Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 19.11.2020/Pykälä 2245937/10.03.02/2020

 

 

 

 

 

 

§ 224

Uudisrakennuslupa 2020 1713 Valkamanpelto 4

 

Päätöspäivämäärä

19.11.2020

Päätös annetaan julkipanon jälkeen

 25.11.2020 

Rakennuspaikka

49-44-149-1

Valkamanpelto 4

KAUKLAHTI

02780 ESPOO

Pinta-ala 7416.0

 

 

Kaava 

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

AP Asuinpientalojen korttelialue, II, e = 0,35 + 10 %

Kaavanmukainen rakennusoikeus

2595.5 k-m2

Valmiiden rakennusten kerrosala

0.0 k-m2

Hakija

Asunto Oy Espoon Tiimalasi c/o YIT Suomi Oy
PL 36
00621 HELSINKI

 

Toimenpide

Viisi rivitaloa (1-5), piharakennus (6), kaksi autokatosta (7 ja 8) sekä kahdeksan erillistä pihavarastoa (9-16)

Pääsuunnittelija:    Ollikainen Ahto arkkitehti
Uusi rakennus

Luvan rakennus

Pysyvä rakennustunnus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

Kerrosten lukumäärä

1

103885010B

569.0

569.0

1920.0

2

2

103885011C

655.0

655.0

2450.0

2

3

103885012D

482.0

482.0

1625.0

2

4

103885013E

469.0

469.0

1517.0

2

5

103885014F

570.0

570.0

1842.0

2

6

103885015H

328.0

164.0

525.0

1

7

103885016J

10.0

10.0

29.0

1

8

103885017K

10.0

10.0

29.0

1

9

103885018L

10.0

10.0

29.0

1

10

103885019M

10.0

10.0

29.0

1

11

103885020N

10.0

10.0

29.0

1

12

103885021P

10.0

10.0

29.0

1

13

103885022R

132.0

0.0

354.0

1

14

103885023S

107.0

0.0

260.0

1

15

103885444B

10.0

10.0

29.0

1

16

103885445C

10.0

10.0

29.0

1Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokka: Vaativa

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P3

 

Lausunnot

Kaupunkimittausyksikkö

21.10.2020

Puoltava

Naapurien kuuleminen 2 kpl

05.11.2020

Mahdollistava

Hakemuksen liitteet

Pääpiirustukset 31 kpl

Kaupparekisteriote

Hallintaoikeusselvitys

Valtakirja

Naapurien kuuleminen 2 kpl

Katukorkeusilmoitus

HSY:n liitoskohtalausunto

Kerrosalalaskelma ja -kaavio

Pohjatutkimus

Energiaselvitys ja -todistus liitteineen, 6 kpl

TEK-lomakkeet 11 kpl

Paloturvallisuuden perustietolomake

Kosteudenhallintaselvitys

Meluselvitys

Selvitys ulkovaipan ääneneristävyydetä

Hulevesisuunnitelma

Pihasuunnitelma

Väestönsuojapiirustus- ja ilmoitus

Selvitys varastojen lattiakorkeuksista

Hankeselostus

Sijaintikartta

Perspektiivinäkymiä

Värilliset aluejulkisivut

Aluevisualisoinnit

Lisäselvitykset ja poikkeukset

LUPAHAKEMUS
Haetaan lupaa viiden kaksikerroksisen rivitalon, yhden piharakennuksen, kahden erillisen autokatosrakennuksen ja kahdeksan erillisen pihavaraston rakentamiseen. Tontille rakennetaan yhteensä 24 asuntoa.

ASEMAKAAVA
Hanke sijaitsee asuinpientalojen korttelialueella AP. Suurin sallittu kerrosluku tontilla on II. Valhallanpellon puolella tontin länsi- ja eteläreunoilla rakennukset on rakennettava rakennusalan rajaan kiinni ja niiden harjan tulee olla rakennusalan rajan suuntainen. Lisäksi asemakaavassa on määräyksiä mm. liikennemelun torjumiseksi.

Alueelle on laadittu rakentamistapaohje Hansavalkaman asemakaava-alue.

RAKENNUSHANKE
Rakennetaan viisi rivitaloa, joista taloissa A, B ja C on toisiinsa katettujen terassien välityksellä kytkeytyviä kahden tai kolmen asunnon osia ja taloissa D ja E kaikki asunnot ovat kiinni toisissaan. Talot A, B ja C sijoittuvat tontin länsi- ja eteläreunoille ja suojaavat meluesteiden kanssa yhtenäisenä kokonaisuutena korttelin piha-alueita liikennemelulta. Lisäksi tontille rakennetaan piharakennus, johon on sijoitettu väestönsuoja, tekniset tilat, talovarasto ja asuntokohtaiset irtaimistovarastot. Tontille rakennetaan neljä autokatosta, joista kaksi on kytketty piharakennuksen osaksi, kolmanteen on yhdistetty jätekatos ja neljännessä on vain autopaikkoja.

Hankkeen rakennukset mukailevat viereisten kortteleiden kaksikerroksisten pienkerrostalojen rakennustapaa mm. kattomuotojen, materiaalien ja rakennustapaohjeiden mukaisen värityksen osalta. Viereisiä kortteleita pienijakoisemmalla massoittelulla on taloissa A, B ja C pyritty luomaan aluejulkisivuun vaihtelevuutta ja kortteliin omaa identiteettiä. Hanke toteutetaan pääosin rakentamistapaohjeen mukaisesti: julkisivut ovat puuverhottuja ja niissä on käytetty pääväreinä vahvoja värisävyjä, okraa ja ruskeaa. Asuinrakennuksissa on grafiitinharmaa harjakatto, jonka materiaali on betonitiili ja kaltevuus 1:4. Lisäksi kaikilla asunnoilla on asuntopiha ja oma pihavarasto.

RAKENNUSOIKEUS
Tontin rakennusoikeus tehokkuusluvulla 0,35 on 2596 kem2. Lisäksi saadaan rakentaa varasto-, huolto-, talous- ja yhteistiloja enintään 10 % sallitusta rakennusoikeudesta, eli 260 kem2.

Hankkeen kokonaiskerrosala on 2989 kem2, josta 2596 kem2 muodostuu varsinaisesta pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeudesta, 259 kem2 varasto- ja talousrakennuksille tarkoitetusta lisärakennusoikeudesta ja 134 kem2 MRL 115 § 3 momentin mukaisesta 250 mm paksun ulkoseinärakenteen ylittävästä osuudesta ja taloteknisten järjestelmien edellyttämien hormien sekä yleisiin tiloihin avautuvien teknisten tilojen rakentamiseen tarvittavan pinta-alan osuudesta. Lisärakennusoikeutta käytetään asuntokohtaisiin pihavarastoihin ja piharakennuksen tiloihin.

VÄHÄISET POIKKEAMISET
Asemakaavan mukaan melulta suojaavien rakennelmien tulee olla avattavia ja pääosin kirkasta väritöntä lasia. Korttelin länsi- ja eteläreunoille sijoittuvien terassien melulta suojaavat lasiset ulkosivut toteutetaan kuitenkin asemakaavasta poiketen kiinteinä, koska käyntiyhteys terassilta tontin ulkopuolelle ei ole tarpeellinen ja melusuojaus on tehokkaammin toteutettavissa kiinteillä lasitusrakenteilla. Lisäksi osa asuntokohtaisista pihavarastoista rakennetaan enintään 200 mm asemakaavan vaatiman alimman lattiatason +4.0 m alapuolelle. Ratkaisua perustellaan kokonaissuunnitelman toimivuudella ja mm. sillä, että varastot ovat kylmiä ja pieniä, sokkeli on nostettu 300 mm lattiaa ylemmäksi eikä niissä säilytetä kosteudelle herkkää tavaraa.

Poikkeamia asemakaavasta voidaan pitää vähäisinä.

AUTOPAIKAT JA VÄESTÖNSUOJA
Autopaikkoja on asemakaavan mukaan rakennettava 1 ap / 85 kem2 asuinkerrosalaa kohti, eli yhteensä 31 ap. Tontille rakennetaan kaavan vaatimat 31 autopaikkaa, joista kaksi on osoitettu liikuntaesteisille. Autopaikoista kaksi on avopaikkoja ja 29 kpl on sijoitettu autokatoksiin. Jokaiselle asunnolle on osoitettu asemakaavan mukaisesti vähintään yksi autopaikka katoksesta.

Tontin piharakennukseen rakennetaan S1-luokan väestönsuoja 69 henkilölle. Normaaliaikana väestönsuoja toimii irtaimistovarastona.

MUUT SELVITYKSET
Hankkeesta on tehty meluselvitys ja selvitys rakennuksen ulkovaipan ääneneristyksestä. Asemakaavassa on määräyksiä Kehä III:n ja Kauklahdenväylän puoleisten länsi- ja eteläjulkisivujen ulkovaipan ääneneristävyydestä sekä leikki- ja oleskelualueiden sijoittamisesta melukatveeseen. Selvityksissä esitetyt ratkaisut, kuten ikkunoiden ja ovien ääneneristävyysarvot sekä talojen A, B ja C väleihin rakennettavat meluesteet on huomioitu suunnitelmissa.

Tontin hulevesien käsittelystä on laadittu erillinen hulevesisuunnitelma, missä on huomioitu kaavan asettamat vaatimukset mm. huleveden viivytyksestä. Hulevedet kerätään hallitusti ja viivytetään ensin painanteissa, mistä vedet johtuvat tontin pohjoisosaan sijoitettavien maanalaisen viivytysrakenteen kautta HSY:n hulevesiverkostoon liitoskohtalausunnon mukaisesti.

Hankkeesta on laadittu kosteudenhallintaselvitys ja hankkeeseen on nimetty kosteudenhallintakoordinaattori.

Hanke on suunniteltu esteettömyysmääräysten mukaisesti siten, että kaikkiin asuntoihin on esteetön sisäänkäynti ja lisäksi kaikkien asuntojen sisääntulokerros on esteetön. Asuin- ja yhteistilojen kulkuväylien luiskaukset toteutetaan enintään 5 %:n kaltevuudella. Piharakennukseen on esteetön käynti ja siellä sijaitsevista irtaimistovarastoista osa on liikuntaesteisten käytettävissä. Tontilla on kaksi liikunta-esteisille mitoitettua autopaikkaa, joista toinen on katoksessa.

TOIMIKUNTAKÄSITTELYT
Kaupunkikuvatoimikunta on käsitellyt hanketta ja puoltanut sitä ehdoin. Suunnitelmia on muokattu toimikunnan antamien ehtojen suuntaan.

Tekninen toimikunta ei ole kokoontunut koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen takia eikä ole näin ollen voinut antaa lausuntoa. Tekninen ennakkokäsittely on kuitenkin pidetty ja suunnitelmia on täydennetty rakennusvalvonnan antaman palautteen mukaisesti.

NAAPUREILLE TIEDOTTAMINEN
Naapureille on tiedotettu hankkeesta sekä hakijan että rakennusvalvonnan toimesta, eikä heillä ole ollut siitä huomautettavaa. MRL 133 § 3 momentin mukainen katselmus ei ole tarpeen. 

 

 

Esittelijän päätösehdotus

Ehdotuksen tekijä: Vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo

Lupa myönnetään.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja


Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

rakennesuunnitelmat
rakennelaskelmat
salaojasuunnitelma
pintavesisuunnitelma
kosteudenhallintasuunnitelma
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat


Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

paikan merkitseminen

pohjakatselmus

sijaintikatselmus

rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä

vesilaitteiden katselmus

ilmanvaihtolaitteiden katselmus

lämmityslaitteiden katselmus

loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 § mukaista ilmoitusta


Muut ehdot:

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä talotekniikan aloituskokous.
 


 

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous, jossa on esitettävä työmaasuunnitelma ja kosteudenhallintasuunnitelma.
 


 

Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
 


 

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.
 


 

Erityissuunnitelmien sähköisen tallentamisen jälkeen suunnittelijoiden on otettava yhteyttä alueen rakenne- ja lvi-insinööriin suunnitelmien esittelytavan sopimiseksi.
 


 

Ennen maalaustyöhön ryhtymistä on pääsuunnittelijan ennakkoon hyväksymät vaihtoehdot julkisivuväreistä esiteltävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää varten työmaalla pidettävässä katselmuksessa. Katselmus tulee järjestää siten, että muutosten tekeminen on edelleen mahdollista. Hyväksymistä varten on värivaihtoehdoista tehtävä 2-3 kpl riittävän kokoista mallipalaa.
 


 

Ennen rakennusten käyttöönottoa on tehtävä melutasomittaukset, joilla todennetaan, että virkistykseen käytettävät piha- ja oleskelualueet täyttävät ympäristöministeriön asetuksessa ja asemakaavassa asetut vaatimukset.
 


 

Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle.
 


 

Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa.
 


 


 

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 115 §, 125 §, 133 §, 135 §, 175 §

 

 

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Piia Vihonen, puh. 043 827 0872

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Päätös 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


5937/10.03.02/2020

 

 

 

 

 

 

§ 224

Uudisrakennuslupa 2020 1713 Valkamanpelto 4

 

Päätöspäivämäärä

19.11.2020

Päätös annetaan julkipanon jälkeen

 25.11.2020 

Rakennuspaikka

49-44-149-1

Valkamanpelto 4

KAUKLAHTI

02780 ESPOO

Pinta-ala 7416.0

 

 

Kaava 

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

AP Asuinpientalojen korttelialue, II, e = 0,35 + 10 %

Kaavanmukainen rakennusoikeus

2595.5 k-m2

Valmiiden rakennusten kerrosala

0.0 k-m2

Hakija

Asunto Oy Espoon Tiimalasi c/o YIT Suomi Oy
PL 36
00621 HELSINKI

 

Toimenpide

Viisi rivitaloa (1-5), piharakennus (6), kaksi autokatosta (7 ja 8) sekä kahdeksan erillistä pihavarastoa (9-16)

Pääsuunnittelija:    Ollikainen Ahto arkkitehti
Uusi rakennus

Luvan rakennus

Pysyvä rakennustunnus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

Kerrosten lukumäärä

1

103885010B

569.0

569.0

1920.0

2

2

103885011C

655.0

655.0

2450.0

2

3

103885012D

482.0

482.0

1625.0

2

4

103885013E

469.0

469.0

1517.0

2

5

103885014F

570.0

570.0

1842.0

2

6

103885015H

328.0

164.0

525.0

1

7

103885016J

10.0

10.0

29.0

1

8

103885017K

10.0

10.0

29.0

1

9

103885018L

10.0

10.0

29.0

1

10

103885019M

10.0

10.0

29.0

1

11

103885020N

10.0

10.0

29.0

1

12

103885021P

10.0

10.0

29.0

1

13

103885022R

132.0

0.0

354.0

1

14

103885023S

107.0

0.0

260.0

1

15

103885444B

10.0

10.0

29.0

1

16

103885445C

10.0

10.0

29.0

1Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokka: Vaativa

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P3

 

Lausunnot

Kaupunkimittausyksikkö

21.10.2020

Puoltava

Naapurien kuuleminen 2 kpl

05.11.2020

Mahdollistava

Hakemuksen liitteet

Pääpiirustukset 31 kpl

Kaupparekisteriote

Hallintaoikeusselvitys

Valtakirja

Naapurien kuuleminen 2 kpl

Katukorkeusilmoitus

HSY:n liitoskohtalausunto

Kerrosalalaskelma ja -kaavio

Pohjatutkimus

Energiaselvitys ja -todistus liitteineen, 6 kpl

TEK-lomakkeet 11 kpl

Paloturvallisuuden perustietolomake

Kosteudenhallintaselvitys

Meluselvitys

Selvitys ulkovaipan ääneneristävyydetä

Hulevesisuunnitelma

Pihasuunnitelma

Väestönsuojapiirustus- ja ilmoitus

Selvitys varastojen lattiakorkeuksista

Hankeselostus

Sijaintikartta

Perspektiivinäkymiä

Värilliset aluejulkisivut

Aluevisualisoinnit

Lisäselvitykset ja poikkeukset

LUPAHAKEMUS
Haetaan lupaa viiden kaksikerroksisen rivitalon, yhden piharakennuksen, kahden erillisen autokatosrakennuksen ja kahdeksan erillisen pihavaraston rakentamiseen. Tontille rakennetaan yhteensä 24 asuntoa.

ASEMAKAAVA
Hanke sijaitsee asuinpientalojen korttelialueella AP. Suurin sallittu kerrosluku tontilla on II. Valhallanpellon puolella tontin länsi- ja eteläreunoilla rakennukset on rakennettava rakennusalan rajaan kiinni ja niiden harjan tulee olla rakennusalan rajan suuntainen. Lisäksi asemakaavassa on määräyksiä mm. liikennemelun torjumiseksi.

Alueelle on laadittu rakentamistapaohje Hansavalkaman asemakaava-alue.

RAKENNUSHANKE
Rakennetaan viisi rivitaloa, joista taloissa A, B ja C on toisiinsa katettujen terassien välityksellä kytkeytyviä kahden tai kolmen asunnon osia ja taloissa D ja E kaikki asunnot ovat kiinni toisissaan. Talot A, B ja C sijoittuvat tontin länsi- ja eteläreunoille ja suojaavat meluesteiden kanssa yhtenäisenä kokonaisuutena korttelin piha-alueita liikennemelulta. Lisäksi tontille rakennetaan piharakennus, johon on sijoitettu väestönsuoja, tekniset tilat, talovarasto ja asuntokohtaiset irtaimistovarastot. Tontille rakennetaan neljä autokatosta, joista kaksi on kytketty piharakennuksen osaksi, kolmanteen on yhdistetty jätekatos ja neljännessä on vain autopaikkoja.

Hankkeen rakennukset mukailevat viereisten kortteleiden kaksikerroksisten pienkerrostalojen rakennustapaa mm. kattomuotojen, materiaalien ja rakennustapaohjeiden mukaisen värityksen osalta. Viereisiä kortteleita pienijakoisemmalla massoittelulla on taloissa A, B ja C pyritty luomaan aluejulkisivuun vaihtelevuutta ja kortteliin omaa identiteettiä. Hanke toteutetaan pääosin rakentamistapaohjeen mukaisesti: julkisivut ovat puuverhottuja ja niissä on käytetty pääväreinä vahvoja värisävyjä, okraa ja ruskeaa. Asuinrakennuksissa on grafiitinharmaa harjakatto, jonka materiaali on betonitiili ja kaltevuus 1:4. Lisäksi kaikilla asunnoilla on asuntopiha ja oma pihavarasto.

RAKENNUSOIKEUS
Tontin rakennusoikeus tehokkuusluvulla 0,35 on 2596 kem2. Lisäksi saadaan rakentaa varasto-, huolto-, talous- ja yhteistiloja enintään 10 % sallitusta rakennusoikeudesta, eli 260 kem2.

Hankkeen kokonaiskerrosala on 2989 kem2, josta 2596 kem2 muodostuu varsinaisesta pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeudesta, 259 kem2 varasto- ja talousrakennuksille tarkoitetusta lisärakennusoikeudesta ja 134 kem2 MRL 115 § 3 momentin mukaisesta 250 mm paksun ulkoseinärakenteen ylittävästä osuudesta ja taloteknisten järjestelmien edellyttämien hormien sekä yleisiin tiloihin avautuvien teknisten tilojen rakentamiseen tarvittavan pinta-alan osuudesta. Lisärakennusoikeutta käytetään asuntokohtaisiin pihavarastoihin ja piharakennuksen tiloihin.

VÄHÄISET POIKKEAMISET
Asemakaavan mukaan melulta suojaavien rakennelmien tulee olla avattavia ja pääosin kirkasta väritöntä lasia. Korttelin länsi- ja eteläreunoille sijoittuvien terassien melulta suojaavat lasiset ulkosivut toteutetaan kuitenkin asemakaavasta poiketen kiinteinä, koska käyntiyhteys terassilta tontin ulkopuolelle ei ole tarpeellinen ja melusuojaus on tehokkaammin toteutettavissa kiinteillä lasitusrakenteilla. Lisäksi osa asuntokohtaisista pihavarastoista rakennetaan enintään 200 mm asemakaavan vaatiman alimman lattiatason +4.0 m alapuolelle. Ratkaisua perustellaan kokonaissuunnitelman toimivuudella ja mm. sillä, että varastot ovat kylmiä ja pieniä, sokkeli on nostettu 300 mm lattiaa ylemmäksi eikä niissä säilytetä kosteudelle herkkää tavaraa.

Poikkeamia asemakaavasta voidaan pitää vähäisinä.

AUTOPAIKAT JA VÄESTÖNSUOJA
Autopaikkoja on asemakaavan mukaan rakennettava 1 ap / 85 kem2 asuinkerrosalaa kohti, eli yhteensä 31 ap. Tontille rakennetaan kaavan vaatimat 31 autopaikkaa, joista kaksi on osoitettu liikuntaesteisille. Autopaikoista kaksi on avopaikkoja ja 29 kpl on sijoitettu autokatoksiin. Jokaiselle asunnolle on osoitettu asemakaavan mukaisesti vähintään yksi autopaikka katoksesta.

Tontin piharakennukseen rakennetaan S1-luokan väestönsuoja 69 henkilölle. Normaaliaikana väestönsuoja toimii irtaimistovarastona.

MUUT SELVITYKSET
Hankkeesta on tehty meluselvitys ja selvitys rakennuksen ulkovaipan ääneneristyksestä. Asemakaavassa on määräyksiä Kehä III:n ja Kauklahdenväylän puoleisten länsi- ja eteläjulkisivujen ulkovaipan ääneneristävyydestä sekä leikki- ja oleskelualueiden sijoittamisesta melukatveeseen. Selvityksissä esitetyt ratkaisut, kuten ikkunoiden ja ovien ääneneristävyysarvot sekä talojen A, B ja C väleihin rakennettavat meluesteet on huomioitu suunnitelmissa.

Tontin hulevesien käsittelystä on laadittu erillinen hulevesisuunnitelma, missä on huomioitu kaavan asettamat vaatimukset mm. huleveden viivytyksestä. Hulevedet kerätään hallitusti ja viivytetään ensin painanteissa, mistä vedet johtuvat tontin pohjoisosaan sijoitettavien maanalaisen viivytysrakenteen kautta HSY:n hulevesiverkostoon liitoskohtalausunnon mukaisesti.

Hankkeesta on laadittu kosteudenhallintaselvitys ja hankkeeseen on nimetty kosteudenhallintakoordinaattori.

Hanke on suunniteltu esteettömyysmääräysten mukaisesti siten, että kaikkiin asuntoihin on esteetön sisäänkäynti ja lisäksi kaikkien asuntojen sisääntulokerros on esteetön. Asuin- ja yhteistilojen kulkuväylien luiskaukset toteutetaan enintään 5 %:n kaltevuudella. Piharakennukseen on esteetön käynti ja siellä sijaitsevista irtaimistovarastoista osa on liikuntaesteisten käytettävissä. Tontilla on kaksi liikunta-esteisille mitoitettua autopaikkaa, joista toinen on katoksessa.

TOIMIKUNTAKÄSITTELYT
Kaupunkikuvatoimikunta on käsitellyt hanketta ja puoltanut sitä ehdoin. Suunnitelmia on muokattu toimikunnan antamien ehtojen suuntaan.

Tekninen toimikunta ei ole kokoontunut koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen takia eikä ole näin ollen voinut antaa lausuntoa. Tekninen ennakkokäsittely on kuitenkin pidetty ja suunnitelmia on täydennetty rakennusvalvonnan antaman palautteen mukaisesti.

NAAPUREILLE TIEDOTTAMINEN
Naapureille on tiedotettu hankkeesta sekä hakijan että rakennusvalvonnan toimesta, eikä heillä ole ollut siitä huomautettavaa. MRL 133 § 3 momentin mukainen katselmus ei ole tarpeen. 

 

 

Esittelijän päätösehdotus

Ehdotuksen tekijä: Vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo

Lupa myönnetään.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja


Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

rakennesuunnitelmat
rakennelaskelmat
salaojasuunnitelma
pintavesisuunnitelma
kosteudenhallintasuunnitelma
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat


Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

paikan merkitseminen

pohjakatselmus

sijaintikatselmus

rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä

vesilaitteiden katselmus

ilmanvaihtolaitteiden katselmus

lämmityslaitteiden katselmus

loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 § mukaista ilmoitusta


Muut ehdot:

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä talotekniikan aloituskokous.
 


 

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous, jossa on esitettävä työmaasuunnitelma ja kosteudenhallintasuunnitelma.
 


 

Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
 


 

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.
 


 

Erityissuunnitelmien sähköisen tallentamisen jälkeen suunnittelijoiden on otettava yhteyttä alueen rakenne- ja lvi-insinööriin suunnitelmien esittelytavan sopimiseksi.
 


 

Ennen maalaustyöhön ryhtymistä on pääsuunnittelijan ennakkoon hyväksymät vaihtoehdot julkisivuväreistä esiteltävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää varten työmaalla pidettävässä katselmuksessa. Katselmus tulee järjestää siten, että muutosten tekeminen on edelleen mahdollista. Hyväksymistä varten on värivaihtoehdoista tehtävä 2-3 kpl riittävän kokoista mallipalaa.
 


 

Ennen rakennusten käyttöönottoa on tehtävä melutasomittaukset, joilla todennetaan, että virkistykseen käytettävät piha- ja oleskelualueet täyttävät ympäristöministeriön asetuksessa ja asemakaavassa asetut vaatimukset.
 


 

Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle.
 


 

Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa.
 


 


 

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 115 §, 125 §, 133 §, 135 §, 175 §

 

 

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Piia Vihonen, puh. 043 827 0872

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Päätös 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.