Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 21.01.2021/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Anställningsannons

5856/01.01.01/2020

 

 

 

Nämnden Svenska rum 21.01.2021 § 8

 

 

§ 8

Begäran om omprövning gällande anställning av rektor i fast tjänst (arbetsnummer 3-1845-20)

 

Beredning och upplysningar:

Kujala Riina

 

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum förkastar 25.11.2020 inkommen begäran om omprövning gällande anställning av rektor i fast tjänst i Finno skola.

Grunder: Personen som med beslut av direktör för svenska bildningstjänster 12.11.2020 § 49 valts till rektor i fast tjänst fyller tjänsteförhållandets behörighetskrav. Med grund i utvärderingen som gjorts på grundval av utbildning, arbetserfarenhet och rekryteringsprocess är personen som valts lämpligast för uppgiften. Beslutet har tillkommit i rätt ordning, beslutsfattaren har inte överskridit sina befogenheter och beslutet är inte heller i övrigt lagstridigt. Enligt de grunder som specificeras i redogörelsedelen ger begäran om omprövning inte anledning att ändra beslutet.

 

 

 

 

Behandling Ärendet behandlades efter § 2.

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

 

Direktören för svenska bildningstjänster har med beslut 12.11.2020 § 49 valt rektor i fast tjänst. Skolan där tjänsten är lokaliserad då tjänsteförhållandet inleds är Finno skola. En av de sökande har gjort en begäran om omprövning 25.11.2020 vilken inkommit inom utsatt tid.

 

I begäran om omprövning framförs bland annat att den som lämnat begäran är i en jämförelse utgående från de allmänna utnämningsgrunderna i grundlagen klart mer kompetent än den till tjänsten valda personen. Begäran om omprövning finns i sin helhet som tilläggsmaterial.

 

Den som valts till uppgiften har reserverats möjlighet att avge ett uttalande på grund av begäran om omprövning. Uttalande har inte avgetts.

 

Ansökningsannons

 

Tjänsteförhållandet var offentligt lediganslaget under tiden 10.9.2020-28.9.2020.

 

Behörighetskrav föreskrivs i förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (1998/986).

 

Följande förutsättningar lyftes fram i annonsen: erfarenhet av ledarskap, förmåga att leda strategi, ekonomi och personal, kunskap i läroplans- och elevvårdsfrågor samt om olika stödformer för elevens lärande och skolgång, ett utvecklingsorienterat förhållningssätt, samarbetsförmåga, kommunikationsfärdigheter och goda kunskaper i finska.

 

I annonsen lyftes även fram att det värdesätts erfarenhet av att arbeta som rektor i en grundskola, kunskap om sjukhusundervisning och förmåga att kommunicera på engelska.

 

Inom ansökningstiden kom 6 ansökningar, som alla fyllde behörighetskraven. Till den första intervjun kallades 4 sökanden. Till den andra intervjun och till en personbedömning kallades 2 sökanden. Både den som lämnat begäran om omprövning och den valda hade kallats till den första intervjun. Den som lämnat begäran kallades inte till personbedömningen eller den andra intervjun.

 

Allmänna utnämningsgrunder enligt grundlagen

 

Enligt grundlagen 125.2 § är de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Med skicklighet avses kunskap och färdighet som inhämtats via utbildning och arbetserfarenhet. Med förmåga hänvisas allmänt till personliga egenskaper som förutsätts för ett resultatrikt arbetssätt, t.ex. medfödd begåvning, organisationsförmåga, initiativförmåga och andra motsvarande färdigheter som är nödvändiga för att sköta uppgiften. Med beprövad medborgerlig dygd avses för tjänsten betydelsefulla meriter som skaffats i allmän medborgerlig verksamhet samt oklanderligt beteende.

 

Eftersom de grundlagsenliga utnämningsgrunderna är tolkningsbara kan den juridiska giltigheten tolkas vitt. I tjänsteutövning ingår även prövningsrätt. Då utnämningsgrunderna tillämpas framgår prövningsrätten bl.a. som myndighetens rätt att definiera de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten, betona utnämningsgrunderna enligt uppgifterna samt besluta om vilken betydelse sökandenas olika förtjänster ska ges.

 

Ansökningssammanfattningar

 

Ur ansökningssammanfattningarna, som finns som tilläggsmaterial (Rekryterings slutrapport), framkommer både den valdas och ändringssökandens meriter.

 

Motiveringar för beslutet om val

 

Den som lämnat begäran har grundat sin begäran om omprövning på följande: arbetserfarenhet med fokus på ledarskap, utbildning och övrigt. Enligt den som lämnat begäran är hen mer kompetent än den till tjänsten valda personen.

 

Enligt beslutet är den valda på grundval av utbildning, erfarenhet och rekryteringsprocess lämpligast av de sökande för uppdraget. Med "lämpligast" hänvisas i beslutet till att personen som valts är lämpligast av de som uppfyller behörighetskraven då man gör en helhetsbedömning av utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper som har betydelse för skötseln av uppdraget. Beslutet om val har motiverats med tillräcklig noggrannhet.

 

Då det gäller en bedömning av ledaregenskaper konstateras att den som lämnat begäran och den valda vardera förtjänstfullt lyft fram sina ledaregenskaper i den skriftliga ansökan. Både den valda och den som lämnat begäran har erfarenhet av att arbeta som förman. Den som lämnat begäran arbetar som biträdande rektor och har en längre erfarenhet av att arbeta som förman. Den valda har en lång lärarerfarenhet.

 

Båda sökandena valdes att delta i den första intervjun. På basis av svaren i intervjun valdes den valda till följande skede i rekryteringsprocessen. Ändringssökandes svar på frågorna i intervjun var inte övertygande och i jämförelse med den valdas svar, var de klart svagare. I de sökandes svar i intervjun framkom en skillnad gällande utvecklingsorienterat förhållningssätt och kommunikationsfärdigheter, till den valdas fördel.

 

Sammanfattning

 

Beslut av direktör för svenska bildningstjänster har baserat sig på en helhetsbedömning om vem av de sökande som har bedömts att ha de bästa förutsättningarna att sköta uppgiften. Direktören för svenska bildningstjänster har haft prövningsrätt i vilken ska ges betydelse för de sökandenas olika meriter. Ur ansökningsannonsen framgår saker som förutsätts och värdesätts när de sökandenas meriter har jämförts.

 

På basen av en helhetsbedömning har det ansetts att den som valts till uppgiften har de bästa förutsättningarna att framgångsrikt sköta uppgiften. Beslutet är inte lagstridigt. Begäran om omprövning ska således förkastas.

 

 

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa