Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 898213/00.01.01/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2022 § 89

 

 

§ 89

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta 1.8.2022 lukien

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Leino Virpi

Sirviö Jemina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan (delegointipäätös) liitteen mukaisena.

Delegointipäätökseen tehdyt muutokset tulevat voimaan 1.8.2022. Delegointipäätöksen 2 §:n 10 ja 11 kohtien voimaan tulo edellyttää, että oppivelvollisuuslakia ja perusopetuslakia muutetaan selostusosassa mainitulla tavalla.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Valtuusto on 22.3.2021 § 76 hyväksynyt kaupungin organisaatiouudistuksen mukaiset hallintosäännön muutokset. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 9.6.2021 § 115 hyväksynyt uuden organisaation mukaisen suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan (delegointipäätös), joka on tullut voimaan 1.8.2021.

 

Lainsäädäntömuutosten vuoksi delegointipäätökseen esitetään muutoksia seuraavasti:

 

1)      1.8.2022 lukien ei ole enää mahdollista järjestää lisäopetusta (10. luokka). Lisäopetusta koskevat maininnat tulee siten poistaa.

 

2)      Perusopetuslain 36 § ja siihen liittyvä 36 h § muuttuvat 1.8.2022 siten, että oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan tietyin edellytyksin evätä jäljellä olevan työpäivän lisäksi myös seuraavaksi työpäiväksi. Muutoksen vuoksi delegointipäätökseen on tehty tätä koskeva lisäys (delegointipäätöksen 6 §:n 6.1 kohta 12).

 

3)      Oppivelvollisuuslakiin on valmisteltu muutoksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 54/2022) on 21.4.2022 annettu eduskunnalle. Asian eduskuntakäsittely on vielä kesken.

 

Oppivelvollisuuslakiin esitetään muutosta, joka mahdollistaisi sen, että oppilas voisi jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista lasten perusopetuksessa, vaikka hän ei olisi suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden päättyessä sinä kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 17 vuotta. Osallistuminen lasten perusopetukseen perusopetuslain 26 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden päättymisen jälkeen olisi siten jatkossa yksi vaihtoehto suorittaa oppivelvollisuutta. Tällä hetkellä oppivelvollisuuslaki ei sitä mahdollista. Kyseessä ei olisi subjektiivinen oikeus vaan asia olisi opetuksen järjestäjän harkinnassa ja päätettävissä. Ko. päätösvalta esitetään aluepäälliköille (delegointipäätöksen 2 §:n 10 kohta), jotka myös ennen 1.8.2021 voimaan tullutta oppivelvollisuuslakia ko. päätökset tekivät. Opetuksen järjestäjä ei saisi valtionosuutta ko. oppilaiden osalta.  

 

Hallituksen esityksessä 54/2022 esitetään myös lisättäväksi perusopetuslakiin uusi 46 a §, jossa säädettäisiin oppilaan ja opiskelijan eronneeksi katsomisesta. Ko. säännös koskisi aikuisten perusopetuksen opiskelijan lisäksi oppilasta, joka jatkaisi edellä mainitun tavoin lasten perusopetuksessa, vaikka perusopetuslain 26 §:n mukainen velvollisuus olisi päättynyt. Myös ko. päätösvalta esitetään aluepäälliköille (delegointipäätöksen 2 §:n 11 kohta).

 

4)      Suomenkielisen perusopetuksen kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan tehdyn muutoksen perusteella perusopetusasetuksen mukaista joustavaa perusopetusta (ns. JOPO-opetus) voidaan järjestää joko pienryhmässä lautakunnan erikseen päättämissä kouluissa taikka työelämäpainotteisena opetuksena oppilaan omassa koulussa (ns. teppo-opetus). Koska työelämäpainotteinen teppo-opetus ei edellytä oppilaan siirtymistä toiseen kouluun, delegointipäätökseen esitetään muutosta siten, että tällöin päätösvalta oppilaan ottamisesta opetukseen on rehtorilla (delegointipäätöksen 6 §:n 6.2 kohta 4).

 

Edellä mainittujen muutosten lisäksi delegointipäätökseen esitetään suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön järjestämässä esiopetuksessa olevan oppilaan erityisen tuen päättämistä koskeva tarkennus, joka vastaa nykyistä käytäntöä, sekä teknisluonteisia korjauksia.

 

Oheismateriaalina on voimassa olevan ja ehdotetun delegointipäätöksen vertailu.

 

Delegointipäätöksen muuttamista on käsitelty kasvun ja oppimisen toimialan henkilöstötoimikunnan kokouksessa 29.4.2022 sekä perusopetuksen johtoryhmässä 11.5.2022.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta 1.8.2022 lukien

 

Oheismateriaali

-

Voimassa olevan ja ehdotuksen mukaisen delegointipäätöksen vertailu

 

Tiedoksi