Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


3819/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.04.2021 § 21

 

 

§ 21

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsimetro Oy:n yhtiökokoukseen 28.4.2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Paavilainen Lauri

 

Jyrkkä Maria

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.4.2021 Tommi Nieppola tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1
kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista ja hallituksen esitystä tilikauden tuloksen käsittelyksi
 
2
kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 
3
kannattaa talousarvion ja vastikkeiden vahvistamista sekä valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään hoito- ja rahoitusvastikkeen rahastoinnin määrän ja perimään vastiketta enemmän, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen kattamiseen tilikaudella, ja tarvittaessa palauttamaan vastiketta.
 
4
esittää yhtiön hallituksen palkkioiksi
-       hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 8 800 eur
-       hallitusjäsenen vuosipalkkio 4 400 eur
-       hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 390 eur
-       hallitusjäsenen kokouspalkkio 330 eur
 
5
esittää yhtiön hallituksen jatkamaan nykyisellä kokoonpanolla
Olli Isotalo, asemansa puolesta

Ari Konttas, asemansa puolesta
Jyrki Kasvi, Vihr
Hannele Kerola, SDP
Kimmo Oila, Kok
 
Olli Isotalo valitaan hallituksen puheenjohtajaksi
 
6
kannattaa muita esityslistan mukaisia esityksiä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

Isotalo ja Konttas poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Hallintolaki 28 § 2 mom 5. kohta)

 

 

Päätös

 

Selostus Yhtiökokous

 

Länsimetro Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2021. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

 

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteisesti omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Espoon kaupungin omistusosuus on 84,4 %, Helsingin kaupungin 15,6 %.

 

Yhtiön tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen. HKL vastaa Länsimetron omistamien asemien ja radan huollosta ja ylläpidosta ja raportoi siitä Länsimetro Oy:lle.

 

Länsimetro Oy:llä on kolme tytäryhtiötä sekä yksi osakkuusyhtiö. Tytäryhtiöt ovat Koy Matinkylän bussiterminaali, Koy Matinkylän liityntäpysäköinti ja Koy Kivenlahden liityntäpysäköinti. Näiden lisäksi Länsimetro Oy omistaa osuuden Tapiolan keskuspysäköinti Oy:stä. Tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminta liittyy metroliikennettä tukevaan liityntäliikenteeseen. Kuluvan vuoden aikana Koy Jousenpuiston pysäköinti Oy:n vähemmistöomistus on myyty Espoon kaupungille, jotta yhtiön omistus voidaan keskittää kokonaisuudessaan Espoon kaupungille. Espoon kaupunki jatkaa liityntäpysäköinnin operointia laitoksessa.

 

Vuoden 2020 tilinpäätös

 

Vuoden 2020 vastikerahoitteinen toiminta toteutui pääosin budjetoitua paremmin. Etenkin hoitokulut olivat budjetoitua pienemmät.

-          Hallitus ehdottaa, että Länsimetro Oy:n tilikauden tulos -2 642 412,03 euroa kirjataan oman pääoman vähennykseksi ja että osinkoa ei makseta.

-          Vuonna 2020 Länsimetro Oy keräsi hallintovastiketta 2,1 milj. euroa ja hoitovastiketta 13,6 milj. euroa. Omistajilta perittävillä hallintovastikkeilla katetaan yhtiön hallinnon kulut, jotka muodostuvat pääosin henkilöstö- ja toimitilakuluista.

-          Vuoden 2020 liikevaihto oli 16 375 326 euroa, hoitokate -4 841 176 euroa.

-          Koronasta johtuen yhtiön mainos- ja pysäköintituotot pienenivät merkittävästi aikaisemmasta.

-          Vuoden 2020 vastikerahoitteinen toiminta toteutui pääosin budjetoitua paremmin.

-          Vuoden 2020 hallinto- ja ylläpitobudjetit olivat alijäämäisiä johtuen vuonna 2019 syntyneistä vastikerahoitusylijäämistä.

-          Hankeorganisaation vahvuus laski 7,6 henkeen tilaajaorganisaation vahvuuteen verrattuna. Vuonna 2019 suhde oli 11,2.

-          Tilaajaorganisaatiosta Länsimetro Oy:n palveluksessa oli 20 henkilöä vuoden 2020 lopussa.

 

 

Arvio tulevasta kehityksestä

 

Vuosi 2021 on tärkeä koko Matinkylä-Kivenlahti -hankkeen onnistumisen kannalta. Hankkeen rakentamisen loppuunsaattaminen on kiivaimmillaan ja rakennustyöt tulee saada 100%:sti valmiiksi ja kohdekohtaiset järjestelmät testattua. Urakoitsijavetoinen käyttöönoton A-vaihe alkaa ensin Kaitaalla, Kivenlahdessa ja Soukassa alkuvuonna 2021, joita seuraavat muut asemat. Tilaajavetoinen koko hankelaajuuden kattava käyttöönoton B-vaihe aloitetaan tämän jälkeen loppuvuonna 2021.

 

Edelleen jatkuva rakennusalan noususuhdanne altistaa hankkeen kustannusnousuriskille, joka ei ole kokonaisuudessaan yhtiön hallittavissa. Matinkylä-Kivenlahti -hankkeen merkittävimmät riskit liittyvät urakoiden

yhteensovittamiseen ja liittyvien hankkeiden aikatauluun ja onnistumiseen.

 

Vuoden 2021 aikana jatketaan käyttövaiheen investointeja, joissa parannetaan asemien käytettävyyttä, ylläpidon tietojärjestelmiä, asemien teknisiä verkkoja sekä muita yksittäisiä teknisiä järjestelmiä. Vuoden investointibudjetti on 2,1 milj. euroa.

 

Vuonna 2020 Länsimetro ja HKL kehittivät metrojärjestelmän hoidon ja ylläpidon yhteistyötä sekä operatiivista toimintaa. Ylläpidon ja hallinnoinnin kustannusten läpinäkyvyyttä ja toiminnan tehokkuuden mittarointia saatiin parannettua. Kehitystyötä jatketaan myös vuonna 2021.

 

Länsimetron tilojen kaupallisen käytön tehostamistoimenpiteitä jatketaan edelleen. Uuden sähköisen huoltokirjajärjestelmän käyttöprosessien jalkauttaminen ja kehittäminen jatkuu vuonna 2021.

 

Koronavirustilannetta seurataan edelleen yhtiössä tarkasti ja yhtiö on päivittänyt riskiarvionsa ja ohjeistanut toimintaa tartuntariskin hallitsemiseksi sekä toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Matinkylä-Kivenlahti -hankkeen urakoitsijoilta on tullut ilmoituksia aikataulu- ja kustannusvaraumista, mutta merkittäviä vaikutuksia ei ole raportoitu tai havaittu. Toimenpiteet näiden rajoittamiseksi ovat käynnissä. Yhtiön rahoitukseen ei koronalla toistaiseksi nähdä merkittävää vaikutusta.

 

Aikataulu ja kustannukset

 

Matinkylä-Kivenlahti hanke etenee kokonaisuutena hankesuunnitelman aikataulun mukaisesti. Asemien rakennusurakoiden toteutuksissa on kuitenkin viiveitä. Suunnittelutilanne on hyvä ja rakennusurakat ovat edenneet pääosin ilman suunnittelusta johtuvia tuotantoviiveitä. Viiveiden ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteena on, että Matinkylä-Kivenlahti osuus luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

 

Hanke etenee kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti. Hankkeen kustannusarvio ilman rahoituskustannuksia on 1 159 milj. euroa hintatasossa 2017/11. Tavoitehinnan muutosesitysten määrä urakoissa on odotusten mukaisesti lisääntynyt rakennustöiden edetessä ja kustannusennusteita on korjattu ylöspäin. Merkittäviä kustannusriskejä ei ole tunnistettu eikä hankesuunnitelman mukaisen tavoitteen toteutuminen kustannustenkaan osalta ole vaarassa.

 

 

Yhtiön johto ja organisaatio

 

Yhtiökokous nimeää hallituksen valinnan yhteydessä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikaudella seuraavat henkilöt:

 

Olli Isotalo (puheenjohtaja)

Jyrki Kasvi

Hannele Kerola

Kimmo Oila

Ari Konttas

 

sekä Kari Pudas (Helsingin kaupungin nimittämänä).

 

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Ville Saksi.

 

Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperusteet

 

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 päättänyt kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteista.

 

Hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteita varten yhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Länsimetro Oy kuuluu vaativuudeltaan ykkösryhmään ja sen mukaisesti palkkioiksi esitetään:

-       hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 800 eur

-       hallitusjäsenen vuosipalkkio on 4 400 eur

-       hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 390 eur

-       hallitusjäsenen kokouspalkkio on 330 eur

 

Muut vastuut

 

Länsimetro Oy:llä on edelleen vireillä kaksi sopimusriitaa liittyen Länsimetron Ruoholahti-Matinkylä vaiheen toteutukseen. Länsimetron ja YIT Suomi Oy:n (ent. Lemminkäinen) RU2 urakkaa koskeva riita-asia on vireillä Helsingin käräjäoikeudessa ja asian pääkäsittely on huhtikuussa 2021.

 

Länsimetro on mukana myös HKL:n ja Siemensin välisessä metron automatisaatiosopimusten purkua koskevassa riidassa. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa sopimuksen purkua koskevan perusteen osalta tuomion 31.3.2020, joka oli Länsimetrolle pääosin myönteinen. Oikeudenkäynnin toinen vaihe, jossa käsitellään vahingonkorvausvaatimuksia, alkaa maaliskuun 2021 alussa. Länsimetro on esittänyt huomattavia vahingonkorvausvaatimuksia Siemensille. Siemensin vahingonkorvausvaatimukset eivät kohdistu Länsimetroon.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa