Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 01.11.2023/Pykälä 164


2 Lukioiden aloituspaikat 2024-25 ja 2023-24

Asianumero 3425/12.01.00/2023

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 01.11.2023 § 164

 

 

§ 164

Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2024-2025

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuulosniemi Susan

Turpeinen Jaakko

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
Hyväksyy lukioiden aloituspaikkojen enimmäismäärät lukuvuodelle 2024-2025 seuraavasti:

- Espoon yhteislyseo, 225 aloituspaikkaa
- Espoonlahden lukio, 200 aloituspaikkaa
- Etelä-Tapiolan lukio, 185 aloituspaikkaa, joista IB-linjalle 50
- Haukilahden lukio, 195 aloituspaikkaa, joista urheilulinjalle 70
- Kuninkaantien lukio, 184 aloituspaikkaa
- Leppävaaran lukio, 224 aloituspaikkaa, joista urheilulinjalle 70
- Matinkylän lukio, 230 aloituspaikkaa, joista kuvataidelinjalle 25
- Otaniemen lukio, 340 aloituspaikkaa, joista matematiikka- ja luonnontiedelukioon 72 ja 25 teatterin ja median linjalle
- Tapiolan lukio, 160 aloituspaikkaa, joista musiikkilukioon 30
- Viherlaakson lukio, 180 aloituspaikkaa, joista kuvataidelinjalle 25

Yhteensä 2123 aloituspaikkaa.

2
Hyväksyy, että edellä mainitun IB-koulutuksen 50 aloituspaikasta enintään kahdeksan (8) voidaan täyttää harkintaan perustuvassa valinnassa.

3
Vahvistaa lukioon pääsyn edellytykseksi Espoossa lukuaineiden tai painotetun keskiarvon vähintään 7,00.

4
Antaa lukion rehtoreille oikeuden päättää Espooseen muuttavien tai lukiota vaihtavien hakijoiden hyväksymisestä ylipaikoille.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Aloituspaikat, ensisijaisten hakijoiden määrä ja alimmat sisäänpääsykeskiarvot vuonna 2023

 

Aloituspaikkoja varattiin lukuvuodelle 2023-2024 Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksen (23.11.2022, § 177) mukaisesti 66,3 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Lukuvuodelle 2022-2023 aloituspaikkoja varattiin 66,0 prosentille ikäluokasta. 

 

Espoon ruotsinkielisessä Mattlidens gymnasiumissa varattiin lukuvuodelle 2023-2024 yleislukioon 200 aloituspaikkaa ja IB-tutkintoon johtavaan koulutukseen 50 paikkaa. Kauniaisten ruotsinkieliseen lukiokoulutukseen (Gymnasiet Grankulla) oli aloituspaikkoja 97. 

 

Kevään 2023 yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden absoluuttinen määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Espoon kaupungin suomenkielisiin lukioihin oli yhteensä 2353 ensisijaista hakijaa (2022: 2353, 2021: 2260). Ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin oli 1,11, kun se edeltävänä vuonna oli 1,13.  

 

Keväällä 2023 alimmaksi vaadittavaksi sisäänpääsykeskiarvoksi muodostui 7,45 (2022: 7,58). Alimmat sisäänpääsykeskiarvot vaihtelevat vuosittain riippuen muun muassa ensisijaisten hakijoiden määristä, aloituspaikkojen kokonaismääristä, ulkopaikkakuntalaisten hakijoiden määristä sekä perusopetuksen keskiarvojen keskiarvoista. 

 

Espoon kaupungin suomenkielisen peruskoulun keväällä 2023 päättävistä 70 % (75 % vuonna 2021) valitsi ensisijaiseksi hakutoiveekseen lukiokoulutuksen. Valtakunnallisesti lukiokoulutukseen ensisijaisesti hakevia on keskimäärin 48 %. 

 

Ehdotettu aloituspaikkojen kokonaismäärä

 

Keväällä 2024 Espoon kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa ja Kauniaisissa päättää peruskoulun yhdeksännen luokan arviolta 3304 oppilasta (Espoo 3193 ja Kauniainen 111). Peruskoulun päättävä ikäluokka on noin edellisvuoden suuruinen. Tutkintokoulutukseen valmistavasta koulutuksesta (Tuva) valmistuvia huomioidaan ikäluokan kokonaismäärässä 100.  

 

Ikäluokan koko olisi näin ollen arviolta 3404. Lukuvuodelle 2024-2025 aloituspaikkoja Espoossa ja Kauniaisissa varattaisiin 2257, joista Espoon osuus olisi 2123 ja Kauniaisten arvioitu osuus 134 (Kauniaisten suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta päättää aloituspaikoista loka-marraskuussa). Aloituspaikkojen absoluuttinen määrä lisääntyisi edellisvuoteen verrattuna 5 paikalla.  

 

Peruskoulun päättävien nuorten määrän ennustetaan nousevan lähivuosina. Kun vuonna 2024 peruskoulun päättää arviolta 3193 espoolaista, on vuonna 2026 peruskoulun päättäviä arviolta 3548. Ennusteissa ei ole otettu huomioon maahanmuuttoa. 

 

Päätösehdotuksessa esitetään, että vuonna 2024 lukiopaikkoja tarjotaan edellisvuoden tapaan 66,3 %:lle peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Ikäluokan kokonaismäärään on laskettu mukaan 100 Tuva-koulutuksen päättävää opiskelijaa. 
 

Päätöksenteon avoimuuden sekä hakijoiden oikeusturvan kannalta on perusteltua määritellä etukäteen, kuinka monta hakijaa IB-koulutukseen voidaan enintään ottaa harkintaan perustuvassa valinnassa.  

 

Edellä mainittujen aloituspaikkojen lisäksi Espoon Steinerkoulun lukioon on tulossa 34 aloituspaikkaa. Lisäksi suomenkieliset nuoret voivat hakeutua Espoossa myös Mattlidens gymnasiumiin, jossa IB-linja tarjoaa 50 aloituspaikkaa. Osa espoolaisista hakeutuu vuosittain myös esimerkiksi Helsingin ja Kirkkonummen lukioihin.  

 

 Espoon suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärä syksyllä 2023 on 6535 (2022: 6198, 2021: 5825). Ehdotetun aloituspaikkamäärän perusteella opiskelijamäärän arvioidaan syksyllä 2024 olevan 6796.

 

Lukiokohtaiset aloituspaikat ja päätöksen valmistelu

 

Esityksen mukaisesti lukioiden aloituspaikkoja Espoossa olisi vuonna 2024 yhteensä 5 enemmän kuin vuonna 2023. Lisäyksen kohdentaminen ja aloituspaikkojen jakautuminen lukioiden välillä on valmisteltu lukiokoulutuksen johtoryhmässä yhdessä lukiorehtoreiden kanssa. Valmistelussa on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan rehtoreiden toiveet ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus. Samassa kiinteistössä toimivan yläkoulun mahtuminen on huomioitu samoin kuin peruskorjaukset ja niiden väistötilajärjestelyt.  

 

Aloituspaikkojen kokonaismäärää koskevasta päätösehdotuksesta on tiedotettu myös Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniaa.

 

Alin vaadittava keskiarvo??

 

Opiskelijat valitaan lukioon lukuaineiden tai painotetun keskiarvon mukaisessa järjestyksessä, ja lukioon pääsyn edellytykseksi esitetään vähintään lukuaineiden keskiarvoa tai painotettua keskiarvoa 7,00. Painotettu keskiarvo liittyy niihin lukioihin, joissa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta. Valintaperusteista ja niiden painottamisesta opiskelijavalinnassa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa 838/2021. Asetuksen mukaan voidaan lukuaineiden keskiarvoa laskettaessa ottaa huomioon painotettujen oppiaineiden arvosanat koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Näin ollen alin keskiarvoraja ei perustu yksinomaan lukuaineisiin vaan myös mahdollisiin painotettuihin aineisiin.  

 

Erityislukioiden sekä lukioiden linjojen valintakriteereistä Kasvun ja oppimisen lautakunta on päättänyt erikseen.   

 

Oppivelvollisuuden laajentaminen??

 

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä lainsäädäntö astui voimaan vuonna 2021. Peruskoulun päättävillä oppivelvollisilla on velvollisuus hakeutua koulutukseen ja perusopetuksen järjestäjän ja/tai asuinkunnan tulee huolehtia siitä, että kaikki perusopetuksen päättävät aloittavat perusopetuksen jälkeiset opinnot. Mikäli nuori ei saa paikkaa toisen asteen koulutuksesta, tulee hänelle viime kädessä osoittaa paikka tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (Tuva) tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta (Telma). Espoossa koulutuskuntayhtymä Omnia aloitti Tuva-koulutuksen järjestämisen elokuussa 2022. Ammattiopisto Live järjestää Espoossa sekä Tuva- että Telma-koulutusta.

 

Vuonna 2022 asuinkunnan vastuulle siirtyi 144 ilman opiskelupaikkaa olevaa oppivelvollista (Valpas-ilmoitukset ja muut ilmoitukset). Opiskelupaikan osoittamisia tehtiin 9. Vuonna 2023 syyskuun loppuun mennessä asuinkunnalle oli tehty 182 ilmoitusta ja opiskelupaikan osoittamisia oli tehty 12. Kaikki ilman paikkaa olevat oppivelvolliset ohjataan koulutukseen tai muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin oppivelvollisuuslain edellyttämällä tavalla.

 

Lukiokoulutuksen kustannukset ja aloituspaikkojen kustannusvaikutus

 

Lukiokoulutuksen rahoitus perustuu kunnille maksettavaan yksikköhintaperusteiseen valtionosuusrahoitukseen sekä laissa määriteltyyn kuntien omarahoitusosuuteen. Espoon kaupungin saama valtionosuusrahoituksen yksikköhinta on 7 212 €/opiskelija vuonna 2023. Espoon suomenkielisten lukioiden kustannukset ovat noin 6 313 €/opiskelija vuoden 2023 talousarviossa ilman tilakustannuksia (9?997 €/opiskelija tilakustannukset mukaan luettuna).  

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Lukioiden aloituspaikat 2024-25 ja 2023-24

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi