Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 196680/00.01.02/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 196

 

 

§ 196

Täydentävä selvitys Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Immonen Mari E

Ihamäki Veli-Pekka
Luukko Olli-Pekka
Hynynen Pihla
Konttas Ari
Isotalo Olli

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

1
päättää antaa selvityksenä liitteiden mukaiset täydennetyt tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.

2
toteaa, että selvityksen tietoja täydennetään tarvittaessa vielä lokakuussa 2022.

 

Käsittely 

Guzenina, Laiho ja Aaltonen poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Hyvinvointialueen aluevaltuuston varapuheenjohtajuus, aluehallituksen jäsenyys, HallL 28 § 1 mom. 5-kohta.)

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Tilanne

 

Espoon kaupunki on antanut päätöksellään selvityksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä arvio siirtyvästä henkilöstöstä (valtuusto 28.2.2022).

 

Selvitystyö on valtavan suuri ja jatkuu edelleen. Yhteistyö lisäselvityksien ja asiakirjojen toimittamisen osalta on sujunut hyvässä yhteistyössä Espoon ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kesken. Nyt tuodaan päätöksentekoon valmiit asiat. 

 

Esimerkiksi jaettavien sopimusten osalta työ on kesken ja sen takia selvityksen kolmas osio tuodaan kaupunginhallitukseen päätettäväksi lokakuun 2022 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä päätetään siirtyvistä Espoon hyvinvoinnin- ja terveyden toimialalle testamentatuista varoista, siltä osin kuin niitä ei ole käytetty vuoden 2022 loppuun mennessä. Edellä mainittu aikataulu koskee myös henkilöstön liikkeenluovutuspäätöstä.

 

Lainsäädäntö

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) todetaan:

 

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. (26§.)

 

Kunnan on täydennettävä selvitystä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi. (26§.)

 

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. (22 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat.) Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

 

Laki kokonaisuudessaan: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210616

 

Liitteissä olevien selvitysten sisällöt

 

Liite 1: Siirtyvät toimitilat ja siitä koskevat sopimukset

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta tuli 22.5.2022 lisäselvityspyyntö vuokrasopimuksien ja tilojen siirtoon liittyen. Tietopyynnössä pyydetään mm. laskemaan vuokria noin 150 huoneistolle uuden vuokra-asetuksen mukaan ja tätä varten ei vielä ole Espoon vuokranhallintaohjelmistoa voitu päivittää. Liitteessä annetaan tähän vastaus.

 

Liite 2 ja 3: Siirtyvät välivuokrauksen asunnot ja niitä koskevat sopimukset

 

Kaupungin suoraomisteisissa tiloissa, osaketiloissa ja vuokratiloissa sijaitsevien, HYTET-asiakkaiden käytössä olevien asuntojen määrä on pysynyt ennallaan: 11 kohdetta, 512 asuntoa, 20 006 m2, vuokrat 3 836 000 euroa. Nämä kohteet on ilmoitettu 28.2.2022 valtuuston kokouksessa.

 

Liitteessä 2 on eritelty Y-Säätiöltä vuokratut HYTET-asiakkaiden käytössä olevat asunnot ja vuokraveloitukset yhteensä 223 asuntoa, 8040,5 m2, vuokrat 1 301 915 euroa sekä Espoon Asuntojen yksittäisasunnot, 2 asuntoa, 72 m2, vuokrat 65 238 euroa. Helmikuun valtuustossa olleesta listasta poiketen Y-Säätiön hyvinvointialueelle siirtyvien asuntojen määrä on pienentynyt 205 asunnolla, koska viidestä asunnosta on jo luovuttu ja lisäksi 200 asuntoa siirtyvät takaisin Y-Säätiön hallintaan. Espoon Asuntojen yksittäisasuntojen osalta määrä on pienentynyt kahdeksalla asunnolla, koska asukkaiden määräaikaiset vuokrasopimukset päättyvät v. 2022 puolella. Siirron yhteydessä huomioidaan asukkaiden mahdollisuus tehdä uusi vuokrasopimus suoraan omistajan kanssa ilman kaupungin välivuokrausta.

 

Liitteessä 3 on eritelty Y-Säätiön puitesopimus sekä Kiinteistö Oy Väinöläkodin vuokrasopimus, jotka siirtyvät hyvinvointialueelle. Kyseisillä sopimuksilla kaupunki on ottanut huoneistot välivuokraukseen. Puitesopimus mahdollistaa yksittäisten huoneistojen liittämisen sopimukseen tai poistamisen sopimuksesta. Huoneistokohtaiset ottovuokraussopimukset kootaan syksyn käsittelyyn.

 

Liite 4: Siirtyvät osakkuudet ja osuudet sekä niitä koskevat sopimukset

 

Liitteeseen on kirjattu siirrettäväksi Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området  (FSKC) -nimisen osakeyhtiön kaikki Espoon kaupungin omistamat 20 osaketta. Kyseinen FSKC on yleishyödyllinen yhtiö, joka edistää, kehittää ja toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus- ja kehitystyötä. FSKC on yksi lailla määritellyistä sosiaalialan osaamiskeskuksista, jotka vastaavat sosiaalialan kehittämistyöstä ja siihen liittyvästä alueellisesta yhteistyöstä. FSKC:n toiminta ei liity kuntien perustehtävään uudistuksen jälkeen.

 

Liite 5: Siirtyvät rahoitus- ja leasing-sopimukset

 

Liite sisältää kaupungin ja Danske Capitalin väliset rahoitusleasing-sopimukset koskien Matinkylän paloaseman (6 500 000,00 euroa) sekä Espoonlahden paloaseman (7 000 000,00 euroa) rahoittamista leasing-rahoituksella. Sopimuksissa kaupungilla on oikeus lunastaa kohteet sopimuksissa määritellyllä jäännösarvolla tai vaihtoehtoisesti velvoite osoittaa kohteille ostaja. Tästä velvoitteesta johtuen kyseiset sopimukset eivät siirtyisi lain mukaan hyvinvointialueelle automaattisesti. Kaupungin ja hyvinvointialueen kesken käytyjen neuvottelujen sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 11.02.2022 tekemän päätöksen "Toimitiloihin liittyvien leasing sopimusten siirtyminen Länsi Uudenmaan hyvinvointialueelle" mukaisesti kyseiset sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle.

 

Liite 6: Siirtyvät hankintasopimukset

 

Liitteeseen on listattu muutokset, jotka ovat tapahtuneet valtuuston päätöksen 28.2.2022 jälkeen. Listalla on yhteensä 109 kappaletta sellaisia kaupungin hankintasopimuksia, joita hyödyntävät käytännössä vain ne hyvinvoinnin ja terveyden toimialan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnot, jotka ovat siirtymässä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuun piiriin. Hankintasopimuksista 66 on uusia, yksi on siirretty liitteelle 5 liitteeltä 6, 36 sopimusta on päättynyt, irtisanottu tai poistettu, ja seitsemässä sopimuksessa sopimustiedot ovat muuttuneet.

 

Liitteelle tuoduissa uusissa hankintasopimuksissa (yhteensä 66 kappaletta) ei ole sellaisia hankintasopimuksia, joita kaupunki itse tarvitsisi sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen, joten kyseisten sopimusten siirtämisen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle ei ole arvioitu vaikuttavan kaupungin toimintakykyyn. Tyypillisesti liitteen sisältämät hankintasopimukset ovat erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelu- ja tavarahankintasopimuksia. Kaupunki esittää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, että liitteelle nyt tuodut uudet hankintasopimukset (yhteensä 66 kappaletta) tullaan siirtämään sellaisinaan voimaanpanolain 25 §:n mukaisen yleisseuraannon nojalla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

 

Lisäksi kaupunki saattaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tiedoksi, että valtuuston päätöksen 28.2.2022 jälkeen on liitteen 6 osalta seitsemässä hankintasopimuksessa tapahtunut sopimustietojen muutoksia ja 36 hankintasopimusta on erilaisista syistä tarpeen poistaa liitteeltä.

 

Liite 7: Potentiaalisesti jaettavat hankintasopimukset

 

Liitteeseen on listattu muutokset, jotka ovat tapahtuneet valtuuston päätöksen 28.2.2022 jälkeen. Listalla on 102 kappaletta sellaisia kaupungin hankintasopimuksia, joita hyödyntävät myös muut kaupungin toiminnot kuin ne hyvinvoinnin ja terveyden toimialan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnot, jotka ovat siirtymässä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuun piiriin. Tyypillisesti liitteen mukaiset hankintasopimukset ovat erilaisia tukipalvelusopimuksia, kuten esimerkiksi ICT-palvelusopimuksia, tavarahankintasopimuksia ja kiinteistönhoitosopimuksia. Sopimusten kirjo on erittäin laaja-alainen. Liite sisältää näin ollen hankintasopimuksia, joita kaupunki itse tarvitsee sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen. Hankintasopimuksista 86 on uusia ja 16 on päättynyt tai irtisanottu. Kaupunki esittää näin ollen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ilmoittaa kaupungille, mistä liitteen mukaisista uusista hankintasopimuksista (yhteensä 86 kpl) se on kiinnostunut. Lisäksi kaupunki saattaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tiedoksi, että valtuuston päätöksen 28.2.2022 jälkeen on ilmennyt tarve poistaa 16 hankintasopimusta.

 

Liitteen sisältämät uudet hankintasopimukset ovat sellaisia sopimuksia, joita kaupunki potentiaalisesti kunkin yksittäisen hankintasopimuksen sopimusehtojen sen salliessa saattaa kyetä jakaa eli siirtää osittain Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Tämä koskee sellaisia hankintasopimuksia, joita kohtaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue osoittaa tai on jo osoittanut erikseen kiinnostuksensa. On syytä huomioida, että liitteen sisältämien hankintasopimusten jakaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle voi kuitenkin vaikuttaa kaupungin toimintakykyyn. Näin ollen kaikkien Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta kiinnostavien hankintasopimusten todellinen siirrettävyys tulee arvioida erikseen sopimuskohtaisesti paitsi sopimus- ja hankintajuridiikan lähtökohtiin peilaten, myös kaupungin oman toimintakyvyn varmistamisen tulokulmasta. Toimivalta yksittäisen sopimuksen jakamista koskevan linjauksen tekemiseen on kaupungin hallintosäännön ja sen nojalla annettujen toimintaohjeiden mukaisesti kyseisestä hankinnasta päätösvaltaisella viranhaltijalla.

 

Jos Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ilmoittaa kiinnostuksensa sellaisen sopimuksen jakamiseksi, jonka osalta kaupunki arvioi, että jakaminen ei ole esimerkiksi hankinnan luonteen tai kaupungin toimintakyvyn turvaamiseksi mahdollista, kaupunki tulee tarvittaessa tekemään voimaanpanolain 25 §:ssä mainituin tavoin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle esityksen sopimukseen liittyvän vastuun jakautumisesta.

 

 

Liite 8: Siirtyvät hyvinvoinnin ja terveyden toimialan muut sopimukset ja sitoumukset

 

Liitteessä on luettelo sopimuksista, jotka ilmoitettiin 28.2.2022 hyvinvointialueelle siirtyviksi, mutta valmistelussa on käynyt ilmi, että sopimukset ovat päättyneet, eivätkä siten siirry hyvinvointialueelle. Suurin osa päättyneistä sopimuksista on vanhentuneita oppilaitosyhteistyösopimuksia. Arcadan, Laurean ja Diakonia ammattikorkeakoulun sopimukset ovat voimassa vuoden 2022 loppuun saakka, joten nekään eivät siirry hyvinvointialueelle sellaisenaan. Hyvinvointialue tulee neuvottelemaan kyseisten oppilaitosten kanssa uusista oppilaitosyhteistyösopimuksista. Lisäksi listan lopussa on joitakin muita päättyneitä sopimuksia, esimerkiksi järjestöyhteistyösopimuksia.

 

Liite 9: Siirtyvät pelastustoimen muut sopimukset ja sitoumukset

 

Siirtyvään irtaimistoon ja niitä koskeviin sopimuksiin ei muutoksia (LUP).

 

Neljä sopimusta on lisätty. Kaksi käyttöoikeussopimusta ja yksi yhteistyösopimus sekä yksi yhteistoimintamuistio.

 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen osalta on lisätty yksi uusi käyttöoikeussopimus liitteeseen 6.

Päätöshistoria

 

Valtuusto 28.02.2022 § 24

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto

1
päättää antaa selvityksenä liitteiden (1-9) mukaiset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.
 

2
päättää antaa liitteen (10) mukaisen arvion hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.
 

3
valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään selvitykseen vaadittavista täydennyksistä ja vähäisistä muutoksista. 

 

Käsittely Kaupunginsihteeri Majuri, hallinto- ja kehittämisjohtaja Syrjänen ja perusturvajohtaja Svahn poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Länsi-Uudenmaan väliaikaisen toimielimen jäsen / varajäsen, HallL 28 § 1 mom. 5-kohta).

 

Perusturvajohtajan sijaisena kokouksessa tämän §:n käsittelyn ajan talous- ja hallintojohtaja Olli-Pekka Luukko.

 

Kaupunginsihteeri Immonen toimi kokouksen sihteerinä tämä §:n ajan.

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 50

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1
päättää antaa selvityksenä liitteiden (1-9) mukaiset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.
2
päättää antaa liitteen (10) mukaisen arvion hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.
3
valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään selvitykseen vaadittavista täydennyksistä ja vähäisistä muutoksista.

 

 

Käsittely Svahn, Syrjänen, Kuisimin poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Länsi-Uudenmaan väliaikaisen toimielimen jäsen, HallL 28 § 1 mom. 5-kohta).

 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Liitteet

1

Siirtyvät toimitilat ja siitä koskevat sopimukset

2

(ei julkaista) Siirtyvät välivuokrauksen asunnot ja niitä koskevat sopimukset

3

Siirtyvät välivuokrauksen asunnot ja niitä koskevat sopimukset

4

Siirtyvät osakkuudet?ja osuudet sekä niitä koskevat sopimukset

5

Siirtyvät rahoitus- ja leasing-sopimukset

6

Siirtyvät?hankintasopimukset

7

Jaettavat hankintasopimukset

8

Siirtyvät hyvinvoinnin ja terveyden toimialan muut sopimukset ja sitoumukset

9

Siirtyvät pelastustoimen muut sopimukset ja sitoumukset

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi