Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 116


8947/00.00.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 17.04.2023 § 116

 

 

§ 116

Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee kasvun ja oppimisen lautakunnan jäseneksi Bosse Lönnqvistin (SFP) tilalle Anne Ahlefeltin (SFP) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Tiina Kujalan (SFP).

 

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Bosse Lönnqvist (SFP) on 7.3.2023 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa luottamustoimestaan kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenenä perusteenaan henkilökohtaiset syyt.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4. luvun 6 §:n mukaan kasvun ja oppimisen lautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

 

Lautakunnan jäsenistä vähintään viiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu ja varapuheenjohtajan valtuutettu tai varavaltuutettu.

 

Kuntalain 74 §:n 1 mom. mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

4) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

 

5) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

 

6) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos

 

kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnassa sekö nuorisoasiainjaostossa tulee siten olla naisia ja miehiä vähintään kuusi (6).

 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Tasa-arvolaista poikkeamiseen on oltava erityinen syy.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenistä 6 on naisia ja 7 miehiä. Lautakuntaan voidaan valita tasa-arvolain säännösten estämättä mies tai nainen.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi