Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 19.01.2021/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

5720/11.01.03/2020

 

 

 

Ympäristölautakunta 19.01.2021 § 7

 

 

§ 7

Espoon ympäristönsuojeluviranomaisen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien asiaa: Espoon Golfseura ry:n veden ottaminen Espoon Gumbölenjoesta golfkenttäalueen kasteluun (00767/20/5208)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Olsen Saara

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

 

Ympäristölautakunta antaa asiassa seuraavan vastineen:

Lupamääräys 1
Ympäristölautakunta yhtyy kalatalousviranomaisen ja Uudenmaan ELY-keskuksen antamiin lausuntoihin, joissa todetaan, ettei Aluehallintoviraston päätös vedenoton tuplaamisesta ole perustunut tietoihin Gumbölenjoelle määritellystä ekologisesti kestävästä vähimmäisvirtaamasta. Siten Ympäristölautakunta hyväksyy hakijan ehdotuksen pitää otettavan veden enimmäismäärä 50 000 m3:ssä. Ympäristölautakunta puoltaa lisäksi Espoon ympäristönsuojeluyhdistyksen vaatimaa tarkennusta kirjata vedenottomäärä 9 l/s hetkelliseksi maksimivirtaamaksi ja hakijan vastaehdotusta luopua pumppukapasiteetin tuplaamisesta.

Lupamääräys 2
Espoon ympäristöyhdistys on vaatinut lupamääräyksen 2 muuttamista siten, että Espoon Golfseura ry velvoitetaan vastaamaan virtaaman mittauksesta. Ympäristölautakunta pitää nykyisessä luvassa määrättyä automaattisella pysäytyksellä varustettua vedenottolaitteistoa riittävänä Gumbölenjoen virtaaman huomioimiseen. Lupamääräykset 5 ja 6 edellyttävät vielä erikseen vesistötarkkailua sekä kalataloudellista tarkkailua, mitkä osaltaan varmistavat Gumbölenjoen tilan seuraamisen jatkossa.

Lupamääräys 3
Espoon ympäristölautakunta puoltaa Espoon ympäristöyhdistys ry:n valitusta lisätä lupamääräykseen numero 3 velvoite kastelu- ja varastointialtaiden rakentamiseen. Nyt lupamääräyksessä ei velvoiteta hakijaa riittävän selkeästi konkreettisiin toimiin turvallisemman kasteluveden varmistamiseksi alivirtaama-aikaan. Velvoittamalla hakija rakentamaan kasteluvesialtaat, vähennetään merkittävästi riskiä haitallisten virtaamaolosuhteiden ja siten heikentyneiden ympäristöolosuhteiden syntymiseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 19.5.2020 nro 189/2020 (dnro ESAVI/12203/2018) Espoon Golfseura ry:lle luvan veden ottamiseen Gumbölenjoesta golfkenttäalueen kasteluun. Lisäksi aluehallintovirasto on myöntänyt Espoon Golfseura ry:lle käyttöoikeuden vedenjohtamiseen tarvittavan ottoputken pitämiseen Gumbölenjoessa yhteisellä vesialueella 49-416-876. Aluehallintoviraston päätöksestä valittivat Espoon ympäristönsuojeluviranomainen sekä Espoon ympäristöyhdistys.

 

Aluehallintoviraston lupamääräyksen 1 mukaan "Gumbölenjoesta saa ottaa vettä golfkentän kasteluun ajalla 1.5.-30.9., kun joen virtaama Dämmanin

vesilaitoksen kohdalla olevalla mittapadolla on suurempi kuin 35 l/s.

Virtaaman ollessa mittapadolla alle 70 l/s tulee enimmäisvedenottomäärän olla enintään 9 l/s. Virtaaman ollessa mittapadolla 70 l/s tai suurempi tulee enimmäisvedenottomäärän olla enintään 18 l/s. Vedenottomäärän tulee olla enintään 100 000 m3 kastelukauden aikana." Lupamääräyksen 2 mukaan "vedenottolaitteisto on varustettava automaattisella pysäytyksellä, joka katkaisee vedenoton, kun Gumbölenjoen virtaama mittapadolla pienenee määrältään 35 l/s." Lupamääräyksen 3 mukaan "kasteluvesialtaat tulee mitoittaa ja niitä tulee käyttää siten, että vedenotto alimpien virtaamien

aikana on mahdollisimman vähäistä."

 

Espoon ympäristölautakunta valitti Vaasan hallinto-oikeuteen Aluehallintoviraston päätöksestä 19.5.2020 nro 189/2020. Espoon ympäristölautakunta vaati valituksessaan Vaasan hallinto-oikeutta kumoamaan lupamääräyksen 1 vesilain luvan myöntämisperusteiden ja lain tavoitteiden vastaisena ja palauttamaan asian aluehallintovirastoon uudelleen käsiteltäväksi, tai muuttamaan lupamääräystä 1 siten, että kastelukauden aikaisen vedenottomäärän tulee olla enintään 50 000 m3. Ympäristölautakunta on katsonut, ettei päätöstä ole tehty riittävillä tiedoilla ja lupamääräyksessä sallittu vedenottomäärä, 100 000 m3 / kastelukausi, vaarantaa Gumbölenjoen kalakannan.

 

Espoon ympäristöyhdistys ry on vaatinut päätöksen kumoamista ja

asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi. Toissijaisesti on vaadittu

lupamääräyksen 1 muuttamista siten, että kastelukauden aikainen

suurin sallittu vedenottomäärä saa olla enintään 30 000 m3, ja

tarkentamaan, että vedenottomäärä 9 l/s tarkoittaa hetkellistä

maksimimäärää; lupamääräyksen 2 muuttamista siten, että Espoon Golfseura ry velvoitetaan vastaamaan virtaaman mittauksesta ja lisäämään

lupamääräys, jossa Espoon Golfseura ry velvoitetaan rakentamaan

altaat kasteluveden varastointia varten, jotta kasteluvettä ei alivirtaama-aikana tarvitse ottaa joesta. Myös Espoon ympäristöyhdistys perusteli

vaatimuksiaan luontoon ja kalastoon kohdistuvalla haitalla ja, että aluehallintoviraston päätös on tehty puutteellisin tiedoin.

 

Vaasan hallinto-oikeus on varannut Espoon ympäristölautakunnalle tilaisuuden vastineen antamiseen 4.12.2020 päivätyllä kirjeellä Espoon ympäristöyhdistyksen valituksen johdosta. Samalla on varattu tilaisuus antaa vastaselitys asiassa annettujen vastineiden ja lausunnon johdosta.

 

Vastineen määräajaksi on annettu 15.1.2021. Vastineen antamiseen on saatu lisäaikaa 25.1.2021 saakka.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa