Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 27.09.2023/Pykälä 145Asianumero 2725/01.01.01/2023

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 27.09.2023 § 145

 

 

§ 145

Oikaisuvaatimus määräaikaisen tuntiopettajan tehtävän täyttämisestä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Leino Virpi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hylkää määräaikaisen päätoimisen yhteiskuntaopin ja historian tuntiopettajan valinnasta tehdyn, 4.9.2023 saapuneen oikaisuvaatimuksen ja oikaisuvaatimuksen täydennykset.

Kasvun ja oppimisen lautakunta hylkää täytäntöönpanon keskeyttämistä ja kieltämistä koskevat vaatimukset.

Perustelut: Rehtorin päätöksellä 15.8.2023 § 6 tehtävään valittu täyttää kelpoisuusvaatimukset. Tehtävään valittu on huomioon ottaen koulutus ja kokemus sekä haastattelujen perusteella tehty arviointi hakijoista tehtävään soveltuvin. Rehtori on tuntiopettajan valinnassa käyttänyt hänelle kuuluvaa harkintavaltaa. Harkintavaltaa ei ole käytetty syrjivästi. Selostusosassa tarkemmin kuvatut perusteet huomioiden oikaisuvaatimus ja sen täydennykset eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Tausta

 

Lukion yhteiskuntaopin päätoimisen tuntiopettajan tehtävä oli ollut julkisessa haussa 4.5.2023 - 19.5.2023. Espoonlahden lukion rehtori oli 31.5.2023 § 1 tehnyt valintapäätöksen asiassa. Kasvun ja oppimisen lautakunta oli 14.6.2023 § 120 kumonnut rehtorin valintapäätöksen ja palauttanut asian rehtorille uudelleen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

 

Ko. tehtävään oli määräajassa tullut 17 hakemusta. Hakijoista kaksi täytti vaadittavat kelpoisuusvaatimukset. Rehtori on asiaa uudelleen käsiteltäessä ollut yhteydessä hakijoihin ja haastatellut kaksi hakijaa, joita ei ollut aiemmin haastatellut. Yhteensä yhdeksän hakijaa peruutti hakemuksensa. Molemmat kelpoisuusvaatimukset täyttäneet hakijat peruivat hakemuksensa.

 

Espoonlahden lukion rehtori on päätöksellään 31.7.2023 § 5 jättänyt täyttämättä määräaikaisen yhteiskuntaopin päätoimisen tuntiopettajan tehtävän. Päätöksen liitteenä on ollut muutoksenhakukielto. Päätös on lähetetty tiedoksi hakijoille.

 

Rehtori oli heinäkuussa 2023 päättänyt laittaa tehtävän uuteen hakuun määräaikaisena yhteiskuntaopin ja historian päätoimisen tuntiopettajan tehtävänä. Tähän oli perusteena sekä se, että yhteiskuntaopin tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään ei ollut saatu kelpoista tai muutoin hakuilmoituksen mukaiset vaatimukset täyttävää hakijaa, että se, että oli ilmennyt tarve osoittaa valittavalle henkilölle myös historian opetusta. Tehtävä laitettiin hakuun heinäkuussa, jotta tarvittavat haastattelut ja päätös valinnasta ehditään tehdä elokuun alussa.

 

Valintapäätös ja oikaisuvaatimus

 

Lukion rehtori on päätöksellään 15.8.2023 § 6 valinnut määräaikaisen yhteiskuntaopin ja historian päätoimisen tuntiopettajan.

 

Espoolainen yhdistys on tehnyt 4.9.2023 saapuneen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimukseen on tehty useampi täydennys. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä ja kieltämistä kiireellisesti.

 

Oikaisuvaatimus on annettu tiedoksi tehtävään valitulle ja hänelle on varattu tilaisuus antaa lausuma asiassa. Tehtävään valittu ei ole antanut lausumaa määräajassa. 

 

Rehtori on antanut 15.9.2023 päivätyn lausunnon oikaisuvaatimukseen.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on 22.9.2023 ja 25.9.2023 toimittanut oikaisuvaatimuksen täydennykset.

 

Hakuilmoitus

 

Tehtävä oli julkisessa haussa 14.7.-28.7.2023. 

 

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on lukion yhteiskuntaopin ja historian lehtorin kelpoisuus.

 

Hakuilmoituksen mukaisesti tehtävässä edellytetään laaja-alaista näkemystä lukiosta painotuksen huomioivana ainerajat ylittävänä yleissivistävänä oppilaitoksena. Tehtävä vaatii määrätietoista opetuksen kehittämistä. Siinä onnistuminen edellyttää aineen hallinnan lisäksi opetussuunnitelman tuntemusta, kykyä omaksua uusia tietotekniikan taitoja ja kykyä kohdata opiskelija ja ymmärtää hänen voimavaransa. Hyvät sosiaaliset taidot ovat edellytys tehtävässä onnistumiselle.

 

Kelpoisuus

 

Lukion aineenopettajan kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998, kelpoisuusasetus) 10 §:n mukaan.

 

Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut

1) ylemmän korkeakoulututkinnon;

2) yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot tutkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, laajuudeltaan vähintään 120 opintopistettä, ja kussakin muussa opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot yliopiston oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, laajuudeltaan vähintään 60 opintopistettä;

3) vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

 

Sen estämättä, mitä edellä 2 kohdassa säädetään, aineenopettajan kelpoisuuden tuottavat yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot, laajuudeltaan yhteensä vähintään 55 opintoviikkoa, ja kussakin muussa opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa.

 

Perustuslain mukaiset nimitysperusteet

 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 6 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa.

 

Perustuslain 125.2 §:n mukaisia yleisiä nimitysperusteita ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taidolla tarkoitetaan koulutuksella ja kokemuksella hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

 

Perustuslain mukaiset nimitysperusteet ovat tulkinnanvaraisuutensa vuoksi oikeudelliselta sitovuudeltaan väljiä. Virantäyttöön kuuluu myös harkintavaltaa. Nimitysperusteiden soveltamisen yhteydessä harkintavalta ilmenee muun muassa viranomaisen oikeutena määritellä viran työtehtävät, painottaa nimitysperusteita tehtävien mukaisesti sekä päättää siitä, mikä merkitys viranhakijoiden erilaisille ansioille on annettava.

 

Perustuslain yleisiä nimitysperusteita tulee tulkita yhteydessä kyseisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin. Tällöin huomioidaan myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät.

 

Kannanotot oikaisuvaatimuksen ja sen täydennysten väitteisiin

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää väitteen ikäsyrjinnästä ja mainitsee kaksi hakijaa, jotka olivat hakeneet aiemmin haussa ollutta yhteiskuntaopin määräaikaisen tuntiopettajan tehtävää.  

 

Oikaisuvaatimuksessa mainitut kaksi hakijaa peruuttivat hakemuksensa määräaikaisen yhteiskuntaopin tuntiopettajan tehtävään. Heidät molemmat oli haastateltu ko. tehtävän hakuprosessin yhteydessä.

 

Määräaikaiseen yhteiskuntaopin ja historian tuntiopettajan tehtävään tuli määräaikaan mennessä 16 hakemusta. Hakijoista yhdeksän täytti vaadittavan kelpoisuuden. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin seitsemän hakijaa, joista yksi ilmoitti, että ei ole käytettävissä virkasuhteen alkaessa. 

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että tehtävä oli haettavana ja sen hakuaika päättyi ennen kuin aiemmin haettavana ollut yhteiskuntaopin määräaikaisen tuntiopettajan tehtävä oli jätetty täyttämättä.

 

Hakuilmoitus yhteiskuntaopin ja historian tuntiopettajan tehtävään on julkaistu kattavasti ulkoisen haun kanavissa (espoonrekry.fi, kuntarekry.fi, mol.fi, oikotie.fi, duunitori.fi, jobly.fi), joissa muutoinkin kaupungin opettajien tehtävien hakuilmoitukset julkaistaan. Tehtävästä kiinnostuneilla on ollut sitä mahdollisuus hakea. Hakuaika on ollut riittävä. Päätöksen kumoamiseen ei ole perustetta esitetyllä perusteella.

 

Oikaisuvaatimuksen täydennyksissä 22.9.2023 ja 25.9.2023 tuodaan esiin lisää hakumenettelyyn liittyviä väitteitä ja katsotaan, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä (menettelyvirhe). Täydennyksissä todetaan mm., että asiassa olisi tullut ilmoittaa, otetaanko aiemmat hakemukset huomioon uudessa haussa.

 

Menettelyvirhe voi olla kyseessä, jos asian käsittelyä koskevia säännöksiä ei ole noudatettu. Jos on ilmeistä, että menettelyvirheellä ei ole voinut olla vaikutusta lopputulokseen, voidaan päätös jättää kumoamatta.

 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4.2 §:n mukaan uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. Tällaista mainintaa ei asiassa ole ollut.

 

Aiemman, yhteiskuntaopin tuntiopettajan haun yhteydessä yhdeksän hakijaa perui hakemuksensa, muun muassa kaksi kelpoisuusvaatimukset täyttänyttä hakijaa sekä myöhemmin päätöksellä 15.8.2023 yhteiskuntaopin ja historian tuntiopettajaksi valittu peruivat hakemuksensa ko. tehtävään. Uuteen hakuun tehtävää muutettiin rehtorin lausunnossa ja edellä Tausta-kohdassa mainituista syistä. Aiempia hakemuksia ei ole huomioitu. Hakuilmoitus on julkaistu kattavasti ulkoisen haun kanavissa ja hakuaika on ollut riittävä. Edellä olevat seikat huomioiden perustetta päätöksen kumoamiseen esitetyllä perusteella ei ole.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää väitteitä tehtävään valitun koulutuksen laajuudesta ja sisällöstä erityisesti yhteiskuntaopin osalta.

 

Tehtävän kelpoisuus määräytyy edellä mainitun kelpoisuusasetuksen mukaisesti. Yhdessä opetettavassa aineessa tulee olla 120 opintopisteen ja kussakin muussa opetettavassa aineessa 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Valittu täyttää nämä vaatimukset. 

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää väitteitä rehtorin esteellisyydestä ja siitä, että valittua olisi suosittu.

 

Hallintolain 28 §:ssä säädetään esteellisyysperusteista. Se, että lautakunta aiemmin kumosi rehtorin päätöksen, ei tee rehtoria esteelliseksi tekemään uusia päätöksiä asiassa. Myöskään se, että valittu olisi aikoinaan ollut opiskelijana samassa lukiossa, jossa rehtori on toiminut opettajana ja apulaisrehtorina, ei tee rehtoria esteelliseksi. Muutoinkaan asiassa ei ole tullut esiin sellaista erityistä syytä, jonka perusteella luottamus rehtorin puolueettomuuteen asiassa olisi hallintolaissa säädetyllä tavalla vaarantunut.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on oikaisuvaatimuksen täydennyksessä 25.9.2023 katsonut, että myös asian valmistelija ja esittelijä ovat esteellisiä.

 

Osallistuminen asian aikaisempaan valmisteluun ja esittelyyn ei tee esteelliseksi valmistelemaan ja esittelemään asiaa uusissa käsittelyissä. Sen sijaan kahdessa eri roolissa eli viranhaltijana ja luottamushenkilönä asiaa ei voi käsitellä. Asiassa ei ole hallintolain 28 §:ssä tarkoitettua esteellisyyttä.

 

Yhteenveto

 

Rehtorin päätös on perustunut kokonaisharkintaan siitä, kenellä hakijoista on arvioitu olevan parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Valintapäätös on tehty hakuilmoituksen mukaisten kelpoisuusvaatimusten ja edellytysten perusteella. Valintaa tekevällä viranomaisella on oikeus painottaa valintaperusteita parhaaksi katsomallaan tavalla huomioiden ko. lukion tarpeet.

 

Rehtorin päätös on perustunut koulutuksen ja kokemuksen lisäksi haastatteluihin ja haastatteluissa esille tulleisiin seikkoihin. Kokonaisharkinnan perusteella rehtori on katsonut, että tehtävään valitulla on parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

 

Rehtorin päätös ei ole lain vastainen. Oikaisuvaatimus ja sen täydennykset tulee hylätä.

 

Täytäntöönpanokieltovaatimus

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut rehtorin päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä ja kieltämistä.

 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

Koska oikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi, myös täytäntöönpanon keskeyttämistä ja kieltämistä koskevat vaatimukset tulee hylätä.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Hakuilmoitus lukion yhteiskuntaopin ja historian päätoimisen tuntiopettajan tehtävään

-

Ei julkaista Rehtorin päätös 15.8.2023 § 6 (sisältää henkilötietoja)

-

Ei julkaista Oikaisuvaatimus 4.9.2023 (sisältää henkilötietoja)

-

Ei julkaista Oikaisuvaatimuksen täydennys 5.9.2023 (sisältää henkilötietoja)

-

Ei julkaista Oikaisuvaatimuksen täydennys 6.9.2023 (sisältää henkilötietoja)

-

Ei julkaista Rehtorin lausunto 15.9.2023 oikaisuvaatimukseen (sisältää henkilötietoja)

-

Ei julkaista Oikaisuvaatimuksen täydennys 22.9.2023 (sisältää henkilötietoja)

-

Ei julkaista Oikaisuvaatimuksen täydennys 25.9.2023 (sisältää henkilötietoja)

 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

 

Tehtävään valittu