Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 302

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


2263/02.08.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 06.09.2021 § 302

 

 

§ 302

Oikaisuvaatimus tonttipäällikön päätöksestä 15.6.2021 § 238 koskien hakua padelkenttien toteuttamiseksi

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Taimouri Sakar

Julkunen Hilkka

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, joka on tehty tonttipäällikön päätöksestä 15.6.2021 § 238 myöntää valituille toimijoille valtakirjat tarvittavien lupien hakemiseen ja rakentamista valmistelevien tutkimusten tekemiseen padelkenttien toteuttamiseksi. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Espoon kaupunki järjesti padelkentistä julkisen hakumenettelyn 29.3.-30.4.2021 välisenä aikana. Hakemuksia jätettiin yhteensä 47 kpl 26 eri toimijalta. Kaikki hakemukset käytiin läpi kohdekohtaisesti. Tonttiyksikön ja Liikuntapalvelujen edustajat yhteistyössä valitsivat toimijat ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyä käyttäen.

 

Espoon kaupungin tonttipäällikkö päätti 15.6.2021 § 238 myöntää valtakirjat padelkenttien toteuttamiseksi tarvittavien lupien hakemiseksi ja rakentamista valmistelevien maaperä- ym. tutkimusten tekemiseksi omalla kustannuksellaan seuraaville toimijoille: Toppelund: Padel Brothers Oy, Martinniitty: Padelton Oy, Nuottatie: Billebeino Padel Oy ja Puolarmaari: Top of the World Oy.

 

Yksi valitsematta jääneistä hakijoista on jättänyt asiassa oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa päätöksen kumoamista on vaadittu pääosin seuraavin perustein:

 

-          Näkemyksemme mukaan valittujen toimijoiden ulkopuolelle on jätetty em. päätöskohdassa mainittujen kriteerien suhteen sekä padel-kenttien rakentamisessa ja toiminnan pyörittämisessä selkeästi kokeneempia ja näyttöjä esittäneitä hakijoita, esimerkiksi Nordic Padel Oy.

 

-          Valittujen toimijoiden materiaaliin tutustuminen nostaa esiin monia oleellisia ja vastaamattomia kysymyksiä liittyen päätösprosessin arviointiperusteisiin, kriteereihin ja hakijoiden pisteytyksiin eri arviointikriteereissä. Läpinäkyvyyden nimissä arviointikriteerit ja pisteytykset tai hakijoiden saamat arviot tulisi ehdottomasti julkistaa.

 

-          Herää kysymys, minkä tiedon varassa Espoon kaupunki on päätöksenteossaan valinnut Top of the world nimisen hakijan neljän valitun joukkoon ja arvioinut sen paremmaksi kuin 22 muuta hakijaa. Miten on mahdollista, että neljän kärkijoukkoon on valittu toimija, jota ei arviointihetkellä ollut edes olemassa (yritys ei yritysrekisterissä haun ajankohtana). Top of the world nimisen hakijatahon kokemuksesta, osaamisesta, referensseistä, rahoituksesta tai keskeisten henkilöiden taustoista ei ole heidän hakemuksessaan annettu mitään tietoa.

Myöskään Padel Brothers ei ole pystynyt esittämään kokemusta ja näyttöjä toteutetuista padel-kenttähankkeista ja padel-toiminnan toteuttamisesta.

  

  Oikaisuvaatimuksen arviointia

  

Oikaisuvaatimuksessa ei ole väitetty, että oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös olisi syntynyt väärässä järjestyksessä, päätöksentekijä olisi ylittänyt toimivaltansa tai, että päätös olisi lainvastainen, vaan siinä on vedottu päätöksen muuttamiseen tarkoituksenmukaisuusperustein.

 

Toimijoiden valinta perustui kokonaisarviointiin huomioiden hakemuksessa esitetyt suunnitelmat alueen käytöstä ja hankkeen toteuttavuudesta. Valinnassa painotettiin erityisesti alueen sujuvaa ja tehokasta käyttöä sekä toimintojen sijoittumista suhteessa lähiympäristöön. Kaikilla valituilla on kokemusta urheiluhankkeiden toteuttamisesta.

 

Hakumenettelyasiakirjassa (oheismateriaalina) on todettu, että kaupunki arvostaa kokemusta vastaavanlaisesta rakennushankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tämä ei ollut ainoa valintakriteeri eikä tarkoittanut, että valituksi tulisivat kokeneimmat hakijat tai ainoastaan hakijat, joilla on kokemusta juuri padelkenttien toteuttamisesta. Riittää, että hakijalla on tarvittava kokemus ja osaaminen vastaavanlaisen hankkeiden läpiviemiseksi. Hakumenettelyasiakirjassa ei ole esitetty pisteytysmenettelyä valinnan perusteeksi ja näin ollen sellaista ei voida esittää. Toimijoiden valinta perustui hakemuksissa esitettyihin suunnitelmiin ja niiden pohjalta tehtyyn kokonaisarviointiin.  Erityisesti valittujen toimijoiden suunnitelmat alueiden käytöstä ja kenttien sijoittumisesta arvioitiin oikaisuvaatimuksen tekijän suunnitelmia paremmiksi.

 

Hakemusten perusteella parhaimmiksi katsotut hakijat myös haastateltiin, jotta kaupunki varmistui suunnitelmien sisällöstä. Samalla käytiin läpi jatkotoimenpiteitä hankkeen osalta.

 

Tonttipäällikön päätöksen liitteenä on ollut hakemuksista sellaiset versiot, joista hakijat ovat poistaneet osan liikesalaisuuteen vedoten. Kaupungilla on ollut päätöstä tehtäessä käytettävissä kaikki vaaditut tiedot mm. rahoituksen ja referenssikohteiden osalta. Kaupunki ei ole nähnyt ongelmaksi, että hakija Top of the world ei ole ollut rekisterissä haun ajankohtana ja mainita, että tämä on tavanomaista tontinluovutuksessa tässä vaiheessa prosessia ja asia tulee vielä uudelleen tarkistettavaksi varsinaisen vuokrauspäätöksen yhteydessä

 

Edellä sanottu kokonaisuutena huomioiden ei ole perustetta päätöksen kumoamiselle tai oikaisemiselle muutoinkaan.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa