Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 66Ordningsnummer 1880/02.02.00/2022

 

 

 

Nämnden Svenska rum 28.09.2023 § 66

 

 

§ 66

Riktlinjerna och målen i Esbos strategi 2024, budgetförslaget för 2024 och ekonomiplanen för 2025-2026, nämnden Svenska rum

 

Beredning och upplysningar:

Talmat Maarit

Stolt-Haglund Ida
Hagman Katja
Saloranta-Eriksson Outi
Högström Barbro
Westerlund Mia

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Telefon 09 816 21

 

Förslag Föredragande

 Direktör för sektorn för fostran och lärande Rinta-Aho Harri

 

1
lämnar bifogade förslag till budget för 2024 och ekonomiplan för 2025-2026 för beredningen av stadsdirektörens budgetförslag. Sektorn ges tillfälle att göra tekniska preciseringar.

2
ger svar på finansmotionerna enligt bilagan.

 

 

 

Behandling 

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Timo Ketonen var föredragande, då direktör för sektorn för Fostran och lärande Harri Rinta-aho var förhindrad.

 

Ordförande understödd av Becker, Akinyemi, Norrgrann, Helmes, Hämelin och Hellsten gjorde följande tilläggsförslag:

 

"Nämnden Svenska rum lämnar bifogade förslag till budget för år 2024 och ekonomiplan för 2025-2026 för beredningen av stadsdirektörens budgetförslag med följande tillägg och noteringar:

 

Nämnden ser det som viktigt att stadens ekonomi balanseras systematiskt under de kommande åren. Esbo stad bör ändå inte skära i service för barn och unga. Speciellt vill nämnden att inbesparingar inte görs inom resurserna i den grundläggande undervisningen, gymnasiets kursutbud eller resurser för dem med behov av extra stöd. Nämnden ser det som viktigt att det finns tillräckligt med vuxna i skolorna och småbarnspedagogiken.

 

Nämnden gör ett tillägg på 715 000 € till förslaget i bilagan med följande noteringar:

 

-          timresursen hålls på nuvarande nivå och gruppstorleken ökar inte från nuvarande inom den grundläggande utbildningen (425 000 €)

 

-          läroavtalsutbildning av barnskötare inleds för att åtgärda arbetskraftsbristen inom småbarnspedagogiken (100 000 €)

 

-          materialkostnaderna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen ökas pga stigande kostnader (100 000 €)

 

-          en koordinator för eftermiddagsverksamheten anställs ifall flera eftisar övergår i stadens eget regi (60 000 €)

 

-          ungdomsledarens arbete fortsätter efter att statsfinansieringen tar slut (30 000 €)

 

-          möjligheten att hålla kvar gemenskapshandledarna i skolorna efter att statsfinansieringen tar slut utreds."

 

Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om hennes tilläggsförslag kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig det, konstaterade ordföranden att nämnden enhälligt godkänt förslaget.

 

Föredraganden anmälde avvikande åsikt till beslutet gällande utgiftsökningarna, som fattades av nämnden Svenska rum.

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

1
lämnade bifogade förslag till budget för år 2024 och ekonomiplan för 2025-2026 för beredningen av stadsdirektörens budgetförslag med följande tillägg och noteringar:

Nämnden ser det som viktigt att stadens ekonomi balanseras systematiskt under de kommande åren. Esbo stad bör ändå inte skära i service för barn och unga. Speciellt vill nämnden att inbesparingar inte görs inom resurserna i den grundläggande undervisningen, gymnasiets kursutbud eller resurser för dem med behov av extra stöd. Nämnden ser det som viktigt att det finns tillräckligt med vuxna i skolorna och småbarnspedagogiken.

Nämnden gjorde ett tillägg på 715 000 € till förslaget i bilagan med följande noteringar:

Timresursen hålls på nuvarande nivå och gruppstorleken ökar inte från nuvarande inom den grundläggande utbildningen (425 000 €).

Läroavtalsutbildning av barnskötare inleds för att åtgärda arbetskraftsbristen inom småbarnspedagogiken (100 000 €).

Materialkostnaderna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen ökas pga stigande kostnader (100 000 €).

En koordinator för eftermiddagsverksamheten anställs ifall flera eftisar övergår i stadens eget regi (60 000 €).

Ungdomsledarens arbete fortsätter efter att statsfinansieringen tar slut (30 000 €).

Möjligheten att hålla kvar gemenskapshandledarna i skolorna efter att statsfinansieringen tar slut utreds.

Sektorn ges tillfälle att göra tekniska preciseringar.

2
gav svar på finansmotionerna enligt bilagan.


Föredraganden anmälde avvikande åsikt till beslutet gällande utgiftsökningarna, som fattades av nämnden Svenska rum.

 

 

 

Redogörelse 

 Utgångspunkten för beredningen av budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2025-2026 utgörs av Berättelsen om Esbo, riktlinjerna och målen för programmet En ekonomiskt hållbar stad, som godkändes av fullmäktige 2020 och uppdaterades i juni 2022, den allmänna ekonomiska situationen och utvecklingen i omvärlden samt statens plan för de offentliga finanserna och programmet för kommunernas ekonomi.

 

Planeringen av ekonomin sker under mycket osäkra förhållanden. Rysslands anfallskrig har orsakat många negativa fenomen på ekonomin. Stigande energipriser, inflation, stigande räntor och byggnadsbranschens svaga konjunktur skuggar ekonomins utsikter. Finansministeriet uppskattade i juni att bruttonationalprodukten innevarande år bibehålls på samma nivå som året innan och att ekonomin ökar med 1,4 procent år 2024. Efter sommaren har många prognoser sänkt förväntningarna på ekonomin både innevarande år och nästa år. Detta syns även i stadens uppdaterade inkomstförväntningar. Finansieringsbasen för år 2023 förbättras ännu av de högre skatteinkomsterna under social- och hälsovårdens och räddningsväsendets övergångsperiod. Dessa korrigeras år 2024. Skatteinkomsterna år 2024 kommer att sjunka från nivån år 2023 och på grund av den allmänna ekonomiska situationen har man även varit tvungen att sänka prognosen för markförsäljningsintäkterna. Statsandelarna klarnar under slutet av året, då inverkan av social- och hälsovårdsreformen klarnar och det nya regeringsprogrammets effekter på kommunernas ekonomi klarnar. Utsikterna för Esbo stads finansieringsbas för åren 2024-2025 är klart sämre än för år 2023.

 

År 2023 beräknas inflationen uppgå till i genomsnitt 5 procent mätt enligt det nationella konsumentprisindexet. Inflationen förväntas avta under nästa år och närma sej bankernas eftersträvade 2 procents tillväxtfart. Höjningen av priserna och räntorna minskar efterfrågan och småningom lättar pressen på priserna. Sysselsättningen förväntas öka från och med nästa år och sysselsättningsgraden uppskattas vara 74,6 procent och arbetslöshetsgraden 6,6 procent år 2025.

 

Sektorerna/resultatområden utarbetar sina budgetpropositioner så att de ryms inom budgetramen. För sektorerna/resultatområdet ges utgiftsramens totala tillväxtprocent, enligt vilken beredningen av budgeten görs. Vid beredningen av sektorernas/resultatområdets budgetramar har man tryggat nivån på de nuvarande tjänsterna och svarat på de uppgifter som lagen förutsätter samt på ökningen av servicebehovet och kostnadsnivån. Beredningen av ramarna för driftsekonomin har gjorts på resultatenhetsnivå. Vid beredningen utgår resultatenheterna från ramarna för projektet En ekonomiskt hållbar stad. I ramarna beaktas tillväxten enligt det så kallade basscenariot och de årliga tillväxtstävjande produktivitetsmålen i programmet En ekonomiskt hållbar stad. I tillväxten enligt basscenariot har man beaktat ökningen av målgruppen för tjänsterna eller servicebehovet, förändringen i prisindexet för basservice som på ett bra sätt beskriver kommunernas kostnads- och löneutveckling samt de produktivitetsmål som uppställts i det uppdaterade programmet En ekonomiskt hållbar stad.

 

Investeringsprogrammet bereds i enlighet med det i kraft varande och fram till år 2031 gällande programmet och dess investeringstak.

 

I utvärderingsberättelsen för 2021 anser revisionsnämnden att programmet för produktivitet och balansering av ekonomin måste genomföras för att en hållbar balans i stadens och koncernens ekonomi ska nås och för att staden ska anpassas till de förändringar som reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet medför. Esbo stad ska målmedvetet fortsätta genomföra och effektivisera balanserings- och produktivitetsåtgärderna så att stadskoncernens ekonomi kan uppnå en hållbar balans, samtidigt som basservicen för invånarna tryggas.

 

 

Utgångspunkterna för förslaget till budget för sektorn för Fostran och lärande 2024

 

Sektorns verksamhetsinkomster ökar med cirka 3,3 miljoner euro, det vill säga med 7,6 procent jämfört med den justerade budgeten för år 2023. Ökningen i inkomstmålet hänför sig främst till projektinkomsterna.

 

Verksamhetsutgifterna ökar med cirka 49,2 miljoner euro, det vill säga med cirka 6,3 procent jämfört med den justerade budgeten för år 2023. Ökningen av utgifterna beror huvudsakligen på ökade personalkostnader, köp av tjänster och lokalkostnader. Ökningen av personalkostnaderna hänför sej till avtalsenliga löneförhöjningar, ett ökat antal prestationer framför allt inom gymnasieundervisningen samt småbarnspedagogiken. Ökningen av köptjänsterna beror främst på de interna tjänsternas samt måltidstjänsternas prisjusteringar.

 

Resultatenheterna har inom den givna ramen iakttagit en strikt återhållsamhet med utgifterna så att verksamhetens omfattning, fokusområden och innehåll optimeras. Verksamheten effektiveras genom att tjänsterna ordnas med mindre resurser för en större kundkrets.

 

 

 

Beslutshistoria

 

 

Bilaga

1

Budgetförslaget för år 2024 och ekonomiplan för 2025-2026 för nämnden Svenska rum

2

Svar på finansmotioner 2024 (på finska)

 

Tilläggsmaterial

-

Sektorns ramfördelning enligt nämnder och resultatenheter

 

För kännedom