Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.09.2022/Pykälä 722268/10.03.01/2022

 

 

 

Tekninen lautakunta 14.09.2022 § 72

 

 

§ 72

Leppävaaran urheilupuiston alueen puistosuunnitelmien hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Sorvali Ville

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta  
 
1) hyväksyy seuraavat puistosuunnitelmat:

 
Asemakaava-alue/ 
Suunnitelman nimi   Piirustus nro 
 
LEPPÄVAARAN URHEILUKESKUS/  
Kilonojanpuisto, Leppävaaran urheilupuisto, 
Loviselundinpuisto, Kaivoskallio, Maantienkenttä 
 
Puistosuunnitelma (länsiosa)  7712 / 200 
Puistosuunnitelma (itäosa)   7712 / 201 
Poikkileikkaukset   7712 / 202  
 
 
2) antaa vastaukset suunnitelmaan jätettyihin palautteisiin liitteen mukaisesti. 
 
 
Sovelletut oikeusohjeet: 
 
Espoon kaupungin hallintosääntö I. osa 4. luku 22 § 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 § 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 46 §

 

 

Käsittely 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Hyväksyttäväksi esitettävät puistosuunnitelmaehdotukset 7712/200-202 koskevat Leppävaaran Urheilukeskuksen asemakaava-alueen Kilonojanpuiston, Kaivoskallion, Leppävaaran urheilupuiston, Maantienkentän ja Loviselundinpuiston puistoalueiden rakentamista.  

 

 

 

 

1. Suunnitelman sisältö 

 

 Leppävaaran urheilupuiston alueelle suunnitellaan uusia toimintoja sekä lisätään viihtyisää oleskelutilaa. Suunnittelualueella sijaitsee Kilonojanpuiston (Kilobäcksparken), Kaivoskallion (Gruberget), Leppävaaran urheilupuiston (Alberga Idrottspark), Maantienkentän (Landsvägsplanen) ja Loviselundinpuiston (Loviselundsparken) puistoalueet. Urheilupuiston alueelle on laadittu kunnallistekninen yleissuunnitelma vuonna 2019, jota puistosuunnitelma mukailee. 

 

 Leppävaaran urheilupuiston alueen alustavat rakennuskustannukset ovat noin 8,7 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy myös arvio tekojääkentän kylmäkoneiston hankinnasta. 

 

 Suunnittelualueen itäosaan Loviselundinpuistoon esitetään uutta aktiivista toimintoaluetta ja viihtyisää oleskelualaa. Paikalle esitetään uusia toimintoja kuten ulkokuntoilualue, liikunnallinen esterata ja pumptrack-rata. Alueelle esitetään myös avointa nurmitilaa, joka soveltuu oleskeluun ja ryhmäliikuntaan. Nykyisen Angry Birds -leikkipuiston läheisyyteen esitetään uusi picnic-alue. 

 

 Nykyinen hiekkapintainen Maantienkenttä peruskorjataan ja esitetään suunnitelmassa tekonurmipintaiseksi jalkapallo- ja tekojääkentäksi. Tekojään vaatima laitteisto sijoitetaan Kameleonten-urheiluhalliin, jossa sijaitsee jatkossa kaupungin käytössä olevia pukutiloja kentän käyttäjiä varten. 

 

 Urheilupuiston eteläisen parkkialueen länsipuolelle esitetään varaus koira-aitaukselle, minkä tarvetta selvitetään laajemmassa koira-aitausohjelman päivitystyössä erikseen. 

 

 Alueen länsiosassa sijaitseva tekonurmipintainen Kaivoskallionkenttä säilyy nykyisellään. Kaivoskallionkentän länsipuolelle on suunniteltu beach volley -kenttä ja kaksi tekonurmipintaista tenniskenttää, jotka korvaavat Kameleonten-urheiluhallin alle jääneet kentät. 

 

 Kaivoskallionkentän ja Kameleonten-urheiluhallin väliselle alueelle esitetään suunnitelmassa tulvavalli, joka jatkuu Kilonojan eteläpuolella itään. Tulvavalli muodostaa yhtenäisen Monikonpuron tulvavesiä pidättävän penkereen Kaivoskallion ja Kilonkrouvinmäen välille. Tulvavalli ja -penger suojaavat sen alapuolisia rakenteita tulvatilanteissa. Rakenne suunnitellaan luontoarvot huomioiden ja se ei rajoita virtaamaa normaalitilanteessa. Tulvavallin päälle on suunniteltu uusi jalankulkuyhteys pohjoisesta Kilonojan eteläpuolelle. Tulvavallin itäpuolelle sijoittuvat uusi ministadion sekä alueella jo sijaitseva interaktiivinen peliareena, joka kunnostetaan. 

 

 Alueen ulkoilureittejä järjestellään uusiksi huomioiden paikalle rakentuva Kameleonten-urheiluhalli sekä talviolosuhteet. Siltoja uusitaan. Alueen halki itä-länsisuunnassa kulkeva jalankulku- ja pyöräilyreitti esitetään levennettäväksi, jolloin se liittyy luontevasti Veräjäpellonreittiin ja edelleen Leppävaaranraittiin. Kehitettävä reitti on osa Espoon pyöräilyn tavoiteverkon mukaista pyöräilyn pääreittiä. Latutila erotetaan muusta liikenteestä ja se on kesäisin maisemaan sopivaa niittyä ja nurmea.  

 

 Ratsastusolosuhteita alueella parannetaan esittämällä Vedonlyöjänpellolla jalankulku- ja pyöräilyreitin eteläpuolelle uusi erillinen ratsastusreitti. 

 

 Suunnittelualueen ja erityisesti Kilonojan ja Monikonpuron varren kasvillisuutta pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon. Liito-oravan yhteyksiä parannetaan istuttamalla uusia puita Kilonojan varteen sekä tulvavallin yhteyteen. Suunnittelualueen itäosassa puustoa harvennetaan, jotta alue palvelee paremmin uusia toimintoja. Eri toiminta-alueita jäsennellään pensaskasvillisuuden avulla selkeiksi aluekokonaisuuksiksi.  

 

 Pelikentät, kuntoilupiste ja liikunnallinen esterata suunnitellaan varustettavan kunkin alueen toimintojen mukaisilla peli- ja liikuntavälineillä. Pelikentät varustetaan kiinteillä aidoilla.

 

 Alueelle esitetään runsaasti uusia polkupyörätelineitä, penkkejä sekä roska-astioita. Picnic-alueelle esitetään kiinteät pöytä-penkkiryhmät ja aurinkovarjot. Kuntoilualueelle esitetään aurinkovarjoja. 

 

 Itä-länsisuuntainen jalankulku- ja pyöräilyreitti sekä muut uudet raitit ja puiston itäosaan sijoittuvat toiminnot valaistaan puistovalaisimin. Uusi jalkapallokenttä, tenniskentät ja ministadion valaistaan kunkin kentän kokoon ja toimintaan suhteutetuin valaisimin. 

 

 

 2. Suunnittelun kulku 

 

 Puistosuunnitelman laadinta on aloitettu syksyllä 2021 ja luonnokset ovat valmistuneet kesän 2022 aikana. Työn alussa (29.10.-21.11.2021) järjestettiin nettikysely urheilupuiston toimintoihin liittyvistä toiveista. Vastaajien kokonaismäärä oli 403. Suunnitelmaluonnosta on työstetty nettikyselyssä saatujen toiveiden pohjalta. Puistosuunnitelmaluonnoksesta ei koronatilanteen vuoksi järjestetty kaikille avointa yleisötilaisuutta. Suunnitelmaluonnos oli esillä Otakantaa.fi-palvelussa (22.6.-15.7.2022) ja luonnokseen oli mahdollista kommentoida palvelun lisäksi sähköpostitse.  

 

 Suunnitelmaluonnokseen saatiin 19 kirjallista palautetta. Pääpiirteittäin palautteenantajat olivat tyytyväisiä siitä, että aluetta kehitetään ja monipuolistetaan. Palautteiden pohjalta suunnitelmaa on täydennetty muutamien toimintojen osalta. Kooste saaduista palautteista ja niiden vastauksista on liitteenä. 

 

 Suunnittelua on tehty yhteistyössä Espoon liikunnan ja urheilun tulosyksikön kanssa. Suunnittelun ohjausryhmässä on ollut mukana asiantuntijoita myös Espoon ympäristönsuojelusta sekä kaupunginmuseosta. 
 

 

 3. Rakentaminen 

 

 Hankkeen rakentamista tavoitellaan aloitettavaksi syksyllä 2023 ja se jatkuu myös seuraaville vuosille määrärahojen mahdollistamassa aikataulussa. Rakentamista on mahdollista tehdä vaiheittain. 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus, Leppävaaran urheilupuisto

2

Puistosuunnitelmat ja poikkileikkaus 7712/200-202, Leppävaaran urheilupuisto

3

Palautekooste ja vastineet, Leppävaaran urheilupuiston puistosuunnitelmat

4

Godkännande av parkplaner för Alberga idrottspark (Beslutsprotokollet i översättning)

 

Oheismateriaali

-

Kustannusarvio, Leppävaaran urheilupuiston puistosuunnitelmat

-

Ei julkaista - Alkuperäiset palautteet, Leppävaaran urheilupuiston puistosuunnitelmat

 

Tiedoksi