Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 21.01.2021/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6749/12.00.00/2020

 

 

 

Nämnden Svenska rum 21.01.2021 § 3

 

 

§ 3

Esbo stads utlåtande gällande statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

 

Beredning och upplysningar:

Latva-Äijö Annika

Toivonen Kaisu M  SUKO
Salonen Ilpo
Saloranta-Eriksson Outi
Mattila Virpi
Erma Tapio

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Bildningsdirektör Rinta-aho Harri

 

Nämnden Svenska rum föreslår stadsstyrelsen att ett utlåtande enligt bilagan skickas till undervisnings- och kulturministeriet som svar på utkastet till statsrådets utbildningspolitiska redogörelse (begäran om utlåtande VN/1972/2020).

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

 Undervisnings- och kulturministeriet har bett Esbo stad om ett utlåtande om utkastet till statsrådets utbildningspolitiska redogörelse (begäran om utlåtande VN/1972/2020). Ministeriet har bett att utlåtandet ska lämnas till undervisnings- och kulturministeriet senast 22.1.2021. Esbo bad dock om tid fram till 2.2.

 

Esbo stads utlåtande behandlas i utbildnings- och dagvårdsnämnden 20.1.2021, i nämnden Svenska rum 21.1.2021 och i stadsstyrelsen 1.2.2021.

 

I den utbildningspolitiska redogörelse som beretts skapas en bild av nuläget inom utbildning och forskning och av målbilden samt dras riktlinjer för de åtgärder som behövs för att nå målen. År 2040 har Finland en stark bildningsgrund som bygger på högklassig och effektfull fostran, utbildning, forskning och kultur. Alla har rätt att lära sig och växa och få det stöd och den handledning de behöver. Utkastet till redogörelse har skickats på omfattande remissrunda. Avsikten är att riksdagen ska föreläggas redogörelsen våren 2021.

 

Esbo stads utlåtande har gjorts i samarbete mellan resultatenheten för finsk utbildning, finsk småbarnspedagogik och resultatenheten Svenska bildningstjänster. Också andra enheter inom bildningssektorn har hörts under arbetet.

 

Utlåtandets centrala innehåll:

 

Esbo stad konstaterar att redogörelsen är gjord på ett omfattande sätt och granskar på ett gott sätt framtiden stora utbildningspolitiska utmaningar. I redogörelsens utgångspunkter behandlas omfattande de ändringar i omvärlden som på ett avgörande sätt kommer att inverka på utbildningsbranschen och hela det omgivande samhället. Redogörelsen tar inte upp efterverkningar av coronapandemin.

 

Redogörelsen tar starkt ställning för jämlikhet inom utbildningen. Esbo för dock fram att resurserna för att säkerställa en högklassig småbarnspedagogik och utbildning som utvecklas kontinuerligt måste tryggas. Polariseringsutvecklingen måste stoppas och undervisningen ska svara på barnens och de ungas individuella behov ännu effektivare än hittills.

Barnens och de ungas psykosociala välbefinnande bör tryggas. Elevvården ska stärkas ytterligare, samtidigt som de behov som elever i behov av särskilt stöd har ska mötas ännu effektivare än hittills. Det här förutsätter ett fungerande mångprofessionellt samarbete där experter från andra branscher arbetar sida vid sida med proffs från utbildningsbranschen.

Det måste skapas separata stegmärken för utvecklingen av svenska utbildningsstigar och för att trygga tillgången på svenskspråkig personal, så att svenskspråkiga elever kan erbjudas jämlika möjligheter till livslångt lärande.

 

Utbildningsgrupperna i Esbo och i huvudstadsregionens städer har en anmärkningsvärt hög andel barn och unga med invandrarbakgrund, vilket innebär att den utbildningspolitiska redogörelsen inte kan förbise invandrarna utan konkreta åtgärdsförslag. Personer med invandrarbakgrund behöver riktade åtgärder på alla utbildningsstadier och i övergångsskeden. Samtidigt måste man säkerställa att det inte inom utbildningssystemet skapas utbildningsstigar för invandrare som är helt åtskilda från den övriga befolkningen. Den språkliga och kulturella mångfalden bör identifieras ännu starkare än hittills till exempel i lärarkårens bakgrund.

 

Det är bra att studerande kan röra sig allt smidigare mellan gymnasie- och yrkesutbildning. Det är dock viktigt att hålla isär dessa två utbildningsformer, eftersom det är ett sätt att stöda utbudet av olika slags utbildningsformer. Studentexamen på engelska förstärker för sin del Finlands internationalitet.

 

Esbo stad anser det vara viktigt att man inleder en helhetsreform av lagstiftningen, som omfattar småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen. Målet är en enhetligt koordinerad helhet som stöder en sammanhängande lärstig och framhäver varje utbildningsstadiums roll inom detta kontinuum.

 

Esbo stad konstaterar att inlärning bör ses som ett kontinuum från småbarnspedagogik ända fram till högskoleutbildning. Småbarnspedagogikens vikt och den betydelse tidiga inlärningserfarenheter har bör framhävas starkare än i nuläget. Övergångsskedet mellan förskolan och den grundläggande utbildningen bör stödas mer än hittills.

 

En lösning på personalbristen bland lärarna inom småbarnspedagogiken måste föras fram synligare i redogörelsen. Orsakerna bakom lärarbristen är många och de kan inte åtgärdas enbart genom en ökning av antalet studieplatser för blivande lärare. Också på övriga utbildningsnivåer bör man säkerställa tillgången till arbetskraft.

 

Information om utkastet ministeriets webbplats.

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa