Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 125

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5552/10.03.01/2021

 

 

 

Tekninen lautakunta 15.12.2021 § 125

 

 

§ 125

Kyläsepäntien asemakaava-alueen pohjoisosan katu- ja puistosuunnitelmien sekä Sepänkallion asemakaava-alueen katusuunnitelman hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Marjamaa Pasi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta


1) hyväksyy seuraavat katu- ja puistosuunnitelmat:

Asemakaava-alue/
Suunnitelman nimi   Piirustus nro

Kyläsepäntie /
Kyläsepäntie välillä Storhemtin kylätie - pl 1020,  6356 / 017
Silatarha, osa Pohjanpellon puistosta  
Kyläsepäntie välillä pl 1020 - Hehkutie,   6367 / 021
LP-alue ja Kyläsepäntori  
Kyläsepäntie välillä Hehkutie - Stensintie  6367 / 022A
Bengtsbyntie ja LP-alue    6367 / 023
Stensintie plv 25-330    6367 / 031A
Osa Pohjanpellon puistosta,   6356 / 200
hulevesiuoma välillä Kyläsepäntie-Pohjanpellonoja
Kyläsepäntie plv 220-370, Silatarhanportti  6356 / 412A

Kyläsepäntie, Sepänkallio /
Gerkinkartano    6367 / 024

Sepänkallio /
Hehkurinne     6367 / 025
Hehkutie     6367 / 026
Sepänkalliontie ja LP-alue    6367 / 030


2) antaa vastaukset suunnitelmiin tehtyihin muistutuksiin liitteen mukaisesti.

3) määrää päätöksen maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

 

 

Käsittely Keskustelun kuluessa Merva Mikkola ehdotti Marjaana Siivolan kannattamana, että lisäksi selvitetään kantopuiston ja perhospuiston perustamista Pohjanpellon puiston alueelle.

 

Lautakunta hyväksyi Mikkolan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta päätti lisäksi, että selvitetään kantopuiston ja perhospuiston perustamista Pohjanpellon puiston alueelle.

 

 

 

 

Selostus Nähtävillä (12. - 26.4.2021) olleet ja hyväksyttäväksi esitettävät Kyläsepäntien (Bysmedsvägen) ja Sepänkallion (Smedsberget) asemakaava-alueiden katusuunnitelmaehdotukset koskevat Kyläsepäntien (Bysmedsvägen), Gerkinkartanon (Gerkgården), Hehkutien (Glödvägen), Hehkurinteen (Glödbrinken), Sepänkalliontien (Smedsbergsvägen), Bengtsbyntien (Bengtsbyvägen) ja Kyläsepäntorin (Bysmedstorget) sekä osittain Stensintien (Stensvägen) rakentamista. Hyväksyttäväksi esitetään myös Kyläsepäntien (Bysmedsvägen) asemakaava-alueen Silatarhan (Silakyan) ja Pohjanpellon osan (Norråkern, en del) puistosuunnitelmaehdotukset sekä Silatarhanportti (Silakyaporten) -sillan pääpiirustus.

 

 Katusuunnitelman mukaisten järjestelyjen rakentaminen viipymättä on välttämätöntä, koska Sepänkallion alueelle rakentuville kortteleille tarvitaan vesihuolto etelän suunnasta Kyläsepäntien katualuetta pitkin ja Henttaan kaupunginosan liikenne tarvitsee uuden läpiajoyhteyden nykyisen Lillhemtintien lisäksi sekä liito-oravaselvitykset ovat viivästäneet aloituksen aikataulua. Tästä syystä määrätään katusuunnitelmat maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti pantaviksi täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman.

 

 Katusuunnitelmaehdotuksista jätettiin viisi muistutusta.

 

 

 

 

 

 

 

1. Suunnitelman sisältö

 

 Kyläsepäntie on asemakaavan mukainen uusi alueellinen kokoojakatu, joka tulee palvelemaan myös joukkoliikennettä. Kyläsepäntien katualueella on asemakaavan mukainen tilavaraus raideliikenteellekin.

 Silatarhanportti on Kyläsepäntielle tuleva silta, jonka alitse tulee kevyenliikenteen puistoraitti, latuvaraus ja ekologinen yhteys.

 Kyläsepäntori on Kyläsepäntien ja Gerkinkartanon liittymän eteläpuolinen katuaukio, joka on ensisijaisesti vehreä jalankulkualue.

 Gerkinkartano, Hehkutie, Hehkurinne, Sepänkalliontie ja Bengtsbyntie ovat asemakaavan mukaisia uusia tonttikatuja.

 

 Kyläsepäntorin ja Gerkinkartanon katualueen rajalle pyritään istuttamaan uusia puita vahvista-maan/varmistamaan Kyläsepäntien ylittävää itä-länsi-suuntaista liito-oravareittiä ja niiden tueksi alkuvaiheessa myös muutamia hyppytolppia. Näiden detaljit suunnitellaan jatkosuunnittelussa.

 Stensintie on asemakaavan mukainen alueellinen kokoojakatu, joka palvelee myös joukkoliikennettä.

 

 Gerkinkartanon ja Stensintien järjestelyt esitetään katusuunnitelmissa periaatteellisina ja tavoitteellisina lopputilanteen ratkaisuina, mutta ne toteutetaan aluksi ensimmäisessä vaiheessa suppeampina eli nykyis-tä olemassa olevaa tilannetta hieman vähemmän muuttaen. Bengtsbyntie ei sisälly vielä ensimmäiseen urakkaan, vaan toteutetaan myöhemmässä vaiheessa (kun mm. koulun liikuntakentän kohtalo tai uusi sijainti ratkeaa).

 

 Katualueiden alustavat rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 22,2 milj. €, josta HSY:n vesihuollon osuus on 2,46 milj. €. Katujen vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on noin +38 100 €.

 

 Puistoalueiden alustavat rakennuskustannukset ovat yhteensä 700 000 €, josta HSY:n vesihuollon osuus on 250 000 €. Puistoalueiden vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on +18 400 €.

 

 

 2. Suunnittelun kulku

 

 Katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset on laadittu alun perin v. 2012 silloisten Suurpelto IV- ja Suurpelto V -asemakaavavaiheiden aikana. Nykyiset Kyläsepäntien ja Sepänkallion asemakaavat on irrotettu sellaisenaan mainituista vanhoista laajemmista asemakaavaehdotuksista. Kokoojakatualueita ja vesihuollon tarvitsemia puistoalueita sisältävä Kyläsepäntie -asemakaava on hyväksytty 2019. Se ei sisällä kortteleita eikä juurikaan tonttikatuja. Tonttikatuja sisältävä Sepänkallion asemakaava on hyväksytty 2020. Kaavoittaja laatii paraikaa uutta versiota korttelit ja tonttikatualueet sisältävästä Suurpelto IV -asemakaavasta eli Kyläsepäntiehen ja Sepänkallioon rajautuvista niiden ulkopuolisista alueista.

 

 Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset on viimeistelty kevään 2021 aikana. Katusuunnitelmaluonnosten esittelytilaisuudet pidettiin asianosaisille 10.1.2012 ja 7.2.2012. Puistosuunnitelmaluonnoksista järjestettiin asukastilaisuus 4.10.2012. Myöhemmän katu- ja puistosuunnittelun aikana on myös oltu yhteydessä kaavoittajan, ympäristökeskuksen, HSY:n, HSL:n ja alueen asukkaiden/maanomistajien kanssa huomioiden ja yhteensovittaen esille tulleita seikkoja mahdollisuuksien mukaan.

 Sepänkallion alueen ensimmäisenä suunnitellun ja rakentamaan valmistautuvan asuinkorttelin alueella ilmeni liito-oravakartoituksessa liito-oraville soveltuvia hyppypuita, jotka muodostavat liito-oraville osan mahdollisesta yhteysreitistä Kyläsepäntien yli. Näitä puita on talon-/tontinrakentamisen yhteydessä tarpeen kaataa ja sen takia varaudutaan perustamaan uusi korvaava liito-oravareitti Gerkinkartanon ja Kyläsepäntorin katualueiden kautta toistaiseksi. Tästä aiheesta on Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa tonttihanke neuvotellut (yhdessä Espoon kaupungin kaavoittajan, ymp.keskuksen ja rakennusvalvonnan kanssa) ja esittänyt suunnitelman korvaavasta liito-oravareitistä tarvittavien puiden kaatamisen mahdollistamiseksi. Sitä suunnitelmaa on yhteensovitettu Kyläsepäntien ja Gerkinkartanon rakennussuunnitelmien kanssa ja nämä seikat huomioidaan ensimmäisen vaiheen toteutukseen tähtäävissä rakennussuunnitelmissa sen mukaisesti, mitä ELY-keskus asiassa lähiaikoina hyväksyy tai määrää.

 

 

 3. Nähtävillä olo

 

 Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan nähtävillä 12.-26.4.2021. Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille kirjeitse. Nähtäville asettamisesta kuulutettiin Espoon kaupungin nettisivuilla 7.4.2021, osoitteessa: https://www.espoo.fi/kuulutukset -> Katusuunnitelmat sekä kaupungin ilmoitustaululla.

 

 Nähtävillä olon jälkeen palautteen perusteella Stensintien katusuunnitelmaehdotuksen kevyen liikenteen järjestelyjä muutettiin ja Kyläsepäntien-Stensintien risteysalueen ajoratajärjestelyä muutettiin turvallisemmiksi.

 

 

 4. Muistutukset

 

 Katusuunnitelmaehdotuksista jätettiin viisi muistutusta. Muistutukset on huomioitu siltä osin, kun ne koskevat katusuunnitelmia eli yleisten alueiden suunnittelua ja muutetuista suunnitelmapiirustuksista on laadittu A-revisiot.

 Muistutusten johdosta tehtiin suunnitelmaehdotuksiin seuraavia muutoksia: 

 Koska Stensintien eteläpuolinen kevyen liikenteen väylä on nykyinen pp-seutureitti, on sen poikkileikkaus muutettu rinnakkaisiksi jalkakäytäväksi (2 m) ja pyörätieksi (3 m). Jk+pp-tie erotetaan ajoradasta vähintään 1,5 m leveällä välikaistalla. Stensintien ja Kyläsepäntien kiertoliittymän eteläiselle haaralle (Kyläsepäntielle) on lisätty suojatie, jonka mukaisin saarekejärjestelyin Kyläsepäntien ajorata ylitetään yksi ajokaista kerrallaan.

 

 

 5. Rakentaminen

 

 Katujen rakentaminen on työohjelmassa, alkaen talvikaudesta 2021-2022 eteenpäin.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus

2

Katu- ja puistosuunnitelmat

3

Muistutukset ja niiden vastineet

4

Käännös päätöksestä, beslutsprotokollet i översättning: Godkännande av gatu- och parkplaner för norra delen av detaljplaneområdet Bysmedsvägen samt gatuplanen för detaljplaneområdet Smedsberget

 

Oheismateriaali

-

Muistutukset / Ei julkinen - sisältää henkilötietoja

-

Kustannusarviot

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa