Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 23.11.2022/Pykälä 1835976/12.01.00/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 23.11.2022 § 183

 

 

§ 183

Perusopetukseen valmistavan opetuksen pilotointi lukuvuonna 2023-2024

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Soinio Giedre

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

 

Käsittely 

Walls esitti Kosken ja Klingin kannattamana seuraavan toivomuksen:

 

"Lautakunta toivoo, että suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö raportoi lautakunnalle pilotin edistymisestä mahdollisimman kattavasti, erityisesti lapsivaikutusten arviointi ja avustajaresurssin riittävyys huomioiden."

 

Koski teki puheenjohtaja Räfin kannattamana seuraavan lisäysesityksen:

 

"Lautakunta pyytää suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikköä selvittämään, voisiko valmistavaa opetusta laajentaa kaksivuotiseksi oppilaiden yksilöllisen tarpeen sitä edellyttäessä."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko Wallsin esittämä toivomus hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko Kosken tekemä lisäysesitys hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Matinkylä-Olarin oppilasalueella toteutetaan valmistavan opetuksen pilottiprojekti selostusosan mukaisesti lukuvuonna 2023-2024.

Lautakunta toivoo lisäksi, että suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö raportoi lautakunnalle pilotin edistymisestä mahdollisimman kattavasti, erityisesti lapsivaikutusten arviointi ja avustajaresurssin riittävyys huomioiden.

Lautakunta pyysi lisäksi suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikköä selvittämään, voisiko valmistavaa opetusta laajentaa kaksivuotiseksi oppilaiden yksilöllisen tarpeen sitä edellyttäessä.

 

 

 

 

 

Selostus 

Lainsäädäntö

 

Perusopetuslaissa säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa on oma opetussuunnitelmansa. Tavoitteena on antaa oppilaille tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet esi- tai perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma (oheismateriaalina).

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä.

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämisen nykytila Espoossa

 

Espoossa valmistavaa opetusta järjestetään ryhmämuotoisesti (RVAL) ja inklusiivisesti (IVAL). Ryhmämuotoisessa valmistavassa opetuksessa oppilasmäärä on 12 oppilasta/ryhmä. Ryhmät muodostetaan alueellisesti aluepäälliköiden aluejaon mukaisesti. Muodostettavat ryhmät ovat pääsääntöisesti yhdysluokkia 1.-2.lk, 3.-6.lk ja 7.-9.lk.

 

Lukuvuotta 2022-2023 varten kevään oppilaaksioton yhteydessä perustettiin 35 valmistavan opetuksen ryhmää.

 

Kesästä 2022 alkaen muuttajamäärä on kasvanut erityisen nopeaa vauhtia. Syyslukukaudella 2022 Espooseen on perustettu vielä 22 ryhmää lisää. Yhteensä valmistavan opetuksen ryhmiä on 42 vuosiluokilla 1.-6. ja 15 vuosiluokilla 7.-9.

 

Perusteet valmistavan opetuksen pilotin aloittamiselle

 

Espoon valtuustokauden tavoitteiden mukaan Espoo on Suomen paras kotouttaja. Pilotin tarkoitus on vahvistaa lähikouluperiaatteen mukaista oppilaaksiottoa siten, että integraatio vahvistuu. Pilotin tarkoitus on myös ennaltaehkäistä segregaatiota ja vahvistaa osallisuutta ja kotoutumista. Tänä lukuvuonna monikielisten koulutulokkaiden osuus koulutulokkaista on ollut 29,6 % ja ennusteiden mukaan määrä jatkaa kasvuaan. Valmistavan opetuksen palvelutarve on kasvanut niin paljon, että ryhmiä on jo suurimmassa osassa kouluja. Tällöin on mielekästä kokeilla mallia, jossa alkuopetuksen oppilaat menisivät heti lähikouluunsa, eikä vuodeksi valmistavan opetuksen ryhmään johonkin toiseen kouluun. Pilotin tarkoitus on kokeilla mallin toimivuutta ja sen perusteella tehdä päätöksiä mahdollisesta mallin käytön laajentamisesta.

 

Valmistavan opetuksen pilotilla tavoitellaan seuraavia hyötyjä:

-          valmistavan opetuksen oppilaan mahdollisuus opiskella ja saada tarvitsemansa tuki lähikoulussa

-          valmistavan opetuksen tuominen oppilaan luo, jolloin oppilasta ei tarvitse siirtää valmistavan opetuksen luo

-          integraatio oman ikäryhmän lasten kanssa

-          sosiaalinen sopeutuminen omaan lähikouluun ja asuinalueeseen

-          sosiaalisten suhteiden luominen kodin lähellä asuvien kavereiden kanssa

-          koulujen osaamisen lisääminen valmistavan opetuksen järjestämisessä

-          oppilas aloittaa omassa lähikoulussa heti, eikä vasta valmistavan opetuksen päätyttyä vuoden kuluttua

 

Pilotoinnin käynnistäminen tuodaan lautakunnan päätettäväksi, koska pilotoinnissa yhden oppilasalueen toimintatapa poikkeaa muista.

 

Kuvaus uudesta toimintamallista Matinkylä-Olarin alueella 

 

Pilotissa kaikki Matinkylä-Olarin alueen vuosiluokkien 1.-2. valmistavan opetuksen oppilaat sijoitetaan lukuvuonna 2023-2024 omaan lähikouluunsa eikä erillisiin valmistavan opetuksen alueellisiin ryhmiin. Uuden toimintamallin käyttöönotosta on keskusteltu kaikilla alueilla, ja Matinkylä-Olarissa kaikki alueen koulut ovat keskustelujen jälkeen ilmoittaneet halukkuudestaan lähteä mukaan pilotointiin.

 

Valmistavan opetuksen pilotti ei ole säästötoimi, vaan keino kohdentaa valmistavan opetuksen järjestämiseen varatut määrärahat toisin. Pilottikoulut saavat opetuksen järjestämiseen jokaista oppilasta kohden opetustuntiresurssin ja avustajapalveluresurssin.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2020

 

Tiedoksi