Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 02.03.2022/Pykälä 336748/02.02.00/2020

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 02.03.2022 § 33

 

 

§ 33

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2022 käyttösuunnitelman hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Turunen Jaana M

Peltonen Anne
Penttinen Jukka
Latva-Äijö Annika

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön käyttösuunnitelman vuodelle 2022. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikölle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2021 vuoden 2022 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2023-2024. Vuoden 2022 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu valtuuston 25.10.2021 hyväksymän Espoo-tarinan ja valtuustokauden tavoitteiden, Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelman tavoitetasojen, linjausten ja toimenpiteiden sekä 25.10.2021 valtuuston hyväksymän talousarvio- ja suunnitelmakehyksen ja päätettyjen veroprosenttien mukaisesti.

 

Talousarvio on laadittu käyttösuunnitelmatasoisena. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan lautakuntien sekä toimialan ja tulosyksiköiden johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava.

 

Mahdollisista valtuustoon nähden sitovien määrärahojen, tuloarvioiden tai tavoitteiden tarkistustarpeista on ilmoitettava konsernihallinnon rahoitus ja talous -yksikölle heti kun poikkeamia. Kaupunginjohtaja esittelee sitovuuteen liittyvät talousarviomuutokset.

Talousarviovuoden aikana tarvittavat osamäärärahojen siirrot tehtäväalueelta toiselle (kolminumerotaso) on vietävä lautakuntien päätettäväksi.

 

Johtamisen ja talousohjauksen (JoTo) tietojärjestelmäkokonaisuus otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. JoTon käyttöönoton yhteydessä yhtenäistetään talouden- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien organisaatiorakenteet sekä sisäisen laskennan rakenteita. Uudistusten vaikutukset talousarvion sitovuussääntöihin- ja tasoihin hyväksytetään valtuustolla vuoden 2022 aikana

 

Talousarvion sitovat määräykset

Kaupunginhallituksella on oikeus tehdä sellaisia siirtoja käyttötalous- ja investointiosan välillä, jotka liittyvät mm. vuosi- ja peruskorjausmäärärahojen välisen jakosuhteen, koneiden ja kaluston, ICT -järjestelmien kirjanpitolain edellyttämään oikeellisuuteen.

 

Silloin kun toimintaan saadaan merkittävää ulkopuolista rahoitusta, joka ei sisälly talousarvion tuloihin, voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä korottaa menoja ulkopuolisia tuloja vastaavalla määrällä. Menettely edellyttää talousarvion tulojen vastaavaa korottamista.

 

Toimialajohtajalla on oikeus tehdä toimialansa sitovien määrärahojen välillä vähäisiä siirtoja, joilla varmistetaan Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen ja jotka eivät aiheuta lisämäärärahan tarvetta. Toimialajohtaja voi vastaavin edellytyksin tehdä toimialansa sisällä toiminnan uudelleen järjestämisestä aiheutuvia määrärahojen siirtoja. Kaupunginjohtajalla on oikeus tehdä vastaavia siirtoja yleishallinnon määrärahoista (pl. tarkastuslautakunta ja tilintarkastus) ja yleishallintoon keskitetysti budjetoiduista määrärahoista siirtoja toimialoille.

 

Kaikki talousarvioon esitettävät muutokset valmistellaan yhteistyössä konsernihallinnon rahoitus ja talous -yksikön kanssa.

 

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo toimialaa ja tulosyksiköitä. Valtuustoon nähden sitovia ovat Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2022 tulostavoitteet sekä talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot ja nettositovien yksiköiden toimintakatteet.

 

Kasvun ja oppimisen toimialan käyttötalouden sitovuustaso on lautakuntataso. Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

 

Avustettavien yhteisöjen omarahoitusosuuden ja myönnettävän avustuksen suhteeseen on kiinnitettävä huomiota. Avustusta ei myönnetä, jos yhteisön taloudellinen tila on niin heikko, ettei toiminnan jatkamiselle tai avustuskohteen toteuttamiselle ole edellytyksiä.

 

Suuret avustukset on maksettava useassa erässä tilikauden aikana.

Investointiosan pääsitovuustaso on kaksinumeroinen omaisuuslaji. Poikkeuksena on 95 Koneet ja kalusto, josta sitovat määrärahat ovat lautakuntatasolla.

 

Talousarvion seuranta

Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa riittävät pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen.

Talousarvion toteuttamista seuraavat viranhaltijat, toimialat, lautakunnat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi kuntalain edellyttämien toiminnallisten ja taloudellisten tulostavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.

Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä.

 

Lautakunnille tuodaan oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta sekä ennakkotilinpäätös vuoden vaihteen tilanteesta seuraavan vuoden helmikuussa.

 

Näiden raporttien lisäksi lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyn tulee tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

 

Raportit tuodaan lautakuntien käsittelyyn omana asiana.

 

Espoo-tarinan toteutumisen seuranta

Espoo-tarinassa on määritelty kaupungin visio, toiminta-ajatus, päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarinan perusteella valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman yhteydessä kuntalain tarkoittamat toiminnalliset ja taloudelliset talousarviovuotta koskevat tulostavoitteet.

 

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma

 

Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman toteutumisesta ja vaikutuksista raportoidaan heinäkuun osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2022 käyttösuunnitelma

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi