Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 94


Hakuilmoitus

1505/01.01.01/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2022 § 94

 

 

§ 94

Oikaisuvaatimus päätoimisen tuntiopettajan valinnasta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Leino Virpi

Alaviiri Kaisa

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hylkää terveystiedon ja kotitalouden päätoimisen tuntiopettajan tehtävän täyttämisestä tehdyn, 4.4.2022 saapuneen oikaisuvaatimuksen.

Perustelut: Perusopetuksen aluepäällikön päätöksellä 21.3.2022 § 14 tehtävään valittu täyttää kelpoisuusvaatimukset. Tehtävään valittu henkilö on huomioon ottaen koulutus ja kokemus sekä haastattelujen perusteella tehty arviointi hakijoista tehtävään soveltuvin. Aluepäällikkö on tuntiopettajan valinnassa käyttänyt hänelle kuuluvaa harkintavaltaa. Harkintavaltaa ei ole käytetty syrjivästi. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Keski- ja Pohjois-Espoon perusopetuksen aluepäällikkö on päätöksellään 21.3.2022 § 14 valinnut terveystiedon ja kotitalouden päätoimisen tuntiopettajan, jonka sijoituskoulu palvelussuhteen alkaessa on Kauklahden koulu. Yksi tehtävää hakeneista on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa.

 

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen kumoamista, koska päätös on lainvastainen eikä se ole tarkoituksenmukainen. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että hänet valitaan ansioituneempana hakijana tehtävään. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että päätös on perustuslain 125 §:n vastainen ja vetoaa koulutukseensa ja kokemukseensa. Hän toteaa myös haastattelun olleen alle 30 minuuttia ja se on ollut teamsilla. Lisäksi suosittelijalle ei ollut soitettu eikä yksityiskohtaisia valintaperusteita ole toimitettu. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että valintatapa ja päätös eivät ole olleet tarkoituksenmukaisia. Oikaisuvaatimus on oheismateriaalina. Oikaisuvaatimuksen liitteet ovat nähtävänä kokouksessa.

 

Rehtori on antanut selvityksen 12.4.2022.

 

Tehtävään valitulle on asianosaisena varattu tilaisuus antaa lausuma oikaisuvaatimuksen johdosta. Hän on 19.4.2022 antanut lausuman, jossa hän kertoo koulutuksestaan, kokemuksestaan ja valintaprosessin haastatteluista.

 

Tehtävään valitun lausuma ja rehtorin selvitys on annettu tiedoksi oikaisuvaatimuksen tekijälle. Hänellä on ollut vielä mahdollisuus antaa lausuma niiden johdosta. Hän on antanut lausuman 28.4.2022. Lausumassaan hän tuo esiin kokemustaan ja osaamistaan sekä mainitsee epäsuorasti myös epäilyn syrjivästä kohtelusta.

 

Hakuilmoitus

 

Tehtävä oli julkisessa haussa 5.1.2022-19.1.2022.

 

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on peruskoulun terveystiedon ja kotitalouden lehtorin kelpoisuus.

 

Hakuilmoituksen mukaisesti tehtävässä edellytetään kelpoisuuden lisäksi soveltuvuutta työtehtävään ja hyviä yhteistyötaitoja.

 

Hakuilmoituksen mukaisesti tehtävässä arvostetaan positiivista ja kunnioittavaa asennetta oppilaita ja työyhteisön tavoitteita kohtaan.

 

Hakuajan puitteissa saapui 14 hakemusta. Kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita oli 11.

 

Kelpoisuus

 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan vakinaiseen virkaan voidaan ottaa vain kelpoisuusvaatimukset täyttävä hakija.

 

Peruskoulun aineenopettajan kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 5 §:n

mukaan.

 

Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

1) ylemmän korkeakoulututkinnon;

2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot; sekä

3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

 

Sen estämättä, mitä edellä 2 kohdassa säädetään, kelpoisuuden tuottavat osaltaan kussakin opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa. 

 

Sekä tehtävään valittu että oikaisuvaatimuksen tekijä ovat kelpoisia haettavana olleeseen tehtävään.

 

Perustuslain mukaiset nimitysperusteet

 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 6 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa.

 

Perustuslain 125.2 §:n mukaisia yleisiä nimitysperusteita ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taidolla tarkoitetaan koulutuksella ja kokemuksella hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

 

Perustuslain mukaiset nimitysperusteet ovat tulkinnanvaraisuutensa vuoksi oikeudelliselta sitovuudeltaan väljiä. Virantäyttöön kuuluu myös harkintavaltaa. Nimitysperusteiden soveltamisen yhteydessä harkintavalta ilmenee muun muassa viranomaisen oikeutena määritellä viran työtehtävät, painottaa nimitysperusteita tehtävien mukaisesti sekä päättää siitä, mikä merkitys viranhakijoiden erilaisille ansioille on annettava.

 

Perustuslain yleisiä nimitysperusteita tulee tulkita yhteydessä kyseisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin. Tällöin huomioidaan myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät.

 

Haastattelu

 

Kyseiseen tehtävään oli 11 kelpoista hakijaa. Valintaprosessissa oli kaksi haastattelua. Ensimmäiseen, etäyhteydellä (teams) pidettyyn haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa. Haastattelu kesti jokaisen osalta noin puoli tuntia ja kaikkien osalta käytettiin samaa kysymysrunkoa. Toiseen, koululla olleeseen haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa. Oikaisuvaatimuksen tekijä kutsuttiin ensimmäiseen, mutta ei toiseen haastatteluun.

 

Viranhakumenettelyn luonteeseen kuuluu se, että useista hakijoista vain osa kutsutaan haastatteluun (KHO 2006:93). Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 2005:44 on painotettu kokonaisharkintaa, missä kunnan oma käsitys koulun tarpeista ja tavoitteista sekä niiden edellyttämästä rekrytointitarpeesta saa sijaa muodollisten kriteerien, kuten kokemusvuodet, ohitse. Koulun tarvetta on kuvattu hakuilmoituksessa mainituissa edellytyksissä ja arvostettavissa asioissa.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on kelpoinen tehtävään ja hänet on hakemuksen perusteella kutsuttu ensimmäisen haastatteluun. Häntä ei kuitenkaan kutsuttu toiseen haastatteluun. Toiselle haastattelukierrokselle valittiin kaksi hakijaa, joiden katsottiin parhaiten soveltuvan tehtävään.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, ettei hänen suosittelijoilleen ole soitettu. Valintaa tekevän viranomaisen harkinnassa on mahdollisille suosittelijoille soittaminen.

 

Ansiovertailu

 

Rekrytoinnin loppuraportissa on kuvattu kaikkien hakijoiden koulutus ja työkokemus. Tehtävään valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän ansiovertailu on oheismateriaalina.

 

Yhteenveto

 

Aluepäällikön päätös on perustunut kokonaisharkintaan siitä, kenellä hakijoista on arvioitu olevan parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Valintapäätös on tehty hakuilmoituksen mukaisten kelpoisuusvaatimuksen, edellytysten ja arvostettavien asioiden perusteella. Valintaa tekevällä viranomaisella on oikeus painottaa valintaperusteita parhaaksi katsomallaan tavalla huomioiden ko. koulun tarpeet.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on hakemuksen perusteella kutsuttu ensimmäiseen haastatteluun ja tämän perusteella on voitu arvioida hänen soveltuvuuttaan haettavana olevaan tehtävään. Ensimmäisen haastattelun jälkeen on valittu kaksi hakijaa toiseen haastatteluun. Valintaprosessin luonteeseen kuuluu, että hakijoista vain osa haastatellaan.

 

Aluepäällikön päätös on perustunut koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi haastatteluun ja haastatteluissa esille tulleisiin seikkoihin. Kokonaisharkinnan perusteella tehtävään valitulla on katsottu olevan parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

 

Aluepäällikön päätös ei ole lain vastainen. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

 

Oikaisuvaatimuksen liitteet, oikaisuvaatimuksen tekijän ja tehtävään valitun hakemukset sekä rekrytoinnin loppuraportti ovat nähtävänä kokouksessa. 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Hakuilmoitus

-

Ei julkaista, Aluepäällikön päätös 21.3.2022 § 14 (sisältää henkilötietoja)

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimus 4.4.2022 (sisältää henkilötietoja)

-

Ei julkaista, Kauklahden rehtorin selvitys 12.4.2022 (sisältää henkilötietoja)

-

Ei julkaista, Tehtävään valitun lausuma 18.4.2022 (sisältää henkilötietoja)

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimuksen tekijän lausuma 28.4.2022 (sisältää henkilötietoja)

-

Ei julkaista, Ansiovertailu (sisältää henkilötietoja)

-

Salassa pidettävä, Oikaisuvaatimuksen tekijän lausuma 28.4.2022 kokonaisuudessaan (JulkL 24.1 § 32 k)

 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

 

Tehtävään valittu