Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5526/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.04.2021 § 22

 

 

§ 22

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Espoon sairaalan varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Rantala Katarina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
nimeää Kiinteistö Oy Espoon sairaala -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2021 Espoon kaupungin edustajaksi lakimies Katarina Rantalan,

2
antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous

2.1
vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen,

2.2
päättää, että tilikauden tulos 0,00 euroa siirretään omaan pääomaan, ja että osinkoa ei jaeta,

2.3
myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020,

2.4
vahvistaa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavan suuruisina:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4 400 euroa ja hallituksen       jäsenen vuosipalkkio 2 200 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 195 euroa/kokous ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 165 euroa/kokous, ja
- tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan,

2.5
kannattaa talousarvion 2021 hyväksymistä, päättää vastikkeiden perinnästä hallituksen esityksen mukaisesti, päättää hallituksen valtuudesta periä ylimääräistä hoito- tai rahoitusvastiketta hallituksen esityksen mukaisesti, päättää hallituksen valtuudesta jättää perimättä vastiketta ja palauttaa osakkaalle vastiketta tarvittaessa sekä päättää enintään lainalyhennysten määrän rahastoinnista,

2.6
valitsee yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet:

Olli Isotalo (viran puolesta)
Ari Konttas (viran puolesta)
Juha Metso (asiantuntijajäsen)
Kristiina Mustakallio (Kok.)
Jarno Eerola (PerusS)
Päivi Raunu (Vihr.),

joista hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo,

2.7
nimeää yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Ari Lehto, ja

2.8
muilta osin kannattaa kokouskutsun mukaisia yhtiön hallituksen esityksiä.

 

 

Käsittely 

Isotalo ja Konttas poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Hallintolaki 28 § 2 mom 5. kohta)

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Varsinainen yhtiökokous

 

Kiinteistö Oy Espoon sairaala -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2021 Microsoft Teams -etäyhteydellä.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

esitetään

 

-          edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus,

 

päätetään

 

-          tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

-          toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta,

-          vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

-          hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

-          talousarvion vahvistamisesta ja vastikkeiden suuruudesta vuodelle 2021,

-          hallituksen valtuudesta periä ylimääräistä hoito- ja rahoitusvastiketta,

-          hallituksen oikeudesta jättää perimättä vastiketta ja valtuudesta palauttaa osakkaalle vastiketta tarvittaessa, ja

-          enintään lainalyhennysten määrän rahastoinnista, sekä

 

 

valitaan

- hallituksen jäsenet (enintään 7), ja

- tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

 

Yhtiön omistus ja toimiala

 

Kiinteistö Oy Espoon sairaala on kaupungin kokonaan (100 %) omistama tytäryhtiö.

 

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Espoossa sijaitsevaa kiinteistön 49-64-1-9 osaa sekä omistaa ja hallita kiinteistöllä olevia tai sille rakennettavia rakennuksia.

 

Hallitus ja toimitusjohtaja

 

Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella 2020 kuuluneet seuraavat henkilöt:

 

Olli Isotalo (puheenjohtaja)

Juha Metso (varapuheenjohtaja)

Maija Lehtinen

Ari Konttas

Kristiina Mustakallio (Kok.)

Jarno Eerola (PerusS)

Päivi Raunu (Vihr.)

 

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Maija Lehtinen.

 

Tilinpäätös 2020

 

Tuloslaskelmassa kiinteistön hoitokulut tilikaudella 2020 olivat 3 495 326,08 euroa ja vastikkeet 3 632 798,41 euroa. Taseen loppusumma oli 160 751 119,76 euroa. Tilikauden tulos oli 0,00 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään omaan pääomaan.

 

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

 

Tilikauden aikana sairaalan ylläpitotoiminta on ollut vakiintunutta.

 

Vuoden 2020 alussa alkanut koronaepidemia on alentanut sairaalan vierailijamääriä, jonka vuoksi pysäköintitulot jäivät alle talousarvion. Epidemialla ei ole ollut muuta vaikutusta yhtiöön.

 

Lujatalo Oy:n 26.6.2019 vireille laittaman urakkasopimukseen liittyvän oikeudenkäynnin käsittely Länsi-uudenmaan käräjäoikeudessa jatkunee vielä vuosia.

 

Rakennushankkeen 2 vuoden takuukorjauksia on jatkettu vuoden 2020 aikana. Takuuajan vakuus on voimassa 21.3.2022 saakka ja rakennusajan vakuus 30.7.2022 saakka. 

 

Vuoden 2020 alusta alkaen Hus Kiinteistöjen Turvayksikkö on vastannut pysäköintipalveluiden järjestämisestä. Pysäköintijärjestelmä muutettiin puomittomaksi järjestelmäksi ja kohteen pysäköintivalvontaa hoitaa Espoon kaupungin pysäköinnin valvonta.

 

 

 

 

Arvio tulevasta kehityksestä

 

Yhtiön toiminta jatkuu ennallaan.

 

Talousarvio ja vastikkeet

 

Hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan perimään hoitovastiketta 3 996 759 euroa/vuosi ja rahoitusvastiketta 8 502 448 euroa/vuosi.

 

Lisäksi hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan perimään ylimääräistä hoito- ja rahoitusvastiketta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen ja menojen kattamiseen tilikaudella 2021. Hallitus esittää myös, että hallitukselle myönnetään oikeus jättää perimättä vastiketta ja valtuutetaan hallitus palauttamaan osakkaalle vastiketta tarvittaessa sekä rahastoimaan enintään lainanlyhennysten määrä.

 

Paikkajakotoimikunnan suositus

 

Espoon kaupungin paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan yhtiön hallituspaikkojen on sovittu jakautuvan seuraavasti sen kolmen (3) luottamushenkilön osalta:

 

-          1 jäsen Kok

-          1 jäsen Vihr

-          1 jäsen PerusS

 

Kokouspalkkiot

 

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 päättänyt kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden hyväksymisestä. Koska kaupungin tytäryhtiöt ovat erikokoisia ja strategisesti eri tasoisia on yhtiöt päätöksessä jaettu kolmeen ryhmään

toiminnan laajuuden perusteella. Palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin, jolloin ne tulevat tarkistettua säännöllisesti.

 

Kiinteistö Oy Espoon sairaala kuuluu ryhmään 2. Ryhmässä 2 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on enintään 4 400 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on enintään 2 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 195 euroa/kokous ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 165 euroa/kokous.

 

Espoon kaupunki esittää, että vuonna 2021 yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan vuosi- ja kokouspalkkiot edellä mainitun kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden mukaisesti.

 

Toimivalta

 

Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen toimielimiin, määrää kaupungin edustajan yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeet edustajille.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa