Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 95


2528/02.05.00/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2022 § 95

 

 

§ 95

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakasmaksun huojennuspäätöksestä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laakkonen Marika

Rauman Maria

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hylkää varhaiskasvatuksen asiakasmaksun huojennusta koskevasta päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen selostusosasta ilmenevin perustein.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Tausta

 

Perhe on hakenut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun huojentamista perustuen lapsen ja äidin sairauksiin. Talousasiantuntija on tehnyt asiassa päätöksen, jolla hakemus on hylätty maksuvaralaskelmaan perustuen. Päätöksestä on tehty määräajassa saapunut oikaisuvaatimus, jossa vedotaan siihen, että huojennusta on haettu sosiaalista syistä, mutta kielteinen päätös on perusteltu maksuvaralaskelmalla. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perimättä jättäminen tai alentaminen

 

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja tulojen perusteella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 13 §:n mukaan varhaiskasvatuksesta määrätty asiakasmaksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä.

 

Kaupunginhallitus on päättänyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämisen tai alentamisen periaatteista 6.3.2017 § 70. Niiden mukaan perheen tulojen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa myös tilanteissa, joissa toimeentulotuen saamisen edellytykset eivät täyty. Kyse on tilanteesta, jossa perheen maksukyky on heikentynyt erityisen painavasta syystä (esim. työttömyys). Tällainen syy ei sellaisenaan oikeuta asiakasmaksun huojentamiseen, vaan sillä tulee aina olla vaikutus perheen taloudelliseen tilanteeseen.

 

Taloudellisen tilanteen arvioimiseksi perheelle tehdään erillinen maksuvaralaskelma. Mikäli maksuvaralaskelman perusteella perheen menot ovat tuloja suuremmat, on perhe oikeutettu maksuhuojennukseen. Vaikka tulot ylittäisivät menot, on varhaiskasvatusmaksun huojentaminen kokonaisharkinnan perusteella mahdollista, mikäli toimenpiteellä saadaan perheen taloudellista tilannetta vakautettua ja mahdollinen toimeentulotuen tarve ehkäistyä.

 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät siis sellaisenaan oikeuta varhaiskasvatusmaksun huojennukseen. Perheelle tehdyn maksuvaralaskelman perusteella perheen tulot ovat kuukausitasolla noin 1 400 euroa menoja suuremmat. Koska tulot ylittävät menot selvästi, ei perustetta varhaiskasvatuksen huojentamiselle ole. Asiassa tulee huomioida myös perheiden yhdenvertainen kohtelu. Vastaavanlaisissa tilanteissa huojennusta ei ole myönnetty. Edellä todetuin perustein oikaisuvaatimus tulee hylätä.  

 

Todettakoon, että perheelle tehtyä päätöstä varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta on kuitenkin tarkistettu 1.2.2022 alkaen perheen toimittamien tulotietojen perusteella.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Salassa pidettävä, Päätös varhaiskasvatusmaksun huojennuksesta 6.4.2022, JulkL 24.1 § 23-kohta

-

Salassa pidettävä, Oikaisuvaatimus 4.5.2022, JulkL 24.1 § 25-kohta

 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä