Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 26.10.2022/Pykälä 135


Maisematyölupapäätös 2022-965

3649/10.03.00/2022

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.10.2022 § 135

 

 

§ 135

Oikaisuvaatimuksen käsittely koskien kaupunkisuunnittelujohtajan maisematyölupapäätöstä 14.9.2022 § 13/2022, lupatunnus 2022-965-T, hakijana Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kare Aleksi

Salonen Pia K

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

1
päättää ottaa oikaisuvaatimuksen käsiteltäväkseen ja katsoo, että oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaisia seikkoja, joiden perusteella päätös olisi syytä muuttaa tai kumota.

2
hylkää oikaisuvaatimuksen ja pysyttää kaupunkisuunnittelujohtajan tekemän maisematyölupaa koskevan päätöksen 14.9.2022 § 13/2022, lupatunnus 2022-965-T kokonaisuudessaan voimassa.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Maisematyölupapäätös

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja on päätöksellään 14.9.2022, § 13/2022 myöntänyt hakijalle (Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskuksen luonnonhoitoyksikkö) maisematyöluvan (lupatunnus 2022-965) Espoon kaupungin 62. kaupunginosassa (Lippajärvi) Rusakkopolun katualueelle (tunnus 62 K) hakemuksen mukaisesti kuusiaidan sekä Kappalaisentien puoleisessa päässä olevien puiden kaatamiseen päätöksessä annetuin ehdoin.

 

Hankkeen tarkoituksena on asemakaavassa jalankululle ja polkupyöräilylle varatulta Rusakkopolun katualueelta kuusiaidan sekä Kappalaisentien puoleisessa päässä olevien puiden kaataminen. Alueella on voimassa Jänismäen asemakaava (vahvistettu 1994) sekä asemakaavasta johtuva maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus, jolloin haettu hanke edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maisematyölupaa.

 

Oikaisuvaatimus

 

Rusakkopolun alueen länsipuolisten naapurikiinteistöjen omistaja ja haltija on tehnyt päätöksestä ohessa olevan oikaisuvaatimuksen kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää, että annettu maisematyölupa kumotaan ja että haettu lupa puiden kaatamiseen evätään. Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee vaatimustaan muun ohella siten, että Rusakkopolun rakentaminen ei ole ajankohtaista lähivuosina, puuston ennakoiva poistaminen alueelta on epätarkoituksenmukaista ja vähentää oikaisuvaatimuksen tekijän tontin asumisviihtyisyyttä.

 

Vastaus oikaisuvaatimukseen

 

Maisematyöluvan edellytyksiä koskevan maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 140 §:n 1 momentin mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain esitöissä, mainitun lainkohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, että lupaedellytyksiä arvioitaisiin siten kaavan sisällön pohjalta ja harkinta olisi oikeusharkintaa (HE 101/1998 vp, maankäyttö- ja rakennuslain 140 §:n yksityiskohtaiset perustelut).

 

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen perusteluissa on todettu, että esitetty toimenpide ei vaikeuta alueen käyttämistä asemakaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele lain tarkoittamalla tavalla kaupunki- tai maisemakuvaa, kun huomioidaan lainvoimaisessa asemakaavassa osoitettu alueen lopullinen käyttötarkoitus. Polun rakentamista ennakoiva puiden kaataminen on katsottu tarpeelliseksi, koska puut varjostavat huomattavasti itäpuolisen tontin piha-aluetta heikentäen sen viihtyisyyttä. Päätöksen selostuksesta ilmenevän kuvan mukaisesti alueella säilyy edelleen puustoa Turuntien katualueen suuntaisesti.

 

Päätös perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 140 §:n oikeusharkintaiseen soveltamiseen, jossa lähtökohtana on edellä todetun mukaisesti haetun toimenpiteen suhde voimassa olevan asemakaavan sisältöön. Toimenpide ei kokonaisuutena arvioiden turmele kaupunki- tai maisemakuvaa laissa tarkoitetulla tavalla. Päätöksessä todetun mukaisesti luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa, jolloin lupa on myönnettävä. Päätöksen tekijä on näin ollen käyttänyt asiaan liittyvää harkintavaltaansa laissa tarkoitetulla tavalla.

 

Hakijalle on varattu tilaisuus lausua oikaisuvaatimuksesta. Hakija on vastauksena viitannut asiassa aiemmin esittämäänsä.

 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty perusteita, joiden vuoksi kaupunkisuunnittelujohtajan päätös olisi syytä muuttaa tai kumota. Oikaisuvaatimus on näin ollen hylättävä.

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Ei julkaista oikaisuvaatimus maisematyölupapäätökseen 2022-965

-

Ei julkaista huomautus maisematyölupahakemukseen 2022-965

-

Maisematyölupapäätös 2022-965