Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 31.08.2022/Pykälä 109276/02.02.02/2022

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.08.2022 § 109

 

 

§ 109

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2022 toinen osavuosikatsaus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Moisander Heikki

Eronen Tiina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Yleiskaavapäällikkö Leino Essi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2022 toisen osavuosikatsauksen.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 43 Kaupunkisuunnittelukeskus

Kaupunginhallitus 25.5.2020 päätti, että laaditaan Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa 2020-2025 siten, että saavutetaan vähintään elo-syyskuussa päätettävä euromääräinen vuositason sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä.

Vuoden 2022 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2022.

Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta.

Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi toimintaa on tarvittaessa sopeutettava.

Take-ohjelman tavoitteet

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tavoitteena on TakE-ohjelmakaudella, vuosina 2021-2025, saada toiminnassaan aikaiseksi 1,15 M€:n säästöt. Säästöt toteutetaan henkilöstömenoista sekä ulkoisten palveluiden ostoista. Vuoden 2022 aikana on tavoitteena saavuttaa noin 170 000 € säästöt, mikä vaikuttaa Q2:n ennakkotietojen perusteella realistiselta.

Tuloskortti

Kaupunkisuunnittelulautakunnan toiminta painottuu työohjelman mukaisten kaavoitustehtävien lisäksi ennakoimattomiin kiireellisiin asemakaavan muutoksiin, lausuntoihin ja selvityksiin, lupakäsittelyyn, yleiskaavatyön edellyttämiin tutkimuksiin ja seudulliseen yhteistyöhön maankäytön ja liikenteen suunnittelussa.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tavoitteet on johdettu kaupunkitasoisista tulostavoitteista. Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa marraskuussa 2022 hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa.

Espoo toteuttaa palveluja koko espoolaisen yhteisön voimin

Vuorovaikutuksessa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä ja digitaalisia alustoja. Viestintää ja vuorovaikutusta kehitetään asukkaiden palautteen pohjalta.

Kaavahankkeisiin liittyviä asukastilaisuuksia on alkuvuonna pidetty seitsemän, joissa osallistujia on ollut yhteensä 356 henkilöä. Tilaisuuksista saatu palaute on ollut keskimäärin 4,4/5.

Lisäksi keväällä järjestettiin uudenlainen Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarja, johon kuului teema- ja keskusteluiltoja sekä työpaja. Tapahtumasarjan tilaisuuksia oli yhteensä 13 kappaletta tammi-huhtikuun aikana.

Kaavoituksen ja asuntotuotannon mitoitukset ja ajoitukset

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 19.1.2022 hyväksynyt kaupunkisuunnittelun työohjelman vuodelle 2022.

Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 31.7. mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät yhteensä 212 787 k-m² uutta asuntorakentamisen kerrosalaa. Tästä 98 % sijaitsee MAL maankäytön ensisijaisella vyöhykkeellä.

Kaupunginhallitus päätti 20.6.2022 käynnistää kokonaisyleiskaavan laatimisen. Kokonaisyleiskaavan laatimisen myötä voidaan muodostaa maankäytön ja liikenteen kokonaiskuva koko Espooseen. Yleiskaavatyössä otetaan kantaa mm. Espoon kestävään kasvuun, sujuvan arjen edellytyksiin, viherverkostoon sekä liikennejärjestelmään.

Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa

Espoossa 31.7. mennessä hyväksytyissä asemakaavoissa on työpaikkakerrosalaa yhteensä 34 200 k-m².

Liike- ja toimistorakentamista mahdollistavia kaavoja on nähtävillä sekä Keilaniemessä että Otaniemessä ja valtuuston hyväksymässä Rusthollinrinteen kaavassa Espoonlahdessa.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit ovat liitteenä.

 

Palvelutuotteet

Palvelutuotekustannukset

2021

TA

Tot 30.6.

Ennuste

Asemakaava (k€)

5 274

5 419

2 672

5 419

Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut (k€)

4 111

4 430

2 088

4 430

KSK-luvat (k€)

965

1 163

490

1 163

Suoritteet

 

 

 

 

Asemakaava (Kem2)

481 369

319 000

212 787

319 000

Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut (h)

88 374

85 500

44 315

85 500

KSK-luvat (Kpl)

136

131

66

131

Yksikkökustannus

 

 

 

 

Asemakaava (€/Kem2)

11,0

17,0

12,6

17,0

Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut (€/h)

46,5

51,8

47,1

51,8

KSK-luvat (€/Kpl)

7 093

8 881

7 426

8 881

Kaupunkisuunnittelun palvelutuotanto arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ensimmäisen puolen vuoden aikana on asemakaava-palvelutuotteelle raportoitu reilu puolet vuoden tavoitteesta ja KSK-luvat palvelutuotteelle puolet vuoden tavoitteesta. Kustannukset arvioidaan toteutuvan myös talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

 

Käyttösuunnitelma

Tot 31.7.

Ennuste

Toimintatulot

550

212

550

Henkilöstökulut

 

 

 

Palvelu- ja kehittämisyksikkö

896

622

896

Yleiskaavoitus

1 892

1 204

1 892

Asemakaavoitus

3 951

2 459

3 951

Liikennesuunnittelu

1 277

864

1 277

 

8 015

5 149

8 015

Ulkoisten palvelujen ostot

 

 

 

Palvelu- ja kehittämisyksikkö

363

32

363

Yleiskaavoitus

250

63

250

Asemakaavoitus

650

209

650

Liikennesuunnittelu

300

131

300

 

1 563

434

1 563

Muut ulkoiset ostot

 

 

 

Palvelu- ja kehittämisyksikkö

33

13

33

Yleiskaavoitus

11

1

11

Asemakaavoitus

13

1

13

Liikennesuunnittelu

6

0

6

 

63

15

63

Ulkoiset toimintamenot

9 641

5 598

9 641

Sisäiset toimintamenot

1 372

771

1 372

Toimintamenot

11 013

6 369

11 013

Toimintakate

-10 463

-6 157

-10 463

 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Toimintatuloja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä vajaa 30 % edellisvuoden vastaavaa vähemmän, mutta käyttösuunnitelman tulot 0,5 miljoonaa arvioidaan toteutuvan vuoden loppukuukausina. 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintamenot arvioidaan olevan 11 miljoonaa euroa kuten käyttösuunnitelmassa. Henkilöstökustannus budjetti on hyvin tiukka ja heinäkuun loppuun mennessä henkilöstökustannuksia on kirjattu 10 % edellisen vuoden vastaavaa enemmän, mutta syksyn palkkajaksotusten jälkeen henkilökustannukset toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Ulkoisiin palveluihin varatusta budjetista 1,5 miljoonaa on heinäkuun loppuun mennessä kirjattu toteutuneeksi 0,5 miljoonaa. 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttösuunnitelman toimintakatteen alijäämä vajaa 10,5 miljoonaa euroa arvioidaan toteutuvan. 

Henkilöstö 

 

Tammi - kesä

 

Heinä

2022

 

KSN

Tot

Ero

Tot

KSN

Kehitys ja tuki

16,1

13,8

-2,3

13,6

15,6

Yleiskaava

28,0

27,6

-0,4

28,6

28,3

Asemakaava

62,5

59,4

-3,1

59,8

63,0

Liikennesuunnittelu

22,0

20,5

-1,5

21,8

21,8

 

128,6

121,2

-7,4

123,8

128,6

 

Keskimääräinen palkansaajien lukumäärä oli tammi- ja kesäkuun välisenä aikana 7 alle käyttösuunnitelman. Asemakaavoituksen POKE-alueen kolme uutta vakanssia on täytetty. Lisäksi joidenkin vapautuneiden vakanssien täyttämisessä on normaaleja rekrytointiviiveitä, mikä on säästänyt henkilöstömäärärahoja. Ennusteen mukaan vuoden käyttösuunnitelma saavutetaan loppuvuoden aikana.

 

 

Liitteet

1

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti, seuranta 31.7.2022

 

Oheismateriaali

-

Kaupunkisuunnittelukeskus-kirjanpidon yhteenveto 220731