Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 03.11.2021/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


10910/12.01.01/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 03.11.2021 § 112

 

 

§ 112

Joustavan perusopetuksen oppilasvalintaperusteiden hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lindfors Tiina E  SUKO

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

 

1
hyväksyy uudet joustavan perusopetuksen oppilasvalintaperusteet liitteen mukaisesti.
2
päättää, että oppilasvalintaperusteet tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen siten, että niitä noudatetaan kevään 2022 oppilasvalinnassa.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

 Sovellettava lainsäädäntö ja ohjeet

 

Perusopetuslain 5 §:n mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa.

 

Perusopetusasetuksen 9 a §:n mukaan joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan joustava perusopetus on tarkoitettu niille 7-9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi oppilaita tuetaan, kun he siirtyvät seuraavaan koulutusvaiheeseen, ja edistetään heidän valmiuksiaan menestyä opiskelussa.

 

Perusopetusasetuksen 9 b §:n mukaan joustavan perusopetuksen toimintaan voidaan ottaa perusopetuksen 7.-9. vuosiluokkien oppilas. Poikkeuksellisesti joustavan perusopetuksen toimintaan voidaan ottaa myös perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa säädettyä erityisopetusta saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan perusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun mukaisena.

 

Perusopetusasetuksen 9 b § 2 momentin mukaan oppilas valitaan joustavan perusopetuksen toimintaan oppilaan tai hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen perusteella. Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan perusteista ja valintamenettelystä. Otettaessa oppilaita joustavan perusopetuksen toimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

 

Joustava perusopetus toteutetaan lautakunnan hyväksymän Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

 

Joustavan perusopetuksen oppilasvalintaperusteet

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksellä 21.04.2021 § 84 Espoon perusopetuksen opetussuunnitelmaan on lisätty mahdollisuus toteuttaa joustavaa perusopetusta erillisessä ryhmässä toteutettavan JOPO-opetuksen lisäksi myös omassa koulussa tapahtuvana työelämäpainotteisena opetuksena (TEPPO-opetus). TEPPO-opetusta pilotoidaan lukuvuonna 2021-2022 neljässä espoolaisessa koulussa.

 

Voimassaolevat oppilasvalintaperusteet on laadittu koskemaan erillisessä ryhmässä toteutettavaa JOPO-opetusta. Oppilasvalintaperusteita tarkennetaan siten, että ne soveltuvat molempiin tarjottaviin opetusmuotoihin. Oppilasvalintaperusteisiin on täydennetty omalla koululla tapahtuvan TEPPO-opetuksen osalta valintamenettelyyn liittyviä tarkennuksia. TEPPO-opetuksen valintaprosessi koskee oman koulun oppilaita.  

 

Joustavan perusopetuksen yhtenä valintaperusteena on ollut TET-jakson (työelämään tutustumisjakson) suorittaminen ja siitä saatu arviointi. Espoon perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään, että TET-jaksoja järjestetään minimissään 9. vuosiluokalla yhteensä kaksi viikkoa. Muilla vuosiluokilla TET-jaksoja voidaan järjestää koulukohtaisesti vaihdellen, ja toteuttaminen on kirjattu koulun opetussuunnitelmaan tai lukuvuosisuunnitelmaan. TET-jakso joustavan perusopetuksen edellytyksenä asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan, sillä kouluilla on erilaiset mahdollisuudet tarjota oppilaalle 7. tai 8. luokalla suoritettavia TET-jaksoja. Oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumiseksi TET-jakson suorittaminen poistetaan oppilasvalintakriteereistä.

 

Muutoksilla halutaan varmistaa yhdenvertainen ja avoin valintamenettely, joka soveltuu molempiin joustavan perusopetuksen opetusmuotoihin. Oppilasvalintaperusteiden valmistelu on tehty suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön ja niiden koulujen yhteistyönä, jotka tarjoavat joustavaa perusopetusta tai pilotoivat TEPPO-opetusta.

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Joustavan perusopetuksen oppilasvalintaperusteet

 

Oheismateriaali

-

Joustavan perusopetuksen oppilasvalintakriteerien vertailu

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa