Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 21.01.2021/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5622/00.01.01/2020

 

 

 

Nämnden Svenska rum 21.01.2021 § 7

 

 

§ 7

Ändringar i delegeringsbeslut för tjänsteinnehavare inom resultatenheten Svenska bildningstjänster och bildningssektorns stab fr.o.m. 22.1.2021

 

Beredning och upplysningar:

Kujala Riina

Westerlund Mia

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum ändrar beslutanderätten för tjänstemän i resultatenheten Svenska bildningstjänster och bildningssektorns stab enligt bilagan. Ändringarna träder i kraft 22.1.2021.

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Servicesedeln inom småbarnspedagogik

 

Inom småbarnspedagogiken införs en servicesedel för privat småbarnspedagogik 1.8.2021. Därför måste befogenhet att besluta om godkännande av serviceproducenter inom servicesedelssystemet införas i delegeringsbeslutet (Del A 2 § punkt 6). För varje daghem fattas ett separat beslut om godkännande. Dessutom bestäms om befogenheten att bevilja klienterna rätt att använda servicesedel (Del A 6 § punkt 10), besluta om servicesedelns värde per barn och höjning av värdet per barn samt besluta om återkrav av värdet på en servicesedel som betalats utan grund och om jämkning av återkrav (Del B 1 § punkt 2, 2 § punkt 2 och 3, 3 § punkt 2).

 

Del A 6 § 8 punkt

 

Det föreslås att Del A 6 § punkt 8 uteslutas för begränsningen som avses i punkten inte längre finns på grund av ändring av lagen om småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2020. (Del A 6 § punkt 8: Sakkunnig inom förvaltning och ledare inom småbarnspedagogik som direktören för Svenska bildningstjänster utsett beslutar om barnets rätt till mer omfattande småbarnspedagogik än 20 timmar i veckan och lagstadgad vårdpenning och vårdtillägg för de barns del som får stöd för privat vård och enligt lagen om småbarnspedagogik har rätt till småbarnspedagogik högst 20 timmar i veckan.)

 

Servicehandledare inom småbarnspedagogik

 

För närvarande ansvarar tre ledare inom småbarnspedagogik och en sakkunnig inom förvaltning för barninvalet och servicehandning inom småbarnspedagogik inom Svenska bildningstjänster. En vakans som ledare inom småbarnspedagogik har ändrats till servicehandledare inom småbarnspedagogik. Servicehandledare inom småbarnspedagogik kommer att tillsammans med sakkunnig inom förvaltning att ansvara för barninvalet i sin helhet. Servicehandledares beslutanderätt läggs till i Del A 6 § i delegeringsbeslutet.

 

Det föreslås att beslutanderätt om placering av elever i annan förskola än närskolan inom staden i enlighet med 28 § i lagen om grundläggande utbildning och om att anta en förskoleelev från en annan kommun till en förskola i Esbo i enlighet med 28 § i lagen om grundläggande utbildning flyttas från förvaltningschefen till sakkunnig inom förvaltning, servicehandledare inom småbarnspedagogik och ledare inom småbarnspedagogik som direktören för Svenska bildningstjänster utsett. Avsikten är att servicehandledare inom småbarnspedagogik kommer att ta hand om de här uppgifterna.

 

Undervisningschefens beslutanderätt

 

Det föreslås att beslutanderätt om placering av elev i sjukhusundervisning flyttas från rektor som ansvarar för sjukhusundervisning till undervisningschefen (Del A 3 § punkt 17).

 

Det föreslås att delegeringsbeslut kompletteras med att undervisningschef har rätt att besluta om särskilt stöd för elever i påbyggnadsundervisning enligt 17 § i lagen om grundläggande utbildning (Del A 3 § punkt 1).

 

Undervisningschefen beslutar i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning och 29 § i gymnasielagen om elevens särskilda undervisningsarrangemang och avvikande studiearrangemang (Del A 3 § punkt 10). Rektor/skolföreståndare i grundskola och gymnasium har haft rätt att besluta i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning och 29 § i gymnasielagen om elevens särskilda undervisningsarrangemang om det handlar om tillfälliga arrangemang och beslut inte fattats i samband med beslut om särskilt stöd. Det föreslås att bara undervisningschefen har rätt att besluta om särskilda undervisningsarrangemang och avvikande studiearrangemang och på grund av denna förändring uteslutas Del A 8 § punkt 13 om rektors/skolföreståndares beslutanderätt i beslutet om delegering.

 

Beslutanderätt om byte av en enskild skoldag till en ledig dag och om att jobba in skoldagen på en lördag

 

Det föreslås att delegeringsbeslut kompletteras med att direktören för Svenska bildningstjänster har rätt att besluta på framställning av en grundskola eller gymnasiet om byte av en enskild skoldag till en ledig dag och om att jobba in skoldagen på en lördag (Del A 1 § 7 punkt).

 

Utöver detta föreslås att enstaka tekniska justeringar och korrigeringar görs.

 

Ändringarna har märkts ut i tilläggsmaterial.

 

Beslutshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa