Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 06.10.2022/Pykälä 77


Etuuksien määrät ja tulorajat 1.8.2022 KELA

4996/02.05.00/2022

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 06.10.2022 § 77

 

 

§ 77

Kansaneläkeindeksiin sidottujen Kelan etuuksien korotusten huomiotta jättäminen sosiaali- ja terveydenhuollon tulosidonnaisissa asiakasmaksuissa ajalla 1.8.-31.12.2022 (kh)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Jansson Hermanni

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus vs. perusturvajohtaja Hoffström Minna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveydenhuollon tulosidonnaisia asiakasmaksuja ei erikseen tarkisteta vastaamaan muutoksia, jotka aiheutuvat Kelan etuuksien korotuksesta kansaneläkeindeksin mukaisesti 1.8. - 31.12.2022.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun asiakkaalta. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu on tarkistettava, kun asiakkaan tai hänen perheensä tulot ovat muuttuneet.

 

Maksujen enimmäismääristä on säädetty asiakasmaksulaissa ja asetuksessa (912/1992). Palvelusta peritty maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

 

Eduskunta on hyväksynyt inflaation vuoksi kansaneläkeindeksin ylimääräisen korotuksen 1.8.2022 alkaen. Korotus on määräaikainen ajalle 1.8.2022- 31.12.2022. Indeksiin sidottuja etuuksia on korotettu 3,5 prosenttia.

 

Kansaneläkeindeksiin sidottuja Kelan etuuksia ovat muun muassa kansaneläke, takuueläke, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa. Ylimääräinen indeksitarkistus ei koske lääkekustannusten vuosiomavastuuta eli lääkekattoa, yleistä asumistukea tai eläkkeensaajan asumistukea. Kaikkien 1.8.2022 korotettujen etuuksien määrät ja tulorajat ilmenevät liitteestä 1. Nyt toteutettu indeksin ylimääräinen tarkistus ei vaikuta vuoden 2023 alussa tehtävään indeksitarkistukseen.

 

Espoossa asiakkaan tuloihin perustuvia asiakasmaksuja peritään säännöllisessä kotihoidossa, asumispalvelussa, tehostetussa asumispalvelussa, pitkäaikaisessa laitoshoidossa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja lapsiperheiden säännöllisessä kotipalvelussa. Näiden palveluiden asiakkaista Kelan 1.8.2022 indeksillä korottamia etuuksia on etenkin säännöllisen kotihoidon, asumispalveluiden ja laitoshoidon asiakkailla. Etuuksien määrien nousu tarkoittaa, että näiden palveluiden piirissä olevien asiakkaiden asiakasmaksuja tulisi korottaa vastaamaan etuuksien korotusta. Tämä tarkoittaisi lähes kaikkien palvelujen asiakkaiden maksujen korottamista 1.8.2022 lähtien. Tyypillisesti säännöllisten palvelujen asiakkaiden asiakasmaksut tarkistetaan vuosittain vastaamaan eläkkeiden ja etuuksien muutoksia asiakkaan tai Espoon kaupungin aloitteesta.

 

Esityksen mukaan tulosidonnaisia asiakasmaksuja ei erikseen koroteta niiltä osin, kuin maksuja määrättäessä huomioitavat tulot ovat nousseet Kelan etuuksien ylimääräisen indeksikorotuksen vuoksi. Indeksillä korotetut etuudet voidaan huomioida, jos asiakasmaksu tarkistetaan muusta kuin indeksikorotuksesta johtuvasta syystä. Tulosidonnaiset asiakasmaksut tarkistetaan kokonaisuudessaan vastaamaan asiakkaiden muuttuneita tuloja seuraavan kerran vuonna 2023.

 

Taloudelliset vaikutukset

 

Käytössä olevien tietojen perusteella maksutulokertymän lisäyksen voi arvioida olevan noin 50 000 - 60 000 euroa aikavälillä 1.8.2022 - 31.12.2022, jos Kelan indeksillä korotetut etuudet otettaisiin huomioon ja säännöllisten palveluiden asiakkaiden asiakasmaksuja korotettaisiin tulojen muutosta vastaavasti.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Etuuksien määrät ja tulorajat 1.8.2022 KELA

 

Tiedoksi