Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 119

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


11064/11.01.03/2021

 

 

 

Tekninen lautakunta 15.12.2021 § 119

 

 

§ 119

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021-2030 (Kh/Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vainio Petri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta hyväksyy Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelman 2021-2030 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen päätettäväksi Valtuustolle.

Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki 5 § ja 8 §

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021-2030

 

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma laadittiin samanaikaisesti pääkaupunkiseudun alueellisen, sekä Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkikohtaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmien kanssa. Suunnitelmien tavoitteena on tukea kuntien ja seudun yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon kehittymistä seuraavan vuosikymmenen aikana. Kehittämissuunnitelmassa on keskitytty yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien muutostarpeiden sekä nykyisten verkostojen ulkopuolella olevien vesihuollon tarpeessa olevien alueiden tunnistamiseen. Kehittämissuunnitelma ei ole sitova oikeusvaikutteiden asiakirja vaan tavoitteellinen suunnitelma, jossa esitetään kaupungin vesihuollon kehittämisen suuntaviivat ja periaatteet.

Verkostojen laajentamisella asemakaava-alueille tuetaan yhdyskuntarakenteen hallittua kehittymistä ja kasvua. Espoon asukasmäärä jatkaa kasvuaan mutta lähivuosien asuntorakentamiskohteet sijoittuvat pääosin nykyisen yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon toiminta-alueen sisään. Asemakaavoitetulla alueella vesihuollon toiminta-alue laajenee rakentamisen aiheuttaman tarpeen mukaisessa aikataulussa.

Verkostoja laajennetaan muille kuin asemakaavoitetuille alueille tässä kehittämissuunnitelmassa esitetyssä aikataulussa HSY:n investointiraamin puitteissa. Alueiden tarkastelu ja priorisointi on tehty seututasolla kattaen koko pääkaupunkiseudun. Ensisijaisiksi kohteiksi nousivat alueet, joissa on suurimmat asukasmäärät ja lisäksi ympäristöllisiä tai terveydellisiä syitä. Toteuttamisjärjestys määritettiin priorisointianalyysin sekä alustavan liittymishalukkuuskyselyn perusteella. Toteutusohjelmaan Espoosta nimetyt kohteet seuraavan kymmenen vuoden aikana ovat Kunnarla-Kalmari-Uusitorppa Bodomjärven länsipuolella sekä Brobacka.

Keskitetyn viemäröinnin ulkopuolella on arviolta noin 2500 vakituisesti asuttua asuntoa ja 1600 vapaa-ajan asuntoa ja keskitetyn vedenjakelun alueella hieman vähemmän.

 

Suunnitteluprosessi

 

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen käynnistyi toukokuussa 2021. Espoon työryhmään kuuluivat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Työryhmä kokoontui kaikkiaan viisi kertaa.

 

Suunnitelmasta saadut lausunnot ja muistutukset

 

Suunnitelmasta pyydettiin lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Espoon seudun ympäristöterveydenhuollolta, Espoon ympäristökeskukselta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskukselta, Vantaan kaupungilta, Helsingin kaupungilta, Kauniaisten kaupungilta, Nurmijärven kunnalta, Kirkkonummen kunnalta, Vihdin kunnalta, Suvisaariston vesiosuuskunnalta, Rinnekoti-säätiöltä, Kartanon vedeltä sekä Näsiniementien vesiosuuskunnalta.

 

Kehittämissuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin kaupungin internet-sivuilla ja se oli nähtävillä Kaupunkitekniikan keskuksen näyttelytilassa 1.10.-30.10.2021.

 

Muiden kuntien ja ELYn lausunnot

 

Helsingin ja Kauniaisten lausunnoissa todetaan, että Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmasta ei ole huomautettavaa.

 

Vihdin kunta tuo esille neuvottelutarpeensa HSY:n kanssa lisävedenhankinnasta HSY:n verkostosta Vihdin suuntaan.

Helsingin diakonissalaitos (ent. Rinnekotisäätiö) tuo lausunnossaan esille omien vesi- ja jätevesilaitoksiensa huonon kunnon ja toimintavarmuuden ja toivoo keskusteluja järjestelyistä laitoksen vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi.

 

Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) pitää hyvänä, että kehittämissuunnitelma on laadittu koko HSY-alueelle ja siten kuntien vesihuollon ja maankäytön suunnitelmat voidaan tarkastella ja yhteensovittaa laajalla alueella. Lisäksi kehittämissuunnitelma edistää osaltaan myös yhteistyötä HSY-alueen ulkopuolella olevien naapurikuntien kanssa.

 

ELY-keskus kiinnittää lausunnossaan huomiota asemakaavan ulkopuolisten alueiden osalta vesihuoltolain mukaiseen järjestämisvelvollisuuden arviointiin, joka lausunnon mukaan tulisi tehdä erillisenä terveydensuojelullisten ja ympäristönsuojelullisten syiden sekä suurehkon asukasjoukon tarpeen osalta.

 

Uudenmaan ELY-keskus ehdottaa, että kehittämissuunnitelmassa huomioidaan vuonna 2021 valmistunut Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelma ja siinä esitetyt asiat mm. Suomen vesihuollon visio: Vastuullinen vesihuolto 2030 ja hyvän vesihuollon kriteerit ja niiden käyttöönotto. Lisäksi kehittämissuunnitelmassa olisi hyvä tuoda esille tällä hetkellä laadittavana oleva itäisen- ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 ja sen pohjalta laadittava Uudenmaan alueen toimenpideohjelma.

 

Espoon sisäiset lausunnot

 

Kaupunkisuunnittelukeskus toteaa lausunnossaan, että kehittämissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet vesihuollon kehittämiseksi vastaavat kaupunkisuunnittelukeskuksen käsitystä kehittämistavoitteista.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Espoo Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021-2030

 

Oheismateriaali

-

Helsingin kaupungin lausunto

-

Vihdin kunnan lausunto

-

Kauniaisten kaupungin lausunto

-

(henkilötietoja, ei julkaista) Diakonissalaitoksen lausunto

-

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto

-

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen lausunto

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa