Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 97


1627/12.01.00/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2022 § 97

 

 

§ 97

Oikaisuvaatimus erityisluokan perustamisesta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mäkinen Merja

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hylkää 24.4.2022 päivätyn erityisluokan perustamista koskevan oikaisuvaatimuksen selostusosassa mainituin perustein.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen Kasvun ja oppimisen lautakunnan 30.3.2022 § 45 päätöksestä siltä osin, kun siinä on päätetty perustaa seitsemännen vuosiluokan erityisluokka laaja-alaisia oppimisvaikeuksia omaaville tai lievästi kehitysvammaisille oppilaille Juvanpuiston kouluun. Huoltaja on vaatinut päätöksen muuttamista siten, että kyseinen erityisluokka perustetaan Pohjois-Espoossa sijaitsevan Juvanpuiston sijaan tiheämmin asutulla alueella sijaitsevaan kouluun. Vaihtoehtoisesti erityisluokkia tulee perustaa useampia siten, että erityisluokkia perustetaan myös Espoon tiheämmin asutuilla alueilla. 

 

Oikaisuvaatimusta on perusteltu Juvanpuiston koulun sijaintiin ja oppilaan oikeuksiin liittyvin perustein. Huoltaja on vedonnut siihen, että lautakunnan päätös erityisluokan perustamisesta Juvanpuiston kouluun asettaa kehitysvammaiset oppilaat eriarvoiseen asemaan ja on siten yhdenvertaisuuslain 6 §:n vastainen.

 

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina.

 

Laaja-alaisia oppimisvaikeuksia omaavien ja/tai lievästi kehitysvammaisten oppilaiden erityisluokat Espoossa 

 

Laaja-alaisia oppimisvaikeuksia omaavien ja/tai lievästi kehitysvammaisten oppilaiden erityisluokat ovat kaupunkitasoisesti muodostettuja ja niissä opiskelee 8-10 oppilasta. Erityisluokat toimivat pääsääntöisesti yleisopetuksen kouluissa, jolloin oppilailla on mahdollisuus integroitua omien edellytystensä mukaisesti yleisopetuksen opetusryhmiin.

Laaja-alaisia oppimisvaikeuksia omaavien ja/tai lievästi kehitysvammaisten yläkoulun oppilaiden erityisluokat toimivat tällä hetkellä Koulumäen, Kuitinmäen, Pohjois-Tapiolan, Postipuun, Ruusutorpan ja Viherlaakson kouluissa. Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalueella kyseisiä yläkoulun erityisluokkia ei ole ollut, vaan oppilaat ovat kulkeneet muilla oppilasalueilla sijaitseviin kouluihin.

 

Erityisopetuksen alueellisella kehittämisellä Espoossa pyritään erityisopetuspalveluiden alueellisen saatavuuden tasapuolisuuteen. Espoossa kaupunkitasoisesti järjestetään erityisopetuksen palvelut, mikäli oppilasmäärät eivät mahdollista opetuksen järjestämistä pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti alueittain. 

 

Lukuvuodeksi 2022-2023 yläkouluun siirtyviä laaja-alaisia oppimisvaikeuksia omaavia tai lievästi kehitysvammaisia oppilaita on ollut Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalueella kahdeksan. Oppilasalueella on tämän perusteella ollut tarkoituksenmukaista perustaa kyseinen erityisluokka.

 

Lukuvuoden 2022-2023 erityisluokkien perustamista koskeva valmistelu

 

Lukuvuoden 2022-2023 erityisluokkien perustamista koskeva esitys on valmisteltu erityisen tuen koulutussuunnittelijoiden, perusopetuksen aluepäälliköiden ja rehtoreiden alueellisena yhteistyönä. Perustettaessa uusia opetusryhmiä erityisen tuen oppilaille on huomioitu koulujen kokonaistilanteet: alueella asuvien erityistä tukea saavien oppilaiden määrä ja tuen tarpeet sekä oppilaiden asuinpaikat, koulun henkilöstö-, rakenne- ja tilaresurssit, yleisopetuksen oppilaiden määrä sekä muut koulussa toimivat pienryhmät. Erityisluokkien sijoittelun tavoitteena on ollut vahvistaa lähikouluperiaatteen ja yhtenäisen perusopetuksen toteutumista. 

Keski- ja Pohjois-Espoon alueella on kahdeksan ylä- tai yhtenäiskoulua: Juvanpuiston, Järvenperän, Kalajärven, Karhusuon, Kauklahden, Kirkkojärven, Saarnilaakson ja Vanttilan koulut sekä Rinnekodin erityiskoulu. Kolmessa yleisopetuksen koulussa on toiminut lukuvuonna 2021-2022 yläkoulun erityisluokkia. Järvenperän koulussa on järjestetty tunne-elämän ja sosiaalisen säätelyn vaikeuksia kuntouttavaa opetusta sekä vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetusta; Karhusuon koulussa autismikirjon opetusta; Saarnilaakson koulussa oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava opetusta, joiden lisäksi Vanttilan yhtenäiskoulussa on toiminut alakoulun tunne-elämän ja sosiaalisen säätelyn vaikeuksia kuntouttavan opetuksen luokkia.

 

Perustettavien erityisluokkien tarpeesta on keskusteltu rehtoreiden aluekokouksessa 17.2.2022. Tämän jälkeen keskusteluja on jatkettu niiden rehtoreiden kanssa, jotka ovat ilmoittaneet koulunsa tila- ja rakenteellisten resurssien mahdollistavan uuden erityisluokan perustamisen. Kauklahden kouluun päätettiin perustaa oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava opetusryhmä ja Juvanpuiston kouluun yhdistetty laaja-alaisia oppimisvaikeuksia omaavien ja lievästi kehitysvammaisten oppilaiden erityisluokka. Muissa kouluissa joko ei ole ollut käytettävissä kyseiseen opetukseen soveltuvia opetustiloja tai koulussa on ollut muun tyyppistä erityisen tuen opetusta ennestään. Juvanpuiston kouluun on varattu opetustiloiksi kaksi vierekkäin sijaitsevaa pienryhmätilaa, joiden välissä on ovi. Tilaa voidaan siten käyttää monipuolisesti ja tilaa yhdistää tai jakaa ryhmätiloiksi oven avulla.

 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt oppilaskohtaiset perustelut

 

Erityisen tuen järjestämisestä päättää suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan 2 §:n kohdan 1 mukaisesti perusopetuksen aluepäällikkö. Erityisluokan osoittamisessa noudatetaan perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia linjauksia soveltuvin osin.

 

Lautakunta ei ole toimivaltainen yksittäisen oppilaan erityisen tuen järjestämistä koskevassa asiassa. Siltä osin, kuin huoltaja on tyytymätön lapselleen tehtyyn erityisen tuen päätökseen, huoltajalla on ollut mahdollisuus tehdä perusopetuksen aluepäällikön päätöksestä oikaisuvaatimus toimivaltaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. 

 

Yhteenveto ja toteamukset

 

Lukuvuoden 2022-2023 eritysluokkien perustaminen on valmisteltu perusopetuksen aluepäälliköiden, erityisen tuen koulutussuunnittelijoiden ja rehtoreiden yhteistyönä. Ehdotus uusista perustettavista erityisluokista on perustunut erityisluokkaa tarvitsevien oppilaiden määrään ja asuinpaikkoihin sekä koulujen käytössä oleviin tiloihin ja resursseihin. 

Lautakunnan 30.3.2022 päätöksessä ei ole virhettä eikä oikaisuvaatimusasiassa ole esitetty sellaista uutta selvitystä, jolla voitaisiin katsoa olevan vaikutusta tehtyyn päätökseen. Päätöksen muuttamiseksi ei ole siten perusteita.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

 

 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä