Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 1036009/10.02.03/2020

 

 

 

Valtuusto 22.08.2022 § 103

 

 

§ 103

Ämmässuon tuulivoimala, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 640102, 91. kaupunginosa Ämmässuo

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nuotio Johanna

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto hyväksyy 27.10.2021 päivätyn ja 11.5.2022 muutetun Ämmässuon tuulivoimala - Käringmossens vindkraftverk asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7403, 91. kaupunginosassa (Ämmässuo), alue 640102.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

 

Selostus 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa yhden tuulivoimalan rakentaminen Ämmässuon alueelle. Tuulivoimalan avulla tuotetaan kestävän kehityksen mukaista energiaa pääasiassa Ämmässuon alueen toiminnoille sekä valtakunnan verkkoon. Tuulivoimalalla tuotettava energia tukee myös Espoon kaupungin ilmasto- ja kestävyystavoitteita lisäämällä uusiutuvan energian hyödyntämistä ja käyttöä.

 

Rakennusoikeuden määrään ei tule muutosta kaavamuutoksen myötä.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:Kuva, joka sisältää kohteen kartta

Kuvaus luotu automaattisesti

 

 

Ämmässuon tuulivoimala - Käringmossens vindkraftverk, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7403, käsittää osan korttelia 91001, 91. kaupunginosassa (Ämmässuo), alue 640102.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen maanomistajalta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY). Kaavan vireilletulosta on tiedotettu 3.2.2021.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty 25.1.2021.

 

Alueen nykytila

 

Ämmässuon ja Kulmakorven alue on vahvasti ihmisen toiminnan muokkaama ympäristö, johon keskittyy suuri osa Helsingin seudun jäte, kierrätys- ja maa-ainestoiminnasta. Ämmässuon alue kattaa reilun neljän neliökilometrin laajuisen aluekokonaisuuden, jolle eri toiminnot sijoittuvat. Alueella on muun muassa maanläjitystä, jätteenkäsittelyä, louhintaa ja murskausta, kompostointilaitos, Sortti-asema, kaasuvoimala, erilaisia sijoitusalueita sekä vanhoja kaatopaikka-alueita.

 

Suunnittelualueena on Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen hyötykäyttökenttä, jossa on puhtaan puun, risujen ja kantojen vastaanotto- ja käsittelykenttä. Suunnittelualue käsittää tontin 6 korttelissa 91001.

 

Suunnittelualueesta etelään ja lounaaseen sijaitsee haja-asutusta, ja lähin taajama-asutus sijaitsee suunnitellusta tuulivoimalan sijainnista noin kahden kilometrin etäisyydellä luoteessa (Laitamaa ja Kolmperä) ja noin kolmen kilometrin etäisyydellä idässä (Nupuri). Suuremmat asutuskeskittymät (Muurala ja Kauklahti) sijaitsevat noin viiden kilometrin etäisyydellä kaakossa. Kirkkonummen Veikkolaan suunnittelualueelta on matkaa noin kuusi kilometriä.

 

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tunnettuja arvokkaita maisema-alueita, merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita tai muinaisjäännöksiä johtuen Ämmässuon alueen ympäristön ja toimintojen laadusta. Suunnitellun tuulivoimalan lähiympäristössä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Lähimmät valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön alueet sijaitsevat noin kolmen kilometrin etäisyydellä suunnitellusta tuulivoimalasta (Espoonkartano ja Oitbackan kartano).

 

Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne

 

Maakuntakaava

 

Voimassa olevat:

 

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 25.8.2020 kolmella eri päätöksellä Uusimaa-kaavan 2050. Helsingin hallinto-oikeus kielsi välipäätöksellään 22.1.2021 valtuuston hyväksymispäätösten täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitusten perusteella.

 

Uusimaa-kaava 2050 tuli pääosin voimaan 24.9.2021 eli niiltä osin kuin valitukset hylättiin hallinto-oikeudessa. Aiemmista maakuntakaavoista jäi voimaan Natura 2000 -alueisiin ja luonnonsuojelualueisiin liittyviä merkintöjä. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi Uusimaa-kaavan kaavamääräyksestä osan, joka koski vähittäiskaupan suuryksiköiden koon alarajoja muualla kuin pääkaupunkiseudulla sijaitsevilla taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeillä. 4. vaihemaakuntakaavasta jäi voimaan kaavan tuulivoimaratkaisu.

 

Suunnittelualue on Uusimaa 2050 -kaavassa osoitettu kiertotalouden ja jätehuollon alueeksi. Alueen läheisyyteen on osoitettu 110 kV:n voimajohto sekä 110 kV:n voimajohdon ohjeellinen linjaus. Suunnittelualueen koillispuolelle on osoitettu lisäksi tuotannon ja logistiikkatoimintojen kehittämisalue ja eteläpuolelle viheryhteystarve.

 

Ote Uusimaa 2050 -kaavasta, johon suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä:

 

Yleiskaava

 

Voimassa olevat:

 

Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I

Kaava-alue käsittää pääosan kahdesta pohjoisimmasta suuralueesta. Kaava sai lainvoiman vuonna 1997.

 

Suunnittelualue on voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Alue varataan yhdyskuntateknisen huollon toimitiloja ja laitteita varten. Merkintä ei salli jätteenpolttolaitoksen sijoitusta. Aluevaraus sisältää tarvittavat suoja-alueet.

 

Ote epävirallisesta Espoon yleiskaavayhdistelmästä, johon suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä:

Kuva, joka sisältää kohteen kartta

Kuvaus luotu automaattisesti

 

Vireillä olevat:

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava

 

Valtuusto hyväksyi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 7.6.2021.

 

Uudenmaan ELY-keskus haki oikaisua yleiskaavan hyväksymispäätökseen. Valtuusto teki oikaisukehotuksen johdosta uuden päätöksen ja hyväksyi yleiskaavan osittain 15.11.2021.

 

Kesäkuussa tehdystä yleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset pysyvät voimassa valtuuston uuden päätöksen jälkeen, ja valituksia sai myös täydentää tai muuttaa valtuuston uuden päätöksen perusteella. Valitukset ovat parhaillaan Helsingin hallinto-oikeuden käsittelyssä. Alueella voimassa olevat toimenpiderajoitukset jatkuvat, kunnes yleiskaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman.

 

Valtuuston hyväksymässä yleiskaavassa suunnittelualue on yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET). Alueen toimintojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristöhaittojen torjuntaan, ja toiminnan kehittämisessä tulee ottaa huomioon kaavassa osoitettu ympäröivä maankäyttö. Ämmässuon alue on tarkoitettu ensisijaisesti jätteenkäsittelyn, kiertotalouden ja energiatuotannon alueeksi.

 

Asemakaava

 

Alueella on voimassa Ämmässuo 640100 -asemakaava (lainvoimainen 18.6.2008). Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET-2). Alueelle rakennettavissa jätehuoltoa palvelevissa rakennuksissa ja laitoksissa on käytettävä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Suunnittelualueella sijaitsee ohjeellinen johtoa varten varattu alueen osa. Suurin sallittu kerrosluku on kolme.

 

Ote voimassa olevasta asemakaavasta, johon suunnittelualue on merkitty punaisella rajauksella:

 

Viranomaisneuvottelu

 

Kaavasta on käyty MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu 20.11.2020.

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

 

Kaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 29.11.-30.12.2021. Nähtävilläolon yhteydessä jätettiin kolme muistutusta ja saatiin kymmenen lausuntoa ja kaksi kannanottoa.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti asemakaavan muutoksen hyväksymistä kaupunginhallitukselle kokouksessaan 11.5.2022.

 

Ehdotus asemakaavan muutokseksi

 

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan yhden tuulivoimalan rakentaminen Ämmässuolle. Kaava-alueen pinta-ala on noin 4,97 hehtaaria. Kokonaisrakennusoikeus on 5 000 k-m2, eli aluetehokkuus on noin ea= 0,10. Rakennusoikeuteen ei tule muutoksia kaavamuutoksen myötä.

 

Koko suunnittelualue on osoitettu energiahuollon korttelialueeksi tuulivoimalaa varten (EN-1). Tuulivoimalan tulee sijoittua kokonaisuudessaan alueen sisäpuolelle. Alueelle saa lisäksi sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Korkein sallittu kerrosluku on kolme. Kerroslukumääräys ei koske tuulivoimalaa. Alueelle saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi tuulivoimalan vaatimat muuntamotilat.

 

Korttelialueelle on osoitettu alueen osa, jolle saa sijoittaa yhden tuulivoimalan (tv). Tuulivoimalan tornin tulee sijoittua tälle alueelle kokonaisuudessaan. Voimalan kokonaiskorkeus saa olla enintään 267 m merenpinnasta (eli 203 m maanpinnasta). Korkeusmääräyksessä käytetään korkeutta merenpinnasta, sillä se on yksiselitteinen; maanpinnan korkeutta voi muokata ja voimala rakentua korkeammalle kuin nyt on arvioitu.

 

Tuulivoimalan alue on osoitettu suunnittelualueen läntiselle puolelle, jotta voimalan etäisyys Carunan tulevasta 110 kV:n ilmajohdosta on 100 metriä, joka on Carunan kanssa neuvoteltu suojaetäisyys. Korttelialueelle on osoitettu lisäksi voimajohdon alue tulevaa 110 kV:n voimajohtoa varten. Korttelin luoteisreunaan on osoitettu johtoalueet oleville maanalaisille johdoille.

 

Asemakaavan muissa määräyksissä käsitellään lentoestelupaa, ulko- ja sisämelua, muuta rakentamista koskevia rajoitteita sekä voimalan käytön jälkeistä purkamista. Kaavassa määrätään lisäksi hulevesien käsittelystä. Kaavassa ei määrätä erikseen tuulivoimalan ulkonäöstä, sillä siitä määrätään lentoesteluvassa.

 

Ympäristöselvitys ja yhteisvaikutusten arviointi

 

Asemakaavamuutoksen kaava-alue on suhteellisen pieni, mutta muutoksen vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle. Tuulivoimalan vaikutuksista on laadittu ympäristöselvitys (Ramboll, 2020), jonka tuloksia vielä tarkennettiin, täydennettiin ja päivitettiin tuulivoimalan yhteisvaikutusten arvioinnissa (Ramboll, 2021). Yhteisvaikutusten arvioinnissa arvioitiin tuulivoimalan vaikutuksia yhdessä alueen muiden toimintojen vaikutusten kanssa. Arvioinnissa käytiin läpi siis sekä tuulivoimalasta aiheutuvia vaikutuksia sekä sitä, miten ne yhdistyvät muihin

 

Ämmässuon alueen toiminnoista johtuviin vaikutuksiin.

Yhteisvaikutusten arvioinnin eräs keskeinen osa-alue on hankkeen sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset ihmisiin. Muita keskeisiä arvioituja vaikutuksia ovat maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset, maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset sekä vaikutukset luonnonympäristöön. Arviointityössä huomioitiin myös tuulivoimalan mahdolliset riskit ja poikkeustilanteet. Tuulivoimalasta aiheutuvat vaikutukset kaikkiin osa-alueisiin arvioitiin vähäisiksi.

 

Perittävät maksut

 

Hakija on maksanut 18.5.2022 MRL 59 §:n mukaisen asemakaavan laatimiskulujen loppuosan.

 

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 201

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy 27.10.2021 päivätyn ja 11.5.2022 muutetun Ämmässuon tuulivoimala - Käringmossens vindkraftverk asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7403, 91. kaupunginosassa (Ämmässuo), alue 640102.

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Guzeninan kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

 

"Kaupunginhallitus päättää, että tuulivoimalan rakentamisen jälkeen toteutetaan linnustonseuranta, jotta mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin kuten törmäyksien aiheuttamiin lintukuolemiin voidaan puuttua."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska lisäysehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus
1
ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 27.10.2021 päivätyn ja 11.5.2022 muutetun Ämmässuon tuulivoimala - Käringmossens vindkraftverk asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7403, 91. kaupunginosassa (Ämmässuo), alue 640102.

2
päätti, että tuulivoimalan rakentamisen jälkeen toteutetaan linnustonseuranta, jotta mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin kuten törmäyksien aiheuttamiin lintukuolemiin voidaan puuttua.

 

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.05.2022 § 71

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja muistutukset on annettu Ämmässuon tuulivoimalan asemakaavan muutosehdotuksesta, alue 640102,

2
hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 27.10.2021 päivätyn ja 11.5.2022 muutetun Ämmässuon tuulivoimala - Käringmossens vindkraftverk asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7403, 91. kaupunginosassa Ämmässuo, alue 640102,

3
ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 §:n mukaisesti perimään asemakaavan laatimiskulujen loppuosan, 5 200 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 1 100 euroa, eli yhteensä 6 300 euroa tämän päätöksen yhteydessä.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.11.2021 § 170

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Mielipiteet on annettu Ämmässuon tuulivoimalan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan valmisteluaineistosta, alue 640102,

2
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 27.10.2021 päivätyn Ämmässuon tuulivoimala -Käringmossens vindkraftverk asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7403, 91. kaupunginosassa Ämmässuo, alue 640102,

3
pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Käsittely Keskustelun aikana Nevanlinna Portinin kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: "Lisätään uusi päätöskohta 4: Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että tuulivoimalan rakentamisen jälkeen toteutetaan linnustonseuranta, jotta mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin kuten törmäyksien aiheuttamiin lintukuolemiin voidaan puuttua."

 

Kemppi-Virtanen Havun kannattamana teki seuraavan hylkäysehdotuksen: "Esitän, että tuulivoimalakaava hylätään paikalle sopimattomana. Lisäperusteena sen aiheuttamat haitat lähiympäristön asukkaille ja linnustolle."

 

Kemppi-Virtanen puheenjohtajan kannattamana teki lisäysehdotuksen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden järjestämisestä.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että asiassa oli tehty kaksi kannatettua lisäysehdotusta uudeksi päätöskohdaksi sekä kannatettu asian hylkäysehdotus. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen käsittelyjärjestyksestä siten, että ensimmäisenä käsitellään Nevanlinnan lisäysehdotus, toisena Kemppi-Virtasen lisäysehdotus, kolmantena Kemppi-Virtasen hylkäysehdotus sekä lopuksi valitaan tiedotustilaisuuden puheenjohtaja. Äänestyksiin lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat lisäys- tai hylkäysehdotuksia äänestävät EI.

 

Ensimmäisessä äänestyksessä ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Nevanlinnan lisäysehdotusta, äänestivät Ei. Äänestyksessä JAA ääniä tuli 4 ja EI ääniä 9. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunkisuunnittelulautakunnan yhdeksällä (9) äänellä neljää (4) vastaan, hyväksyneen Nevanlinnan lisäysehdotuksen.

 

Ensimmäisen äänestyksen jälkeen puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus tiedotus- ja keskustelutilaisuudesta yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Toisessa äänestyksessä ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Kemppi-Virtasen hylkäysehdotusta, äänestivät Ei. Äänestyksessä JAA ääniä tuli 10 ja EI ääniä 3. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunkisuunnittelulautakunnan kymmenellä (10) äänellä kolmea (3) vastaan, hylänneen Kemppi-Virtasen ehdotuksen.

 

Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Lisäksi lautakunta valitsi yksimielisesti tiedotus- ja keskustelutilaisuuden puheenjohtajaksi Tere Sammallahden.

 

Päätös

Esittelijän ehdotus lautakunnan kokouksessa tekemillä lisäyksillä hyväksyttiin äänestyksen jälkeen seuraavasti:

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Mielipiteet on annettu Ämmässuon tuulivoimalan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan valmisteluaineistosta, alue 640102,

2
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 27.10.2021 päivätyn Ämmässuon tuulivoimala - Käringmossens vindkraftverk asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7403, 91. kaupunginosassa Ämmässuo, alue 640102,

3
pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot,

4
ehdottaa kaupunginhallitukselle, että tuulivoimalan rakentamisen jälkeen toteutetaan linnustonseuranta, jotta mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin kuten törmäyksien aiheuttamiin lintukuolemiin voidaan puuttua.

5
järjestää asemakaavan muutosehdotuksesta tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ja valitsi tilaisuuden puheenjohtajaksi Tere Sammallahden.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.10.2021 § 164

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Mielipiteet on annettu Ämmässuon tuulivoimalan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan valmisteluaineistosta, alue 640102,

 

2

hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 27.10.2021 päivätyn Ämmässuon tuulivoimala -Käringmossens vindkraftverk asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7403, 91. kaupunginosassa Ämmässuo, alue 640102,

 

3

pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Käsittely Keskustelun aikana Nevanlinna Kemppi-Virtasen kannattamana ehdotti asian jättämistä pöydälle lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko pöytäysehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lautakunnan seuraavaan 10.11.2021 pidettävään kokoukseen.

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

640102b Ämmässuon tuulivoimala asemakaava

-

640102 Ämmässuon tuulivoimala havainnekuvat

-

640102 Ämmässuon tuulivoimala kaavaselostus

-

640102 Ämmässuon tuulivoimala kaavaselostuksen liitteet

 

Tiedoksi