Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 120

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


8181/14.05.00/2021

 

 

 

Tekninen lautakunta 15.12.2021 § 120

 

 

§ 120

Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2021 hyväksyminen (Kh-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vainio Petri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

a) hyväksyy Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2021 kartan
b) hyväksyy toiminta-alueen sanallisen määrittelyn.


Sovellettavat oikeusohjeet:

Vesihuoltolaki 8 §
Espoon kaupungin hallintosääntö, osa I, 2., 3 §:n kohta 28

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

 

Selostus  Taustaa

 

Vesihuoltolaki (119/2001) määrittää vesihuollon toiminta-alueen laatimisen perusteet. Vesihuoltolakia muutettiin vuonna 2014 (681/2014), missä yhteydessä täsmennettiin myös toiminta-alueen sisältöä ja hyväksymistä koskevia pykäliä. Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan alueella toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

 

Luonnos Espoon HSY:n toiminta-alueen päivittämistä on ollut julkisesti nähtävillä 1.9.-31.9.2021 ja siitä on pyydetty lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Espoon kaupungin ympäristökeskukselta ja ympäristöterveydenhuollosta.

 

Lausunnot

 

Luonnoksesta on saatu lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta ja Espoon ympäristöterveydenhuollolta.

 

Espoon ympäristöterveydenhuolto esittää Luukin ulkoilukartanon alueen lisäämistä toiminta-alueeseen. Luukin ulkoilukartanon ja Luukin leirikeskuksen talousvesi otetaan Vesihuollon kehittämissuunnitelman yhteydessä selvitettyjen tietojen mukaan omasta porakaivosta ja se ei myöskään ole yhdistetty HSY:n viemärijärjestelmään eikä se ole taajama-aluetta. Tekninen lautakunta ei esitä Luukin ulkoilukartanon alueen lisäämistä HSY:n toiminta-alueeksi.

 

Uudenmaan ELY-keskus ehdottaa, että toiminta-aluemäärittelyä muutetaan niin, että toiminta-aluerajauksen lähtökohtana on Espoon kaupungin toteutunut ja suunniteltu yhdyskuntakehitys. Suunniteltu yhdyskuntakehitys on huomioitava toiminta-alue-ehdotusta pidemmällä aikavälillä jo laadittujen maankäytön suunnitelmien pohjalta.

 

Uudenmaan ELY-keskus ehdottaa, että toiminta-alueisiin sisällytetään ainakin merkittävä osa (vesihuoltolain mukaisen tarkastelun jälkeen) Espoon kaupungin (1.10.2021) vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksessa 2021-2030 esitetyistä kehittämis- ja selvitysalueista. Uudenmaan ELY-keskus kehottaa Espoon kaupunkia myös tarkastamaan kaikkien kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ajan tasalle.

 

Maankäytön kehittymistä nykyistä kolmea vuotta pidemmällä aikavälillä on tarkasteltu hyväksytyssä Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2017-2026 sekä lausuntokierroksella olevassa Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2021-2030. HSY ja Espoon kaupunki pitävät nykyistä vesihuollon toiminta-alueen kolmen vuoden tarkastelujaksoa maankäytön muutosten osalta riittävänä. Tätä pidempi tarkastelujakso kiinteistökohtaisena on Espoossa kesken olevan pohjois- ja keskiosien yleiskaavan sekä eteläosien nopean kehittymisen takia hyvin haastavaa.

 

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen laatimisesta on lisäksi sovittu vuoden 2015 alussa allekirjoitetussa sopimuksessa "Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken" (KT-sopimus). Sopimuksen mukaan HSY:n vesihuollon toiminta-alueen tarkastelujakso on kolme vuotta ja päivitysväli yksi vuosi.

 

 

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen päivitys 2021-2023

 

Päivityksen lähtökohtana on ollut voimassa oleva vuoden 2020 vesihuollon toiminta-alue, siinä esitetyt laajentumisehdotukset vuodelle 2021 ja kaupungeilta saadut tiedot toiminta-alueen laajentumisesta vuosille 2022-2023. Edellä mainitut tiedot tarkistettiin ja päivitettiin vastaamaan toteutunutta ja suunniteltua yhdyskuntakehitystä.

 

HSY:n vesihuollon toiminta-alue muodostuu pääasiassa kiinteistöistä, jotka sijaitsevat alle 20 metrin päässä liittymiskelpoisesta vesijohdosta ja jätevesiviemäristä. Toiminta-aluekartoilla esitettyjen kiinteistöjen, jotka sijaitsevat yli 20 metrin päässä vesijohdosta tai jätevesiviemäristä, toiminta-alueeseen kuulumisen arvioinnissa sekä liittämiskohdan osoittamisessa noudatetaan sanallisessa määrittelyssä määriteltyjä periaatteita.

 

Vuoden 2021 toiminta-alueen muodostamisen yhteydessä on tarkistettu jo vuoden 2020 toiminta-alueeseen kuuluneita alueita. Vuoden 2020 toiminta-alueeseen on tehty tarkistuslaajennuksia ja toisaalta tarkistussupistamisia. Alueiden supistamisen syynä ovat olleet virheet vuoden 2020 toiminta-alueessa. Muutokset eivät edellytä vesihuollon palveluiden järjestämisen uudelleen arviointia. Supistettavilla alueilla mahdollisesti sijaitsevat HSY:n vesihuoltoverkostoihin liittyneet kiinteistöt jatkavat HSY:n toiminta-alueen ulkopuolisina asiakkaina.

 

Toiminta-alue 2021 on rajattu 1.1.2021 voimassa olleiden kiinteistörajojen mukaan ja se koskee kyseisenä ajankohtana kiinteistörekisterissä olleita kiinteistöjä. Toiminta-alueeseen kuuluminen tulkitaan pääsääntöisesti kiinteistökohtaisesti. Mikäli kiinteistörajat ovat muuttuneet kyseisen ajankohdan jälkeen tai uusia kiinteistöjä on rekisteröity, kyseisten kiinteistöjen kuuluminen toiminta-alueeseen arvioidaan erikseen sanallisen määrittelyn mukaan.

 

Osa kiinteistöistä on rajattu kuulumaan toiminta-alueeseen vain osittain. Toiminta-aluepäätös koskee näiden kiinteistöjen osalta vain sitä osaa kiinteistöstä, joka on rajattu kuuluvaksi toiminta-alueeseen.

 

Toiminta-alueeseen kuuluminen tulkitaan pääsääntöisesti kiinteistökohtaisesti karttatarkasteluna. Mikäli karttatulkinnassa on epäselvyyttä, arvioidaan kyseisen kiinteistön kuuluminen toiminta-alueeseen erikseen sanallisen määrittelyn mukaan. Tulkintatilanteessa sanallinen määrittely toiminta-alueeseen kuuluvista kiinteistöistä on suhteessa karttaan määräävä.

 

Toiminta-alueeseen kuuluvista kiinteistöistä on laadittu sähköisessä muodossa oleva karttaesitys (liite), joka on päätöksenteon jälkeen tarkasteltavissa HSY:n karttapalvelussa. Sanallinen määrittely ja muut laaditut karttatulosteet sekä päätösesitysmalli ovat tämän päätöksen liitteinä.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Espoon vesihuollon toiminta-alue 2021 ja alustava laajeneminen 2022-23

2

Espoon vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely

3

Espoon vesihuollon toiminta-alueen muutokset 2020-21

 

Oheismateriaali

-

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto Espoon vesihuollon toiminta-alueista 2021-23

-

Espoon seudun ympäristöterveyden lausunto Espoon vesihuollon toiminta-alueesta 2021

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa