Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 19.11.2020/Pykälä 2255920/10.03.02/2020

 

 

 

 

 

 

§ 225

Uudisrakennuslupa 2020 1114 Mellstenintie 2

 

Päätöspäivämäärä

19.11.2020

Päätös annetaan julkipanon jälkeen

 25.11.2020 

Rakennuspaikka

49-14-84-1

Mellstenintie 2

HAUKILAHTI

02170 ESPOO

Pinta-ala 3710.0

 

 

Kaava 

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

AK Asuinkerrostalojen korttelialue

Kaavanmukainen rakennusoikeus

3000.0 k-m2

Valmiiden rakennusten kerrosala

0.0 k-m2

Hakija

Asunto Oy Espoon Mellstenin helmi c/o JM Suomi Oy
Hevosenkenkä 3
02600 ESPOO
FIM Vuokratontti Ky c/o FIM Kiinteistö Oy
Mikonkatu 9
00100 HELSINKI

 

Toimenpide

Kaksi asuinkerrostaloa (3664, 3675), autohallin osa (3686)

Pääsuunnittelija:    Saarelainen Tapio arkkitehti, SAFA
Uusi rakennus

Luvan rakennus

Pysyvä rakennustunnus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

Kerrosten lukumäärä

1

1038593664

1937.0

1675.0

6750.0

5

2

1038593675

1937.0

1707.0

6750.0

5

3

1038593686

1195.0

0.0

4420.0

1Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokka: Vaativa

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P1

 

Lausunnot

Naapurien kuuleminen 2 kpl

07.07.2020

.

Kaupunkimittausyksikkö

22.06.2020

Puoltava

Rajanaapurit Espoo

23.06.2020

Puoltava

Kaupunkikuvatoimikunta

09.03.2020

Ehdollinen

Kaupunkitekniikan keskus

20.10.2020

Ehdollinen

Hakemuksen liitteet

Pääpiirustukset 12 kpl

Kaupparekisteriote 2 kpl

Ote pöytäkirjasta

Valtakirja 2 kpl

Selvitys suunnittelijoista ja suunnittelutehtävän vaativuudesta

Kaupunkitekniikan keskuksen suostumus hulevesisuunnitelmaan

Naapurin huomautus

Hakijan vastine

Yhteisjärjestelysopimus

Rakennuslupakartta

Katukorkeusilmoitus

HSY:n liitoslausunto

Ympäristökeskuksen päätös

Kerrosalalaskelmat ja -kaaviot

Selvitys kosteudenhallinnasta

Selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio

Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake

Palotekninen suunnitelma

Palotekninen asiantuntijalausunto

Esteetön kerrostalo Suunnittelu- ja tarkastusasiakirja

Energiaselvitys ja -todistus 2 kpl (A), ilmanvuotoluku q50 (0,5), E-luku (75)

Väritetyt julkisivupiirustukset

Julkisivuote

Havainnekuvia

Kalustettu pohjapiirustus

Ympäristöselvitys

VSS-piirustukset ja -ilmoitus

Pihasuunnitelma

Hulevesisuunnitelma

Pinnantasaussuunnitelma

Hankeselostus

Parvekkeen periaateleikkaus

Lisäselvitykset ja poikkeukset

LUPAHAKEMUS
Haetaan lupaa kahden viisikerroksisen asuinkerrostalon sekä maanalaisen autohallin osan rakentamiseen.

ASEMAKAAVA JA RAKENNUSOIKEUS
Tontti kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK), johon on osoitettu neljän pistemäisen asuinkerrostalon sekä niiden väliin sijoittuvan pihakannen alaisen autohallin rakennusalat. Hakijan tontti on kahdesta tontista eteläisempi ja sille sijoittuu noin puolet autohallista sekä kaksi enintään 1500 kem2:n suuruista korkeintaan viisikerroksista asuinkerrostaloa, joiden alimpaan kerrokseen saa sijoittaa kerrosalaa enintään puolet ja ylimpään enintään 3/4 suurimman kerroksen kerrosalasta. Sallitun kerrosalan lisäksi saadaan rakentaa viihtyisyyttä lisääviä porrashuoneen 20 m2 ylittäviä tiloja, sauna-, kerho- ym. asumista palvelevia yhteis- ja aputiloja, asuntojen ulkopuolisia varastoja kerroksiin, huolto-, jäte-, varasto-, väestönsuoja- ja teknisiä tiloja sekä autojen ja polkupyörien säilytystiloja. Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää valkeaa rappausta sekä lämpimänsävyistä tiiltä tai puuta; kellarin ja autohallin julkisivuissa luonnonkiveä. Kirkkaita tehostevärejä ei saa käyttää. Parvekkeiden tulee olla pääasiassa rakennuksen runkoon upotettuja. Asemakaavassa on lisäksi määräys huleveden imeyttämisestä.

RAKENNUSHANKE
Suunniteltujen teräsbetonirakenteisten tasakattoisten rakennusten ensimmäinen kerros koostuu kumpikin yhdestä asunnosta sekä yhteis- ja aputiloista. Ylemmät kerrokset ovat täysiä asuntokerroksia ja ylin kerros on asemakaavan mukaisesti pienempi. Asuntoja on suunniteltu yhteensä 30 kpl, keskipinta-alaltaan 85,0 m2. Kaikilla asunnoilla on lasitettu parveke tai terassi. Ilmanvaihto on huoneistokohtainen. Pääasiallisina julkisivumateriaaleina ovat valkoiseksi rapattu paikallamuurattu tiili sekä punaruskea keraaminen laatta ylimmässä kerroksessa. Autohallin näkyvissä julkisivuissa käytetään harmaata luonnonkiveä. Asuntojen varatiejärjestelynä on omatoiminen pelastautuminen viereisen tai alemman asunnon parvekkeelle. Jätteet kerätään autohallin sisäänkäynnin vieressä sijaitsevaan jätehuoneeseen. Autohalliin sekä pääsisäänkäyntitasona toimivalle kansipihalle johtavat ajoyhteydet sijaitsevat vierekkäin hallin länsisivulla. Kansipihan itäinen reuna on sovitettu luontevasti viereisen puistoalueen korkeuteen.

Sallittu rakennusoikeudellinen asuinkerrosala 3000 kem2 käytetään kokonaan. Kokonaiskerrosalasta 3381 kem2 on MRL 115 §:n mahdollistamaa ulko- ja väliseinävahvuuden, väestönsuojan ja teknisten tilojen ylitystä 144 kem2 sekä asemakaavan mahdollistamaa lisärakennusoikeutta 238 kem2. Autohallin osan kokonaisala on 1195 m2.

VÄHÄISET POIKKEAMISET
Asuinrakennukset ylittävät paikoitellen rakennusalansa rajan pienin mitoin. Pihakannen alainen autohalli sijoittuu osittain rakennusalansa ulkopuolelle ulottuessaan asuinrakennuksiin kiinni. Parvekkeita ei toteuteta runkoon upotettuina mutta niiden rakenteet on toteutettu osana julkisivua. Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä.

AUTOPAIKAT JA POLKUPYÖRÄPAIKAT
Asemakaavan mukaan autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap/85 kem2 pysäköintilaitokseen, kuitenkin vähintään 2 ap/asunto; yhteensä 36 ap. Lisäksi vieraspaikkoja tulee toteuttaa 10 % asukaspysäköintipaikkojen määrästä, ja ne voidaan sijoittaa tonttiliittymän läheisyyteen. Autopaikkoja on suunniteltu yhteensä 43 ap, joista 39 ap autohalliin ja 4 ap vieraspaikkoina ajoliittymän viereen. Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään 1 pp/ 30 kem2 tai vähintään 2 pp/ asunto katettuun ja lukittuun tilaan; yhteensä 100 pp. Lisäksi pihalle tulee järjestää polkupyöräpaikoitusta. Polkupyöräpaikkoja on suunniteltu yhteensä 120 pp, joista 100 pp sisätiloihin ja 20 pp pihalle.

VÄESTÖNSUOJA
Väestönsuoja sijaitsee C-talon 1. kerroksessa ja se on mitoitettu 80 henkilölle. Normaaliajan käyttönä on irtaimistovarasto.

MUUT SELVITYKSET
Asuinrakennus ja autohalli sisäänkäynteineen sekä yhteispiha ovat esteettömiä. Asuntoparvekkeille on suunniteltu esteetön pääsy. Autohallissa sijaitsee kaksi LE-autopaikkaa.
Hulevettä imeytetään tontilla ja loppuosa vedestä johdetaan asemakaavan mukaisen viivytyksen kautta yleiseen avo-ojaan kaupunkitekniikan keskuksen suostumuksella. Ympäristökeskuksen päätöksen mukaan kiinteistöllä ei ole velvollisuutta liittyä läheiseen hulevesiviemäriin, koska kiinteistö ei kuulu huleveden viemäröintialueeseen.
Hankkeelle on laadittu erillinen kosteudenhallintaselvitys

RASITTEET JA MUUT SOPIMUKSET
Viereisen kiinteistön 49-14-84-2 kanssa on voimassa yhteisjärjestelysopimus, jossa on sovittu mm. autopaikoista, kulkuyhteyksistä, leikki- ja oleskelupihasta sekä palomuurin rakentamattajättämisestä.

TOIMIKUNTAKÄSITTELYT
Kaupunkikuvatoimikunta on 9.3.2020 puoltanut hanketta ehdollisena. Ehdot on otettu suunnitelmissa huomioon.
Koronavirusepidemiaan liittyvien kansallisten kokoontumisrajoitusten vuoksi tekninen toimikunta ei ole kokoontunut eikä ole voinut antaa lausuntoa hankkeesta. Rakennusvalvonnan tilapäinen tekninen tarkastusmenettely on puoltanut hanketta.

NAAPUREIDEN KUULEMINEN
Rakennusvalvontakeskus on tiedottanut hankkeesta naapureille, minkä johdosta saapui huomautus kiinteistöltä 49-14-64-3 Mellstenintie 7. Huomautuksessaan naapuri edellyttää hulevesijärjestelmän rakentamista ja mitoittamista siten, että veden valuminen maan sisällä naapurin kiinteistölle saadaan estettyä. Naapuri ilmoittaa oman rakennuksensa olevan perustettu suoraan kallion varaan ja edellyttää siksi hakijaa kiinnittämään erityistä huomiota rakentamisessa suoritettaviin räjäytystöihin. Naapurin mukaan nelikerroksisena suunniteltu rakennus ei luontevasti sopeudu sitä rajoittavaan puisto- ja rantaraitin ympäristöön eikä viereiseen matalampaan rakennuskantaan ja toteaa, että kerrosluvun tulisi olla korkeintaan kolme. Naapurin mukaan suunniteltu kerroslukumäärä vähentää myös heidän asuntopihojensa yksityisyyttä.

Antamassaan vastineessa hakija ilmoittaa pitäneensä huomauttaneen naapurin kanssa palaverin, jossa on yhteisesti todettu hulevettä koskevien huomautusten kohdistuneen yksinomaan viereisen kiinteistön 49-14-84-2 samanaikaisesti vireillä olevaan lupahakemukseen. Vastineessa samalla selvennetään, että hakijan tontin hulevedet on suunniteltu ohjautumaan hallitusti etelän suuntaan, poispäin naapurista. Hakija ilmoittaa räjäytysten tulevan hallituiksi mm. katselmoinnin, mittalaitteiden ja tärinänmittausraportin avulla. Vastineessaan hakija toteaa suunnitelmansa olevan asemakaavan mukainen ja laadittu rakennuspaikan ainutlaatuisuuden ehdoilla. Yksityisyyden osalta myös todetaan huomautuksen kohdistuneen viereiseen kiinteistöön.
 

Esittelijän päätösehdotus

Ehdotuksen tekijä: Vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo

Lupa myönnetään.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja


Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

rakennesuunnitelmat
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat
Erityissuunnitelmien sähköisen tallentamisen jälkeen erityissuunnittelijoiden on otettava yhteyttä alueen rakenne- ja lvi-insinööriin suunnitelmien esittelytavan sopimiseksi.


Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

paikan merkitseminen

pohjakatselmus

sijaintikatselmus

rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä

vesilaitteiden katselmus

ilmanvaihtolaitteiden katselmus

lämmityslaitteiden katselmus

loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 § mukaista ilmoitusta


Muut ehdot:

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous.
 


 

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä talotekniikan aloituskokous.
 


 

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.
 


 

Rakennushankkeelle on nimettävä kosteudenhallintakoordinaattori ennen aloituskokouksen järjestämistä.
 


 

Ylimmän kerroksen julkisivun keraamisen laatan värisävy ja malli on hyväksytettävä rakennusvalvonnalla ennen asentamista. Hakijan otettava yhteys rakennusvalvontaan työmaalla tapahtuvaa mallikatselmusta varten, jossa on oltava esillä useammasta laatasta koostuva pintamalli.
 


 

Ennen rakennusten käyttöönottoa on esitettävä melutasomittaukset, joista käy ilmi, ettei ympäristöministeriön asetuksen mukaisia melutasoja ylitetä virkistykseen käytettävillä piha- ja oleskelualueilla.
 


 

Ennen rakennuksen käyttöönottoa on pidettävä erityinen palotarkastus.
 


 

Huleveden johtaminen yleiseen avo-ojaan sovitettava yhteen yleisen alueen hulevesijärjestelmän kanssa.
 


 

Yleiselle alueelle johtavat kulkuväylät sammutusreitteineen sovitettava yhteen yleisen alueen suunnittelun kanssa.
 


 

Ennen ensimmäisen rakennuksen käyttöönottoa tulee olla tehtynä 6.7.2020 päivätyn yhteisjärjestelysopimuksen mukainen päätös yhteisjärjestelystä.
 


 

Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle.
 


 

Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa.
 


 


 

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 133 §, 135 § ja 175 §

 

 

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Jani Vaarnanen, puh. 040 193 4988

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Päätös 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


5920/10.03.02/2020

 

 

 

 

 

 

§ 225

Uudisrakennuslupa 2020 1114 Mellstenintie 2

 

Päätöspäivämäärä

19.11.2020

Päätös annetaan julkipanon jälkeen

 25.11.2020 

Rakennuspaikka

49-14-84-1

Mellstenintie 2

HAUKILAHTI

02170 ESPOO

Pinta-ala 3710.0

 

 

Kaava 

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

AK Asuinkerrostalojen korttelialue

Kaavanmukainen rakennusoikeus

3000.0 k-m2

Valmiiden rakennusten kerrosala

0.0 k-m2

Hakija

Asunto Oy Espoon Mellstenin helmi c/o JM Suomi Oy
Hevosenkenkä 3
02600 ESPOO
FIM Vuokratontti Ky c/o FIM Kiinteistö Oy
Mikonkatu 9
00100 HELSINKI

 

Toimenpide

Kaksi asuinkerrostaloa (3664, 3675), autohallin osa (3686)

Pääsuunnittelija:    Saarelainen Tapio arkkitehti, SAFA
Uusi rakennus

Luvan rakennus

Pysyvä rakennustunnus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

Kerrosten lukumäärä

1

1038593664

1937.0

1675.0

6750.0

5

2

1038593675

1937.0

1707.0

6750.0

5

3

1038593686

1195.0

0.0

4420.0

1Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokka: Vaativa

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P1

 

Lausunnot

Naapurien kuuleminen 2 kpl

07.07.2020

.

Kaupunkimittausyksikkö

22.06.2020

Puoltava

Rajanaapurit Espoo

23.06.2020

Puoltava

Kaupunkikuvatoimikunta

09.03.2020

Ehdollinen

Kaupunkitekniikan keskus

20.10.2020

Ehdollinen

Hakemuksen liitteet

Pääpiirustukset 12 kpl

Kaupparekisteriote 2 kpl

Ote pöytäkirjasta

Valtakirja 2 kpl

Selvitys suunnittelijoista ja suunnittelutehtävän vaativuudesta

Kaupunkitekniikan keskuksen suostumus hulevesisuunnitelmaan

Naapurin huomautus

Hakijan vastine

Yhteisjärjestelysopimus

Rakennuslupakartta

Katukorkeusilmoitus

HSY:n liitoslausunto

Ympäristökeskuksen päätös

Kerrosalalaskelmat ja -kaaviot

Selvitys kosteudenhallinnasta

Selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio

Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake

Palotekninen suunnitelma

Palotekninen asiantuntijalausunto

Esteetön kerrostalo Suunnittelu- ja tarkastusasiakirja

Energiaselvitys ja -todistus 2 kpl (A), ilmanvuotoluku q50 (0,5), E-luku (75)

Väritetyt julkisivupiirustukset

Julkisivuote

Havainnekuvia

Kalustettu pohjapiirustus

Ympäristöselvitys

VSS-piirustukset ja -ilmoitus

Pihasuunnitelma

Hulevesisuunnitelma

Pinnantasaussuunnitelma

Hankeselostus

Parvekkeen periaateleikkaus

Lisäselvitykset ja poikkeukset

LUPAHAKEMUS
Haetaan lupaa kahden viisikerroksisen asuinkerrostalon sekä maanalaisen autohallin osan rakentamiseen.

ASEMAKAAVA JA RAKENNUSOIKEUS
Tontti kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK), johon on osoitettu neljän pistemäisen asuinkerrostalon sekä niiden väliin sijoittuvan pihakannen alaisen autohallin rakennusalat. Hakijan tontti on kahdesta tontista eteläisempi ja sille sijoittuu noin puolet autohallista sekä kaksi enintään 1500 kem2:n suuruista korkeintaan viisikerroksista asuinkerrostaloa, joiden alimpaan kerrokseen saa sijoittaa kerrosalaa enintään puolet ja ylimpään enintään 3/4 suurimman kerroksen kerrosalasta. Sallitun kerrosalan lisäksi saadaan rakentaa viihtyisyyttä lisääviä porrashuoneen 20 m2 ylittäviä tiloja, sauna-, kerho- ym. asumista palvelevia yhteis- ja aputiloja, asuntojen ulkopuolisia varastoja kerroksiin, huolto-, jäte-, varasto-, väestönsuoja- ja teknisiä tiloja sekä autojen ja polkupyörien säilytystiloja. Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää valkeaa rappausta sekä lämpimänsävyistä tiiltä tai puuta; kellarin ja autohallin julkisivuissa luonnonkiveä. Kirkkaita tehostevärejä ei saa käyttää. Parvekkeiden tulee olla pääasiassa rakennuksen runkoon upotettuja. Asemakaavassa on lisäksi määräys huleveden imeyttämisestä.

RAKENNUSHANKE
Suunniteltujen teräsbetonirakenteisten tasakattoisten rakennusten ensimmäinen kerros koostuu kumpikin yhdestä asunnosta sekä yhteis- ja aputiloista. Ylemmät kerrokset ovat täysiä asuntokerroksia ja ylin kerros on asemakaavan mukaisesti pienempi. Asuntoja on suunniteltu yhteensä 30 kpl, keskipinta-alaltaan 85,0 m2. Kaikilla asunnoilla on lasitettu parveke tai terassi. Ilmanvaihto on huoneistokohtainen. Pääasiallisina julkisivumateriaaleina ovat valkoiseksi rapattu paikallamuurattu tiili sekä punaruskea keraaminen laatta ylimmässä kerroksessa. Autohallin näkyvissä julkisivuissa käytetään harmaata luonnonkiveä. Asuntojen varatiejärjestelynä on omatoiminen pelastautuminen viereisen tai alemman asunnon parvekkeelle. Jätteet kerätään autohallin sisäänkäynnin vieressä sijaitsevaan jätehuoneeseen. Autohalliin sekä pääsisäänkäyntitasona toimivalle kansipihalle johtavat ajoyhteydet sijaitsevat vierekkäin hallin länsisivulla. Kansipihan itäinen reuna on sovitettu luontevasti viereisen puistoalueen korkeuteen.

Sallittu rakennusoikeudellinen asuinkerrosala 3000 kem2 käytetään kokonaan. Kokonaiskerrosalasta 3381 kem2 on MRL 115 §:n mahdollistamaa ulko- ja väliseinävahvuuden, väestönsuojan ja teknisten tilojen ylitystä 144 kem2 sekä asemakaavan mahdollistamaa lisärakennusoikeutta 238 kem2. Autohallin osan kokonaisala on 1195 m2.

VÄHÄISET POIKKEAMISET
Asuinrakennukset ylittävät paikoitellen rakennusalansa rajan pienin mitoin. Pihakannen alainen autohalli sijoittuu osittain rakennusalansa ulkopuolelle ulottuessaan asuinrakennuksiin kiinni. Parvekkeita ei toteuteta runkoon upotettuina mutta niiden rakenteet on toteutettu osana julkisivua. Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä.

AUTOPAIKAT JA POLKUPYÖRÄPAIKAT
Asemakaavan mukaan autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap/85 kem2 pysäköintilaitokseen, kuitenkin vähintään 2 ap/asunto; yhteensä 36 ap. Lisäksi vieraspaikkoja tulee toteuttaa 10 % asukaspysäköintipaikkojen määrästä, ja ne voidaan sijoittaa tonttiliittymän läheisyyteen. Autopaikkoja on suunniteltu yhteensä 43 ap, joista 39 ap autohalliin ja 4 ap vieraspaikkoina ajoliittymän viereen. Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään 1 pp/ 30 kem2 tai vähintään 2 pp/ asunto katettuun ja lukittuun tilaan; yhteensä 100 pp. Lisäksi pihalle tulee järjestää polkupyöräpaikoitusta. Polkupyöräpaikkoja on suunniteltu yhteensä 120 pp, joista 100 pp sisätiloihin ja 20 pp pihalle.

VÄESTÖNSUOJA
Väestönsuoja sijaitsee C-talon 1. kerroksessa ja se on mitoitettu 80 henkilölle. Normaaliajan käyttönä on irtaimistovarasto.

MUUT SELVITYKSET
Asuinrakennus ja autohalli sisäänkäynteineen sekä yhteispiha ovat esteettömiä. Asuntoparvekkeille on suunniteltu esteetön pääsy. Autohallissa sijaitsee kaksi LE-autopaikkaa.
Hulevettä imeytetään tontilla ja loppuosa vedestä johdetaan asemakaavan mukaisen viivytyksen kautta yleiseen avo-ojaan kaupunkitekniikan keskuksen suostumuksella. Ympäristökeskuksen päätöksen mukaan kiinteistöllä ei ole velvollisuutta liittyä läheiseen hulevesiviemäriin, koska kiinteistö ei kuulu huleveden viemäröintialueeseen.
Hankkeelle on laadittu erillinen kosteudenhallintaselvitys

RASITTEET JA MUUT SOPIMUKSET
Viereisen kiinteistön 49-14-84-2 kanssa on voimassa yhteisjärjestelysopimus, jossa on sovittu mm. autopaikoista, kulkuyhteyksistä, leikki- ja oleskelupihasta sekä palomuurin rakentamattajättämisestä.

TOIMIKUNTAKÄSITTELYT
Kaupunkikuvatoimikunta on 9.3.2020 puoltanut hanketta ehdollisena. Ehdot on otettu suunnitelmissa huomioon.
Koronavirusepidemiaan liittyvien kansallisten kokoontumisrajoitusten vuoksi tekninen toimikunta ei ole kokoontunut eikä ole voinut antaa lausuntoa hankkeesta. Rakennusvalvonnan tilapäinen tekninen tarkastusmenettely on puoltanut hanketta.

NAAPUREIDEN KUULEMINEN
Rakennusvalvontakeskus on tiedottanut hankkeesta naapureille, minkä johdosta saapui huomautus kiinteistöltä 49-14-64-3 Mellstenintie 7. Huomautuksessaan naapuri edellyttää hulevesijärjestelmän rakentamista ja mitoittamista siten, että veden valuminen maan sisällä naapurin kiinteistölle saadaan estettyä. Naapuri ilmoittaa oman rakennuksensa olevan perustettu suoraan kallion varaan ja edellyttää siksi hakijaa kiinnittämään erityistä huomiota rakentamisessa suoritettaviin räjäytystöihin. Naapurin mukaan nelikerroksisena suunniteltu rakennus ei luontevasti sopeudu sitä rajoittavaan puisto- ja rantaraitin ympäristöön eikä viereiseen matalampaan rakennuskantaan ja toteaa, että kerrosluvun tulisi olla korkeintaan kolme. Naapurin mukaan suunniteltu kerroslukumäärä vähentää myös heidän asuntopihojensa yksityisyyttä.

Antamassaan vastineessa hakija ilmoittaa pitäneensä huomauttaneen naapurin kanssa palaverin, jossa on yhteisesti todettu hulevettä koskevien huomautusten kohdistuneen yksinomaan viereisen kiinteistön 49-14-84-2 samanaikaisesti vireillä olevaan lupahakemukseen. Vastineessa samalla selvennetään, että hakijan tontin hulevedet on suunniteltu ohjautumaan hallitusti etelän suuntaan, poispäin naapurista. Hakija ilmoittaa räjäytysten tulevan hallituiksi mm. katselmoinnin, mittalaitteiden ja tärinänmittausraportin avulla. Vastineessaan hakija toteaa suunnitelmansa olevan asemakaavan mukainen ja laadittu rakennuspaikan ainutlaatuisuuden ehdoilla. Yksityisyyden osalta myös todetaan huomautuksen kohdistuneen viereiseen kiinteistöön.
 

Esittelijän päätösehdotus

Ehdotuksen tekijä: Vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo

Lupa myönnetään.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja


Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

rakennesuunnitelmat
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat
Erityissuunnitelmien sähköisen tallentamisen jälkeen erityissuunnittelijoiden on otettava yhteyttä alueen rakenne- ja lvi-insinööriin suunnitelmien esittelytavan sopimiseksi.


Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

paikan merkitseminen

pohjakatselmus

sijaintikatselmus

rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä

vesilaitteiden katselmus

ilmanvaihtolaitteiden katselmus

lämmityslaitteiden katselmus

loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 § mukaista ilmoitusta


Muut ehdot:

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous.
 


 

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä talotekniikan aloituskokous.
 


 

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.
 


 

Rakennushankkeelle on nimettävä kosteudenhallintakoordinaattori ennen aloituskokouksen järjestämistä.
 


 

Ylimmän kerroksen julkisivun keraamisen laatan värisävy ja malli on hyväksytettävä rakennusvalvonnalla ennen asentamista. Hakijan otettava yhteys rakennusvalvontaan työmaalla tapahtuvaa mallikatselmusta varten, jossa on oltava esillä useammasta laatasta koostuva pintamalli.
 


 

Ennen rakennusten käyttöönottoa on esitettävä melutasomittaukset, joista käy ilmi, ettei ympäristöministeriön asetuksen mukaisia melutasoja ylitetä virkistykseen käytettävillä piha- ja oleskelualueilla.
 


 

Ennen rakennuksen käyttöönottoa on pidettävä erityinen palotarkastus.
 


 

Huleveden johtaminen yleiseen avo-ojaan sovitettava yhteen yleisen alueen hulevesijärjestelmän kanssa.
 


 

Yleiselle alueelle johtavat kulkuväylät sammutusreitteineen sovitettava yhteen yleisen alueen suunnittelun kanssa.
 


 

Ennen ensimmäisen rakennuksen käyttöönottoa tulee olla tehtynä 6.7.2020 päivätyn yhteisjärjestelysopimuksen mukainen päätös yhteisjärjestelystä.
 


 

Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle.
 


 

Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa.
 


 


 

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 133 §, 135 § ja 175 §

 

 

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Jani Vaarnanen, puh. 040 193 4988

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

Päätös 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.