Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 21.01.2021/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

86/12.01.00/2021

 

 

 

Nämnden Svenska rum 21.01.2021 § 4

 

 

§ 4

Anordnande av eftermiddagsverksamhet 2021-2022

 

Beredning och upplysningar:

Wendell Kasper

Stolt-Haglund Ida
Loisa-Turunen Miia
Nurmi Juha
Grönroos Elina

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Bildningsdirektör Rinta-aho Harri

 

Nämnden Svenska rum

1. Beslutar att avtalen med de serviceproducenter som får understöd för anordnande av eftermiddagsverksamhet kan fortsätta till slutet av läsåret 2021-2022 med nuvarande avtalsvillkor. Serviceproducenterna tillfrågas om de önskar fortsätta i de nuvarande skolorna under läsåret 2021-2022. Ifall serviceproducenten inte vill fortsätta, kan verksamheten i den ifrågavarande enheten ordnas antingen som stadens egen verksamhet eller en ny, lämplig serviceproducent sökas för enheten.

2. Antecknar för kännedom att eftermiddagsverksamheten under läsåret 2021-2022 anordnas som stadens egen verksamhet i de skolor som nämns i redogörelsen

 

 

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Enligt kapitel 8 a i lagen om grundläggande utbildning kan kommunen anordna och skaffa eftermiddagsverksamhet. Om kommunen anordnar eller skaffar morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt denna lag, ska verksamheten erbjudas eleverna i årskurs ett och två i alla skolor i kommunen samt i fråga om övriga årskurser de elever som avses i 17 § 1 mom. i den omfattning kommunen beslutar.

 

Kommunen kan ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet själv eller i samråd med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av någon annan offentlig eller privat serviceproducent. Den kan också skaffa tjänsterna genom att betala serviceproducenten understöd för ändamålet.

Nämnden Svenska rum har 14.12.2017 godkänt och 15.2.2018 delvis ändrat sätt att ordna eftermiddagsverksamhet samt grunderna för val av serviceproducenter. De har varit i kraft fr.o.m. 1.8.2018 och i dem har bestämts grunderna för egen verksamhet, understödd verksamhet, och för verksamhet ordnad som köptjänst.

 

Fullmäktige har 19.10.2020 § 144 godkänt produktivitets- och anpassningsprogrammet Ett ekonomiskt hållbart Esbo (TAKE). Enligt programmets riktlinjer ska stadens tjänster ordnas och produceras på det sätt som ur ett helhetsperspektiv är ekonomiskt vettigast. Då det ur ett helhetsperspektiv är ekonomiskt förmånligare kan en tjänst ordnas som egen verksamhet. Tjänster kan ordnas som köptjänst eller partnerskap om resultatenhetens egen verksamhet är dyrare eller mer ineffektiv än tjänster som kan köpas av en utomstående producent. 

 

Mot bakgrund av ovan nämnda linjedragningar är det ändamålsenligt att även för eftermiddagsverksamheten göra en omfattande granskning av de olika sätten att ordna verksamheten. Detta förutsätter en noggrann kartläggning av nuläget samt beredning och planering av verksamheten i framtiden, vilket bör genomföras som ett samarbete mellan enheten för den finskspråkiga utbildningen, Svenska bildningstjänster och upphandlingsenheten.

 

Beredningen kan påbörjas under våren 2021, så att kriterierna för anordnande av eftermiddagsverksamhet kan föras till nämnderna under hösten 2021. Då kan de åtgärder som krävs efter att nämnderna tagit beslut om verksamhetsformerna vidtas under våren 2022 och de nya kriterierna och sätten att ordna verksamheten träda i kraft från och med början av läsåret 2022-2023. 

 

Enheten för finskspråkig utbildning har upphandlat eftermiddagsverksamheten som köptjänst i 10 skolor. Dessa skolor är:

 

- Espoo International School

- Karamzinin koulu

- Kilon koulu

- Matinlahden koulu

- Rastaalan koulu

- Ruusutorpan koulu

- Saunalahden koulu

- Soukan koulu

- Tiistilän koulu

- Vanttilan koulu

 

De nuvarande avtalen går ut i slutet av läsåret 2020-2021. Avtalen kan förlängas med en option på ett år. Detta förutsätter att serviceproducenternas villighet att fortsätta med eftermiddagsverksamheten utreds i god tid genast i början av år 2021.

 

Enheten för finskspråkig utbildning ordnar eftermiddagsverksamheten som egen verksamhet i följande skolor:

 

- Auroran koulu

- Karhusuon koulu

- Kirstin koulu

- Koulumäen koulu

- Lahnuksen koulu

- Nuuksion koulu

- Pakankylän koulu

- Saunalahden koulu

- Toppelundin koulu

- Tuomarilan koulu

 

Svenska bildningstjänster ordnar eftermiddagsverksamheten som egen verksamhet i fyra skolor:

 

- Finno skola

- Karamalmens skola

- Storängens skola

- Vindängens skola

 

Det är ändamålsenligt att fortsätta med den egna verksamheten även under läsåret 2021-2022. I de övriga skolorna (41 finskspråkiga skolor och 7 svenskspråkiga skolor) ordnas eftermiddagsverksamheten som understödd verksamhet. Serviceproducenter som får understöd från staden är på den finska sidan 19, och på den svenskspråkiga sidan 3 stycken. Besluten och avtalen har gjorts så att de upphör vid utgången av läsåret 2020-2021.

 

Enligt de kriterier för val av serviceproducent för eftermiddagsverksamhet inom grundläggande utbildning som nämnderna godkänt, ska kungörelsen publiceras och serviceproducenterna göra sina skriftliga ansökningar med bilagor inom den utsatta tiden. Då man beaktar riktlinjerna för TAKE och en helhetsgranskning av eftermiddagsverksamheten samt den tid och arbetsmängd som krävs för beredning av de nya principerna, är det motiverat att de nya beslut och avtal som berör understöden görs endast för ett läsår. Detta är en kort tid då man beaktar det förvaltningsmässiga arbetet som förutsätts både för serviceproducenterna och staden. Det är därför ändamålsenligt att avtalen med de serviceproducenter som får understöd för anordnande av eftermiddagsverksamhet kan fortsätta till slutet av läsåret 2021-2022 med nuvarande avtalsvillkor, då alla aktörer i så fall har möjlighet att inleda verksamheten utgående från samma, förnyade grunder hösten 2022. Detta förutsätter att nämnderna godkänner förfarandet i enlighet med beslutsförslaget och att serviceproducenterna är villiga att fortsätta i de nuvarande skolorna. Dessutom bör det för valet av serviceproducent och fortsättningen av gjorda avtal fattas ett tjänstemannabeslut för vilket man kan söka om ändring. Ifall serviceproducenten inte vill fortsätta, kan skolans eftermiddagsverksamhet anordnas antingen som egen verksamhet eller genom att det till den skolan söks en ny serviceproducent. Detta övervägande görs i varje fall skilt för sig.

Motsvarande ärende behandlas i finska utbildnings- och dagvårdsnämnden 20.1.2021.

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa