Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 46276/02.02.02/2022

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 24.05.2022 § 46

 

 

§ 46

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vuoden 2022 ensimmäinen osavuosikatsaus siihen liittyvine selvityksineen (Kh/Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ekblad Tua

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

1
päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vuoden 2022 ensimmäisen osavuosikatsauksen ja siihen liittyvät selvitykset Espoo-tarinan mukaisten tulostavoitteiden toteutumisesta

2
oikeuttaa toimialan esikunnan tekemään osavuosikatsaukseen ja siihen liittyviin raportteihin mahdolliset tarvittavat tekniset muutokset

3
esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto tekee seuraavat määrärahamuutokset:

Toimintatuloja ja -menoja lisätään toimialan esikuntaan seuraaville valtionavustusta saaneille hankkeille:

Suomen kestävän kasvun ohjelman hankkeeseen (RRF-hanke) liittyvä hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen asiakaslähtöisesti ja digitaalisilla palveluilla tuettuna -hanke Tulot +1 507 080 euroa / Menot +1 507 080 euroa
Ruotsinkielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisen tukeminen -hanke Tulot +150 000 euroa / Menot +150 000 euroa
Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella -hanke Tulot +570 124 euroa / Menot +570 124 euroa
                                                                                                                    
Lisäksi esitetään päätettäväksi asuntojen välivuokrauksen määrärahasiirto Kaupunkiympäristön toimialalta Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan esikuntaan. Valtuusto hyväksyi 28.02.2022 tuki- ja palveluasuntojen välivuokrausta koskevat hallintosäännön III osan 5. luvun (Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala) tarkistukset välivuokrauksen hyvinvointialueelle siirtoa valmistelevana toimenpiteenä. Tarkistukset tulivat voimaan 1.5.2022 alkaen. Tulot +5 987 500 euroa / Menot +7 263 074,30 euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

Jäsen Johanna Värmälä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi HallL 28 § 1 mom. 5-kohta. Värmälän sijaisena kokouksessa tämän §:n käsittelyn ajan varajäsen Jani Suomalainen. 

 

Thure-Toivanen teki Kiiskisen kannattamana ehdotuksen, että päätösehdotuksen kohdan 1 loppuun tehdään seuraava lisäys:

 

Lisäksi lautakunta toteaa, että asetetut tulostavoitteet ja mittareiden antamat tulokset eivät anna kokonaiskuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujen laadun, riittävyyden ja saavutettavuuden tilasta ja kehittymisestä. Lautakunta esittää huolensa budjetin ylityksestä ja pyytää esityksiä ja toimenpiteitä talouden tasapainottamiseen.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Thure-Toivasen ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan hyväksyneen sen.

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

1
päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vuoden 2022 ensimmäisen osavuosikatsauksen ja siihen liittyvät selvitykset Espoo-tarinan mukaisten tulostavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi lautakunta toteaa, että asetetut tulostavoitteet ja mittareiden antamat tulokset eivät anna kokonaiskuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun, riittävyyden ja saavutettavuuden tilasta ja kehittymisestä. Lautakunta esittää huolensa budjetin ylityksestä ja pyytää esityksiä ja toimenpiteitä talouden tasapainottamiseen.

2
oikeuttaa toimialan esikunnan tekemään osavuosikatsaukseen ja siihen liittyviin raportteihin mahdolliset tarvittavat tekniset muutokset

3
esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto tekee seuraavat
määrärahamuutokset:

Toimintatuloja ja -menoja lisätään toimialan esikuntaan seuraaville valtionavustusta saaneille hankkeille:

Suomen kestävän kasvun ohjelman hankkeeseen (RRF-hanke) liittyvä hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen asiakaslähtöisesti ja digitaalisilla palveluilla tuettuna -hanke Tulot +1 507 080 euroa / Menot +1 507 080 euroa
Ruotsinkielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisen tukeminen -hanke Tulot +150 000 euroa / Menot +150 000 euroa
Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella -hanke Tulot +570 124 euroa / Menot +570 124 euroa
                                                                                                                    
Lisäksi esitetään päätettäväksi asuntojen välivuokrauksen määrärahasiirto Kaupunkiympäristön toimialalta Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan esikuntaan. Valtuusto hyväksyi 28.02.2022 tuki- ja palveluasuntojen välivuokrausta koskevat hallintosäännön III osan 5. luvun (Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala) tarkistukset välivuokrauksen hyvinvointialueelle siirtoa valmistelevana toimenpiteenä. Tarkistukset tulivat voimaan 1.5.2022 alkaen. Tulot +5 987 500 euroa / Menot +7 263 074,30 euroa

 

 

 

Selostus 


Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevan ohjeistuksen mukaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan huhtikuun lopun tilanteesta vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus.

 

Osavuosikatsaus sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen tilanteesta ja kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. 

 

Osavuosikatsauksessa raportoidaan myös tulosyksiköiden tulostavoitteiden toteumatiedot. 

 

Edellä mainitut ovat liitteenä.

 

Lautakunnat ja johtokunnat esittävät omien tehtäväalueidensa osavuosiraportit osana kaupungin osavuosikatsausta kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Kaupungin johtoryhmä käsittelee huhtikuun osavuosikatsauksen kokouksessaan 17.5.2022. Kaupunginhallitus käsittelee osavuosikatsauksen 23.5.2022 ja valtuusto 13.6.2022.

 

 

Tulostavoitteiden toteutuminen  

 

Vanhusten palvelut

Tulostavoitteita on yhteensä kolme, joista kaksi toteutuu suunnitellusti; vanhusten palveluiden saatavuus on hyvä ja kotihoidon ja hoiva-asumisen asiakkaiden palvelut ovat riittäviä. Poikkeamia on talouden toteutumisessa enintään talousarvion ja TakE:n mukaisesti.

 

Terveyspalvelut

Tulostavoitteita on yhteensä kolme, joista kaksi etenee suunnitellusti; terveyspalveluissa hoidon saatavuus paranee ja terveysasemien asiakkaiden hoidon jatkuvuus paranee. Poikkeamia on talouden toteutumisessa enintään talousarvion ja TakE:n mukaisesti.  

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Tulostavoitteita on yhteensä kolme, joista yksi etenee suunnitellusti; perhe- ja sosiaalipalvelujen saatavuus paranee. Poikkeamia on terveydenhoidon määräaikaistarkastusten toteutumisessa vähintään koronaa edeltävällä tavalla ja talouden toteutumisessa enintään talousarvion ja TakE:n mukaisesti.  

 

 

Määrärahojen riittävyys

 

Toimialan esikunnan ennusteeseen sisältyy Tulevaisuuden kotona asuminen -kehityshankkeen tulot/menot, Ruotsinkielisten palvelujen kehittämisten tuki -hankkeen tulot/menot sekä Suomen kestävän kasvun ohjelman tulot/menot. Esikunnan ennusteeseen sisältyy lisäksi asuntojen välivuokraus, joka on siirtynyt toukokuun alussa Kaupunkiympäristön toimialalta Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalle.

 

Toimialan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 49,1 milj. eurolla, mikä suurilta osin selittyy koronakorvauksilla, joita saataneen valtiolta.

 

Toimialan toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 64,2 milj. euroa, josta 43,5 milj. euroa aiheutuu koronakuluista. Näin ollen toimialan kate toteutuu 15,1 milj. euroa (1,8 %) talousarviota heikompana.

 

Vanhusten palveluiden tulojen ennakoidaan ylittyvän talousarvion 2,7 milj. eurolla. Tämä koostuu koronatuotoista, jotka on arvioitu koronamenoja vastaaviksi. Toimintamenot ylittynevät 6,8 milj. euroa. Koronamenojen lisäksi, ylitys johtuu arvioitua suuremmista siirtoviivemaksuista, Kaunialan ostopalvelusopimuksesta ja työvoimanvuokrauskustannuksista.

 

Terveyspalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittyvän 39,8 milj. euroa. Valtiolta tulevia koronakorvauksia on arvioitu 40 milj. euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tulot alittuvat 0,2 milj. euroa johtuen asumispalvelujen asiakasmaksujen vähentymisestä. Muilta osin tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän terveyspalveluissa yhteensä 46,1 milj. euroa. Ylityksestä 40,0 milj. euroa on koronan aiheuttamaa ylimääräistä kustannusta. Suurimmat muut ylitykset liittyvät avosairaanhoitoon.

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulosyksikön toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 6,2 milj. euroa johtuen pääasiassa vammaisten asumisen ostopalveluista, työ- ja päivätoiminnan ostopalveluista sekä lasten sijaishuollon vaativasta ostopalvelusta. Koronakuluja on arvioitu aiheutuvan 0,8 milj. euroa.

 

Esikunnan tuloennuste ylittää talousarvon noin 6,6 milj. eurolla ja menot noin 5,1 milj. eurolla. Menoylityksestä noin 5,0 milj. euroa liittyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyöskentelyyn ja tuloylityksestä 5,3 milj. euroa valmistelutyöstä laskutettavasta tulosta.

 

 

Investointien toteutuminen

 

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan kone- ja kalustoinvestointien määräraha arvioidaan toteutuvan talousarvion 1,6 milj. euron mukaisesti.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vuoden 2022 ensimmäinen osavuosikatsaus

2

Espoo-tarinan tulostavoitteet

3

Vanhusten palvelujen, Terveyspalvelujen ja Perhe- ja sosiaalipalvelujen tunnusluvut

 

Oheismateriaali

-

Koronan aiheuttama hoito- ja palveluvelka sekä Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toteuttaminen

 

Tiedoksi