Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 02.03.2022/Pykälä 2810947/12.06.00/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 02.03.2022 § 28

 

 

§ 28

Tarkennuksia esiopetusta järjestäviin yksiköihin lukuvuonna 2022-2023

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Leppänen Marianne

Nurmi Juha
Laine Raija

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää

1
muuttaa 3.11.2021 § 107 tehtyä päätöstä esiopetuksen järjestämispaikoista selostusosassa mainituin perustein siten, että palvelusetelipäiväkoti Pilke Peipon sekä yksityisen hoidon tuen päiväkotien Tuomarilan Helmen ja Jupperin Ankkalampi Duckiesin ryhmiä ei perusteta. Kunnallisten Hösmärinpuiston päiväkodin ja Ymmerstan esiopetuksen luontoesiopetusryhmiä ei myöskään perusteta.

2
että esiopetusta järjestetään liitteen mukaisissa yksiköissä ja mainituilla esioppilaiden maksimimäärillä.

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Kasvun ja oppimisen lautakunta on päättänyt (3.11.2021 § 107) lukuvuonna 2022-2023 esiopetusta järjestävät päiväkodit ja koulut. Suomenkielinen varhaiskasvatus ja Suomenkielinen perusopetus ovat yhteistyössä suunnitelleet esiopetusjärjestelyjä ja arvioineet tarvittavien esiopetusryhmien määrää noudattaen esiopetuksen oppilaaksiottoon määriteltyjä kriteereitä (Svola 17.11.2011 § 155) sekä tarkoituksenmukaista tilojen- ja resurssien käyttöä.

 

Hakuaikana esiopetushakemuksia tuli 2996. Määrän ennakoidaan nousevan ennen esiopetusvuoden alkua, sillä perustellusta syystä huoltajat voivat hakea lapselleen esiopetuspaikkaa myös kunnan määrittelemän ilmoittautumisajan (10.-21.1.2022) jälkeen.

 

Liitteenä on Esiopetusyksiköt ja esioppilaiden maksimimäärät lukuvuonna 2022-2023. Ilmoitetut esioppilasmäärät ovat kunkin yksikön maksimimääriä ja kokonaismääriä, eivät kaikilta osin tietyssä ryhmässä olevien lasten määriä.

1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatusasetuksen (30.12.2019/1586) 1 §:n mukaan Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26-28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Koska osa lapsista on esiopetuksen lisäksi perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja/tai esiopetukseen liittyvässä varhaiskasvatuksessa, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esiopetusryhmissä on pääsääntöisesti kolme työntekijää ja 21 lasta. Espoossa esiopetuksen järjestämisessä noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjekirjettä (21.9.2015), jonka mukaan myös koulujen esiopetusryhmissä sovelletaan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta.

 

Suomenkielinen varhaiskasvatus ja opetuslautakunta päätti 28.10.2010 § 6, että esiopetuksen palveluverkkoa kehitetään palveluntarpeen mukaan. Edellä mainitun päätöksen mukaisesti esiopetuspaikoiksi on valittu sellaisia yksiköitä, joissa esiopetusikäisten lasten määrän arvioidaan pysyvän vähintään kymmenessä usean vuoden ajan. Poikkeuksena on montessoriopetus, jossa ryhmän minimikoko on viisi lasta edellyttäen, että ryhmän muodostamisessa noudatetaan neljän ikätason ryhmäperiaatetta.

Lisäksi lautakunta on 23.10.2013 § 209, päättänyt että koulupolun jatkumon ja esiopetusyksiköiden toimintaedellytysten näkökulmasta esiopetusyksiköissä, joissa tarjotaan vieraskielistä esiopetusta tai kielikylpyopetusta, minimiryhmäkoko on kahdeksan lasta. Steiner-pedagogiikkaa noudattavien yksiköiden osalta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 7.10.2020 § 144 päättänyt esiopetusryhmän minimikooksi viisi lasta. Lapsimäärien kokonaisuutta arvioidaan edellisen lukuvuoden syksyllä esiopetuspaikkojen suunnittelun yhteydessä. Arviointi tehdään 20.9. lapsimäärän mukaan ja tarkennukset hakijamäärän mukaan. Osassa esiopetusyksiköitä edellä määritellyt minimikoot eivät täyty, mutta toiminta suunnitellaan käynnistettävän 5-6 -vuotiaiden ryhmissä, jotta esiopetuksen jatkumo ei katkeaisi. Lisäksi edellä mainittu mahdollistaa ennakoivan toiminnan kehittämisen mahdolliseen kaksivuotiseen esiopetukseen liittyen.

 

Liitteessä Esiopetusyksiköt ja esioppilaiden maksimimäärät lukuvuonna 2022-2023 on joidenkin yksiköiden esioppilasmäärä arvioitu pienemmäksi kuin 21. Näissä yksiköissä noudatetaan yllä mainittuja periaatteita perustaa ryhmä pienemmällä esioppilasmäärällä tai esiopetusryhmän kokoa rajataan tilan pienuudesta johtuen. Yksiköissä, joissa palvelutarpeen vuoksi tullaan järjestämään esiopetusta useille tehostetun tuen tai erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle, ei kaikkia ryhmiä täytetä 21 asti.

 

Muutokset esiopetusta järjestäviin yksiköihin

 

Esiopetuksen järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että lautakunnan (3.11.2021 §107) päättämiin esiopetusyksiköihin tehdään muutoksia palvelutarpeen edellyttämällä tavalla. Näin ollen kasvun ja oppimisen lautakunnalle esitetään seuraavat alla mainitut muutokset.

 

Espoon keskuksen eteläinen palvelualue:

Palvelusetelipäiväkoti Pilke Peipon ryhmää ei perusteta, koska hakijoita oli vain kaksi. Yksityisen hoidon tuen päiväkoti Tuomarilan Helmen ryhmää ei perusteta, koska hakijoita oli vain kaksi. Kunnalliseen Hösmärinpuiston päiväkodin luontoesiopetusryhmään oli neljä hakijaa ja Ymmerstan luontoesiopetusryhmään viisi hakijaa, joten näitä luontoryhmiä ei perusteta.

 

Leppävaaran läntinen palvelualue:

Yksityisen hoidon tuen päiväkoti Jupperin Ankkalampi Duckiesin ryhmää ei perusteta, koska hakijoita oli vain kolme.

 

Matinkylä-Olarin palvelualue:

Päiväkoti Aarteilla on esiopetuksen järjestämislupa valtiolta eikä lautakunnan päätös näin ollen koske kyseistä toimipaikkaa. 

 

Lukuvuonna 2022-2023 esiopetusta annetaan esityksen mukaan 75 kunnallisessa päiväkodissa ja kunnallisen päiväkodin toimintana 20 koululla. Esiopetusta annetaan myös 11 ostopalvelupäiväkodissa, 10 palvelusetelipäiväkodissa ja 16 yksityisen hoidon tuen päiväkodissa. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö järjestää esiopetusta 11 koulussa. Yhteensä maksutonta esiopetusta annetaan 141 paikassa (osa yksiköistä toimii sekä päiväkodin että koulun tiloissa). Perusopetukseen valmistavaa opetusta varaudutaan järjestämään palvelutarpeen mukaisesti kunnallisissa esiopetusyksiköissä.

Päätöshistoria

 

Liitteet

1

Esiopetusyksiköt ja esioppilaiden maksimimäärät lukuvuonna 2022-2023

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi