Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 21.01.2021/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

280/12.01.03/2021

 

 

 

Nämnden Svenska rum 21.01.2021 § 5

 

 

§ 5

Anordnandet av smågruppsundervisning i årskurserna 7-9 på svenska i Esbo

 

Beredning och upplysningar:

Saloranta-Eriksson Outi

Lostedt Marika
Westerlund Mia

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum beslutar att smågruppsundervisning i årskurserna 7-9 anordnas i fyra grupper i Lagstads skola och i en grupp i Finno skola från och med 1.8.2021.

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

 

Redogörelse 

Enligt lagen om grundläggande utbildning har den som deltar i undervisning rätt att få tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår. Stöd för lärande och skolgång anordnas på tre nivåer: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Särskilt stöd innefattar specialundervisning och annat stöd som eleven behöver och har rätt till enligt lagen om grundläggande utbildning. Stödet kan ordnas i samband med den övriga undervisningen eller delvis eller helt i specialklass eller på något annat lämpligt ställe (lag om grundläggande utbildning 628/1998, 17§). Enlig förordning om den grundläggande utbildningen (852/1998, 2§, 2 mom.) får undervisningsgruppen i en sådan specialklass omfatta högst 10 elever.

 

Inom den grundläggande utbildningen i Esbo kallas undervisning som ges i specialklass för smågruppsundervisning. Smågruppsundervisning anordnas i årskurserna 1-6 i Finno skola. I årskurserna 7-9 anordnas smågruppsundervisning i tre grupper i Lagstads skola, i en grupp i Finno skola och i en grupp i Mattlidens skola. I läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo har definierats att smågruppsundervisning (specialklass) kan anordnas för elever, vars utmaningar i lärande och skolgång är sådana att undervisning i en liten grupp med specialklasslärare är ändamålsenlig. Eleven som placeras i smågrupp kan delta i undervisning i en stor grupp till de delar eleven har förutsättningar att klara av det. Behovet av smågruppsundervisning bedöms i en pedagogisk utredning. Beslut om placering i smågrupp (dvs. beslut om elevens huvudsakliga undervisningsgrupp) fattas i beslut om särskilt stöd.

 

Andelen elever med behov av stöd har ökat och stödbehoven hos eleverna har blivit mer mångfacetterade. Andelen elever med beslut om särskilt stöd och placering i smågruppsundervisning har ökat. Bland annat på grund av detta tillsattes en arbetsgrupp inom Svenska bildningstjänster för läsåret 2019-2020 för att utvärdera nuläget kring hur stöd för lärande och skolgång anordnas inom den grundläggande utbildningen och framställa förslag till hur strukturerna för stöd för lärande och skolgång kan utvecklas för att svara mot behov idag och i framtiden. Som en del av arbetsgruppens arbete granskades strukturerna för anordnandet av allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

 

Smågruppsundervisningen i åk 7-9 i Mattlidens skola har anordnats delvis på annat sätt än i Lagstad och Finno skola. I Mattlidens skola har eleverna till en större andel varit integrerade i undervisningsgrupper i den allmänna undervisningen. I och med att undervisningsgruppen kan bestå av elever på olika årskurser i åk 7-9 har det varit svårt att praktiskt anordna undervisningen så att eleverna huvudsakligen skulle ha fått ta del av undervisningen i smågruppen. Eleverna i åk 7-9 har undervisning ca. 30 h/vecka medan specialklasslärarens undervisningsskyldighet är 22 timmar, vilket även inverkar på hur smågruppsundervisningen i åk 7-9 anordnas.  I Lagstads skola, där grupperna är tre till antalet, har man kunnat anordna undervisningen i smågrupperna i större utsträckning årskursvis och elevernas undervisning har huvudsakligen i smågrupp. I Finno skola består smågruppen i åk 7-9 även av elever i olika årskurser, men undervisningen ordnas så gott som helt och hållet i smågruppen pga. elevernas mer individualiserade och omfattande behov av stöd.

 

Som en åtgärd för att bättre kunna tillgodose elevers behov av stöd anses det ändamålsenligt att smågruppsundervisningen i åk 7-9 i Mattlidens skola flyttas till Lagstads skola. Genom detta garanteras rätten till smågruppsundervisning för de elever som är i behov av att huvudsakligen få undervisning i mindre grupp av en specialklasslärare. Med fyra smågrupper i Lagstads skola möjliggörs mer flexibla gruppindelningar i smågrupperna i enlighet med årskurs och elevernas behov av stöd. Utvecklingen av smågruppsundervisningen har också bättre förutsättningar då specialklasslärarna kan bilda ett team och få kollegialt stöd av varandra. För närvarande har sex (6) elever i årskurs 9 plats i undervisningen i Mattlidens smågrupp. Flytten av smågruppsundervisningen från Mattlidens skola till Lagstads skola inverkar således inte på gruppens elever.

 

De till ärendet hörande förvaltningsprocesser gällande personal förverkligas enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa