitä, mm. käynnistettiin olosuhteet ja luvat -ryhmän työ ja tapahtumaprosessien rakentaminen.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Elinvoimainen Espoo -kehitysohjelman seuranta 2022

2

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman seuranta 2022

3

Kestävä Espoo -kehitysohjelman seuranta 2022

4

Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -kehitysohjelman seuranta 2022

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi