Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 29.11.2023/Pykälä 192


Asianumero 1299/12.00.01/2023

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.11.2023 § 192

 

 

§ 192

Ehdotus Matinkylä-Olarin oppilaaksiottoalueen inklusiivisen valmistavan opetuksen pilotin jatkamisesta lukuvuodeksi 2024-2025

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Soinio Giedre

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että Matinkylä-Olarin oppilaaksiottoalueen inklusiivisen valmistavan opetuksen pilottia jatketaan lukuvuoden 2024-2025 loppuun asti.

 

Käsittely 

Keronen esitti, että inkluusiokokeilua ei jatketa seuraavin perusteluin:

 

"Inkluusio tarkoittaa käytännössä, että erityistukea tarvitsevat oppilaat tai häirikköoppilaat opiskelevat samassa tilassa muiden oppilaiden kanssa. Inkluusiossa oppilaat, joilla on ongelmia, laitetaan muiden oppilaiden joukkoon. Tästä seuraa, että opettajilla on vähemmän aikaa ja resursseja sekä ongelmaoppilaille että muille oppilaille. Lisäksi erityistukea tarvitsevat oppilaat aiheuttavat mahdollisesti haittaa muiden oppilaiden opiskelulle. Kaikkien oppiminen siis häiriintyy ja vaikeutuu. Inkluusio ei ole muuta kuin tapa säästää erityistukea tarvitsevien oppilaiden kustannuksella. Inkluusiota on testattu ympäri Suomea ja tulokset ovat olleet huonoja. Lautakunta päättää, että inkluusiokokeilua ei jatketa."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Räf totesi Kerosen ehdotuksen raukeavan kannattamattomana.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan 23.11.2022 § 183 Matinkylä-Olarin alueen inklusiivisen valmistavan opetuksen pilotista lukuvuonna 2023-2024. Päätöksen mukaan kaikki Matinkylä-Olarin alueen vuosiluokkien 1-2 valmistavan opetuksen oppilaat on osoitettu lähikouluihin.

 

Suunnitelman mukaisesti oppilaaksioton valmistelussa on otettu käyttöön oppilastietojärjestelmä Primukseen erillinen kenttä, johon on merkitty Matinkylä-Olarin 1.-2. luokan valmistavan tarpeiset oppilaat, jotta he erottuvat muusta oppilaaksiotosta. Nämä tiedot menevät alueen kuudelle alakoululle oppilaaksiotossa.

 

Kukin koulu on saanut 20,3 vuosiviikkotunnin avustajaresurssin 9 pilottiin osallistuvaa valmistavan opetuksen lasta kohti. Tämä vastaa ryhmämuotoisen valmistavan opetuksen yhden ryhmän avustajaresurssia.

 

Espooseen Matinkylä-Olarin alueelle muuttaneita maahanmuuttotaustaisia, valmistavaa opetusta tarvitsevien lasten perheitä on neuvottu olemaan yhteydessä valmistavan opetuksen koordinaattoriin valmistavan opetuksen paikan osoittamiseksi yhteistyössä lähikoulun rehtorin kanssa: Monikulttuuristen opetuspalvelujen päällikkö on tehnyt valmistavan opetuksen päätöksen ja rehtori lähikoulupäätöksen. Alueen vuosiluokkien 3.-9. valmistavaa opetusta tarvitsevat oppilaat on sijoitettu edelleen ryhmämuotoiseen valmistavaan opetukseen (RVAL).

 

Koulujen rehtoreiden kanssa on tehty paljon suunnittelutyötä, ja rehtoreille on pidetty info- ja keskustelutilaisuuksia 1.3.2023 ja 15.3.2023. Rehtorit ovat osallistuneet tilaisuuksiin aktiivisesti, ja heidän kysymyksiinsä on vastattu. Rehtoreille ja pilotissa mukana oleville luokanopettajille, kieli- ja kulttuuriryhmien opettajille sekä laaja-alaisille erityisopettajille on pidetty yhteinen info 23.3. pilotin järjestelyistä, kevään koulutuksista ja inklusiivisen valmistavan opetuksen ideasta ja vastattu kysymyksiin.

 

Monikulttuurisissa opetuspalveluissa on suunniteltu pilotin tulosten mittausta Lukimat-testauksiin perustuen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen sekä matematiikan taitojen oppimisen osalta. Lisäksi suomen oppimista testaamista jatketaan Pienten kielireppu -arviointivälineen avulla ja kotoutumista kavereiden saamiseen liittyvien kysymysten avulla. Mittaukset on suoritettu lokakuussa 2023. Huhtikuussa 2024 suoritetaan seuraava mittaus. Ennakkoverrokkimittaukset on tehty huhti-toukokuussa 2023 viidessä lv 2022-23 alkuopetuksen valmistavan opetuksen ryhmässä. Kaikki testit on ohjeistettu niin, että mittareihin kuuluvat tehtävät tehdään oppitunneilla osana opetusta.

 

Pilotin yhteydessä on tehty tutkimusyhteistyötä Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkijoiden kanssa. Tutkimusyhteistyötä on tehty sekä Espoon pilotin seurannan tarpeita että tutkijoiden kiinnostuksen kohteita ajatellen. Tutkimus sisältää opettajien parissa tehtävän alkukyselyn elokuussa, oppilaiden oppimistulosmittausten anonyymin yhdistämisen opettajien tuloksiin sekä opettaja- ja rehtorihaastattelut keväällä 2024. Lisäksi Espoolle järjestetään erillinen tutkimustulosten keskustelutilaisuus, ja tutkijoiden tutkimusjulkaisut ovat luonnollisesti saatavilla niiden julkaisun jälkeen.

 

Pilotin koulujen opettajille ja rehtoreille on järjestetty kaksi koulutusta (17.4.2023 ja 27.4.2023). Aiheina oli: valmistavan opetuksen inklusiivinen järjestäminen, toisen kielen oppimisen perusteet, valmistavan opetuksen oppilaan tausta, valmistavan opetuksen opetussuunnitelma, roolijako opettajien kesken, yhteistyö huoltajien kanssa ja oppilashuolto, valmistavan opetuksen oppimateriaalit sekä arviointi.

Syksylle 2023 on järjestetty jatkokoulutusta ja tukiklinikoita opettajille ja rehtoreille. Koulujen toiveiden mukaisesti pilottiin osallistuvat opettajat osallistuivat koulutuksiin päiväaikaan, jotta pilotin suunnittelu eteenpäin olisi mahdollista työaikana.

 

Pilotin lapsivaikutusten arviointi

- Asukkaat ja palvelut: Pilotin suunnittelussa on koko ajan ollut tavoitteena valmistavan opetuksen oppilaiden etu.  Pilotti parantaa Matinkylä-Olarin alueen asukkaiden palveluita. Lasten pysyminen omalla alueella myös valmistavan opetuksen aikana on heille hyväksi ja auttaa saamaan kavereita helpommin.

- Henkilöstö: Pilotti lisää siihen osallistuvien koulujen opettajien työmäärää, kun he perehtyvät uudenlaiseen valmistavan opetuksen järjestämismuotoon ja kouluttautuvat pilottiin liittyvissä ja mahdollisesti muissa täydennyskoulutuksissa. Pilotti lisää Monikulttuuristen opetuspalveluiden antaman neuvonnan ja koulutusten tarvetta. Pilotti lisää myös opiskeluhuollon palveluiden tarvetta siihen osallistuvissa kouluissa.

- Johtaminen ja resurssit: Pilotti lisää siihen osallistuvien koulujen rehtorien työmäärää, kun he suunnittelevat ja johtavat valmistavan opetuksen opetusjärjestelyjä kouluillaan.

- Kestävä kehitys: Mikäli Espoo pyrkii laajentamaan pilotin mukaista inklusiivista valmistavaa opetusta, tulee kiinnittää huomiota riittävään opettajaresurssiin monimuotoisissa oppilasryhmissä, pilotin oppimis- ja kotoutumista mittaaviin tuloksiin, koulujen henkilöstön palautteeseen tutkimusyhteistyössä ja opettajien tarvitsemaan ennakoivaan kouluttautumiseen maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tarpeisiin liittyen. Espoo tarvitsee nykyistä laajempaa luokanopettajien ja kieli- ja kulttuuriryhmien varantoa, jota voitaisiin tukea esim. osin palkallisen täydennyskouluttautumisen avulla (kuten on tehty erityisopettajien kohdalla). Lisäksi Espoon on olennaista tukea opettajien pitkäkestoista laajempaa täydennyskouluttautumista valmistavan ja suomi toisena kielenä -opetuksen kehityksen tueksi.

 

Kuluvan lukuvuoden aikana ei ehditä saada suunniteltujen mittauksien tuloksia. Tulokset valmistuvat alustavasti kesäkuuhun 2024 mennessä. Luotettavan tiedon saamiseksi pilottia jatketaan lukuvuodeksi 2024-25.

 

Pilotoinnin arviointitulokset esitellään lautakunnalle syksyn 2024 aikana ja samalla tuodaan päätettäväksi, laajennetaanko toimintamallia Espoon muille oppilasalueille.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi